งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- สวัสดิการตามที่กฎหมาย กำหนด - สวัสดิการตามนโยบาย การบริหารสหกรณ์ - สวัสดิการภายใต้กรอบ กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- สวัสดิการตามที่กฎหมาย กำหนด - สวัสดิการตามนโยบาย การบริหารสหกรณ์ - สวัสดิการภายใต้กรอบ กฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - สวัสดิการตามที่กฎหมาย กำหนด - สวัสดิการตามนโยบาย การบริหารสหกรณ์ - สวัสดิการภายใต้กรอบ กฎหมาย

2 - ตามกฎหมายว่าด้วย คุ้มครองแรงงาน  พ. ร. บ. คุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541 - ตามกฎหมายว่าด้วย ประกันสังคม  พ. ร. บ. ประกันสังคม พ. ศ. 2533  พ. ร. บ. ประกันสังคม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2537

3 - มีน้ำดื่มสะอาด - มีห้องน้ำและห้องส้วม มาตรฐาน - มียาและเวชภัณฑ์

4 - กองทุนประกันสังคมเพื่อ ผู้ประกันตน - สามฝ่ายจ่ายเงินสมบทเข้า กองทุนฯ - วิธีส่งเงินสมทบเข้ากองทุน - ประโยชน์ทดแทนที่ ผู้ประกันตนได้รับ

5 - พัฒนาเจ้าหน้าที่ - ช่วยเหลือค่าครองชีพ - ช่วยเหลือการออม - พัฒนาสถาบันครอบครัว - เสริมความมั่นคงอนาคต - นันทนาการและสุขภาพ อนามัย

6 - กฎหมายว่าด้วยกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ  พ. ร. บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ. ศ. 2530  พ. ร. บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2542  พ. ร. บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2550

7 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ อะไร - ลักษณะทั่วไปกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ - วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ - สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ - การรับเงินจากกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ - การจัดการกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ - การกำกับดูแลจัดการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ


ดาวน์โหลด ppt - สวัสดิการตามที่กฎหมาย กำหนด - สวัสดิการตามนโยบาย การบริหารสหกรณ์ - สวัสดิการภายใต้กรอบ กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google