งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

2 อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของจังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2551 - 2553 ปีประชากร เบาหวานความดันโลหิตสูง จำนวน (ราย) อัตราป่วย (ต่อแสน) จำนวน (ราย) อัตราป่วย (ต่อแสน) 2551995,33127,8672,799.823,7262,383.7 2552994,63133,1413,332.029,9733,013.5 2553995,25234,5813,474.631,6063,175.7

3 อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 3 อำเภอ แรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2551 - 2553 อำเภอ อัตราป่วยเบาหวาน (ต่อแสนประชากร) อัตราป่วยความดันโลหิตสูง (ต่อแสนประชากร) เขาวง6,222.26,108.7 นาคู5,714.95,352.0 ร่องคำ4,696.14,520.4 อัตราตาย ร่องคำ 169.7 และ 139.4 ต่อแสนประชากร ตำบลสามัคคี 109.0 และ 127.0 ต่อแสนประชากร

4 กระบวนการการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย เบาหวานความดัน ซึ่งมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์บริบท ชุมชน ขั้นที่ 2 จัดทำแผนชุมชนร่วมกัน เพื่อดูแลกลุ่มเบาหวาน / ความดัน ขั้นที่ 3 จัดทำประชาคม เพื่อ กำหนดเป็นพันธะสัญญาเพื่อ กำหนดรูปแบบการดูแลกลุ่ม เบาหวาน / ความดัน ขั้นที่ 4 จัดตั้งเครือข่ายพันธะ สัญญาประชาชน ขั้นที่ 5 จัดกิจกรรมเบาหวานความ ดันสัมพันธ์ ขั้นที่ 6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชน ขั้นที่ 7 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างชุมชน ขั้นที่ 8 ประเมินผล 1. พฤติกรรมสุขภาพ - อาหาร - ออกกำลังกาย - อารมณ์ - สูบบุหรี่ - ดื่มสุรา สภาวะสุขภาพ ได้แก่ระดับ น้ำตาล ระดับความดันโลหิต และภาวะแทรกซ้อนที่เกิด จากโรคเบาหวานความดัน โลหิตสูง ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานะทาง สังคม สภาพความเป็นอยู่ และ รูปแบบการดำรงชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ ด้าน อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา INPUTPROCESSOUTPUTOUTCOME ระดับการมีส่วนร่วมของ ชุมชน ในการดูแลผู้ป่วย เบาหวาน และความดัน โลหิตสูง กรอบแนวคิด

5 วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อศึกษากระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ เหมาะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วัตถุประสงค์เฉพาะ 1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานและความดัน โลหิตสูง 3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ เหมาะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 4. เพื่อสร้างกระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ เหมาะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 5. เพื่อพัฒนากระบวนการและสร้างองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วัตถุประสงค์

6 รูปแบบงานวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา ( Research and Development) พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ รูปแบบการวิจัย

7 ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนเพื่อค้นหาจุดอ่อนจุดแข็ง ของชุมชน พฤติกรรมสุขภาพวิถีการดำรงชีวิตของชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ทรัพยากรของชุมชน และอัตลักษณ์ของชุมชน ขั้นที่ 2 จัดทำแผนชุมชนร่วมกันเพื่อดูแลกลุ่มเบาหวาน/ความดัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ขั้นที่ 3 จัดทำประชาคม เพื่อกำหนดเป็นพันธะสัญญาและกำหนด รูปแบบการดูแล กลุ่มเบาหวาน/ความดันโดยเน้นให้ชุมชน ผลักดันการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดัน ให้เป็นวาระของ ชุมชน วิธีการดำเนินงาน

8 ขั้นที่ 4 จัดตั้งเครือข่ายพันธะสัญญาประชาชน เพื่อติดตามการ ดำเนินงานของชุมชนให้เป็นไปตามแผนชุมชน ขั้นที่ 5 จัดกิจกรรมเบาหวานความดันสัมพันธ์ ได้แก่ การตรวจ สุขภาพ การอบรมการตรวจสุขภาพด้วยตนเองและผู้ดูแล การ ตรวจสุขภาพโดย สหวิชาชีพ อบรมให้คำแนะนำให้เปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภค ลดความเครียด ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลัง กายสม่ำเสมอโดยเน้นบริบทชุมชนเป็นหลัก การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง วิธีการดำเนินงาน (ต่อ)

