งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ลดความเหลื่อมล้ำ ๓ กองทุน” นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 29 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ลดความเหลื่อมล้ำ ๓ กองทุน” นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 29 สิงหาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ลดความเหลื่อมล้ำ ๓ กองทุน” นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 29 สิงหาคม 2555

2

3 UC SS CS ผู้ป่วย ฉุกเฉิน จ่าย (ต่างกัน) ไม่สะดวก “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในระบบหลักประกัน 3 กองทุน” รพ.นอก หลักประ กัน รพ. สธ. 1 รพ. คู่สัญญา หลัก <<< ความเหลื่อมล้ำ

4 UC SS CS ผู้ป่วย ฉุกเฉิน การเบิกจ่าย อาการป่วย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” รพ. นอก สธ. รพ. สธ. รพ.ต้น สังกัด สธ. รพ.1 รพ.2 1 2 3 <<< ลดความเหลื่อมล้ำ ผู้ป่วยเข้ารับบริการทุกที่ สถานบริการได้รับ การชดเชยบริการ

5 UC SS CS ผู้ป่วย ฉุกเฉิน การเบิกจ่าย อาการป่วย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” รพ. นอก สธ. รพ. สธ. รพ.ต้น สังกัด สธ. รพ.1 รพ.2 1 2 3 ไม่มีปัญหา ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 ไม่มีปัญหา ยังมีปัญหา

6 ประเด็นนำเสนอ 1.สิทธิรักษาพยาบาล 3 กองทุน 2.ความเป็นมาของนโยบายให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน บูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพ 3 กองทุน 3.การดำเนินการและผลลัพธ์ 4.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

7

8

9 ประเด็นนำเสนอ 1.สิทธิรักษาพยาบาล 3 กองทุน 2.ความเป็นมาของนโยบายให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน บูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพ 3 กองทุน 3.การดำเนินการและผลลัพธ์ 4.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

10 สิทธิรักษาพยาบาลทั้ง 3 กลุ่ม มีความเหมือน และความต่าง รัฐบาลต้องการให้ประชาชนทุกคน ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลพื้นฐาน เท่าเทียม หรือใกล้เคียงกัน

11

12 ระบบประกัน สุขภาพเอกชน (ภาคสมัครใจ) 1.ประกันชีวิต & สุขภาพ 2.ประกันอุบัติเหตุ 3.ประกันกลุ่ม ระบบประกัน ตามกฎหมาย (ภาคบังคับ) 1.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (อุบัติเหตุทางรถ) 2.พ.ร.บ.เงินทดแทน (เจ็บป่วย / อุบัติเหตุจากการทำงาน) สิทธิพื้นฐาน

13 ประเด็นนำเสนอ 1.สิทธิรักษาพยาบาล 3 กองทุน 2.ความเป็นมาของนโยบายให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน บูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพ 3 กองทุน 3.การดำเนินการและผลลัพธ์ 4.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

14

15 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพเพื่อประชาชน ในความต่างของกองทุน

16 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพเพื่อประชาชน ในความต่างของกองทุนสุขภาพ

17 การบริการของกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบัน ภายใต้กองทุนที่แตกต่าง

18 ความต้องการของประชาชน

19 พัฒนาระบบบริการฉุกเฉิน ประชาชนได้รับการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ การส่งต่อไปรับการรักษาต่อที่สถานพยาบาลที่มี ศักยภาพสูงกว่า “ไร้รอยต่อ” ได้ทันทีตาม มาตรฐานทางการแพทย์

20 ถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไป ที่นั่น “ไร้ทวงสิทธิ รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้รอยต่อ”

21 ประเด็นนำเสนอ 1.สิทธิรักษาพยาบาล 3 กองทุน 2.ความเป็นมาของนโยบายให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน บูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพ 3 กองทุน 3.การดำเนินการและผลลัพธ์ 4.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

22 การประชุมเตรียมงาน และติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเป็นเอกภาพ ๓ กองทุน

23 การร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ ( Memorandum of Understanding :MOU) ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเป็นเอกภาพ ๓ กองทุน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

