งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เขตการค้าเสรี ไทย - อินเดีย India-Thailand Free Trade Area.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เขตการค้าเสรี ไทย - อินเดีย India-Thailand Free Trade Area."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เขตการค้าเสรี ไทย - อินเดีย India-Thailand Free Trade Area

2 2 ความเป็นมา ในปี 2001 ไทย - อินเดีย ได้จัดตั้ง คณะ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำเขต การค้าเสรี ผลการศึกษาปรากฏว่า การจัดทำ FTA จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ใน แง่ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน ในปี 2002 ได้จัดตั้งคณะเจรจาจัดทำ กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี ในปี 2003 ได้มีการลงนามกรอบฯ โดย รัฐมนตรีการค้าของทั้ง สองฝ่าย

3 3 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและขยายความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ เพื่อเปิดเสรีและลดอุปสรรคทางการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เคลื่อนย้ายการค้าสินค้าและการค้า บริการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน สาขาใหม่ๆ

4 4 ประโยชน์ที่จะได้รับ การเข้าสู่ตลาดที่มากขึ้นของทั้งสองฝ่าย (better market access) สร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการค้าและการ ลงทุน สร้างแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ร่วมกัน ระหว่าง ไทย - อินเดีย เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างเอเซียใต้ และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

5 5 สาระสำคัญของเขตการค้าเสรี ไทย - อินเดีย มีขอบเขตครอบคลุมในทุกเรื่อง คือ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขา ต่างๆ จะยกเลิกมาตรการภาษีและมิใช่ภาษีในปี 2010 จะเปิดเสรีการค้าบริการ ให้ได้สาขามาก ที่สุด และกำลังตกลงในเรื่องระยะเวลาใน การเปิดเสรีกันอยู่

6 6 ลักษณะของเขตการค้าเสรี ไทย - อินเดีย ( ต่อ ) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการ ลงทุนระหว่างกัน ร่วมกันสนับสนุนความร่วมมือทาง เศรษฐกิจที่จะนำประโยชน์มา สู่ทั้งสอง ฝ่าย เช่น การประมง / เลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวะภาพ การท่องเที่ยว และ การดูแล สุขภาพ เป็นต้น สนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้าน การค้าและการลงทุน เช่นในเรื่องของ กระบวนการศุลกากร ความตกลงการ ยอมรับร่วม เป็นต้น

7 7 สินค้าเร่งลดภาษี (Early Harvest Scheme) ครอบคลุมสินค้า 82 รายการ ได้แก่ เงาะ มังคุด ลำไย องุ่น แอปเปิ้ล ข้าวสาลี อาหารทะเลแปรรูป เม็ดพลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ ฯลฯ ตารางการลดภาษีสินค้า จะใช้วันที่ 1 มค. 2004 เป็นปีฐาน - 1 กย. 04-31 สค. 05 50% - 1 กย. 05-31 สค. 06 75% - 1 กย. 06 เป็นต้นไป 100%

8 8 สินค้าเร่งลดภาษี ( ต่อ ) ใช้กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ( ชั่วคราว ) กับสินค้ากลุ่มนี้ สินค้าที่จะได้รับสิทธิการลดภาษีจะต้อง ระบุแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศไทย หรืออินเดีย สินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ FTA จะต้อง - ใช้วัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมด (wholly obtained) - สินค้าที่ผลิตในไทยหรืออินเดีย โดยมี การนำเข้าวัตถุดิบจากแหล่งอื่นไม่เกิน กว่าที่กำหนดไว้

9 9 สินค้าเร่งลดภาษี ( ต่อ ) สินค้าที่มีวัตถุดิบจากต่างประเทศ ( นอกจาก ไทยและอินเดีย ) จะต้องมี กระบวนการผลิตเพิ่มและมีการ เปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรในระดับ ที่กำหนดไว้ (changing in tariff classification) สินค้าที่มีวัตถุดิบจากต่างประเทศ ( นอกจาก ไทยและอินเดีย ) จะต้องมี สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบในประเทศ ตามที่กำหนด (local value added content)

10 10 มูลค่าการค้าของทั้งสองฝ่าย

11 11 มูลค่าการค้าสินค้า Early Harvest Scheme

12 12 มูลค่าการค้าสินค้า Early Harvest Scheme มูลค่าการค้ารวมในปี 254586.5 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ ( คิดเป็น 7.2% ของมูลค่าการค้ารวม ไทย - อินเดีย ) มูลค่าส่งออก 47.8 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ ( พลาสติก เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ) มูลค่านำเข้า 37.8 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ ( เหล็กและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักร )

13 13 มูลค่าการค้าสินค้าเร่งลดภาษี ( ต่อ ) ในปี 2003 สินค้ากลุ่มนี้มีปริมาณการค้า เพิ่มขึ้น 60.5% ไทยนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากอินเดีย เพิ่มขึ้น 91.5% ซึ่งอินเดียมีส่วนแบ่ง ตลาดในไทยเท่ากับ 1.1% ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปอินเดียเพิ่มขึ้น 36.4%

14 14 สถานะการเจรจาในปัจจุบัน การเปิดเสรีการค้าสินค้า (Trade in Goods) ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ  สินค้าที่จะนำมาลดภาษี (Normal / Sensitive Track)  รูปแบบการลดภาษี  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า  มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี และ มาตรการปกป้อง  พิธีการศุลกากร  การระงับข้อพิพาททางการค้า

15 15 สถานการณ์เจรจาในปัจจุบัน ( ต่อ ) การค้าบริการและการลงทุน  ใช้กรอบการเจรจาการค้าบริการภายใต้ WTO เป็นพื้นฐาน  ให้มีการเจรจาเปิดเสรีรายสาขา โดยใช้ วิธีการแลกเปลี่ยน request / offer

16 16 สถานการณ์เจรจาในปัจจุบัน ( ต่อ ) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การท่องเที่ยว  การศึกษา

17 17 ผลสืบเนื่องจาก FTA ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้ กว้างขึ้น การเข้าสู่ตลาด เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบ เศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพในการผลิตและการแข่งขัน

18 18 ขอบคุณครับ ธวัชชัย โสภาเสถียร พงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์


ดาวน์โหลด ppt 1 เขตการค้าเสรี ไทย - อินเดีย India-Thailand Free Trade Area.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google