งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) TAFTA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) TAFTA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) TAFTA

2 ภาพรวมความตกลง TAFTA  ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2548  ครอบคลุมขอบเขตกว้าง (comprehensive) ทั้งเรื่องการเปิดตลาดสินค้า ด้านบริการ การลงทุน และความ ร่วมมือด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น ด้านพิธีการ ศุลกากร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สิน ทางปัญญา เป็นต้น

3 การเจรจาลดภาษีสินค้า  รวมสินค้าทุกรายการเข้าไว้ใน package การลดภาษี ( ไทย - 5,505 รายการ ออสเตรเลีย - 6,108 รายการ )  ในหลักการ ออสเตรเลียจะลดภาษีส่วนใหญ่ลงเหลือ 0% ภายใน 5 ปี ยกเว้น สินค้าอ่อนไหว คือ เสื้อผ้า ที่จะ ลดภาษีลงเหลือ 0% ภายใน 10 ปี  ไทยจะลดภาษีส่วนใหญ่ลงเหลือ 0% ภายใน 5 ปี ยกเว้นสินค้าเกษตรอ่อนไหว เช่น น้ำผึ้ง ส้ม องุ่น ไวน์ เนื้อวัว นม เนย น้ำตาล จะลดภาษีลงเหลือ 0% ภายใน 10-20 ปี ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมอ่อนไหว เช่น แอลบูมิน สิ่งพิมพ์ แป้น แผงคอนโซลและฐานรองรับอื่นๆ เหล็ก จะ ลดภาษีลงเหลือ 0% ภายใน 10 ปี

4 การเจรจาลดภาษีสินค้า  กำหนดมาตรการปกป้องพิเศษ (special safeguards : SSG) สำหรับ สินค้าเกษตรอ่อนไหวบางรายการ  สินค้าเกษตรที่มีโควตา จะกำหนด specific quota ให้ ออสเตรเลียจำนวนหนึ่งและค่อยๆ ทยอยลดภาษีใน โควตาลงเหลือ 0% ภายใน 15-20 ปี ส่วนภาษี นอก โควตาลดตาม WTO (Margin of Preference : MOP 10%)

5 ผลการเจรจาการลดภาษีสินค้า 254 8 255 3 25 58 25 63 25 68 รวม ไทย ( มูลค่า การ นำเข้าปี 46 mil$US) 49.48 % (1,23 9.42) 43.80 % (272. 59) 5.69 % (33. 28) 0.96 % (12. 95) 0.07 % (19. 84) 100% (1,578.08) ออสเตร เลีย ( มูลค่า การ นำเข้าปี 46 mil$US) 83.21 % (1,93 4.70) 12.86 % (373. 78) 3.91 % (20. 18) --100% (2,328.66) ประเท ศ พ.ศ.พ.ศ. จำนวนรายการสินค้าที่มีภาษีเป็นศูนย์ใน แต่ละปี ( เป็นร้อยละ )


ดาวน์โหลด ppt ความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) TAFTA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google