งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อ” วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 – 9.45 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อ” วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 – 9.45 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อ” วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 – 9.45 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน กรุงเทพมหานคร นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 Proportion of total Proportion by sex ภาระทางสุขภาพประชากรไทยจำแนกกลุ่มโรค พ.ศ.2552 Source : Burden of disease in Thailand 2009, BOD working group

3 DALY Male Female RankDisease DALY ('000) % % Disease 1 Traffic accidents 4768.76 8.57 363 Diabetes 2 Alcohol dependence/harmful use 4518.29 8.05 341 Stroke 3 3596.60 7.31 309 Depression 4 HIV/AIDS 2674.91 4.02 170 Ischaemic heart disease 5 Liver cancer 2514.62 3.52 149 Osteoarthritis 6 Ischaemic heart disease 2364.3 3.5 147 HIV/AIDS 7 Diabetes 2073.8 2.8 120 Traffic accidents 8 Depression 1653.0 2.8 118 Anaemia 9 Cirrhosis 1643.0 2.6 108 Liver cancer 10 COPD 1592.9 2.5 106 Dementia All causes 5436100 4231 All causes ภาระทางสุขภาพ 10 อันดับแรกของประชากรไทย จำแนกตามเพศ พ.ศ.2552 Source : Burden of disease in Thailand 2009, BOD working group

4 ภาวะปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้สูญเสียปีสุขภาวะ พ.ศ.2552 Source : Burden of disease in Thailand 2009, BOD working group

5 รวบรวม/วิเคราะห์: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มา: ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ หมายเหตุ: พ.ศ.2552 และ 2553 ข้อมูลผู้ป่วยในไม่รวมข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม อัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากรด้วยโรควิถีชีวิตที่สำคัญ 5 โรค พ.ศ.2548-2553

6 อัตราตายต่อแสนประชากรจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญ 5 โรค พ.ศ.2548-2553 ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7 ปัจจัยเสี่ยงหลัก 1. การบริโภคไม่เหมาะสม (Unhealthy Diet) บริโภคผักและผลไม้น้อย บริโภคผักและผลไม้น้อย บริโภค หวาน มัน เค็ม มากไป บริโภค หวาน มัน เค็ม มากไป สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก 2. การออกกำลังกายไม่เพียงพอ (Physical Inactivity) 3. อารมณ์ ความเครียด ทำให้เกิดภาวะ 1. ภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน 2. ภาวะความดันโลหิตสูง 3. ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 4. ภาวะไขมันในเลือดสูง 5. ภาวะ Metabolic Syndrome

8 การบริโภคไม่เหมาะสม (Unhealthy Diet) บริโภค หวาน มัน เค็ม มากไป ช่วง 2 ทศวรรษการบริโภคน้ำตาลเพิ่ม 3 เท่า เป็น 36.4 กก./คน/ปี ในปี 2550 เกินเกณฑ์ มาตรฐาน 1.8–2.4 เท่า การบริโภคโซเดียมคลอไรด์ไม่ควรเกิน 6,000 มก./คน/วัน หรือโซเดียมไม่ควรเกิน 2,400 มก./คน/วัน แต่บริโภคเกิน 1.4-2.3 เท่า ในปี 2550 การบริโภคไขมัน 12 ช้อนชา/คน/วัน เกินกว่า คำแนะนำ 2 เท่า มูลค่าการโฆษณาน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยว 4,506 ล้านบาท เป็น 1 ใน 3 ของการโฆษณา อาหารทั้งหมดในปี 2551 ประมาณการว่าเด็กและเยาวชนใช้จ่ายซื้อขนม ขบเคี้ยว 9,800 บาท/คน/ปี รวมทั้งสิ้น 170,000 ล้านบาท/ปี ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ในเด็ก1.6 ล้านคนผู้ใหญ่ 17.6 ล้านคน และ อ้วนลงพุง 16.2 ล้านคนมีการใช้ยาลดความอ้วนเพิ่มขึ้น5.5 เท่า สำหรับในวัยรุ่นหญิงเพิ่มสูงขึ้นถึง 16.3เท่า ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา

9 ที่มา: - รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547, สวรส. - รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552, สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สวรส. ความชุก NHES III (2546-47) NNES IV (2551-52) ร้อยละ การ เปลี่ยนแปลง กินผักและผลไม้เพียงพอ ตามข้อแนะนะ (5 ส่วน/วัน) (%) 21.717.7 -18.43 มีกิจกรรมทางกาย เพียงพอ (%) 77.581.5 +5.16 สูบบุหรี่เป็นประจำ (%)25.319.9 -21.34 ดื่มสุราอย่างหนัก (%)44.617.6 -60.53 ดื่มสุราระดับเสี่ยงปาน กลางขึ้นไป (%)* 9.27.37.3 -20.65 สถานะสุขภาพประชากรไทย อายุ > 15 ปี *การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไป หมายถึง ได้รับแอลกอฮอล์ ≥ 41 gm/d ในผู้ชาย และ ≥ 21 gm/d ในผู้หญิง ช่วง 2 ทศวรรษครัวเรือนไทย บริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 2 เท่า เป็น 63,915 ล้านบาท มากกว่า การจ่ายเงินเพื่อสุขภาพ มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร รอบมหาวิทยาลัยในกทม. เฉลี่ย 57 ร้าน / ตร. กม. ในปี 2552 ปี 2552 มีการใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืชนำเข้า 1.3 แสนตัน มูลค่า 16,168 ล้านบาท พบสารพิษตกค้าง ในผักและผลไม้สดนำเข้าถึง ร้อยละ 16.7 ในปี 2553

