งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การวิจัยระบบบริการทาง การแพทย์ของประเทศไทย ผ่านตัว แบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสรุปผล งานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การวิจัยระบบบริการทาง การแพทย์ของประเทศไทย ผ่านตัว แบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสรุปผล งานวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การวิจัยระบบบริการทาง การแพทย์ของประเทศไทย ผ่านตัว แบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสรุปผล งานวิจัย

2 การศึกษาวิจัยตามตัวแบบผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจึงเป็นหัวใจสำคัญของพัฒนา ระบบฯ ตามการจัดการสมัยใหม่ ตาม บริบทของธรรมาภิบาล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสำคัญต่อ ความสำเร็จในระบบระบบบริการทาง การแพทย์ การสนับสนุนและการ ต่อต้านจากกลุ่มต่างๆ เป็นปัจจัยที่ สำคัญยิ่งยวดต่อการดำเนินงานของ ระบบฯ ที่จะต้องทำความเข้าใจให้ถ่อง แท้ เพื่อเป็นความรู้ในการขับเคลื่อน ระบบฯ ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย การศึกษาวิจัยตามตัวแบบผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจึงเป็นหัวใจสำคัญของพัฒนา ระบบฯ ตามการจัดการสมัยใหม่ ตาม บริบทของธรรมาภิบาล หลักการและ เหตุผล

3 วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อ เพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริการ ระบบบริการทางการแพทย์และจัดทำ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อ กำหนดผู้มีส่วนได้เสียในระบบบริการ ทางการแพทย์ ประเมินผู้มีส่วนได้เสียในระบบบริการ ทางการแพทย์ จัดกลุ่มและวิธีบริหารจัดการกลุ่มต่างๆ นำเสนอวิธีการสร้างแรงสนับสนุนจากผู้ มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนาระบบบริการ ทางการแพทย์ วัตถุประสง ค์

4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นิยาม บุคคล กลุ่มคน หรือสถาบันที่มีความ สนใจในโครงการ หรือกิจการใดๆ เป็น ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง และ ทางอ้อมจากการดำเนินการของระบบ บริการทางการแพทย์ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการด้วยเป็น ต้น Persons/groups/institutions with interests. Primary VS Secondary Positive VS negative Winners VS losers Involved VS Excluded from decision-making processes

5 ประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชื่อกลุ่มอำนาจอิทธิพลผลประโย ชน์ 1. Definitive stakeholder ผู้ที่แน่ชัดสูง Expectant stakeholder ผู้ที่คาดหวัง 2. Dominant stakeholder ผู้ที่ครอบงำสูง 3. Dangerous stakeholder ผู้ที่อันตรายสูง 4. Dependent stakeholder ผู้ที่อิสระสูง Latent stakeholder ผู้ที่ซ่อนเร้น 5. Dormant stakeholder ผู้ที่เป็นพลังเงียบสูง 6. Discretionary stakeholder ผู้ที่รักษาตัวรอดสูง 7. Demanding stakeholder ผู้ที่เรียกร้องสูง ประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรวัดดัชนีของ อำนาจ อิทธิพล และผลประโยชน์

6 การจำแนกกลุ่มผลประโยชน์ตามลักษณะ สำคัญสามประการ ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Typologies of Stakeholder) 1. กลุ่มแน่ชัด (Definitive) ผู้ที่คาดหวัง (Expectant stakeholder) 2. ผู้ที่ครอบงำ (Dominant) 3. ผู้ที่อันตราย (Dangerous) 4. ผู้ที่อิสระ (Dependent) ผู้ที่ซ่อนเร้น (Latent stakeholder) 5. ผู้ที่เป็นพลังเงียบ (Dormant) 6. ผู้ที่รักษาตัวรอด (Discretionary) 7. ผู้ที่เรียกร้อง (Demanding)

7 (1) กำหนดคน กลุ่ม หน่วยงาน สถาบัน ที่มี อิทธิพลต่อระบบบริการฯ (2) ประเมินลักษณะของ อิทธิพลที่มีต่อระบบ บริการฯ (3) พัฒนากลยุทธ์ในการ สร้างแรงสนับสนุน และ ลดการต่อต้าน ให้ได้ มากที่สุด (4) อาศัยวิธีเชิงปริมาณ ประกอบเชิงคุณภาพ วิธีการศึกษา (Approach)

8 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 1. การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และนิยามให้ชัดเจน สามารถระบุได้หลายระดับ - ระดับท้องถิ่น - ระดับพื้นที่ - ระดับชาติ

