งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 ตุลาคม 2556 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 ตุลาคม 2556 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 ตุลาคม 2556 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

2 2

3 บทบาทกระทรวงสาธารณสุข สป. สบส. อย. แพทย์ แผนไทย กรมแพทย์ ควบคุมโรค อนามัย สุขภาพจิต วิทย์ฯ HEALTH SERVICES HEALTH PROMOTION DISEASE CONTROL CONSUMER PROTECTION

4 บทบาทกระทรวงสาธารณสุข สป. สบส. อย. แพทย์ แผนไทย กรมแพทย์ ควบคุมโรค อนามัย สุขภาพจิต วิทย์ฯ HEALTH SERVICES HEALTH PROMOTION DISEASE CONTROL CONSUMER PROTECTION

5 คณะกรรมการ เขตสุขภาพ(AHB) กลุ่มภารกิจด้าน พัฒนาการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้าน พัฒนาการสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้าน สนับสนุนงานบริการสุขภาพ หน่วยงานในกำกับ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ องค์การมหาชน : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล รัฐวิสาหกิจ : องค์การเภสัชกรรม การเปลี่ยนแปลงการทำงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปลัด สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา สำนักงานรัฐมนตรี คณะกรรมการกำหนดและ กำกับนโยบายสุขภาพ แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค - สสจ./สสอ. - รพศ./รพท. รพช./รพสต. 5 สำนักงาน สาธารณสุขเขต สำนักงานเลขาคกก.ฯ

6 กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุน กลุ่มภารกิจด้านประสาน บริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (กระทรวง/สป.) สบช./วนส./แก้วกัลยา/ สบพช. - IHPP, HITAP สำนักพัฒนานโยบายการคลังและ เศรษฐกิจสุขภาพ (CFO กลาง) สำนักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัย สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด สำนักตรวจและประเมินผล - กลุ่มบริหารทั่วไป - กลุ่มคลังและพัสดุ - กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักการคลังเขตสุขภาพ (CFO ระดับเขต) สำนักพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข สำนักสารนิเทศ สำนักการพยาบาล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำลังคนด้านสุขภาพ - ศูนย์ประสานการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน - ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข - กลุ่มกระจายอำนาจ, อื่นๆ สำนักงานสาธารณสุขเขต 1-12 AREA HEALTH BOARD หน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน สป. 3 CLUSTER สำนักการสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ สำนักบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม พัฒนากฎหมายเพื่อสุขภาพ สำนักบริหารกลาง สำนักวิชาการ

7 7 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข กรมต่าง ๆ รพศ./รพท./รพช./ รพสต. หน่วยงานวิชาการ เขตสุขภาพ รพ. เอกชน รพ. มหาวิทยาลัย อปท. หน่วยงานวิชาการ กรมต่าง ๆ สนง.ประสานงานเขต สนง.เขตสุขภาพ 1-12 รพ. สังกัดอื่น คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับเขต คณะกรรมการนโยบายบริการสุขภาพระดับเขต

8 8 สำนักงานเขตสุขภาพ 1-12+ กทม. งานพัฒนายุทธศาสตร์งานพัฒนาระบบบริการ งานบริหารทั่วไป - งานแผนงาน - งาน MIS/IT - งาน M&E และ KPI - งานพัฒนาและแก้ไข ปัญหาพื้นที่ - งานแผนงาน - งาน MIS/IT - งาน M&E และ KPI - งานพัฒนาและแก้ไข ปัญหาพื้นที่ - Service Plan - Referral System - EMS & PHER - งานคุณภาพมาตรฐาน บริการ - Service Plan - Referral System - EMS & PHER - งานคุณภาพมาตรฐาน บริการ - การเงินการคลัง - การบริหารกำลังคน - การลงทุน - การบริหารงบประมาณ - การเงินการคลัง - การบริหารกำลังคน - การลงทุน - การบริหารงบประมาณ - งานบริหารทั่วไป - งานสนับสนุน เครือข่าย - งานบริหารทั่วไป - งานสนับสนุน เครือข่าย โครงสร้างสำนักงานเขตสุขภาพ (Back up Office ของ AHB) สนง. ประสานงานเขต สตป/สป. งานบริหารทรัพยากร

9 Provider * จัดระบบบริการสุขภาพ 4 มิติ ได้แก่ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู รวมทั้ง งานคุ้มครองผู้บริโภค * บริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของกระทรวง โดยมีแผนร่วม - แผนลงทุน - แผนเงินบำรุงและแผนการใช้งบประมาณ - แผนการจัดซื้อยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ - ติดตาม ควบคุม กำกับงานและพัฒนา ปรับปรุง (M/E, Supervisor)