9 ขั้นที่ 6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน 3 เดือนต่อครั้ง ขั้นที่ 7 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชนเพื่อประเมินสภาวะ สุขภาพ และสรุปองค์ความรู้เพื่อนำสู่การปฏิบัติต่อไป ขั้นที่ 8 ประเมินผล วิธีการดำเนินงาน (ต่อ)

10 ผลการศึกษา

11 ประเด็นความคิดเห็นเฉลี่ยS.Dแปลผล 1. ด้านการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง เกี่ยวกับโรคและอาหาร 3.541.00มาก 2. ด้านการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร 3.760.85มาก 3. ด้านการรับรู้ความสามารถตนเองด้านการออก กำลังกาย 3.440.83มาก 4. ด้านการรับรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ โดยทั่วไป และสุขภาพเท้า 3.370.97ปานกลาง 5. ด้านความสามารถในการดูแลตนเองด้านการใช้ ยา 3.401.35ปานกลาง 6. ด้านการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง เกี่ยวกับการมาตรวจที่แพทย์นัดได้ถูกต้อง 4.350.77มากที่สุด รวม 3.631.03มาก การับรู้ความสามารถในการดุแลตนเอง

12 ประเด็นความคิดเห็น เฉลี่ยS.Dแปลผล ความปฏิบัติตนในการดูแลเกี่ยวกับโรคและอาการ 3.601.02มาก ด้านการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองเกี่ยวกับอาหาร 3.690.98มาก ด้านการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการ ออกกำลังกาย 3.380.87ปานกลาง ด้านการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพตนเอง 3.570.97มาก ด้านการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการใช้ ยา และการมาตามนัด 4.290.87มากที่สุด รวม 3.690.99มาก การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง

13 วิเคราะห์ชุมชน + บทบาท (ความต้องการรับและให้) กระบวนการกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มดังนี้ 1. กลุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. กลุ่ม ผู้นำชุมชน 3. กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุข 4. กลุ่ม ผู้ดูแล 5. กลุ่ม ผู้ป่วย 6. กลุ่ม ประชาชน + องค์กรชุมชน สะท้อนผล เกี่ยวกับสถานการณ์โรค การรับรู้ความสามารถ ในการดูแลตนเองและการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วย กำหนดกิจกรรมต่อบทบาท ประกาศกิจกรรมต่อบทบาท เป็นวาระชุมชน รูปแบบการกำหนดวาระชุมชน

14 1. ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานความดัน 1 คน/ครั้ง/เดือนโดยสมัชชาชุมชน 3. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรในทุกครัวเรือน 4. รณรงค์ให้ลดการรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม 5. ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดเหล้าในงานบุญ งานศพ/กฐิน/งานบวช 6. สนับสนุนการให้และสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ดูแล ผู้ป่วยเบาหวาน และความดัน โลหิตสูง 7. สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน และระหว่างชุมชน 8. ส่งเสริมการผลิตข้าวก้อง และผลิตภัณฑ์จากข้างก้อง 9. สนับสนุนรางวัลแก่บุคคล/ชุมชนดีเด่นที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและ ความดันโลหิตใน ผู้ป่วย รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพที่ดี “ชุมชนร่วมสร้าง เจ้าหน้าที่ร่วมเสริม เริ่มต้นดูแล แก้ปัญหาหวานดัน” การกำหนดวาระชุมชน

15 กลุ่ม อปท. 1. จัดทำแผนสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสวนสุขภาพประจำหมู่บ้าน 2. สนับสนุนให้มีชมรมการออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน 3. สนับสนุนอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ยางยืด กะชา ฮุลาฮุป ไม้พลอง ฯลฯ 4. ให้คำแนะนำในการรับประทาน ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 5. จัดหาแหล่งน้ำในการปลูกผักปลอดสารพิษ 6. สนับสนุนให้มีเครือข่ายผู้ป่วยเบาหวาน และความดัน ตลอดจนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 2 ครั้ง 7. ส.อบต.แต่ละหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ อบต. เข้ามามีส่วนร่วมในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย 8. ประกาศเป็นตำบลต้นแบบสุขภาวะ บทบาทของสมัชชา

