งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
TAFTA ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA)

2 ภาพรวมความตกลง TAFTA ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2548
ครอบคลุมขอบเขตกว้าง (comprehensive) ทั้งเรื่องการเปิดตลาดสินค้า ด้านบริการ การลงทุน และความ ร่วมมือด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น ด้านพิธีการศุลกากร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

3 การเจรจาลดภาษีสินค้า
รวมสินค้าทุกรายการเข้าไว้ใน package การลดภาษี (ไทย - 5,505 รายการ ออสเตรเลีย - 6,108 รายการ) ในหลักการ ออสเตรเลียจะลดภาษีส่วนใหญ่ลงเหลือ 0% ภายใน 5 ปี ยกเว้น สินค้าอ่อนไหว คือ เสื้อผ้า ที่จะลดภาษีลงเหลือ 0% ภายใน 10 ปี ไทยจะลดภาษีส่วนใหญ่ลงเหลือ 0% ภายใน 5 ปี ยกเว้นสินค้าเกษตรอ่อนไหว เช่น น้ำผึ้ง ส้ม องุ่น ไวน์ เนื้อวัว นม เนย น้ำตาล จะลดภาษีลงเหลือ 0% ภายใน ปี ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมอ่อนไหว เช่น แอลบูมิน สิ่งพิมพ์ แป้น แผงคอนโซลและฐานรองรับอื่นๆ เหล็ก จะลดภาษีลงเหลือ 0% ภายใน 10 ปี

4 การเจรจาลดภาษีสินค้า
กำหนดมาตรการปกป้องพิเศษ (special safeguards : SSG) สำหรับ สินค้าเกษตรอ่อนไหวบางรายการ สินค้าเกษตรที่มีโควตา จะกำหนด specific quota ให้ออสเตรเลียจำนวนหนึ่งและค่อยๆ ทยอยลดภาษีในโควตาลงเหลือ 0% ภายใน ปี ส่วนภาษี นอกโควตาลดตาม WTO (Margin of Preference : MOP 10%)

5 ผลการเจรจาการลดภาษีสินค้า
จำนวนรายการสินค้าที่มีภาษีเป็นศูนย์ในแต่ละปี (เป็นร้อยละ) 2548 2553 2558 2563 2568 รวม ไทย (มูลค่าการนำเข้าปี 46 mil$US) 49.48% (1,239.42) 43.80% (272.59) 5.69% (33.28) 0.96% (12.95) 0.07% (19.84) 100% (1,578.08) ออสเตรเลีย (มูลค่าการนำเข้าปี 46 83.21% (1,934.70) 12.86% (373.78) 3.91% (20.18) - (2,328.66) พ.ศ. ประเทศ ผลการเจรจาลดภาษีสินค้า ไทยจะมีระยะเวลาการลดภาษีที่ยาวกว่าออสเตรเลีย (ไทย 20 ปี ออสเตรเลีย 10 ปี) แผนการลดภาษีของไทย ประมาณร้อยละ 49 ของรายการสินค้าทั้งหมด 5,505 รายการ จะลดภาษีเป็นศูนย์ทันที ณ วันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ คิดเป็นมูลค่า 1, ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ไทยไม่มีศักยภาพในการผลิตหรือเป็นสินค้าที่นำเข้ามา แล้วจะไม่กระทบการแข่งขันกับสินค้าในประเทศ เช่น ธัญพืช เส้นใยใช้ในการทอ ครั่ง โกโก้ สินแร่ อัญมณี เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ รถยนต์นั่งขนาดเกิน 3,000 c.c. เป็นต้น สินค้าที่เหลือประมาณร้อยละ 51 ซึ่งเป็นสินค้าอ่อนไหวของไทย จะค่อยๆ ทยอยลดภาษีเป็นศูนย์ ภายใน 2553 (5 ปี), 2558 (10 ปี), (15 ปี), และ (20 ปี ) แผนการลดภาษีของออสเตรเลีย ประมาณร้อยละ 83 ของสินค้าทั้งหมด 6,108 รายการ จะลดภาษีเป็นศูนย์ทันที ณ วันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ คิดเป็นมูลค่า 1, ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่ สินค้าเกษตรทุกรายกา ร ยกเว้น ปลาทูน่ากระป๋อง และสินค้าอุตสาหกรรมทุกรายการ ยกเว้น พลาสติก เครื่องหนัง ชิ้นส่วนยานยนต์ เหล็ก สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สินค้าที่เหลืออีกร้อยละ 13 ภาษีจะเป็นศูนย์ในปี 2553 (5 ปี) และร้อยละ 4 เป็นศูนย์ในปี 2558 (10 ปี) (สินค้าเสื้อผ้า)


ดาวน์โหลด ppt ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google