10 Regulator * ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามเป้หมายของกสธ. - เขตบริการสุขภาพ - ท้องถิ่น - ภูมิภาค - เอกชน โดยติดตามดู ผลลัพธ์ (output/outcome) ที่เกิดกับปชช. - process ที่สำคัญ - การบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ - การบริหารบุคคล - ความโปร่งใส สุจริต

11 การขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต 1. การจัดบริการร่วม * มีแผนการจัดบริการที่บูรณาการครอบคลุม 4 มิติ เพื่อ ตอบสนองเป้าหมายและตัวชี้วัดตามกลุ่มวัย * มีแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ 10 สาขาและ ยกระดับขีดความสามารถของสถานบริการในลักษณะ เครือข่ายเชื่อมโยงทุกระดับ (Service Plan) ทั้งในเขต และนอกเขต * ดำเนินการติดตามและบริหารผลการดำเนินงานตาม ระยะเวลา * ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานและการจัดบริการร่วม

12 การขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต 2. การบริหารร่วม - บริหารแผน : มียุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายตัวชี้วัดระดับเขต - บริหารทรัพยากรบุคคล : มีการวางแผนกำลังคน โดยวิเคราะห์ อัตรากำลัง ความต้องการรายหน่วยบริการ จัดสรรอัตรากำลัง พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร การจ้างพนักงานกสธ. และการกำหนดค่าตอบแทน แรงจูงใจให้ปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

13 - บริหารงบประมาณ : บริหารงบ UC ได้แก่ ค่าใชัจ่ายรายหัว และงบ PP ทั้ง และงบ Non UC ในการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้ส่วนกลางกำหนดวงเงินให้ เขตบริหารเอง - บริหารงบลงทุน : วางแผนการลงทุนและแผนการใช้ทรัพยากร ร่วมกันในเขต - บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง : มีแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกสธ. โดยเฉพาะยา และวัสดุ วิทยาศาสตร์ มีการดำเนินการร่วมกัน การขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต

14 3. พัฒนาโครงสร้างการดำเนินงานในรูปคณะกรรมการระดับเขต * จัดทำแนวทางการจัดตั้ง สนง.เขตสุขภาพ (องค์ประกอบด้านคน เช่น CIO CSO CFO และโครงสร้างงาน) * จัดตั้งคณะกก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเขต ( Service Provider Board ) * มอบนโยบายการบริหารแผนงานและข้อมูลระดับเขต - พัฒนาระบบบริการสุขภาพ/ - บริหารการเงินการคลัง - บริหารทรัพยากร ฯลฯ

15 ระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพ ตัวชี้วัดกลุ่มวัย ตัวชี้วัด คุณภาพบริการ ตัวชี้วัด ด้านบริหาร เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2557

16

17 -17- ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการปี ๒๕๕๗

18 1. สปสช.โอนการจัดสรรไปยังหน่วยบริการสุขภาพเช่นเดิมโดยวงเงิน ลงพื้นที่ทั้งหมดไม่มีการกันงบบริหารโดยกระทรวงสาธารณสุขแต่ อย่างใด 2. ข้อเสนอเน้นการปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริการที่มีคุณภาพภายใต้การปฏิรูปการบริหารจัดการ เครือข่ายระดับเขตภายใต้ SERVICE PROVIDER BOARD ยังคง สอดคล้องโดยไม่ต้องแก้ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ 3. มีการปรับปรุงแนวทางที่กระทรวงเสนอในตอนต้นจากผู้บริหารและ ตัวแทนระดับเขต และทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและ ความจำเป็นที่แท้จริงในพื้นที่ จนเป็นยุติเป็นประกาศฉบับวันที่ 3 ตุลาคม 2556 หลักการสำคัญ

19 ๑.งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ๒.งบบริการผู้ป่วยในทั่วไป ๓. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ๔. การบริหารการปรับเกลี่ยและงบหมวดอื่น ๆ

20 ๑.๑ จัดสัดส่วนงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ดังนี้ ๑) เหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ ร้อยละ ๘๐ ๒) ตามผลงานบริการ ร้อยละ ๕ ๓) ตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ร้อยละ ๕ ๔) การกันเงินเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อ ร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ให้ปรับเกลี่ยระหว่างหมวดได้ตามดุลพินิจของเขตเครือข่าย บริการสุขภาพ ในกรณีการกันเงินเพื่อส่งต่อสามารถใช้ดุลพินิจ กันเงินได้ทั้งระดับจังหวัด หรือระดับเขต ๑.งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