24 ศูนย์ประสานงาน เจ็บป่วยฉุกเฉิน นโยบายสร้างความเป็นเอกภาพ ลด ความเหลื่อมล้ำของ ๓ กองทุน กระทรวงสาธารณสุข ๑ เมษายน ๒๕๕๕

25 3. ออกเยี่ยม หน่วยบริการ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ 1. รพ. พระนั่งเกล้า นนทบุรี 2. รพ. ราชวิถี 3. รพ. รามาธิบดี 4. รพ. ปทุมธานี

26 เมษายน 2555 ประกาศเริ่มให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ ไหน ไปที่นั่น

27 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ตามนิยามประกาศของคณะกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔

28 การบริการ 1.ผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถไปรับบริการกับรพ. ใดๆก็ได้ ตามจำเป็น เมื่อเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤตหรือผู้ป่วยเร่งด่วน (ตามประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน) 2.การบริการเป็นไปตามความเร่งด่วน และ ความรุนแรงของโรค ไม่มีการตรวจสอบ สิทธิการรักษาพยาบาลก่อนให้บริการ และ ไม่มีการเรียกเงินสำรองจากผู้ป่วย

29 เกณฑ์สถานพยาบาล ได้แก่โรงพยาบาลเอกชน ที่อยู่นอกเครือข่าย ๓ กองทุน โรงพยาบาลเอกชนนอกเครือข่าย ของกรมบัญชีกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง โรงพยาบาลเอกชน นอกเครือข่ายของสำนักงาน ประกันสังคม ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ใช่โรงพยาบาลคู่สัญญา และเครือข่าย โรงพยาบาลเอกชนนอกเครือข่ายของระบบประกัน สุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ใช่หน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพ

30 หลักการชดเชย ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการกับ รพ.ใน เครือข่ายของ ๓ กองทุน ให้เป็นไปตามระบบปกติ ของทั้ง ๓ กองทุน ในกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการกับ รพ.นอก เครือข่ายของ 3 กองทุน – การบริการผู้ป่วยนอก ที่ห้องฉุกเฉิน ใช้อัตรา ของกรมบัญชีกลาง – การบริการผู้ป่วยใน ให้ใช้อัตรา 10,500 บาท ต่อ adjusted related weight โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช) ทำหน้าที่เป็น หน่วยงานกลาง (Clearing House) ดูแลเรื่องการจ่ายชดเชย

31

32 UC SS CS ผู้ป่วย ฉุกเฉิน จ่าย (ต่างกัน) ไม่สะดวก “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในระบบหลักประกัน 3 กองทุน” รพ.นอก หลักประ กัน รพ. สธ. 1 รพ. คู่สัญญา หลัก <<< ความเหลื่อมล้ำ

33 UC SS CS ผู้ป่วย ฉุกเฉิน การเบิกจ่าย อาการป่วย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” รพ. นอก สธ. รพ. สธ. รพ.ต้น สังกัด สธ. รพ.1 รพ.2 1 2 3 <<< ลดความเหลื่อมล้ำ ผู้ป่วยเข้ารับบริการทุกที่ สถานบริการได้รับ การชดเชยบริการ

34 UC SS CS ผู้ป่วย ฉุกเฉิน การเบิกจ่าย อาการป่วย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” รพ. นอก สธ. รพ. สธ. รพ.ต้น สังกัด สธ. รพ.1 รพ.2 1 2 3 ไม่มีปัญหา ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 ไม่มีปัญหา ยังมีปัญหา

35 ๑.ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ๑.๑ ประชาชนจำนวน ๔,๐๘๐ ราย สามารถเข้าถึงบริการโดย ใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนนอกระบบ จำนวน ๒๐๕แห่ง ๑.๒ สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยรัฐบาลได้จ่ายเงิน ชดเชย เป็นจำนวนเงิน เดือนละ ๑๑ - ๑๓ ล้านบาท ๑.๓ ประชาชนพึงพอใจต่อโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” มากที่สุด ใน ๑๐ โครงการ ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเก็บข้อมูลจาก ๒๑ จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๓,๗๒๑ ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข้อมูลจาก สปสช ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

