งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ของโรงพยาบาลชุมชน ในปีงบประมาณ 2553 โดย...... รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ( นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ของโรงพยาบาลชุมชน ในปีงบประมาณ 2553 โดย...... รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ( นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ของโรงพยาบาลชุมชน ในปีงบประมาณ 2553 โดย...... รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ( นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ )

2 1.แนวโน้มปัญหาสุขภาพจิต Trend of Mental Health Problem

3 โรคทางจิต เป็นสาเหตุการตาย เพียง 1 + % Mortality Rate โรคทางจิต เป็นภาระสูญเสีย จากการเจ็บป่วยทั้งหมด11 % Barden of Diseases 1.แนวโน้มปัญหาสุขภาพจิต(ต่อ) Trend of Mental Health Problem

4 Global Burden of Disease analysis provides a comprehensive and comparable assessment of mortality and loss of health due to diseases, injuries and risk factors for all regions of the world Global Burden of Disease (GBD): ภาระโรค

5 การจัดอันดับความสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year : DALY) ของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547 5

6 ระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปี 2546 Mental Disorders Prevalence 2003 Alcohol dependence 4.71 0.32 Alcohol abuse 7.51 0.66

7 7 ประกอบด้วย โครงการแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับรพศ. / รพท. / รพช. /PCU โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า โครงการเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โครงการพัฒนากฎหมายสุขภาพจิตระยะต่อเนื่อง 2. การดำเนินงานสุขภาพจิตที่สำคัญในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2553 2. การดำเนินงานสุขภาพจิตที่สำคัญในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2553

8 8 1. โครงการแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ รพศ. / รพท. / รพช. /PCU อบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. PCU 25 จังหวัดใหม่ ( อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ สตูล นราธิวาส พังงา กระบี่ ยโสธร มุกดาหาร หนองคาย ร้อยเอ็ด เลย สมุทรปราการ ชลบุรี กทม. กำแพงเพชร พิจิตร ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม แพร่ พะเยา เชียงราย พิษณุโลก ) สนับสนุนการฝึกอบรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบริการสุขภาพจิต และจิตเวช แก่ รพศ. รพท. รพช. PCU 36 จังหวัดเดิม การดำเนินงานที่สำคัญ

9 9 2. โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคซึมเศร้า การดำเนินงานที่สำคัญ อบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติ ( แพทย์ / พยาบาล ) ในการดูแล เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ( ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรที่รับผิดชอบ ) การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีโรค เรื้อรังทางกาย 5 โรค ( มะเร็ง เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือดในสมอง ไตวายเรื้อรัง ) จำนวน 148,000 คน ( งบ P&P Expressed Demand Service ปีงบประมาณ 2553 )

10 แจ้งผลและให้ สุขภาพจิตศึกษา ปรับเปลี่ยน ความคิดและ พฤติกรรม ให้การช่วยเหลือ ตามความรุนแรง ส่งต่อสู่ระบบการ ดูแลรักษา แจ้งผลและให้ สุขภาพจิตศึกษา ปรับเปลี่ยน ความคิดและ พฤติกรรม ให้การช่วยเหลือ ตามความรุนแรง ส่งต่อสู่ระบบการ ดูแลรักษา หน่วยบริการดำเนินการ ในกลุ่มเป้าหมาย คัดกรอง ประเมิน ส่งแบบ รายงาน ผลการ ดูแลเฝ้า ระวังโรค ซึมเศร้า บันทึก ข้อมูล การ ให้บริการ ลงใน โปรแกรม ระบบ ดูแลเฝ้า ระวังโรค ซึมเศร้า ของ กรม สุขภาพจิ ต ส่งแบบ รายงาน ผลการ ดูแลเฝ้า ระวังโรค ซึมเศร้า บันทึก ข้อมูล การ ให้บริการ ลงใน โปรแกรม ระบบ ดูแลเฝ้า ระวังโรค ซึมเศร้า ของ กรม สุขภาพจิ ต 9Q,8Q การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้ากับ การจ่ายชดเชยค่าบริการ 2Q งวดที่ 1 จ่าย 200 บาท เมื่อ ประเมินด้วย 9Q≥7, ให้ สุขภาพจิต ปรับเปลี่ยนฯ งวดที่ 2 จ่าย 100 บาท เมื่อ ติดตามประเมิน ด้วย 9Q ≥4 ครั้ง งวดที่ 1 จ่าย 200 บาท เมื่อ ประเมินด้วย 9Q≥7, ให้ สุขภาพจิต ปรับเปลี่ยนฯ งวดที่ 2 จ่าย 100 บาท เมื่อ ติดตามประเมิน ด้วย 9Q ≥4 ครั้ง สปสช. จ่าย ค่าชดเชย 300 บาท / ราย กรมสุขภาพจิต ตรวจสอบ

11 11 3. โครงการเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ที่ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย การดำเนินงานที่สำคัญ ประชุมวิชาการเครือข่ายผู้ปฏิบัติป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 76 จังหวัด 4. โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตใน พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การดำเนินงานที่สำคัญ พัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาในศูนย์ฟื้นฟูเยียวยา / บุคลากรสาธารณสุข ของสถานบริการสาธารณสุขใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ( สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ) ในหลักสูตรต่างๆ เช่นการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับผลกระทบ การเสริมสร้างพลังใจแก่สตรีผู้สูญเสีย การบำบัดความคิดและพฤติกรรม ฯลฯ

12 12 5. โครงการพัฒนากฎหมาย สุขภาพจิตระยะต่อเนื่อง เผยแพร่ความรู้กฎหมายสุขภาพจิต ให้บุคลากร ที่เกี่ยวข้องทั้งในระบบบริการ ( รพศ. รพท. รพช. ) และนอกระบบบริการ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามระเบียบ และประกาศที่บัญญัติไว้ ในพรบ. สุขภาพจิต ได้อย่างถูกต้อง การดำเนินงานที่สำคัญ

13 13 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สปสช. ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสมาคมผู้บกพร่อง ทางจิต อยู่ระหว่างดำเนินการผลักดันการใช้ยาจิตเวชที่จำเป็นสำหรับ ผู้ป่วยโรคจิต และผู้ป่วยซึมเศร้า (Risperidone และ Sertraline ) เข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถเข้าถึงยา ที่จำเป็นและมีคุณภาพได้ ทั้งนี้ สปสช. จะจัดงบประมาณเพิ่มเติมให้ ปีละ 50 ล้านบาท โดย สปสช. จะดำเนินการประสานการจัดซื้อยารวม และ มอบการดำเนินการให้กรมสุขภาพจิตรับผิดชอบการติดตามการใช้ยา และกระจายยาให้แก่หน่วยบริการผ่านระบบ VMI 3. การดำเนินงานต่อไปในอนาคต

14 ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรู้ความ เข้าใจด้านสุขภาพจิต มีทัศนคติที่ดี ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรู้ความ เข้าใจด้านสุขภาพจิต มีทัศนคติที่ดี สามารถดูแลและจัดการกับปัญหา สุขภาพจิต อยู่ร่วมกันในสังคมได้


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ของโรงพยาบาลชุมชน ในปีงบประมาณ 2553 โดย...... รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ( นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google