21 ๑.๒ ในกรณีจ่ายตามผลงานบริการให้เขตเครือข่ายบริการสุขภาพ กำหนดเป้าหมาย เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบ บริการผู้ป่วยนอกให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ ๑.๓ ในกรณีจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ให้ มุ่งเน้นพัฒนาบริการปฐมภูมิตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีตัวชี้วัดทุกระดับตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด และอำเภอในสัดส่วนที่ เหมาะสม ๑.๔ ในกรณีการกันเงินเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อ ให้เขตเครือข่าย บริการสุขภาพ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราเรียกเก็บการส่ง ต่อ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ในกรณีนอกจังหวัด อัตราตามที่จ่าย จริงแต่ไม่เกิน ๗๐๐ บาท และกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายสูง ให้กำหนด รายการและอัตราตามความเหมาะสมของแต่ละเขต ๑.งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป(ต่อ)

22 ๒.งบบริการผู้ป่วยในทั่วไป ๒.๑ กันเงินไว้เพื่อจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ไม่เกิน ๒๐ บาท/ผู้ มีสิทธิ ควรปรับดัชนีชี้วัดตามบริบทของเขตเครือข่ายบริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น ๒.๒ ให้แยกค่าใช้จ่าย บริการผู้ป่วยในตามมาตรา ๗ สำหรับอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวเป็นหมวดต่างหาก เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงการจ่ายเงินชดเชยให้หน่วยบริการสังกัดอื่นจนเงินของหน่วย บริการไม่เพียงพอ ๒.๓ ให้มีการต่อรองอัตราการเรียกเก็บที่เหมาะสมตามระบบ DRG กับหน่วย บริการ นอกสังกัดโดยกระทรวงสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการในพื้นที่ให้ ตกลงกันเองตามบริบท ๒.๔ ให้เขตเครือข่ายบริการสุขภาพมีส่วนร่วมในการบริหารควบคุมยอดงบ ผู้ป่วยในเพื่อลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเครือข่าย โดยพัฒนาระบบบริการตาม Service plan

23 ๒.๕ การส่งต่อออกนอกเขต ให้พิจารณาตามความจำเป็น ในกรณีที่ เกินศักยภาพของโรงพยาบาลศูนย์ในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากโรงพยาบาลศูนย์หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด และกำหนดรายการที่สามารถส่งข้ามขั้นตอนออกนอกเขตได้ ให้มีการ ตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ จากหน่วยบริการนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ๒.๖ ให้จัดสรรงบบริการผู้ป่วยในทั่วไป เพื่อชดเชยให้ระบบบริการแบบ Ambulatory care ๒.๗ ให้เพิ่มเงินค่าบริการในอัตราพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการพัฒนา ศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลชุมชนตามนโยบาย Service plan ของเขต ๒.งบบริการผู้ป่วยในทั่วไป(ต่อ)

24 ผู้ป่วยนอก (OP) ประกาศ สปสช.สธ. เสนอใหม่ บาท/คน% %  จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ1,001.8794.880  จ่ายตามผลงานบริการ18.091.7ไม่เกิน 5.0  จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ+ผลงานบริการปฐมภูมิ373.53.5-5.0  กันเงินเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อ ระดับจังหวัด/ เขต ไม่เกิน 10 รวม1,056.96100.0100 ผู้ป่วยนอก (OP) ผู้ป่วยใน (IP) แยกค่าใช้จ่าย ตามมาตรา ๗ กรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว เขตเครือข่ายบริการสุขภาพ มีส่วนร่วมในการบริหารควบคุมงบผู้ป่วยใน ลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเครือข่าย ส่งต่อตามความจำเป็น+ผ่านความเห็นชอบจาก รพศ. ต่อรองอัตราการเรียกเก็บ ที่เหมาะสมตามระบบ DRG กับหน่วยบริการนอก สธ. ตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บ จากหน่วยบริการนอก สธ. พัฒนาระบบบริการแบบ Ambulatory care เพิ่มเงินค่าบริการอัตราพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจ+พัฒนาศักยภาพของ รพช. ปรับสัดส่วน เพื่อกันเงินไว้บริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ + ทางการเงิน พัฒนาระบบส่งต่อ ของหน่วยบริการ พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิที่ รพสต.

