งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ พื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอหนองม่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ พื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอหนองม่วง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ พื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอหนองม่วง

3 ตัวชี้วัด เป้าหมายผลงาน 1. ร้อยละประชาชนมีหลักประกันสุขภาพได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 156.45 2. ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรไทยในสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐ ( รพช ) 51.11 3. ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยากับองค์การเภสัชกรรม > 35%31.09% 4. ส้วมของโรงเรียน วัด โรงพยาบาล สถานที่จำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิงผ่านเกณฑ์ HAS ของกรมอนามัย 60%33.33% 5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาข้อมูล ระดับ 5 ระดับ 3

4 1.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดและฉีด วัคซีนครบตามเกณฑ์ 2.คนในครัวเรือนมีความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้อง เหมาะสม 3.ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 4.คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา

5 ข้อมูลทั่วไปในการ ให้บริการปี 2549-2551 รายการปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 จำนวนผู้ป่วยนอก ( ครั้ง ) 59,19763,56274,070 จำนวนผู้ป่วย OPD ( ครั้ง ) 27,12535,39639,242 จำนวนผู้ป่วย OPD เฉลี่ย ( ครั้ง / วัน ) 109143157 จำนวนผู้ป่วย IPD ( คน ) 2,1152,6343,052 จำนวนผู้ป่วย IPD เฉลี่ย ( คน / วัน ) 212223 อัตราการครองเตียง 69.9373.4575.73 จำนวนวันนอนเฉลี่ย 3.623.052.72

6 5 อันดับโรค ผู้ป่วยเสียชีวิต ปี 2551

7 5 อันดับจำนวนผู้ป่วย โรคมะเร็ง ปี 2548-2550

8 10 อันดับโรคติดต่อที่สำคัญ ปี 2551 ( รายงานระบาดวิทยา ) อัน ดับ ชื่อ / กลุ่มโรคอัตราป่วย / แสน ปชก. 1 Diarrhoea2561.71 2 Haemorrhagic conjunctivitis568.30 3 Pyrexia of unknown origin250.63 4 Chicken pox113.66 5 Mump104.92 6 Measle75.77 7 Food poisoning52.46 8 HFM32.06 9 Dengue fever17.49 10 Pneumonia17.49

9 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี 2548 -2551 ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51

10 5 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปี 2548 -2550 ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51

11 สาเหตุการตายปี 46 – 50 เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง โรคระบบ ไหลเวียนเลือด และภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส

12 13/12/2007แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง 12 จำนวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้น ปี 2549 มีจำนวน 41 คน ปี 2550 มีจำนวน 57 คน ปี 2551 มีจำนวน 44 คน

13 ปัญหาในพื้นที่พิเศษ มีกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องมีการดูแล และการ สร้างสุขภาพ กลุ่มผู้ติดเชื้อ กลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบ กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน

14 13/12/2007แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง 14 ปัญหากลุ่มผู้สูงอายุ อัตราส่วนพึ่งพิง ปี 48 – 50 เท่ากับ 51.60,51.44,48.68 ตามลำดับอัตราส่วนพึ่งพิง ปี 48 – 50 เท่ากับ 51.60,51.44,48.68 ตามลำดับ แนวโน้มอายุไขเฉลี่ยลดลง 75.74 ซึ่งยัง ต้องพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุที่เป็นระบบทั้งเครือข่าย

15 13/12/2007แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง 15 ปัญหาโรคเรื้อรัง จากการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 17,489 คน เป็นกลุ่มปกติ 67.65% กลุ่มเสี่ยง 21.59% กลุ่มป่วย 10.76% กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงขาดการดูแลต่อเนื่อง ขาดการสนับสนุนการสร้างสุขภาพและการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง

16 ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการวางแนวทางการ ทำงานร่วมกับท้องถิ่น - อปท.บางแห่งขาดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ กองทุน

17 13/12/2007แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง 17 ปัญหาการบริหารจัดการภายในองค์กรเครือข่าย 1. บุคลากรยังขาดความรู้ ทักษะ ด้านวิชาการ เช่น การ จัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินงาน 2. ระบบการประสานงานและการควบคุมติดตาม ประเมินผลขาดการดำเนินงานต่อเนื่อง 3. เจ้าภาพยุทธศาสตร์ขาดความชัดเจน

18 13/12/2007แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง 18 ทีมผู้บริหารสนับสนุนให้ความสำคัญ ทีมงานมีการทำงานเป็นทีมมีความ พร้อมและร่วมมือที่ดีในการร่วม ขับเคลื่อนการทำงาน มีแผนการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหา มีการจัดระบบการเงินอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน แม่ข่ายให้การสนับสนุนการ ดำเนินงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา งานอย่างเป็นระบบและเป็นที่ปรึกษา ให้กับลูกข่าย จุดแข็ง

19 13/12/2007แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง 19 ขาดผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนทำ ให้การติดตามควบคุมกับ ประเมินผลไม่เป็นตามแผนงาน ระบบข้อมูลข่าวสารเป็นระบบแต่ ขาดการวิเคราะห์และนำมาใช้ใน การวางแผนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการทำงาน ในชุมชน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เฉพาะด้าน ด้านการเงิน,คอมพิวเตอร์ ขาดการประเมินผลการทำงาน จุดอ่อน

20 นโยบายการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น กลุ่มผู้นำชุมชน/แกนนำชุมชน/ ชมรมสร้างสุขภาพมีความเข็มแข็ง ชุมชนเครือข่ายแกนนำมีความเข็ม แข็ง แกนนำเครือข่ายอาสาสมัคร สาธารณสุขได้รับการพัฒนา ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารจัดการการ ดำเนินงานตามหลักประกันสุขภาพมี การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โอกาส

21 13/12/2007แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2551 โรงพยาบาลหนองม่วง 21 ประชาชนมีรายได้น้อยให้ ความสำคัญกับการประกอบ อาชีพและการทำมาหากิน มากกว่าการดูแลสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ยังไม่เหมาะสมมีวิถีชีวิต แบบเดิมๆ นโยบายการดำเนินงานมีงาน ด่วนและงานซับซ้อน การเดินทางในบางชุมชนยังไม่ สะดวก อุปสรรค

22 จากการวิเคราะห์องค์กร ทิศทางแนวโน้มแผนพัฒนาเครือข่าย บริการสุขภาพอำเภอหนองม่วง ใช้ความเข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่น+แกนนำชุมชน บูรณาการงานสร้างสุขภาพกับแผนชุมชน เร่งรัดการทำงานเชิงรุกสู่การสร้างสุขภาพ ประสานการทำงานเป็นทีม พัฒนาคุณภาพบริการ ภายใต้การทำงานในองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความผาสุก


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ พื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอหนองม่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google