36 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการ / มาตรการเร่งด่วนต่างๆ ของรัฐบาล ๑๐ ลำดับแรก ( สอบถามทั้งหมด ๑๙ โครงการ / มาตรการ ) ที่มา : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” สำรวจโดย ABAC ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หมายเหตุ ความหมายของค่าคะแนน ๑-๒ ไม่พึงพอใจมาก, ๓-๔ ไม่พึงพอใจ, ๕-๖ เฉยๆ, ๗-๘ พึงพอใจ, ๙-๑๐ พึงพอใจมาก โครงการ/มาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล กทม. ต่างจังหวัด ภาพรวม ในเขต เทศบาล.นอก เขต เทศบาล ๑) โครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไป ที่นั่น” ๗.๘๖๗.๘๒๘.๑๙๗.๙๔ ๒) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นแบบขั้นบันได๗.๓๗๗.๖๒๘.๐๕๗.๖๖ ๓) การเร่งป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดให้เป็น “วาระ แห่งชาติ” ๗.๐๕๗.๓๔๗.๕๗๗.๓๑ ๔) การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน๖.๙๘๗.๐๑๗.๔๘๗.๑๓ ๕) การพัฒนาแหล่งน้ำ/ระบบชลประทานให้ทั่วถึงเพียงพอ๖.๘๒๖.๙๘๗.๕๒๗.๐๘ ๖) การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว๖.๘๘๗.๐๒๗.๒๒๗.๐๓ ๗) การให้เงินเพิ่มกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน๖.๘๖๖.๗๔๗.๔๙๖.๙๙ ๘) การเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น ๓๐๐ บาทต่อวัน๖.๘๗๖.๖๙๗.๓๘๖.๙๔ ๙) ลดภาษีการซื้อบ้านหลังแรก๖.๙๑๖.๗๒๖.๘๙๖.๘๓ ๑๐) การจัดหาคอมพิวเตอร์แทบเล็ต/อุปกรณ์สื่อสารให้นักเรียน๖.๔๖๖.๖๗๗.๒๓๖.๗๖

37 ๒.ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่บูรณาการในภาพรวม ๒.๑ ระบบบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จำนวนผู้ใช้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่สถานพยาบาลเอกชนนอก ๓ กองทุนตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔,๐๘๐ ราย โดยร้อยละ ๗๗ เป็นผู้ป่วยใน สะท้อนให้เห็นว่าส่วนใหญ่อาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จำเป็นต้องพักรักษาในโรงพยาบาล ส่วนที่ใช้บริการกรณีผู้ป่วย นอกมีเพียงร้อยละ ๒๓ เท่านั้น ดังแผนภูมิ

38 (ข้อมูลจาก สปสช. ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) จำนวนผู้ใช้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน นโยบายบูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพ ๓ กองทุน

39 จำแนกตามสิทธิ (ข้อมูลจาก สปสช. ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

40 1. ระบบบริการ ปัญหาที่พบ การดำเนินการแก้ปัญหาในเบื้องต้น ประชาชนยังไม่เข้าใจ เกณฑ์อาการเจ็บป่วย ฉุกเฉินวิกฤต และสถานพยาบาลที่เข้าใช้บริการ ปรับปรุงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กับประชาชน ให้ เข้าใจการใช้บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เน้นย้ำอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินและสถานพยาบาลที่ไป ใช้บริการใกล้ที่เกิดเหตุ จัดทำสติกเกอร์สโลแกนใหม่ แจกให้ทุกโรงพยาบาล ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอความร่วมมือจากทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ช่วยประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง

41 ๒.๒ ระบบส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบให้ทำหน้าที่ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ เอกชน เรื่องระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินพ้นภาวะ วิกฤต กระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการระบบส่งต่อระบบ ปกติและตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินขณะนี้เป็นการ ดำเนินการคู่ขนานทั้ง ๒ ระบบ เพื่อนำมาบูรณาการให้ พัฒนาเป็นระบบเดียวกันของงานบริการประจำในอนาคต

