งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - เกาหลีใต้. 2 2 กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน - เกาหลี ใต้ ประกอบด้วย – ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - เกาหลีใต้. 2 2 กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน - เกาหลี ใต้ ประกอบด้วย – ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - เกาหลีใต้

2 2 2 กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน - เกาหลี ใต้ ประกอบด้วย – ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า – ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ – ความตกลงว่าด้วยการลงทุน – ความตกลงว่าด้วยกลไกระงับข้อ พิพาท – ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี สารสนเทศ  การกระจายเสียงและ ภาพยนต์  การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารวิชาการ เทคโนโลยี  พลังงาน  การอำนวยความสะดวก การค้า และการลงทุน  การท่องเที่ยว  ความร่วมมือระหว่าง SMEs  มาตรการสุขอนามัยและ สุขอนามัยพืชและอุปสรรค ทางเทคนิคต่อการค้า

3 3 สถานะล่าสุดการเจรจาความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - เกาหลีใต้ ความตกลงไทยอาเซียน 9 เกาหลีใต้ กรอบความ ตกลงฯ ลงนาม ( ยังไม่ให้ สัตยาบัน ) 2005 กลไกระงับข้อ พิพาท ลงนาม ( ยังไม่ให้ สัตยาบัน ) 2005 การค้าสินค้า คาดว่าจะลง นาม มิ. ย. หรือส. ค. 07 ลงนาม เริ่มลดภาษี มิ. ย. 07 การค้า บริการ ลงนาม 2007 การลงทุน อยู่ระหว่างการเจรจา โดยกำหนดเสร็จสิ้น ปลายปี 2008 3

4 4 Modality การเปิดตลาดการค้าสินค้า อาเซียน - เกาหลีใต้ 4 Normal Track ( ≥ 90% ของรายการสินค้า และมูลค่านำเข้า ) - 0% ไม่ช้ากว่า 1 ม. ค. 2010 ( สำหรับเกาหลีใต้ ) - 0% ไม่ช้ากว่า 1 ม. ค. 2010/2012 ( สำหรับ อาเซียน 5) - 0% ไม่ช้ากว่า 1 เม. ย. 2016/1 ม. ค. 2017 ( สำหรับไทย ) Sensitive Track ( ≤ 10% ของรายการ สินค้าและมูลค่านำเข้า ) –Sensitive List: 0-5% ไม่ช้ากว่า 1 ม. ค. 2016 –Highly Sensitive List: ≤ 200 รายการ สินค้า หรือ 3% ของรายการสินค้า และ ≤ 3% ของมูลค่านำเข้า Group A: 50% ไม่ช้ากว่า 1 ม. ค. 2016 Group B: ลดภาษีลง 20% ไม่ช้ากว่า 1 ม. ค. 2016 Group C: ลดภาษีลง 50% ไม่ช้ากว่า 1 ม. ค. 2016 Group D: โควตาภาษี Group E: ไม่ลด / ยกเลิกภาษี ( ไม่เกิน 40 รายการสินค้า ) กฎแหล่งกำเนิดสินค้าการใช้วัตถุดิบในภูมิภาค ≥ 40% หรือการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร หรือกฎแหล่งกำเนิด เฉพาะสินค้า

5 5 การเปิดตลาดของเกาหลีใต้  สินค้ากลุ่ม NT ( ยกเลิกภาษีวันที่ 1 ม. ค. 2010) เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า มอเตอร์ ยางรถยนต์ แผ่นชิ้นไม้ อัด กากน้ำตาล น้ำตาลดิบ เส้นด้าย เนื้อปลา  สินค้ากลุ่ม SL ( ลดภาษีเหลือ 0-5% วันที่ 1 ม. ค. 2016) ไม้อัดอื่นๆ บอลล์แบริ่ง ข้าวโพดหวาน มันสำปะหลังอัดเม็ด  สินค้ากลุ่ม A ( ลดภาษีลงเหลือไม่เกิน 50% วันที่ 1 ม. ค. 2016) กุ้งแช่เย็น ชีส ส้ม แอปเปิ้ล และลูกแพร์  สินค้ากลุ่ม B ( ลดภาษีลงจากเดิม 20% วันที่ 1 ม. ค. 2016) มันสำปะหลังอัดเม็ด โมดิไฟด์สตาร์ช ผลไม้กระป๋อง ผลไม้แช่แข็ง น้ำตาลทราย  สินค้ากลุ่ม C ( ลดภาษีลงจากเดิม 50% วันที่ 1 ม. ค. 2016) ข้าวโพด สตาร์ชอื่นๆ แตงอื่นๆ เบียร์ กาว  สินค้ากลุ่ม D ( โควตาปลอดภาษี ) กุ้งแช่แข็ง แช่เย็น แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปลาหมึก กุ้งแปรรูป  สินค้า Exclusion ข้าว ไฟเบอร์บอร์ด ไก่สด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ปลาทู นากระป๋อง ผลไม้สด 5

