งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ไทยกับการเจรจา เปิดเสรี ทางการค้า (FTA) : ปัจจุบันและก้าว ย่างต่อไป FTA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ไทยกับการเจรจา เปิดเสรี ทางการค้า (FTA) : ปัจจุบันและก้าว ย่างต่อไป FTA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ไทยกับการเจรจา เปิดเสรี ทางการค้า (FTA) : ปัจจุบันและก้าว ย่างต่อไป FTA

2 2 Negotiation @ Very common in daily practices and activities among people to reach agreement (Let’s make a deal) @ Choose, decide to do something, bargain for lower price, group or committee meeting, project presentation and discussion, e-marketing, shopping ……………….

3 3 Meaning of Negotiation Peter Mandelson (EU Trade Commissioner) Negotiation is a process of wearing down your counterparts. And striking a dead too early only deprives you of the last drop of juice to be squeezed from the lemon. Negotiation Type G 2 G : Rules for Free Trade Negotiation (WTO, RTA & FTA) B 2 B : Terms of Price, Quality, Quantity and Time of Delivery

4 4 Real Party Propos al Pro Propos al Con Inte rest 1 Skill 2 Knowle dge 3 S & K Bargainin g Business Barrier Bottom Line BATNA or ZOPA Agreeme nt Negotiation Flow Chart

5 5 Primary or Main Issues in FTA 1. Tariff Reduction or Elimination 2. Rules of Origin for Preferential Tariff 3. Customs Procedure 4. Corporation Issues and NTB Elimination

6 6 Mexico U.S.A. India Japan Peru Bahrain Thailand (10): FTA Center 2010 Chile S. Korea EFTA BIMSTEC

7 7 China EU India Japan Thailand [ASEAN]: 6 FTAs by 2010 S. Korea Thailand: The Investment Hub ???? Australia New Zealand

8 8 Manufacturing and Material Management Lower costs. Increase product quality. –Total Quality Management. Increases productivity. Lowers rework and scrap costs. Lowers warranty costs. Local Distribution of Goods. Goods Exportation. ความสามารถในการแข่งขันของ ตลาดในประเทศไทย

9 9 Liberalization Issues in FTA Finance Textiles & Apparel e-Commerce Customs Admin. & Procedure Competition Policy Trade Remedies (SG, AD & CVD) Government Procurement Cross Border Service TBT IPRs Temporary Entry (Mobility) of Business Persons Science & Tech./ R & D Dispute Settlement General (Preamble, Definitions, Exception, Final Provisions) ROO Trade in Goods Trade in Services Telecom.Labor Investment SME Environment SPS

10 10 ประเด็นพิจารณาด้าน สิ่งแวดล้อมกับ FTA ควรผลิต ณ สถานประกอบการ เดิมต่อไปหรือไม่ ? หากลงทุนผลิตในประเทศภาคี ควรมีแผนงานและยุทธศาสตร์ อย่างไร ? ขีดความสามารถและการดูแล ด้านสิ่งแวดล้อมของ ผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการ ผลิตสินค้าแต่ละประเภท เงื่อนไขและกฏระเบียบด้าน สิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าเสรี FTA กับประเทศไทย

11 11 A Typical Unit Production Cost Curve (Economy of Scale) Unit Costs Volume Minimum Efficient Scale ทุนด้าน สิ่งแวดล้อม

12 12 Materials, Goods and Environment Flow Diagram Produ ction Products Waste & Scrape (1) Consumer Use Up Waste & Scrape (2) Treatment 1 Treatment 2 Environment

13 13 Material Management & Environment Material Management: the activity that involves in the transmission of physical materials through the value chain, from procurement through production, distribution to consumers. Used Goods Management: the activity that involves in physical transmission of used material from consumers through the recycle, reused or treatment process.

14 14 Q & A


ดาวน์โหลด ppt 1 ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ไทยกับการเจรจา เปิดเสรี ทางการค้า (FTA) : ปัจจุบันและก้าว ย่างต่อไป FTA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google