งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการบูรณาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข Thank you Mr. chairman/ Madam chair, Good morning/afternoon ladies and gentlemen. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อ” วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 – 9.45 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน กรุงเทพมหานคร 1

2 ภาระทางสุขภาพประชากรไทยจำแนกกลุ่มโรค พ.ศ.2552
Proportion of total Proportion by sex Source : Burden of disease in Thailand 2009, BOD working group

3 ภาระทางสุขภาพ 10 อันดับแรกของประชากรไทย จำแนกตามเพศ พ.ศ.2552
ภาระทางสุขภาพ 10 อันดับแรกของประชากรไทย จำแนกตามเพศ พ.ศ.2552 DALY Male Female Rank Disease DALY ('000) % 1 Traffic accidents 476 8.76 8.57 363 Diabetes 2 Alcohol dependence/harmful use 451 8.29 8.05 341 Stroke 3 359 6.60 7.31 309 Depression 4 HIV/AIDS 267 4.91 4.02 170 Ischaemic heart disease 5 Liver cancer 251 4.62 3.52 149 Osteoarthritis 6 236 4.3 3.5 147 7 207 3.8 2.8 120 8 165 3.0 118 Anaemia 9 Cirrhosis 164 2.6 108 10 COPD 159 2.9 2.5 106 Dementia All causes 5436 100 4231 Source : Burden of disease in Thailand 2009, BOD working group

4 ภาวะปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้สูญเสียปีสุขภาวะ พ.ศ.2552
Source : Burden of disease in Thailand 2009, BOD working group

5 อัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากรด้วยโรควิถีชีวิตที่สำคัญ 5 โรค พ. ศ
อัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากรด้วยโรควิถีชีวิตที่สำคัญ 5 โรค พ.ศ ที่มา: ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ หมายเหตุ: พ.ศ.2552 และ 2553 ข้อมูลผู้ป่วยในไม่รวมข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม รวบรวม/วิเคราะห์: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6 อัตราตายต่อแสนประชากรจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญ 5 โรค พ.ศ.2548-2553
ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7 ปัจจัยเสี่ยงหลัก ทำให้เกิดภาวะ 1. การบริโภคไม่เหมาะสม (Unhealthy Diet)
บริโภคผักและผลไม้น้อย บริโภค หวาน มัน เค็ม มากไป สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก 2. การออกกำลังกายไม่เพียงพอ (Physical Inactivity) 3. อารมณ์ ความเครียด ทำให้เกิดภาวะ 1. ภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน 2. ภาวะความดันโลหิตสูง 3. ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 4. ภาวะไขมันในเลือดสูง 5. ภาวะ Metabolic Syndrome

8 บริโภค หวาน มัน เค็ม มากไป
การบริโภคไม่เหมาะสม (Unhealthy Diet) บริโภค หวาน มัน เค็ม มากไป ช่วง 2 ทศวรรษการบริโภคน้ำตาลเพิ่ม 3 เท่า เป็น 36.4 กก./คน/ปี ในปี เกินเกณฑ์มาตรฐาน 1.8–2.4 เท่า การบริโภคโซเดียมคลอไรด์ไม่ควรเกิน 6,000 มก./คน/วัน หรือโซเดียมไม่ควรเกิน 2,400 มก./คน/วัน แต่บริโภคเกิน เท่า ในปี 2550 การบริโภคไขมัน 12 ช้อนชา/คน/วัน เกินกว่าคำแนะนำ 2 เท่า มูลค่าการโฆษณาน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยว 4,506 ล้านบาท เป็น 1 ใน 3 ของการโฆษณาอาหารทั้งหมดในปี 2551 ประมาณการว่าเด็กและเยาวชนใช้จ่ายซื้อขนมขบเคี้ยว 9,800 บาท/คน/ปี รวมทั้งสิ้น 170,000 ล้านบาท/ปี ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ในเด็ก 1.6 ล้านคน ผู้ใหญ่ 17.6 ล้านคน และ อ้วนลงพุง 16.2 ล้านคน มีการใช้ยาลดความอ้วนเพิ่มขึ้น 5.5 เท่า สำหรับในวัยรุ่นหญิงเพิ่มสูงขึ้นถึง 16.3 เท่า ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา

9 สถานะสุขภาพประชากรไทย อายุ > 15 ปี
ความชุก NHES III ( ) NNES IV ( ) ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง กินผักและผลไม้เพียงพอตามข้อแนะนะ (5 ส่วน/วัน) (%) 21.7 17.7 -18.43 มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (%) 77.5 81.5 +5.16 สูบบุหรี่เป็นประจำ (%) 25.3 19.9 -21.34 ดื่มสุราอย่างหนัก (%) 44.6 17.6 -60.53 ดื่มสุราระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไป (%)* 9.2 7.3 -20.65 ปี 2552 มีการใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืชนำเข้า แสนตัน มูลค่า 16,168 ล้านบาท พบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สดนำเข้าถึงร้อยละ 16.7 ในปี 2553 ช่วง 2 ทศวรรษครัวเรือนไทยบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 2 เท่า เป็น 63,915 ล้านบาท มากกว่าการจ่ายเงินเพื่อสุขภาพ มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร รอบมหาวิทยาลัยในกทม.เฉลี่ย 57 ร้าน/ตร.กม. ในปี 2552 *การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไป หมายถึง ได้รับแอลกอฮอล์ ≥ 41 gm/d ในผู้ชาย และ ≥ 21 gm/d ในผู้หญิง ที่มา: - รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ , สวรส. - รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ , สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สวรส.

