งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเจรจาเปิดตลาดสินค้า อุตสาหกรรมและประมง ภายใต้ WTO นายวีรชัย วงศ์บุญสิน รองประธานคณะกรรมการกฎระเบียบ และการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเจรจาเปิดตลาดสินค้า อุตสาหกรรมและประมง ภายใต้ WTO นายวีรชัย วงศ์บุญสิน รองประธานคณะกรรมการกฎระเบียบ และการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเจรจาเปิดตลาดสินค้า อุตสาหกรรมและประมง ภายใต้ WTO นายวีรชัย วงศ์บุญสิน รองประธานคณะกรรมการกฎระเบียบ และการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 20 กุมภาพันธ์ 2551

2 Transboundary Impact Sectoral Food Standard ? Sustainability Security Safety Land Use Fossil Gas Climate Change Biodiversity Agriculture + Foods Transportation Food Miles Bio Fuel CO 2 Risk Management Traceability 1. ศึกษา Perspective ของประเทศพัฒนาแล้ว (10 ปี) 2. Technology Transfer เพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้า 3. ประสานมาตรฐานกับประเทศ เพื่อนบ้าน (Harmonization) 4. สร้าง Local Consumption ให้แข็งแรง ด้วยการนำเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ 5. Adaptive efficiency ข้อเสนอแนะ GMOs ประเทศ คู่ค้า 20-02-50 Global Chain

3 NTMs / NTBs ที่สำคัญและเป็นอุปสรรคต่อการค้า ระหว่างประเทศ 1. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 2. มาตรการเกี่ยวกับอุปสรรคเทคนิคต่อ การค้า 3. มาตรการว่าด้วยแหล่งกำเนินสินค้า 4. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 5. มาตรการด้านแรงงาน 6. มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด / มาตรการตอบโต้การอุดหนุน / มาตรการปกป้อง 7. มาตรการกำหนดปริมาณการนำเข้า / ควบคุมการนำเข้า / การมีข้อกำหนด การนำเข้า Safety Security Sustainability

4 SWOT Analysis of Thai SMEs STRENGTHSWEAKNESSES 1. คล่องตัว รวดเร็ว 2. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ( เกษตร, หัตถกรรม, งานฝีมือ ) 1. ไม่ประหยัดจากขนาด 2. การเข้าถึงข้อมูลไม่เท่าเทียม รายใหญ่ 3. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 4. ขาดการรวมกลุ่มทางธุรกิจ 5. ขาดมาตรฐานระดับสากล OPPORTUNITIESTHREATS 1. นโยบายสนับสนุนจากรัฐ 2. ความสามารถในการแข่งขัน เชิงเปรียบเทียบ กับคู่แข่งขัน ที่ไม่ได้ทำข้อตกลง FTA กับคู่ ค้า 3. การเติบโตในตลาดใหม่ 1. ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าเงินบาท ราคาน้ำมัน 2. อุปสรรคจากกฎระเบียบการค้า ที่ไม่เอื้อต่อธุรกิจ 3. การแข่งขันจากสินค้า ต่างประเทศ

5 หัวข้อพื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

6 CSR อุปสรรค หรือ โอกาส “ มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ISO Guidance Standard on Responsibility - ISO 26000” Prof. Michael E. Porter และ Mr. Mark R. Kramer กล่าวไว้ใน Harvard Business Review ฉบับเดือนธันวาคม 2549 ว่า “ การทำกิจกรรม CSR เป็นอะไรที่ มากกว่าต้นทุน การถูกบังคับ หรือการ ทำการกุศล เพราะกิจกรรมดังกล่าว สามารถนำมาซึ่งโอกาสและนวัตกรรม ในการทำธุรกิจ และความได้เปรียบใน การแข่งขัน ”

7 โครงการ “ มาตรฐานความคุ้มค่าเงิน ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ” โดย นายวีรชัย วงศ์บุญสิน ประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลกระทบ จากการเปิดการค้าเสรี

8 หลักการและเหตุผล What’s matter now? Value = Functional Benefit + Emotional Benefit Monetary Cost + Time Cost

9 หลักการและเหตุผล What it must be? Value = Functional Benefit + Emotional Benefit Monetary Cost + Time Cost

10 How to.. ผู้บริโภค เรียกร้องสิทธิ์ ผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพ ตัดสินใจซื้อด้วย เหตุผล ใช้ความคุ้มค่าเงิน จูงใจ การตัดสินใจ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาประสิทธิภาพ สร้างความรู้และความตระหนัก ด้านธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความตระหนัก ความรู้ ในสิทธิ์ผู้บริโภค พัฒนาเครื่องมือ ช่วยในการตัดสินใจ

11 กิจกรรมหลักในโครงการ เสริมสร้างความตระหนัก และองค์ ความรู้กับผู้ประกอบการ ให้มีความ เข้าใจในสิทธิในการบริโภค ประชาสัมพันธ์ตรามาตรฐานความ คุ้มค่าเงิน ให้ผู้ประกอบการและ ผู้บริโภคได้ใช้อย่างแพร่หลาย

12 กิจกรรมหลักในโครงการ สร้างและการพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ ผู้ประกอบการได้ใช้เป็นตัวช่วยสำหรับ นำเสนอต่อผู้บริโภค ในการตัดสินใจ บริโภคอย่างมีเหตุผลพอเพียงกับความ ต้องการที่แท้จริง เสริมสร้างธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับผู้ประกอบการ โดยการเข้าร่วม โครงการและจดทะเบียนใช้ตรา มาตรฐานความคุ้มค่าเงิน ส่งเสริมสนับสนุนให้ตรามาตรฐานความ คุ้มค่าเงิน เป็นปัจจัยจูงใจทางการตลาด ที่สำคัญต่อผู้บริโภค

13 ขอขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt การเจรจาเปิดตลาดสินค้า อุตสาหกรรมและประมง ภายใต้ WTO นายวีรชัย วงศ์บุญสิน รองประธานคณะกรรมการกฎระเบียบ และการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google