งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้
นายนพดล สระวาสี รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

2 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-เกาหลีใต้ ประกอบด้วย ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ ความตกลงว่าด้วยการลงทุน ความตกลงว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การอำนวยความสะดวกการค้า และการลงทุน การท่องเที่ยว ความร่วมมือระหว่าง SMEs มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ การกระจายเสียงและภาพยนต์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงาน 2

3 สถานะล่าสุดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้
ไทย อาเซียน 9 เกาหลีใต้ กรอบความตกลงฯ ลงนาม (ยังไม่ให้สัตยาบัน) 2005 กลไกระงับข้อพิพาท การค้าสินค้า คาดว่าจะลงนาม มิ.ย. หรือส.ค. 07 เริ่มลดภาษี มิ.ย. 07 การค้าบริการ 2007 การลงทุน อยู่ระหว่างการเจรจา โดยกำหนดเสร็จสิ้นปลายปี 2008 3

4 Modality การเปิดตลาดการค้าสินค้าอาเซียน-เกาหลีใต้
Normal Track (≥ 90% ของรายการสินค้าและมูลค่านำเข้า) - 0% ไม่ช้ากว่า 1 ม.ค (สำหรับเกาหลีใต้) - 0% ไม่ช้ากว่า 1 ม.ค. 2010/2012 (สำหรับอาเซียน 5) - 0% ไม่ช้ากว่า 1 เม.ย. 2016/1 ม.ค (สำหรับไทย) Sensitive Track (≤ 10% ของรายการสินค้าและมูลค่านำเข้า) Sensitive List: 0-5% ไม่ช้ากว่า 1 ม.ค. 2016 Highly Sensitive List: ≤ 200 รายการสินค้า หรือ 3% ของรายการสินค้า และ ≤ 3% ของมูลค่านำเข้า Group A: 50% ไม่ช้ากว่า 1 ม.ค. 2016 Group B: ลดภาษีลง 20% ไม่ช้ากว่า 1 ม.ค. 2016 Group C: ลดภาษีลง 50% ไม่ช้ากว่า 1 ม.ค. 2016 Group D: โควตาภาษี Group E: ไม่ลด/ยกเลิกภาษี (ไม่เกิน 40 รายการสินค้า) กฎแหล่งกำเนิดสินค้า การใช้วัตถุดิบในภูมิภาค ≥ 40% หรือการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร หรือกฎแหล่งกำเนิดเฉพาะสินค้า 4

5 การเปิดตลาดของเกาหลีใต้
สินค้ากลุ่ม NT (ยกเลิกภาษีวันที่ 1 ม.ค. 2010) เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า มอเตอร์ ยางรถยนต์ แผ่นชิ้นไม้อัด กากน้ำตาล น้ำตาลดิบ เส้นด้าย เนื้อปลา สินค้ากลุ่ม SL (ลดภาษีเหลือ 0-5% วันที่ 1 ม.ค. 2016) ไม้อัดอื่นๆ บอลล์แบริ่ง ข้าวโพดหวาน มันสำปะหลังอัดเม็ด สินค้ากลุ่ม A (ลดภาษีลงเหลือไม่เกิน 50% วันที่ 1 ม.ค. 2016) กุ้งแช่เย็น ชีส ส้ม แอปเปิ้ล และลูกแพร์ สินค้ากลุ่ม B (ลดภาษีลงจากเดิม 20% วันที่ 1 ม.ค. 2016) มันสำปะหลังอัดเม็ด โมดิไฟด์สตาร์ช ผลไม้กระป๋อง ผลไม้แช่แข็ง น้ำตาลทราย สินค้ากลุ่ม C (ลดภาษีลงจากเดิม 50% วันที่ 1 ม.ค. 2016) ข้าวโพด สตาร์ชอื่นๆ แตงอื่นๆ เบียร์ กาว สินค้ากลุ่ม D (โควตาปลอดภาษี) กุ้งแช่แข็ง แช่เย็น แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปลาหมึก กุ้งแปรรูป สินค้า Exclusion ข้าว ไฟเบอร์บอร์ด ไก่สด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ปลาทูนากระป๋อง ผลไม้สด 5

6 การเปิดตลาดของไทย สินค้ายกเลิกภาษีวันที่ 1 ม.ค. 2010/2012
วงจรไฟฟ้า เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ หลอดภาพโทรทัศน์สี ปุ๋ยเคมี อุปกรณ์รถยนต์ สินค้ายกเลิกภาษีวันที่ 1 เม.ย. 2016 แผ่นเหล็กรีดเย็น แผ่นเหล็กชุบดีบุก ท่อเหล็ก สินค้ายกเลิกภาษีวันที่ 1 ม.ค. 2017 เครื่องสำอาง สารสี แผ่นอลูมิเนียม แผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นเหล็กชุบดีบุก สินค้ากลุ่ม SL (ลดภาษีเหลือ 0-5% วันที่ 1 ม.ค. 2016) ส่วนประกอบวิทยุ/โทรทัศน์ แผ่นเหล็กรีดร้อน 6

7 การเปิดตลาดของไทย (ต่อ)
สินค้ากลุ่ม A (ลดภาษีเหลือ 50% วันที่ 1 ม.ค. 2016) รถจักรยานยนต์ สินค้ากลุ่ม B (ลดภาษีลงจากเดิม 20% วันที่ 1 ม.ค. 2016) ส่วนประกอบรถยนต์ ตัวนำไฟฟ้า รถยนต์ความจุกระบอกสูบ- มากกว่า 3,000 ซีซี สินค้ากลุ่ม C (ลดภาษีลงจากเดิม 50% วันที่ 1 ม.ค. 2016) กระจกมองหลังรถยนต์ กระจกเงาอื่นๆ สปริง สินค้ากลุ่ม D (โควตาภาษี) สินค้าเกษตร 23 รายการ สินค้า Exclusion โทรทัศน์สี ปลาป่น รถยนต์ความจุกระบอกสูบน้อยกว่า 3,000 ซีซี 7

8 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน-เกาหลีใต้
อาเซียน (ยกเว้นไทย) และเกาหลีใต้ลงนามแล้วเมื่อพฤศจิกายน 2550 ความตกลงฯ ประกอบด้วย ข้อบทความตกลง (Agreement Text) ส่วนแนบท้ายบริการด้านการเงิน (Annex on Financial Services) หนังสือบันทึกความเข้าใจ (Letter of Understanding) ตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specific Commitments) 8

9 การเปิดตลาดธุรกิจบริการ
เกาหลีใต้ เปิดตลาดมากกว่าที่ผูกพันใน WTO บริการบริหารทรัพยากรบุคคล บริการทำความสะอาดอาคาร บริการแยกชิ้นส่วนเนื้อไก่ บริการรับออกแบบ (Specialty Design) บริการการบันเทิง และภัตตาคารและร้านอาหาร ไทย เปิดตลาดตามกรอบกฎหมายปัจจุบันและกรอบ FTA อื่น เพื่อสนับสนุนนโยบายให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค (บริการด้านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสอนภาษา บริการสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ) 9

10 ความเห็น คำถาม ข้อเสนอแนะ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 10


ดาวน์โหลด ppt ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google