10 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
31.80 คะแนน 31.95 คะแนน 31.66 คะแนน รวม ชาย หญิง สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป สุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 1 ใน 5 มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป 0-27 คะแนนหรือน้อยกว่า หมายถึง สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป 27.01 – 34.0 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป 34.01 – 45 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป ที่มา : สุขภาพจิตคนไทย พ.ศ. 2551, สำนักงานสถิติแห่งชาติ

11 ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
สถานะสุขภาพประชากรไทย อายุ > 15 ปี ความชุก NHES III ( ) NNES IV ( ) ร้อยละการเปลี่ยนแปลง ความดันโลหิตสูง (%) 22.0 21.4 -2.72 เบาหวาน (%) 6.9 - ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน (%) (BMI ≥ 25 กก./ตร.ม.) 28.6 34.7 +21.32 ภาวะอ้วนลงพุง (%) 26.0 32.1 +23.46 ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (%) (≥240 มก./ดล.) 15.5 19.4 +25.16 ปัจจัยเสี่ยงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 3 ปัจจัยขึ้นไป* (%) 7.6 8.4 +10.52 เมแทบอลิกซินโดรม** (%) 21.1 *ปัจจัยเสี่ยงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, อ้วน BMI≥ 25 kg/ตร.ม, การสูบบุหรี่, และคอเลสเตอรอลรวม ≥ 240 mg/DL ** ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม หมายถึง ภาวะที่มี 3 ใน 5 ปัจจัย ได้แก่ โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, อ้วนลงพุง, ภาวะไตรกลีเซอไรด์สูง, ภาวะไขมัน HDL ต่ำ ที่มา: - รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ , สวรส. - รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ , สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สวรส.

12 สถานะสุขภาพประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ความชุก 6.9% ความชุก 6.9% NHES III ( ) NHES IV ( ) เบาหวาน ทราบว่าป่วย 68.8% ทราบว่าป่วย 43.4% ควบคุมได้ 28.5% ควบคุมได้ 12.2% ความชุก 21.4% ความชุก 22.0% ความดันโลหิตสูง ทราบว่าป่วย 49.7% ทราบว่าป่วย 28.6% ควบคุมได้ 20.9% ควบคุม ได้ 8.6% ความชุก 19.4% ความชุก 15.5% ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ทราบว่าป่วย 27.3% ทราบว่าป่วย 12.9% ควบคุมได้ 14.8% ควบคุม ได้ 6.2%

13 ระบบสุขภาพ ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม สุขภาพ ระบบบริการ สาธารณสุข พลวัต
กายภาพ/ชีวภาพ เศรษฐกิจ/การเมือง วัฒนธรรม/ศาสนา ประชากร/การศึกษา ความมั่นคง การสื่อสาร/คมนาคม เทคโนโลยี/องค์ความรู้ นโยบายสาธารณะ กรรมพันธุ์ พฤติกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ วิถีชีวิต ปัจเจกบุคคล สุขภาพ ระบบบริการ สาธารณสุข การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ การแพทย์&สาธารณสุข กระแสหลัก การแพทย์แผนไทย&พื้นบ้าน บริการส่งเสริม&ป้องกัน& รักษา&ฟื้นฟู พลวัต

14 (การประชุม ครม. ครั้งที่ 10/2554 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554)
ครม.มีมติอนุมัติในหลักการแผนยุทธศาสตร์และแต่งตั้งกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับชาติ (การประชุม ครม. ครั้งที่ 10/2554 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554)