6 6 การเปิดตลาดของไทย  สินค้ายกเลิกภาษีวันที่ 1 ม. ค. 2010/2012 วงจรไฟฟ้า เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ หลอดภาพ โทรทัศน์สี ปุ๋ยเคมี อุปกรณ์รถยนต์  สินค้ายกเลิกภาษีวันที่ 1 เม. ย. 2016 แผ่นเหล็กรีดเย็น แผ่นเหล็กชุบดีบุก ท่อเหล็ก  สินค้ายกเลิกภาษีวันที่ 1 ม. ค. 2017 เครื่องสำอาง สารสี แผ่นอลูมิเนียม แผ่นเหล็กชุบ สังกะสี แผ่นเหล็กชุบดีบุก  สินค้ากลุ่ม SL ( ลดภาษีเหลือ 0-5% วันที่ 1 ม. ค. 2016) ส่วนประกอบวิทยุ / โทรทัศน์ แผ่นเหล็กรีดร้อน 6

7 7 การเปิดตลาดของไทย ( ต่อ )  สินค้ากลุ่ม A ( ลดภาษีเหลือ 50% วันที่ 1 ม. ค. 2016) รถจักรยานยนต์  สินค้ากลุ่ม B ( ลดภาษีลงจากเดิม 20% วันที่ 1 ม. ค. 2016) ส่วนประกอบรถยนต์ ตัวนำไฟฟ้า รถยนต์ความจุ กระบอกสูบ - มากกว่า 3,000 ซีซี  สินค้ากลุ่ม C ( ลดภาษีลงจากเดิม 50% วันที่ 1 ม. ค. 2016) กระจกมองหลังรถยนต์ กระจกเงาอื่นๆ สปริง  สินค้ากลุ่ม D ( โควตาภาษี ) สินค้าเกษตร 23 รายการ  สินค้า Exclusion โทรทัศน์สี ปลาป่น รถยนต์ความจุกระบอกสูบ น้อยกว่า 3,000 ซีซี 7

8 8 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ อาเซียน - เกาหลีใต้ อาเซียน ( ยกเว้นไทย ) และเกาหลีใต้ลงนาม แล้วเมื่อพฤศจิกายน 2550 ความตกลงฯ ประกอบด้วย – ข้อบทความตกลง (Agreement Text) – ส่วนแนบท้ายบริการด้านการเงิน (Annex on Financial Services) – หนังสือบันทึกความเข้าใจ (Letter of Understanding) – ตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specific Commitments) 8

9 9 การเปิดตลาดธุรกิจบริการ เกาหลีใต้ – เปิดตลาดมากกว่าที่ผูกพันใน WTO – บริการบริหารทรัพยากรบุคคล บริการทำความ สะอาดอาคาร บริการแยกชิ้นส่วนเนื้อไก่ บริการรับออกแบบ (Specialty Design) บริการการบันเทิง และภัตตาคารและร้านอาหาร ไทย – เปิดตลาดตามกรอบกฎหมายปัจจุบันและกรอบ FTA อื่น – เพื่อสนับสนุนนโยบายให้ไทยเป็นศูนย์กลางของ ภูมิภาค ( บริการด้านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสอน ภาษา บริการสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ ) 9

10 10 ความเห็น คำถาม ข้อเสนอแนะ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 44/100 ถ. นนทบุรี 1 อ. เมือง จ. นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2507-7444, โทรสาร 0-2547-5630 http://www.dtn.go.th/ http://www.Thaifta.com/ 10


ดาวน์โหลด ppt 1 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - เกาหลีใต้. 2 2 กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน - เกาหลี ใต้ ประกอบด้วย – ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google