งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย...นพ.สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย...นพ.สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย...นพ.สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2

3

4 โครงการสำคัญที่จังหวัดร่วมดำเนินการ 1. โครงการอาหารปลอดภัย 2. โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและ โภชนาการ 3. โครงการอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล

5 โครงการอาหารปลอดภัย การดำเนินการขับเคลื่อน 1) ระบบแผนบูรณาการ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 2) ระบบตรวจสอบ ป้องกันด้านความปลอดภัย 3) ระบบควบคุม ส่งเสริมมาตรฐานสถานที่ผลิต/แหล่งกระจายอาหาร และหน่วยบริการอาหารของโรงพยาบาล 4)ระบบข้อมูล และการสื่อสาร รวมทั้ง education 5)ระบบการจัดการอุบัติการณ์ (incident management) 7 แหล่งอาหารเน้นเป็นพิเศษ7 ประเภทอาหารเน้นเป็นพิเศษ ทุกจังหวัดดำเนินการส่งเสริม และตรวจสอบ แหล่ง ผลิต/ สถานที่ผลิต หน่วยบริการอาหาร และแหล่ง กระจายอาหาร เพื่อรับรองมาตรฐานต้อง ผ่านเกณฑ์ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้แก่ 1) โรงงานผลิต/แปรรูปอาหาร 2) ตลาดค้าส่ง 3) ตลาดสด 4) ตลาดนัด 5) ร้านอาหารแผงลอย ( CFGT และ เมนูชูสุขภาพ) 6) โรงพยาบาล (หน่วยบริการอาหาร) 7) ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียน/สถานศึกษา (โรงอาหาร ขอให้ทุกจังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจสอบ คุณภาพและความปลอดภัย และดำเนินมาตรการทาง กฎหมาย(ตามความเสี่ยงของพื้นที่) ได้แก่ 1) น้ำมันทอดซ้ำ และน้ำมันไม่มีฉลาก อย.ที่จำหน่าย ในตลาดสด ตลาดนัด รถเร่โดยเจตนาใช้ปรุงอาหาร 2) สารปนเปื้อน 6 ชนิดในอาหาร 3) น้ำดื่ม / น้ำแข็ง 4) อาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 5) นมโรงเรียน 6) เส้นก๋วยเตี๋ยว 7) อื่นๆ ที่เป็นปัญหาน่าสนใจ เช่น อาหารปลอดภัย ใจเป็นสุข

6 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์อาหาร ชุมชนหรือ OTOP 1. เอกลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นอาหาร ไทย 2. มีความหลากหลาย ตามพื้นที่ / ชุมชนที่ผลิตอาหาร 3. ใช้ประโยชน์วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม 4. ช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวใน พื้นที่

7 การผลิตใน ระดับ อุตสาหกรรม การผลิตในระดับ ครัวเรือนและ ชุมชน OTOP การผลิตในระดับ วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด ย่อม SME INDUSTRIAL ครัวไทยสู่ ครัวโลก การยกระดับมาตรฐาน ของอาหาร ที่ผลิตเพื่อบริโภคใน ประเทศ ในทุกระดับ โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP จะเป็นแรงหนุน ให้ประเทศคู่ค้า เกิดความเชื่อมั่น ในอาหารส่งออก มากยิ่งขึ้น ยกระดับ มาตรฐาน การยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อาหาร GMP primary GMP

8 ในปี 2555 นี้ กระทรวง สาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา มีนโยบายสนับสนุนให้อาหารในกลุ่มดังกล่าว ต้องปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษา อาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย หรือ GMP Primary โดยต้องให้มีการจัดสถานที่ และ กระบวนการผลิตให้สามารถลดการ ปนเปื้อนเบื้องต้น ป้องกันการปนเปื้อน ข้าม และขจัดอันตราย ทั้งทางด้าน กายภาพ เคมีและชีวภาพเพื่อให้ ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย

9 Roadmap การยกระดับมาตรฐาน อาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจำหน่าย จัดทำ หลักเกณฑ์ และ ( ร่าง ) บันทึกการ ตรวจประเมิน (Checklist) 7 มิ. ย. 55 มอบเกียรติ บัตร แก่ ผู้ประกอบก าร ที่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ ฯ ก่อน กฎหมาย บังคับใช้ สำรวจ ความพร้อม ผู้ประกอบการ โดยใช้ หลักเกณฑ์ฯ ( ร่าง ) ประกาศ หลักเกณฑ์ ที่ดี ในการ ผลิตอาหาร สำหรับ อาหารแปร รูปใน ภาชนะ พร้อม จำหน่าย พิจารณา คัดเลือก สถานที่ผลิต อาหาร ที่ปฏิบัติได้ ตาม หลักเกณฑ์ฯ จัดทำคู่มือ แนว ทางการตรวจ สถานที่ผลิต อาหาร สำหรับ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ประกอบการ ธ. ค.- ม. ค.55 ก. พ. 55 เม. ย.55 ก. พ.- มี. ค.55 พ. ค.- มิ. ย.55 สำรวจข้อมูล เพื่อกำหนด มาตรการ รองรับการ ขอรับเลขสา รบบอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหาร แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย Primary GMP

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ ผู้ซื้อผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศเชื่อมั่นใน คุณภาพ ความปลอดภัย ของอาหารไทย ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของสินค้า อาหารไทยในระดับ SME และ OTOP ให้สามารถแข่งขันใน ตลาดการค้าเสรีได้ อาหารไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งช่วยในการการส่งออกสินค้า อาหาร และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

11 โครงการอาหารปลอดภัย primary GMP โปรดเตรียมตัวให้พร้อม

12

13 โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร และโภชนาการ ประเมินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ(ปรับใหม่) ของ รพศ./รพท./รพช./รพ.ของศูนย์อนามัยทุกแห่ง ทุกจังหวัด 1. การบริหารจัดการแต่งตั้งคกก./ประกาศนโยบายและสื่อสาร/มี แผนปฏิบัติงาน 100 คะแนน 2. การดำเนินงานอาหารปลอดภัยในรพ.วัตถุดิบปลอดภัย/ข้อมูลเครือข่าย/ตรวจสาร ปนเปื้อนในอาหาร 20 คะแนน 3. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ๓๐ ข้อ/ลดการปรุงอาหารหวาน มัน เค็ม/ ส่งเสริมการกินผักผลไม้/เมนูอาหารเฉพาะ โรค/เมนูชูสุขภาพ/ ให้บริการอาหารฮาลาล 30 คะแนน 4.ร้านจำหน่ายอาหารมีบันทึกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร/ ได้รับ ป้าย CFGT/เมนูชูสุขภาพ/เมนูไร้พุง 20 คะแนน 5. จัดประชุมตามแนวทาง Healthy Meeting บันทึกการจัดเมนูอาหาร/รายงานการประชุม10 คะแนน 6. คลินิกผู้ป่วยและการติดตามเยี่ยมบ้านบันทึกการปฏิบัติงาน/ผลการประเมิน พฤติกรรมการบริโภคอาหารผู้ป่วย/การจัด นิทรรศการ/การจัดอบรม 20 คะแนน

14 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 200 คะแนน ระดับดีเด่น ได้คะแนน 200 คะแนน ระดับดี ได้คะแนน 180-199 คะแนน ระดับพัฒนาได้ ได้คะแนน 160-179 คะแนน

15 เป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ทุกโรงพยาบาล ในปี 2555 ผ่านการรับรอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ (คะแนน > 160 คะแนน )

16 โครงการอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล พัฒนาการให้บริการอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เหมาะสมตามสภาวะโรค และความเชื่อโดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป้าหมายเดิม 10 แห่ง รพ.ชุมชน ใน 5. จังหวัดภาคใต้ เป้าหมาย เพิ่มเติม 19 แห่ง รพ.ศูนย์+รพ.ทั่วไป 7 แห่ง รพ.หาดใหญ่ รพ.นครพิงค์ รพ.แม่สอด รพ. พระนครศรีอยุธยา รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ระนอง รพ.กระบี่ รพ.ชุมชน 9 แห่งรพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช รพ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รพ.ยะหริ่ง รพ.ปะนาเระ รพ.มายอ รพ.ไม้แก่น จ. ปัตตานี รพ.สะเดา จ.สงขลา รพ.คลองท่อม จ.กระบี่ รพ.ตะโหมด จ.พัทลุง รพ. สังกัดกรมการ แพทย์ 3 แห่ง รพ.ราชวิถี รพ.นพรัตน์ราชธานี สถาบันโรคทรวงอก

17


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย...นพ.สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google