15 เป้าหมายและตัวชี้วัดหลักในการพัฒนา [3 เป้าหมายหลัก, 18 ตัวชี้วัดหลัก]
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ เป้าประสงค์สูงสุด ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุ้มกันและศักยภาพในการสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้ เป้าหมายและตัวชี้วัดหลักในการพัฒนา [3 เป้าหมายหลัก, 18 ตัวชี้วัดหลัก] 5 โรควิถีชีวิตที่สำคัญ 1] เบาหวาน 2] ความดันโลหิตสูง 3] หัวใจ 4] หลอดเลือดสมอง 5] มะเร็ง 5 ด้าน 1] การเกิดโรค 2] ภาวะแทรกซ้อน 3] พิการ 4] ตาย 5] ภาระค่าใช้จ่าย 3 วิถีชีวิตที่พอเพียง 1] การบริโภคที่เหมาะสม 2] การออกกำลังกายที่เพียงพอ 3] การจัดการอารมณ์ได้ เหมาะสม ระยะสั้น 1-3 ปี [ ] บูรณาการความคิด สร้างความ เชื่อมั่นและการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายร่วม ระยะกลาง 5 ปี [ ] ปฎิบัติการเชิงรุกสู่การวางรากฐานที่ มั่นคงเชิงโครงสร้างและระบบ ระยะยาว 10 ปี [ ] สร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้าง และระบบการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน Roadmap As previously mentioned about the severity of 5 majors non-communicable chronic diseases, The National Economic and Social health Board Office, Ministry of Public Health, and Institute of Nutrition, Mahidol University together with various agencies at many knowledge-exchange platforms, formulate the long-term “Thailand Health Strategic Plan”, in empowering people, community, society and nation. This will create potential and immunity to prevent emerging health problems rooted from unhealthy lifestyles. Major targeted behavior-related diseases are directed in 4 aspects of reduction: disease, complication, death and expenditure by increasing lifestyle in 2 areas: appropriate consumption and sufficiency physical exercises for balance energy and weight. The plan comprises different phrases of implementation with concrete strategies. Strategy นโยบาย สาธารณะ สร้างสุข การขับเคลื่อนทางสังคม และ สื่อสารสาธารณะ การพัฒนา ศักยภาพ ชุมชน การพัฒนาระบบ เฝ้าระวังและ การจัดการโรค การสร้างความ เข้มแข็งของระบบ สนับสนุนยุทธศาสตร์ 15

16 กรอบแนวคิดความร่วมมือการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยระดับชาติและนานาชาติ
เพิ่มวิถีชีวิตพอเพียง ลดปัญหาโรควิถีชีวิต สร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ประชาชนสุขภาพดี เมืองไทยเข้มแข็ง การบริโภค ที่เหมาะสม (อาหาร เครื่องดื่ม ยา บุหรี่ สุรา) ปัจจัยนำ (Predisposing Factors) ลดปัญหาโรควิถีชีวิต ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ระดับมหภาค (Macro - Environment Level) ระดับจุลภาค (Micro - Environment Level) ระดับครอบครัว (Family Environment Level) การออก กำลังกาย ที่เพียงพอ ระดับบุคคล (Individual Level) การจัดการ อารมณ์ ได้เหมาะสม ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ สุขภาพพอเพียง

17 กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
1. คณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์ฯ ประธาน : นายกรัฐมนตรี รองประธาน : รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ : ภาครัฐ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันวิชาชีพ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม เลขานุการ : ปลัด สธ. , เลขาธิการ สศช., อธิการบดี ม.มหิดล 2. คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ปรึกษา : ประเวศ วะสี, ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, อมร นนทสุต, อัมมาร์ สยามวาลา, วิจารณ์ พานิช, วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธาน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ : ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาชีพ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เลขานุการ : รองปลัด สธ. , รองเลขาธิการ สศช., ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

18 แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการระดับชาติและนานาชาติ
I ระดับชาติ 1. บูรณาการสู่นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ นโยบายรัฐบาล : • นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก “ข้อ จัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นำไปสู่การ เจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ....”

19 แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการระดับชาติและนานาชาติ
I ระดับชาติ • นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน “ข้อ จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง อย่างมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะของรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม ให้ความรู้ป้องกันโรคเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การให้บริการเชิงรุก ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ” “ข้อ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมอบายมุขและยาเสพติด”

20 แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการระดับชาติและนานาชาติ
I ระดับชาติ 2. จัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นศูนย์กลางประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติการ 3. ประกาศเจตนารมณ์และข้อตกลงร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยของภาคีเครือข่ายร่วมทุกภาคส่วน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 4. จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยแบบบูรณาการทุกภาคส่วน “Thailand Healthy Lifestyle Strategic Action Plan” ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ เฉพาะด้าน/องค์กร ระดับภูมิภาค/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ที่สอดคล้องรองรับ 5. จัดทำแนวทางการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย“Thailand Healthy Lifestyle Guideline” ที่สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือ/เครื่องมือในการปฏิบัติการอย่างเป็นเอกภาพ 6. ผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน สู่การปฏิบัติการ และการติดตามกำกับประเมินผล ผ่านกลไกและสร้างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในทุกระดับอย่างจริงจัง

21 แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการระดับชาติและนานาชาติ
II ระดับนานาชาติ 1. ยกระดับความสำคัญของยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยสู่เวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้านโรคไม่ติดต่อ (High-level Meeting of the United Nations General Assembly on NCD) 2. บูรณาการเป้าหมายของยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ(Millennium Development Goals) 3. สร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือสนับสนุนทางด้านวิชาการระหว่าง US CDC and MOPH ด้าน NCD

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google