งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนา เรื่อง เอฟทีเอ : ไทยได้ ประโยชน์แค่ไหน โดย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ( นายกา รุณ กิตติสถาพร ) ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวันพ ริ้นซ์เซส วันพุธที่ 25 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนา เรื่อง เอฟทีเอ : ไทยได้ ประโยชน์แค่ไหน โดย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ( นายกา รุณ กิตติสถาพร ) ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวันพ ริ้นซ์เซส วันพุธที่ 25 สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนา เรื่อง เอฟทีเอ : ไทยได้ ประโยชน์แค่ไหน โดย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ( นายกา รุณ กิตติสถาพร ) ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวันพ ริ้นซ์เซส วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2547 เวลา 13.30-16.30 น.

2 ออสเตรเลีย เป็นประเทศพัฒนาขนาดเล็ก มีกำลังซื้อสูง นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อาหาร เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์ แหล่งนำเข้าสำคัญ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และไทย ออสเตรเลียจัดทำเขตการค้าเสรีแล้ว กับ สิงคโปร์ ไทย อยู่ระหว่างการเจรจากับสหรัฐอเมริกา

3 เป้าหมายการเจรจา FTA กับ ออสเตรเลีย ขยายการค้าและการลงทุน สร้าง ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ แก้ไขอุปสรรคทางการค้าทั้งภาษีและ มิใช่ภาษี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสการส่งออก สร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

4 แนวทางการเจรจาของไทย การเปิดตลาดสินค้า  ให้ออสเตรเลียลดภาษีเหลือ 0% ทันทีให้มากที่สุด ณ วันแรกที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้  ลดภาษีลงมาระดับหนึ่ง ณ วันแรกที่ความตกลงฯ มีผล บังคับใช้แล้วค่อยๆ ทยอยลดเหลือ 0% ภายใน 5 ปี  สำหรับสินค้าอ่อนไหว จะมีระยะเวลาการลดภาษีที่ ยาวกว่า ( ของออสเตรเลีย ภายใน 10 ปี ของ ไทยภายใน 20 ปี )  สินค้าเกษตรที่มีโควตา จะกำหนด specific quota ให้ ออสเตรเลียจำนวนหนึ่งและค่อยๆ ทยอยลดภาษีใน โควตา ส่วนภาษีนอกโควตาลดตาม WTO ( Margin of Preference : MOP 10%)  มีมาตรการปกป้องพิเศษสำหรับสินค้าเกษตร อ่อนไหวบางรายการ

5 ความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) TAFTA

6 ประโยชน์และผลกระทบที่ไทยจะ ได้รับจากการทำ FTA ไทย - ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ลดภาษีสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรม ให้ไทยเหลือ 0% ทันที ในวันที่ 1 มกราคม 2548 จำนวนถึง 5,087 รายการ  สินค้าที่ไทยจะได้ประโยชน์ สินค้าเกษตร เช่น ข้าว กุ้งสด ผักและ ผลไม้ ทูนากระป๋อง และ สับปะรดกระป๋อง ฯลฯ สินค้าอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ขนาดเล็ก รถปิกอัพ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอ และ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณีและ เครื่องประดับ ฯลฯ  ปัญหา SPS จะได้รับการแก้ไข

7 ประโยชน์และผลกระทบที่ไทยจะ ได้รับจากการทำ FTA ไทย - ออสเตรเลีย ( ต่อ )  ด้านบริการและการลงทุน - ตลาดในออสเตรเลียจะเปิดกว้างขึ้น โดยออสเตรเลียอนุญาตให้คนไทยเข้าไป ลงทุนในสาขาธุรกิจต่างๆ 100% เช่น ที่ ปรึกษากฎหมาย ซ่อมรถยนต์ สถาบันสอน ภาษาไทย สถาบันสอนทำอาหาร และการ ผลิตสินค้าทุกประเภท - อนุญาตให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้ติดตามเข้าไปทำงาน ได้คราวละ 4 ปี และต่ออายุได้ ไม่เกิน 10 ปี

8 ประโยชน์ที่ออสเตรเลียจะได้รับ จากการทำ FTA  ด้านสินค้า - สินค้าที่จะได้ประโยชน์ ได้แก่ เหล็ก และผลิตภัณฑ์ สังกะสี ทองแดง ฝ้าย นมผงขาดมันเนย เนื้อวัวแช่เย็น แช่ แข็ง - การแก้ปัญหา SPS ได้แก่ ส้ม หน่อไม้ฝรั่ง มันฝรั่ง โคและกระบือมี ชีวิต อาหารสัตว์เลี้ยง

9 นมผงขาดมัน เนย 254 8 256325672568 ปริมาณ โควตา ( ตัน ) อัตราภาษีใน โควตา (%) 2,2 00 20 3,52 3.5 5 3,52 3.55 1 Free 0 สินค้าที่อาจได้รับผลกระทบ จาก TAFTA การเปิดตลาดของไทย

10 เนื้อโคแช่เย็นแช่ แข็ง 254825622563 ปริมาณ Trigger Level ( ตัน ) 7761,613.2 5 Free base rate (%)51 TAFTA rate (%)402.670

11 การเตรียมมาตรการรองรับ คณะทำงานติดตามผลการเจรจา เพื่อ วางมาตรการปรับตัวรองรับ FTA วางมาตรการกระตุ้นอุตสาหกรรมที่ ได้รับประโยชน์เข้ามาใช้ประโยชน์ จากการเจรจา FTA เร่งรัดจัดทำมาตรฐานสินค้า อุตสาหกรรม เพื่อปิดกั้นสินค้าเข้าที่ ไม่ได้มาตรฐาน กำหนดยุทธศาสตร์รายสินค้าเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น โคเนื้อ โคนม ฯลฯ

12 มาตรการเตรียมการรองรับของ กระทรวงพาณิชย์ Monitor การส่งออก Call Center คลินิก FTA STF ดูลู่ทางและกฎระเบียบ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล FTA ให้กว้างขวาง

13 นิวซีแลนด์ เป็นประเทศคู่ค้าอ้นดับที่ 65 ของไทยในปี 2546 สินค้าเข้าสำคัญ ได้แก่ รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า น้ำมัน พลาสติก ประเทศคู่ค้าสำคัญ ออสเตรเลีย EU สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ( ตามลำดับ ) สินค้าออก ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ ( วัว แกะ ปลา ) ไม้ เครื่องจักร และอาหารทะเล

14 เป้าหมายการเจรจา FTA กับ นิวซีแลนด์ เพื่อขยายการค้า และการลงทุน สินค้าที่ไทยสนใจ ได้แก่ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์และของแต่ง บ้าน และแฟชั่น การบริการและการลงทุน ได้แก่ร้านอาหาร / ผลิตภัณฑ์ครัวไทย ความงาม สปา และการศึกษา

15 แนวทางการดำเนินการ การค้าสินค้า - CEP ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นข้อตกลงที่ Comprehensive โดยครอบคลุมสินค้าทุกชนิด - กฎแหล่งกำเนิดสินค้า การค้าบริการ การลงทุน กฎเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการค้า

16 การเจรจาทำความตกลง  การเปิดตลาดสินค้า อยู่ระหว่างการหารือ รูปแบบ  การค้าบริการ ได้มีการพิจารณาร่างโดย อ้างอิงตาม TAFTA


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนา เรื่อง เอฟทีเอ : ไทยได้ ประโยชน์แค่ไหน โดย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ( นายกา รุณ กิตติสถาพร ) ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวันพ ริ้นซ์เซส วันพุธที่ 25 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google