42 การดำเนินการระบบส่งต่อนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเป็นเอกภาพ ๓ กองทุน 1.สรรหา ประสานกับโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางที่ยินดีรับย้ายผู้ป่วยที่พ้นระยะ วิกฤตจากโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ไปดูแลรักษาต่อ เพื่อเพิ่มทางเลือกการ จัดหาเตียงรองรับการส่งต่อให้เร็วที่สุด 2.ทบทวนเกณฑ์การรับส่งต่อโดยให้เวลา Call center ๔๘ ชั่วโมงหลังรับแจ้งจาก โรงพยาบาลที่ ๑ และหากได้มีการจัดหาเตียงรับย้ายได้แล้ว แต่ผู้ป่วยประสงค์เลือกรักษา ต่อที่สถานพยาบาลเดิมได้มีข้อสรุปให้ผู้ป่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลังพ้นภาวะวิกฤต และ ให้มีการใช้แบบบันทึกยินยอมรับการรักษา (Consent form)ที่ผู้ป่วยเขียนด้วยลายมือของ ตนเอง 3.ทบทวนขั้นตอนการส่งต่อ เมื่อผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤต ในแต่ละสิทธิ ดังแผนภูมิขั้นตอนการส่งต่อ นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเป็นเอกภาพ ๓ กองทุน 4.ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีศักยภาพสูงจัดเตียงสำรองไว้สำหรับ การรับส่งต่อ จากสถานพยาบาลภาคเอกชน ๑ – ๒ เตียงต่อวัน 5.กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบส่งต่อที่มีลำดับในเขตกรุงเทพในเขตวงแหวนชั้นที่ ๑ (ปริมณฑล) และในเขตวงแหวนชั้นที่ ๒ (รายรอบ) 6.ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงานการรับส่งต่อที่สามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 7.ให้มีการทบทวน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุขควรเพิ่มเติมสิ่งใดบ้าง ทั้ง อัตรากำลังอุปกรณ์ งบประมาณเพื่อรองรับระบบส่งต่อให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพทั้งแผน ระยะสั้นและระยะยาว

43 สิ่งที่ดำเนินการต่อ เกี่ยวกับการจ่ายชดเชย คือ ๑)การขยายความครอบคลุมการให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไปยังพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่น ข้าราชการ/ พนักงานท้องถิ่น ที่ได้สิทธิรักษาพยาบาลจากรัฐ อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทบทวน กฎระเบียบต่างๆ ๒) การแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยจากรถ ตามพ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งผลการติดตามความก้าวหน้าโดยกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีดังนี้

44 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้มอบหมายให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๐ ทวิ) ดำเนินการ ดังนี้ เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือโรงพยาบาลในระบบ E-claim แทนกองทุนทดแทน ผู้ประสบภัยไปก่อน(ในทุกกรณี) เป็นผู้รวบรวมเอกสารต่างๆแทนผู้ประสบภัย เพื่อขอรับเงิน ชดเชยที่จ่ายไปคืนจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในภายหลัง หากไม่สามารถรวบรวมเอกสารได้ครบ บริษัทฯจะเป็น ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นเอง โดยจะเริ่ม ดำเนินการ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ คปภ. จะติดตามการดำเนินการของบริษัทฯ ทุก ๓ เดือน และจะ เชิญผู้แทนจากโรงพยาบาลต่างๆ มาประชุมเพื่อทำความเข้าใจ กับวิธีการดำเนินการในส่วนนี้ต่อไป

45 ข้อดีจากการทบทวนแนวทางปฏิบัติดังกล่าว หากเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ไม่ว่ากรณีฉุกเฉิน หรือไม่ บริษัทฯจะจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ทุกกรณี ตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่ เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท มีผลทำให้ทั้ง ๓ กองทุน ลดภาระค่ารักษาพยาบาล ในส่วนที่ต้องจ่าย ให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ

46 รพ. ผู้ประสบภัย จากรถ บริษัท กลางหรือ บริษัท ประกัน E – Claim ภายใน ๗ วัน กอง ทุน กรณีมี ประกัน กรณีไม่มี ประกันผู้ป่วย ต้องเบิกเงินกับ กองทุน เดิม มอบอำนาจให้ รพ. หรือ นำ ใบเสร็จรับเงินไป เบิกกับบริษัท ประกันเอง รพ. เรียกเก็บ เงินทุกกรณี และผู้ป่วยต้อง ยื่นเบิกกับ กองทุนฯ เอกสาร เช่น บันทึกประจำของ พนักงานสอบสวน

47 รพ. ผู้ประสบภัย จากรถ ไม่ว่าจะมี ประกัน หรือไม่ บริษัท กลาง E – Claim ภายใน ๗ วัน บริษัท ประกัน ภัย กอง ทุน กรณีมี ประกัน กรณีไม่มี ประกัน ดำเนินการ แทนผู้ป่วย ในเรื่อง เอกสาร ต่างๆ ใหม่

48 ๒.๔ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จากการให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้น การประชาสัมพันธ์กับประชาชนในประเด็นสำคัญ คือ ๑) เรื่องอาการนำที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ เน้นอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีภาวะคุกคามต่อชีวิตต้องให้ การช่วยเหลืออย่างรีบด่วน ๒) การเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุนภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงการคลัง และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติได้จัดระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าใจเจตนารมณ์ของรัฐบาล สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

49 ๑.จัดเจ้าหน้าที่บริการติดต่อ สอบถาม ให้ข้อมูล ๒๔ ชั่วโมง ได้แก่ ศูนย์ประสานงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน ฯ กระทรวงสาธารณสุข, Call center สายด่วน ๑๓๓๐ ของ สปสช., สายด่วน ๑๕๐๖ ของ สำนักงานประกันสังคม, Call center กรมบัญชีกลาง๐๒ ๒๗๐ ๖๔๐๐, สายด่วน ๑๖๖๙ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ๒.ให้ข้อมูลนโยบายของรัฐบาลและขั้นตอนการใช้บริการแก่ ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ มีความหลากหลายทั้งประเภทสื่อ และ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่นภาพยนตร์โฆษณาชุด Testimonial ความยาว ๓๐ วินาที จัดทำเป็น ๔ ตอน ผ่านทาง สื่อโทรทัศน์ สปอตวิทยุ แผ่นพับ สติกเกอร์ ป้ายคัทเอาท์สื่อ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน วิทยุ โทรทัศน์ ๓.ประชุม Tele conference กับหน่วยบริการในภูมิภาค ๔.จัดพิมพ์สติกเกอร์ นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถาม สิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” แจกให้โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศ ๕.สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน โครงการ

50 ประเด็นนำเสนอ 1.สิทธิรักษาพยาบาล 3 กองทุน 2.ความเป็นมาของนโยบายให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน บูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพ 3 กองทุน 3.การดำเนินการและผลลัพธ์ 4.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

51 ปัญหา อุปสรรค 1.การบริการในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีปัญหาอุปสรรค 2.การบริการในสถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ไม่มีปัญหาอุปสรรค 3.การบริการในสถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุขในส่วนกรุงเทพมหานคร ปัญหาที่ได้ดำเนินการแก้ไข ด้านประชาสัมพันธ์อาการ เจ็บป่วยฉุกเฉิน รุนแรง เป็นอันตรายถึงชีวิต ที่ต้องนำ ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลใกล้ ที่เกิดเหตุ ที่ตรงตามวัตถุประสงค์

52 ถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ ไหน ไปที่นั่น ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 1.สนับสนุนระบบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เพียงพอต่อการรับกลับ 2.ปรับปรุงการจ่ายชดเชยค่าบริการให้สะท้อนต้นทุนที่ เหมาะสม 3.พัฒนาระบบบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินและระบบการส่งต่อของ ประเทศ 4.จัดระบบ Supra-Contractor Pooling System

53


ดาวน์โหลด ppt “ลดความเหลื่อมล้ำ ๓ กองทุน” นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 29 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google