9 2. การวิเคราะห์ในประเด็น ดังนี้ บทบาทที่เกี่ยวข้องกับระบบ (Role) ความสามารถในการเข้ามา มีส่วนร่วมจัด การศึกษา (Capacity to participate) พลังอำนาจเชิงสัมพัทธ์ (relative power) ความสนใจ (interest)

10 เครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผลที่ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ได้รับ ประเมินผล กระทบ วิธีการที่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้การสนับสนุน หรือลดการ ต่อต้าน 1. …………………..  น้อย  กลาง  มาก  น้อย  กลาง  มาก 2. …………………..  น้อย  กลาง  มาก  น้อย  กลาง  มาก 3. …………………..  น้อย  กลาง  มาก  น้อย  กลาง  มาก ประโยชน์ที่ได้รับ หรือความเสียหาย หรือความขัดแย้ง ที่เกิดกับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ความสำคัญของผลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ ต่อความสำเร็จของระบบบริการทางการแพทย์ฯ (แรงสนับสนุน หรือแรงต้านที่อาจเกิดได้) วิธีการที่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ การสนับสนุน หรือลดการต่อต้าน เช่น การให้ข้อมูล มีส่วนร่วมในการ วางแผน ป้องกันไม่ให้กลุ่มอื่นยุยง

11 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบบริการ ทางการแพทย์ บุคลากรทาง การแพทย์ (provider) ประชาชน ผู้ป่วย ฝ่ายผู้ซื้อ ภาระงาน ตรวจรักษา 180 ล้านครั้งต่อปี จำนวนแพทย์ ~37,000 คน กระจายแพทย์ - ก.สธ. 11,500 คน - ก.ศธ. 8,000 คน - ทหาร/ตร/กทม/รัฐ 3,000 คน - เอกชน 5,000 คน - เกษียณ 3,000 คน - อื่นๆ 6,000 คน ผลิตแพทย์ 16-19 คณะ นศ. 8,000 จบ 1,500-2000 ทุกข์ จากปัญหาสุขภาพ อายุเฉลี่ยสูงขึ้น ต้องการตรวจรักษาเพิ่ม ความคาดหวังสูง เรียกร้องสิทธิผู้ป่วย การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตัวเอง เรียนรู้ Risk& patient care แพ ทย สภา คุ้มคร อง ผู้บริโ ภค นักกา ร เมือง NGOs ฝ่าย กำหน ด นโยบ าย สถาบัน การศึก ษา สถาน พยาบ าล สภา วิชา ชีพ สช. ส. ทั้งหล าย Supply chain แพท ย์ ทางเ ลือก บริษั ทยา สื่อ มวล ชน ปัจจัย อื่นๆ ความรู้ ฐานะ ประกั น สุขภา พ ส่วนตั ว ศา ล HA cert. กด ราคา อส ม.

12 การวิเคราะห์ข้อมูล

13 การจำแนกและความสัมพันธ์ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  นักการเมือง/รัฐบาล

14 Stakeholder Mapping

15 การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) วิธีการบริหารจัดการสี่วิธี: 1) ร่วมงาน (Partner): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแน่ชัด 2) ปรึกษา (Consult): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวัง 3) ให้ข้อมูล (Inform): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่อนเร้น 4) ควบคุม (Control): (กลุ่มอื่นๆ) 15

16 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  นักการเมือง/รัฐบาล Manage Closely =ร่วมงาน (Partner) Manage Closely =ร่วมงาน (Partner) Keep satisfied =ปรึกษา (Consult) Keep informed =ให้ข้อมูล (Inform) Keep informed =ให้ข้อมูล (Inform) Monitor =ควบคุม (Control)

17 ข้อเสนอวิธีการบริหารกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างความสมประโยชน์ให้ทุกฝ่าย การเพิ่มบทบาทของภาคประชาชน ใน กระบวนการนโยบายและระบบการบริหารจัดการ บริการทางการแพทย์ การส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่แน่ชัด และประเภทผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียผู้ครอบงำ ให้มุ่งเน้นการตอบสนอง ผู้ป่วย และประชาชน

18 รศ. ดร. ดำรงค์ วัฒนา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-7239 E-mail: http://pioneer.chula.ac.th/~wdamrong wdamrong@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การวิจัยระบบบริการทาง การแพทย์ของประเทศไทย ผ่านตัว แบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสรุปผล งานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google