10 31.80 คะแนน31.95 คะแนน31.66 คะแนน สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป สุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป 0-27 คะแนนหรือน้อยกว่า หมายถึง สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป 27.01 – 34.0 คะแนนหมายถึง สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป 34.01 – 45 คะแนนหมายถึง สุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป ที่มา : สุขภาพจิตคนไทย พ. ศ. 2551, สำนักงานสถิติ แห่งชาติ รวม ชาย หญิง คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 1 ใน 5 มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป

11 ที่มา: - รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547, สวรส. - รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552, สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สวรส. ความชุกNHES III (2546-47) NNES IV (2551-52) ร้อยละการ เปลี่ยนแปลง ความดันโลหิตสูง (%)22.021.4 -2.72 เบาหวาน (%)6.9 - ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน (%) (BMI ≥ 25 กก./ตร.ม.) 28.634.7 +21.32 ภาวะอ้วนลงพุง (%)26.032.1 +23.46 ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (%) (≥240 มก./ดล.) 15.519.4 +25.16 ปัจจัยเสี่ยงโรคระบบหัวใจและหลอด เลือด 3 ปัจจัยขึ้นไป* (%) 7.68.4 +10.52 เมแทบอลิกซินโดรม** (%)-21.1- สถานะสุขภาพประชากรไทย อายุ > 15 ปี *ปัจจัยเสี่ยงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, อ้วน BMI≥ 25 kg/ตร.ม, การสูบบุหรี่, และคอเลสเตอรอลรวม ≥ 240 mg/DL ** ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม หมายถึง ภาวะที่มี 3 ใน 5 ปัจจัย ได้แก่ โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, อ้วนลงพุง, ภาวะไตรกลีเซอไรด์สูง, ภาวะไขมัน HDL ต่ำ

12 เบาหว าน ความดัน โลหิตสูง ภาวะไขมัน คอเลสเตอรอลใน เลือดสูง สถานะสุขภาพประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป NHES III (2546 - 2547) NHES IV (2551 - 2552) ความชุก 6.9% ความชุก 22.0% ความชุก 21.4% ความชุก 15.5% ความชุก 19.4% ทราบว่าป่วย 43.4% ทราบว่าป่วย 68.8% ทราบว่าป่วย 28.6% ทราบว่าป่วย 49.7% ทราบว่าป่วย 12.9% ทราบว่าป่วย 27.3% ควบคุมได้ 28.5% ควบคุมได้ 12.2% ควบคุม ได้ 8.6% ควบคุมได้ 20.9% ควบคุม ได้ 6.2% ควบคุมได้ 14.8%

13 พลวัต ระบบสุขภาพ กรรมพันธุ์พฤติกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ วิถีชีวิต ปัจเจกบุคคล สุขภาพ สภาพแวดล้อม กายภาพ / ชีวภาพ เศรษฐกิจ / การเมือง วัฒนธรรม / ศาสนา ประชากร / การศึกษา ความมั่นคง การสื่อสาร / คมนาคม เทคโนโลยี / องค์ความรู้ นโยบายสาธารณะ ระบบบริการ สาธารณสุข ระบบบริการ สาธารณสุข การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ การแพทย์ & สาธารณสุข กระแสหลัก กระแสหลัก การแพทย์แผน ไทย & พื้นบ้าน บริการ ส่งเสริม & ป้องกัน & รักษา & ฟื้นฟู

14 ครม.มีมติอนุมัติในหลักการแผนยุทธศาสตร์และแต่งตั้งกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับชาติ (การประชุม ครม. ครั้งที่ 10/2554 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554) http://bps.ops.moph.go.th/THLSP2011-2020/cabinet8march2011/index.html

