งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2552 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ พื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอหนองม่วง

3 ตัวชี้วัดตกเกณฑ์ ปี 51 (E-Ins. )
เป้าหมาย ผลงาน 1. ร้อยละประชาชนมีหลักประกันสุขภาพได้รับบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 15 6.45 2. ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ(รพช) 5 1.11 3. ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยากับองค์การเภสัชกรรม > 35% 31.09% 4. ส้วมของโรงเรียน วัด โรงพยาบาล สถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านเกณฑ์ HAS ของกรมอนามัย 60% 33.33% 5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาข้อมูล ระดับ 5 ระดับ 3

4 ตัวชี้วัดตกเกณฑ์ ปี 51 ( จปฐ. )
ตัวชี้วัดตกเกณฑ์ ปี ( จปฐ. ) 1.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดและฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ 2.คนในครัวเรือนมีความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม 3.ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 4.คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา

5 ข้อมูลทั่วไปในการให้บริการปี 2549-2551
รายการ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) 59,197 63,562 74,070 จำนวนผู้ป่วย OPD (ครั้ง) 27,125 35,396 39,242 จำนวนผู้ป่วย OPD เฉลี่ย (ครั้ง/วัน) 109 143 157 จำนวนผู้ป่วย IPD (คน) 2,115 2,634 3,052 จำนวนผู้ป่วย IPD เฉลี่ย (คน/วัน) 21 22 23 อัตราการครองเตียง 69.93 73.45 75.73 จำนวนวันนอนเฉลี่ย 3.62 3.05 2.72

6 5 อันดับโรค ผู้ป่วยเสียชีวิต ปี 2551

7 5 อันดับจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2548-2550

8 10 อันดับโรคติดต่อที่สำคัญ ปี 2551 ( รายงานระบาดวิทยา )
10 อันดับโรคติดต่อที่สำคัญ ปี 2551 ( รายงานระบาดวิทยา ) อันดับ ชื่อ / กลุ่มโรค อัตราป่วย / แสน ปชก. 1 Diarrhoea 2 Haemorrhagic conjunctivitis 568.30 3 Pyrexia of unknown origin 250.63 4 Chicken pox 113.66 5 Mump 104.92 6 Measle 75.77 7 Food poisoning 52.46 8 HFM 32.06 9 Dengue fever 17.49 10 Pneumonia

9 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี 2548 -2551
ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51

10 5 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปี 2548 -2550
ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51

11 สาเหตุการตายปี 46 – 50 เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง โรคระบบไหลเวียนเลือด และภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส

12 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง
จำนวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้น ปี มีจำนวน คน ปี มีจำนวน คน ปี มีจำนวน คน 13/12/2007 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง

13 มีกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมีการดูแล และการสร้างสุขภาพ
ปัญหาในพื้นที่พิเศษ มีกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมีการดูแล และการสร้างสุขภาพ กลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบ กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน กลุ่มผู้ติดเชื้อ

14 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง
ปัญหากลุ่มผู้สูงอายุ อัตราส่วนพึ่งพิง ปี 48 – 50 เท่ากับ 51.60,51.44,48.68 ตามลำดับ แนวโน้มอายุไขเฉลี่ยลดลง ซึ่งยังต้องพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่เป็นระบบทั้งเครือข่าย 13/12/2007 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง

15 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง
ปัญหาโรคเรื้อรัง จากการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 17,489 คน เป็น กลุ่มปกติ % กลุ่มเสี่ยง % กลุ่มป่วย % กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงขาดการดูแลต่อเนื่อง ขาดการสนับสนุนการสร้างสุขภาพและการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง 13/12/2007 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง

16 ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการวางแนวทางการทำงานร่วมกับท้องถิ่น
- อปท.บางแห่งขาดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ กองทุน

17 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง
ปัญหาการบริหารจัดการภายในองค์กรเครือข่าย 1. บุคลากรยังขาดความรู้ ทักษะ ด้านวิชาการ เช่น การ จัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินงาน 2. ระบบการประสานงานและการควบคุมติดตาม ประเมินผลขาดการดำเนินงานต่อเนื่อง 3. เจ้าภาพยุทธศาสตร์ขาดความชัดเจน 13/12/2007 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง

18 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง
จุดแข็ง ทีมผู้บริหารสนับสนุนให้ความสำคัญ ทีมงานมีการทำงานเป็นทีมมีความพร้อมและร่วมมือที่ดีในการร่วมขับเคลื่อนการทำงาน มีแผนการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัญหา มีการจัดระบบการเงินอย่างต่อเนื่องชัดเจน แม่ข่ายให้การสนับสนุนการดำเนินงานมีส่วนร่วมในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกข่าย 13/12/2007 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง

19 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง
จุดอ่อน ขาดผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนทำให้การติดตามควบคุมกับประเมินผลไม่เป็นตามแผนงาน ระบบข้อมูลข่าวสารเป็นระบบแต่ขาดการวิเคราะห์และนำมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการทำงานในชุมชน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เฉพาะด้าน ด้านการเงิน ,คอมพิวเตอร์ ขาดการประเมินผลการทำงาน 13/12/2007 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง

20 โอกาส นโยบายการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น
กลุ่มผู้นำชุมชน/แกนนำชุมชน/ ชมรมสร้างสุขภาพมีความเข็มแข็ง ชุมชนเครือข่ายแกนนำมีความเข็ม แข็ง แกนนำเครือข่ายอาสาสมัคร สาธารณสุขได้รับการพัฒนา ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารจัดการการ ดำเนินงานตามหลักประกันสุขภาพมี การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

21 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง
อุปสรรค ประชาชนมีรายได้น้อยให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพและการทำมาหากินมากกว่าการดูแลสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพยังไม่เหมาะสมมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆ นโยบายการดำเนินงานมีงานด่วนและงานซับซ้อน การเดินทางในบางชุมชนยังไม่สะดวก 13/12/2007 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง

22 จากการวิเคราะห์องค์กร
ทิศทางแนวโน้มแผนพัฒนาเครือข่าย บริการสุขภาพอำเภอหนองม่วง ใช้ความเข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่น+แกนนำชุมชน บูรณาการงานสร้างสุขภาพกับแผนชุมชน เร่งรัดการทำงานเชิงรุกสู่การสร้างสุขภาพ ประสานการทำงานเป็นทีม พัฒนาคุณภาพบริการ ภายใต้การทำงานในองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความผาสุก


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google