25 ๓. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ต่อ) ๓.๑ บริการสร้างเสริมสุขภาพ program and centra ๓.๑ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่บริหาร ระดับประเทศ ( P&P National priority program and central procureme nt) ให้ส่วนกลาง ทำหน้าที่ ทำหน้าที่จัดซื้อ ในกรณีการจัดซื้อร่วม เช่นวัคซีน สมุดสุขภาพ ให้ส่วนกลาง ทำหน้าที่กำหนดรูปแบบ คุณสมบัติ และต่อรองราคา หน่วยบริการ ทำหน้าที่จัดซื้อ

26 ๓. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ต่อ) ๓.๒ บริการสร้างเสริม ๓.๒ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการ ระดับพื้นที่ (P&P Area health services) ให้มีการปรับสัดส่วนจากบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับ บริการพื้นฐานให้เพิ่มมากขึ้นอย่างเพียงพอต่อการจัดการปัญหาในพื้นที่ ภายใต้ความ รับผิดชอบของหน่วยงานสาธารณสุข โดย ๑ ) ให้แยกกองทุนฯท้องถิ่นออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวโดยจัดสรรงบ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเต็มอัตรา ๖๖.๓๘ บาท เพื่อให้หน่วย บริการสาธารณสุขสามารถให้บริการภายใต้ความรับผิดชอบผลลัพธ์ทาง สุขภาพอย่างเต็มที่ หรือ ๒) ให้จัดสัดส่วนงบส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยปรับ สัดส่วนจากบริการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐานมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ ให้เหมาะสมต่อการดูแลสุขภาพเชิงพื้นที่

27 ๓.๓ บริการสร้างเสริมสุขภาพ ๓.๓ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน ( P&P Basic services) คณะกรรมการส่วนกลางควรเป็นชุดเดียวกันระหว่าง สปสช. และกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ถ่ายทอดตัวชี้วัด ลงมาระดับเขต ที่ คณะทำงานส่งเสริมป้องกันในระดับเขต ภายใต้ Service provider board กับอปสข. มีองค์ประกอบร่วม M&E ชี้เป้า และติดตามผลดำเนินงาน โดย คณะกรรมการชุดเดียวกัน เขตเครือข่ายบริการสุขภาพ ทำหน้าที่ตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน ส่วนตรวจสอบด้านการใช้งบประมาณ ให้ สปสช. ตรวจสอบ ตามMOU ที่ทำร่วมกัน ๓.๔ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้บริหารจัดการโดยคณะทำงานระดับเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ ๓. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ต่อ)

28 ๓. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

29 ๔. การบริหารการปรับเกลี่ยและงบหมวดอื่นๆ หักเงินเดือนระดับเขตจากเงินหมวด OP IP PP ให้มีการจัดสรรงบค่าใช้จ่ายขั้นต่ำหรือ Minimum Operating Cost ( MOC) โดยให้ใช้วงเงิน MOC ของเขตที่ได้รับแยกส่วนจาก ค่าใช้จ่ายของรพสต.แล้วเพื่อให้เป็นกรอบวงเงินดำเนินการก่อน จัดสรรด้วยหลักเกณฑ์จัดสรรงบขาลงรายไตรมาส หากผลงานไม่ ถึงให้เขตพิจารณา ประเมินกรณีมีปัญหาประสิทธิภาพให้จัดทำ LOI กรณีมีประสิทธิภาพให้จัดสรรงบชดเชยให้เหมาะสมโดยมี แผน ๕ แผน และแผนการเงินมาตรฐานกำกับ ในกรณีที่งบขั้น ต่ำจากงบหลักประกันสุขภาพไม่เพียงพอในบางเขตให้พิจารณา แหล่งรายได้อื่นประกอบการปรับเกลี่ยในเขต

30 ๔.๒ งบค่าเสื่อม ให้บริหารงบค่าเสื่อมตามระเบียบราชการโดย มีการทำสัญญาก่อนจึงจะโอนเงิน โดยมีคณะกรรมการจังหวัด บริหารวงเงินของทุกโรงพยาบาล ภายใต้การมีแผนลงทุนทั้งระบบ ที่กำหนดร่วมในระดับจังหวัดก่อนแล้วจึงกำหนดประเภทงบ โดย งบไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เขตหรือจังหวัด ๔.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุขมีส่วนร่วมรับรู้ในยอดงบทุก ประเภท ได้แก่งบตามมาตรา ๔๑, AE/HC รวมถึงยอดเงิน กองทุนเหลือในบัญชีเพื่อชดเชยสนับสนุนหน่วยบริการที่พึงได้รับ ตามผลงานบริการแต่ไม่เพียงพอ ๔. การบริหารการปรับเกลี่ยและงบหมวดอื่นๆ(ต่อ)

31 สวัสดี 1. การจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดังกล่าวให้สปสช.โอน การจัดสรรไปยังหน่วยบริการสุขภาพเช่นเดิมโดยไม่มีการโอนงบ ดังกล่าวผ่านให้กระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด 2. ข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองของผู้บริหารและความเห็น ของผู้แทนทุกระดับของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขจากการระดมความเห็นการปรับปรุงการบริหารงบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจำปี 2557 แล้ว ข้อสรุป


ดาวน์โหลด ppt โดย นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 ตุลาคม 2556 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google