15 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563 เป้าประสงค์สูงสุด ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุ้มกันและศักยภาพใน การสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้ เป้าหมายและตัวชี้วัดหลักในการพัฒนา [3 เป้าหมายหลัก, 18 ตัวชี้วัดหลัก ] 5 โรควิถีชีวิตที่สำคัญ 1] เบาหวาน 2] ความดันโลหิตสูง 3] หัวใจ 4] หลอดเลือดสมอง 5] มะเร็ง 5 ด้าน 1] การเกิด โรค 2] ภาวะแทรก ซ้อน 3] พิการ 4] ตาย 5] ภาระ ค่าใช้จ่าย 3 วิถีชีวิตที่ พอเพียง 1] การบริโภคที่ เหมาะสม 2] การออกกำลัง กายที่เพียงพอ 3] การจัดการ อารมณ์ได้ เหมาะสม ระยะสั้น 1-3 ปี [2554-2556] บูรณาการความคิด สร้างความ เชื่อมั่นและการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายร่วม ระยะกลาง 5 ปี [2554-2558] ปฎิบัติการเชิงรุกสู่การวางรากฐานที่ มั่นคงเชิงโครงสร้างและระบบ ระยะยาว 10 ปี [2554-2563] สร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้าง และระบบการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นโยบาย สาธารณะ สร้างสุข การขับเคลื่อนทางสังคม และ สื่อสารสาธารณะ การพัฒนา ศักยภาพ ชุมชน การพัฒนาระบบ เฝ้าระวังและ การจัดการโรค การสร้างความ เข้มแข็งของระบบ สนับสนุนยุทธศาสตร์ Roadmap Strategy

16 ระดับบุคคล (Individual Level) ระดับครอบครัว (Family Environment Level) ระดับจุลภาค (Micro - Environment Level) ระดับมหภาค (Macro - Environment Level) ปัจจัยนำ (Predisposing Factors) การบริโภค ที่เหมาะสม ( อาหาร เครื่องดื่ม ยา บุหรี่ สุรา ) เพิ่มวิถีชีวิตพอเพียง ลด ปัญหาโรควิถีชีวิต เพิ่มวิถีชีวิตพอเพียง ลด ปัญหาโรควิถีชีวิต สร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ประชาชนสุขภาพดี เมืองไทยเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี เมืองไทยเข้มแข็ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ สุขภาพพอเพียง การออก กำลังกาย ที่เพียงพอ การจัดการ อารมณ์ ได้เหมาะสม ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดปัญหาโรควิถีชีวิต กรอบแนวคิดความร่วมมือการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยระดับชาติและนานาชาติ

17 กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 1. คณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์ฯ ประธาน : นายกรัฐมนตรี รองประธาน : รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ : ภาครัฐ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันวิชาชีพ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม เลขานุการ : ปลัด สธ., เลขาธิการ สศช., อธิการบดี ม.มหิดล 2. คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ปรึกษา : ประเวศ วะสี, ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, อมร นนทสุต, อัมมาร์ สยามวาลา, วิจารณ์ พานิช, วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธาน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ : ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาชีพ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เลขานุการ : รองปลัด สธ., รองเลขาธิการ สศช., ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

18 แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการระดับชาติและนานาชาติ I ระดับชาติ 1. บูรณาการสู่นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555- 2559 และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 นโยบายรัฐบาล : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก “ข้อ 1.14...จัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และภาวะทุพโภชนาการที่นำไปสู่การ เจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด สมอง และโรคมะเร็ง....”

19 แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการระดับชาติและนานาชาติ I ระดับชาติ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน “ข้อ 4.3.3 จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง อย่างมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่ การมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ จัดให้มีการสื่อสาร สาธารณะของรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม ให้ความรู้ป้องกันโรคเพื่อการดูแล สุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การให้บริการเชิงรุก ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ” “ข้อ 4.3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อ สร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมอบายมุขและยาเสพติด”

20 แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการระดับชาติและนานาชาติ I ระดับชาติ 2. จัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นศูนย์กลางประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการ ปฏิบัติการ 3. ประกาศเจตนารมณ์และข้อตกลงร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิต ไทยของภาคีเครือข่ายร่วมทุกภาคส่วน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 4. จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยแบบบูรณาการทุกภาคส่วน “Thailand Healthy Lifestyle Strategic Action Plan” ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ เฉพาะด้าน/องค์กร ระดับภูมิภาค/ จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ที่สอดคล้องรองรับ 5. จัดทำแนวทางการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย“Thailand Healthy Lifestyle Guideline” ที่สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือ/เครื่องมือในการปฏิบัติการอย่างเป็น เอกภาพ 6. ผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน สู่การปฏิบัติการ และการติดตามกำกับ ประเมินผล ผ่านกลไกและสร้างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในทุกระดับอย่างจริงจัง

21 II ระดับนานาชาติ 1. ยกระดับความสำคัญของยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สู่เวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้านโรคไม่ติดต่อ (High-level Meeting of the United Nations General Assembly on NCD) 2. บูรณาการเป้าหมายของยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย กับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ(Millennium Development Goals) 3. สร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือสนับสนุนทางด้าน วิชาการระหว่าง US CDC and MOPH ด้าน NCD แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการระดับชาติและนานาชาติ

22


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อ” วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 – 9.45 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google