งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันโรคไตแบบ บูรณาการ นพ. ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ “ งานของหมอและ ประชาชน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันโรคไตแบบ บูรณาการ นพ. ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ “ งานของหมอและ ประชาชน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันโรคไตแบบ บูรณาการ นพ. ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ “ งานของหมอและ ประชาชน ”

2 จังหวัดกำแพงเพชรมีประชากร รวม 725,961 คน บุคคลากรดูแลโรคไตที่ ร. พ. กำแพงเพชร อายุรแพทย์ 2 ท่าน พยาบาลดูแลงานโรค ไต 4 ท่าน เครื่องล้างไต 6 เครื่อง อำเภอคลองขลุง มี ประชากร 73,347 คน คาดว่าจังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ประมาณ 61,706 ราย

3 ประสานงานกับภาคีเครือข่าย

4 การดำเนินงานป้องกัน โรคไต 1. สร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรค ไตให้แก่ประชาชน 2. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและให้การรักษา ตั้งแต่ระยะต้น

5 การกินอาหารเค็มทำให้ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงทำให้เป็นโรคไต ประเด็นสำคัญในการสร้าง ความตระหนัก “ ลด เค็ม ”

6 อาหารเค็มทำให้ความดันโลหิตสูง เพราะมีเกลือ ซึ่งประกอบด้วย “ แร่ธาตุโซเดียม ” คนเราได้รับเกลือจาก … กินจากอาหารตามธรรมชาติ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เครื่องปรุงรสต่างๆ น้ำปลา ซีอิ๊ว กะปิ ปลาร้า ผงชูรส ซุปก้อน มีโซเดียมมากแต่ ไม่เค็ม

7 ปริมาณการบริโภคเกลือเฉลี่ยของ ประชากรไทย ( พ. ศ. 2550-2551) โครงการสำรวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของ ประชากรไทย พ. ศ. 2550-2551, กอง โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ถูกต้องคือ ไม่เกิน 6 กรัมต่อวัน 12.0 กรัมต่อวัน

8 เกลือ 6 กรัม เท่ากับ น้ำปลา 3 ช้อนชา ข้อแนะนำ คือ กินน้ำปลาไม่เกิน 3 ช้อนชาต่อวัน น้ำปลา

9 อบรม อสม. อำเภอคลองขลุง 1,033 คน

10 เกมส์ “ คุณเค็มแค่ไหน ? ”

11

12 การดำเนินงานป้องกัน โรคไต 2. คัดกรองและให้การรักษาตั้งแต่ ระยะต้น โดยบูรณาการระบบสาธารณสุข กับเครือข่ายชุมชน

13 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต เรื้อรัง ได้แก่ 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 3. อายุมากกว่า 60 ปี ( ข้อใดข้อ หนึ่ง ) OPD DM, HT ร. พ. คลองขลุง 3,554 ราย CKD stage 3 : 851 cases CKD stage 4 : 123 cases CKD stage 5 : 12 cases BP < 130/80 : 46% ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ร. พ. ค ลองขลุง 3,554 ราย โรคไตระยะที่ 3 : 851 ราย โรคไตระยะที่ 4 : 123 ราย โรคไตระยะที่ 5 : 12 ราย 986 ราย (27.7%)

14 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัด ทดแทนไต พ. ศ. 2552 เป้าหมายในการรักษาโรคไตเรื้อรังใน โรงพยาบาลชุมชน

15 พยาบ าล แพทย์ เภสัช กร โภชน ากร นัก กายภา พ ทีมปฏิบัติงาน CKD clinic

16 เครือข่ายเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไต เรื้อรัง “ หนึ่ง รพ. สต หนึ่งเครือข่าย ” รพ. สต เป็นพี่เลี้ยงในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และตรวจสอบการใช้ยา อสม. วัดความดันโลหิต บันทึกรายการอาหารและ ออกกำลังกาย ผู้ดูแ ล ปรุงอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ช่วยเก็บข้อมูลการรับประทานอาหาร

17 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 1. ประเมินการรับประทานอาหาร ผู้ป่วย และให้ คำแนะนำที่เหมาะสม 2. วัดความดันโลหิต 3. ตรวจสอบการใช้ยา 4. ติดตามการออกกำลังกาย “ บันได 4 ขั้น ป้องกันโรคไต ”

18 อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต เรื้อรัง น้ำปลา ไม่เกินวันละ 3 ช้อน ชา เนื้อสัตว์ ไม่เกินวันละ 8 ช้อน โต๊ะ

19 อบรมผู้ป่วยและผู้ ปรุงอาหาร

20 กินอย่างไรให้ พอเพียง

21

22 แกงส้ม 5 ช้อน โต๊ะ 2.5

23 ยาชุดแก้ ปวด ยาล้าง ไต เภสัช กร

24

25 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันโรคไตแบบ บูรณาการ นพ. ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ “ งานของหมอและ ประชาชน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google