งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความสัมพันธ์ของบุคคล (1) สมาชิก (2) คณะกรรมการ ดำเนินงาน (3) เจ้าหน้าที่ 1. ความสัมพันธ์ของบุคคล (1) สมาชิก (2) คณะกรรมการ ดำเนินงาน (3) เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความสัมพันธ์ของบุคคล (1) สมาชิก (2) คณะกรรมการ ดำเนินงาน (3) เจ้าหน้าที่ 1. ความสัมพันธ์ของบุคคล (1) สมาชิก (2) คณะกรรมการ ดำเนินงาน (3) เจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ความสัมพันธ์ของบุคคล (1) สมาชิก (2) คณะกรรมการ ดำเนินงาน (3) เจ้าหน้าที่ 1. ความสัมพันธ์ของบุคคล (1) สมาชิก (2) คณะกรรมการ ดำเนินงาน (3) เจ้าหน้าที่ 2. บุคคลที่ได้รับ สวัสดิการ (1) สมาชิก (2) เจ้าหน้าที่ 2. บุคคลที่ได้รับ สวัสดิการ (1) สมาชิก (2) เจ้าหน้าที่

2 ความหมายตามพจนานุกรม ความหมายในทางแรงงาน - กิจการที่อำนวยความสุข ความ เจริญ และความร่มเย็น - การดำเนินการใดๆ ของนายจ้าง มุ่งหมายให้ลูกจ้าง * มีระดับความเป็นอยู่ดี พอสมควร * มีความผาสุกทั้งกายและใจ * มีความเจริญก้าวหน้า * มีความมั่นคงในการ ดำรงชีวิต

3 - การจัดกิจกรรมสำหรับ  เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ในงาน อาชีพ ของสมาชิก  บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก และครอบครัว - โดยผ่านระบบ  การให้ความช่วยเหลือและ สนับสนุนทางการเงิน  การให้บริการที่เหมาะสมของ สหกรณ์

4 - ความหมายตาม พจนานุกรม  การให้การช่วยเหลือ อุดหนุน - ความหมายทางวิชาการ  การให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ไม่ สามารถช่วยเหลือ ตนเองหรือครอบครัว - ความหมายทางสหกรณ์  การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ไม อาจช่วยตนเองได้ หรือประสพภัยพิบัติ

5 1. แนวคิด ความมั่นคงการ ดำรงชีพ 2. แนวคิด ความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ 3. แนวคิด การจัดตั้ง สหกรณ์ 1. แนวคิด ความมั่นคงการ ดำรงชีพ 2. แนวคิด ความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ 3. แนวคิด การจัดตั้ง สหกรณ์

6 - เป้าหมาย  เพื่ออำนวยความสะดวกการดำรง ชีพ  เพื่อช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทา ทุกข์ - การปฏิบัติ  มีการจัดระบบที่ดี  มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม  มีทุนดำเนินการ  ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย

7 - ตามกฎหมายกำหนด - นอกเหนือกฎหมายกำหนด - ภายใต้กรอบของฎหมาย

8 1. การกำหนดโปรแกรมการ จัด 2. การหาปัจจัยมารองรับ การจัด 3. การดำเนินงานการจัด 4. การตรวจสอบติดตามการ จัด 1. การกำหนดโปรแกรมการ จัด 2. การหาปัจจัยมารองรับ การจัด 3. การดำเนินงานการจัด 4. การตรวจสอบติดตามการ จัด

9 1. กิจกรรมเสริมสร้างความ มั่นคง - การปลดเปลื้องหนี้สินภายนอก - ส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัย - ส่งเสริมการออมทรัพย์

10 2. กิจกรรมพัฒนาความรู้ - ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ - ให้การศึกษาอบรมความรู้เรื่อง การเงินและอื่นๆ 3. กิจกรรมพัฒนาครอบครัว - การช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร - การให้ทุนการศึกษาบุตร

11 4. กิจกรรมนันทนาการ - การจัดทัศนศึกษา - การแข่งขันกีฬา 5. กิจกรรมรักษาสุขภาพ อนามัย - ส่งเสริมการออกกำลังกาย - ช่วยเหลือการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้สูงอายุ

12 6. กิจกรรมการสงเคราะห์ - ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย - ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบางส่วน สำหรับ สมาชิกยากจน 7. กิจกรรมภายใต้กรอบ กฎหมาย - การประกันชีวิต - การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt 1. ความสัมพันธ์ของบุคคล (1) สมาชิก (2) คณะกรรมการ ดำเนินงาน (3) เจ้าหน้าที่ 1. ความสัมพันธ์ของบุคคล (1) สมาชิก (2) คณะกรรมการ ดำเนินงาน (3) เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google