16 กลุ่มผู้นำชุมชน 1. ส่งเสริมการตำข้าวกินเองในครัวเรือน 2. งดเหล้าในงานประเพณีต่างๆ เช่น งานบวช งานกฐิน งานศพ 3. รณรงค์ลดอาหารหวาน มัน เค็ม จัด 4. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษทุกครัวเรือน บทบาทของสมัชชา (ต่อ)

17 กลุ่ม อ.ส.ม. 1. พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ตลอดจนการส่งเสริมการออกกกำลังกาย ทุกวัน อาทิตย์ ณ สุขศาลาหมู่บ้าน 2. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยออกกำลังกายทุกวันตอนเช้าหลังจากตื่นนอน วันละ 15 – 30 นาที 3. เยี่ยมบ้านพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ป่วย กับ อสม. อาทิตย์ละ 1 ครั้ง 4. รณรงค์งานบุญปลอดเหล้า เช่น งานศพ งานบวช งานกฐิน 5. ประกวดชุมชนดีเด่นที่สามารถควบคุมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 6. ประกวดคู่หู อสม. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุม น้ำตาลได้ดี 7. การตรวจสุขภาพผู้ป่วยที่สุดศาลา (วัดความดัน เจาะหาน้ำตาลในเลือด) พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการปฏิบัติตัว เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 8. ส่งเสริมการปลูก/บริโภคพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ในชุมชน ทุกชุมชน บทบาทของสมัชชา (ต่อ)

18 กลุ่มประชาชน + องค์กรชุมชน 1. รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน เพื่อบำบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูง และอื่นๆ 2. มอบรางวัลสำหรับครอบครัวตัวอย่างในการปลูกผักปลอดสารพิษ 3. มีอุปกรณ์และสถานที่ออกกำลังกายในชุมชนอย่างพอเพียง 4. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง 5. กิจกรรมธรรมะตามสาย ร่วมกับ อบต. 6. มอบรางวัลแก่ผู้ป่วยเบาหวานที่ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ บทบาทของสมัชชา (ต่อ)

19 กลุ่มผู้ดูแล 1. ให้กำลังใจผู้ป่วยโดยการวมกลุ่มออกเยี่ยมบ้านเดือนละ 2 ครั้ง 2. แนะนำการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เน้น ปลา ผัก ลดการบริโภค อาการ หวาน มัน เค็ม จัด 3. ให้ความรู้ และพิษภัยของยาเสพย์ติด 4. กระตุ้นให้ผู้ป่วยร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายรวมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อสม. เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล 5. ให้ความรู้กับผู้ป่วย ผู้ดูแล ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย พฤติกรรมการบริโภค การอยู่การกิน การลดละเลิก อาหารหวาน มัน เค็มจัด และ พฤติกรรมเสี่ยง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ 6. การให้รางวัลกับผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับอสม. อย่างสม่ำเสมอ 7. ให้ความรู้แก่ อสม. ผู้ดูแล เรื่อง การดูแลเท้า โรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น น้ำตาลสูง น้ำตาลต่ำ 8. การดูแลสุขภาพโดยการพักผ่อนให้เพียงพอ การสอดแทรกธรรมะทาง หอกระจายข่าว เสียงตามสาย บทบาทของสมัชชา (ต่อ)

20 กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 1. ได้รับการอบรมความรู้ที่ถูกต้อง เรื่อง อาหาร การออกกำลังกาย และการ ผ่อนคลายความเครียด 2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพ และการดูแลตนเองเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างผู้ป่วยเบาหวานด้วยกัน และระหว่างผู้ป่วยเบาหวานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน และของบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกกำลังกายทุกวันตอนเช้า 4. กิจกรรมการควบคุมการรับประทานอาหาร 5. กิจกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 6. กิจกรรมการผ่อนคลายความเครียด เข้าวัดฟังธรรม ดูหลังฟังเพลง บทบาทของสมัชชา (ต่อ)

21 วาระชุมชนกิจกรรมหลักผู้รับผิดชอบ ผลผลิตระยะเวลา (ว ด ป) หน่วยจำ นวน เริ่ม ต้น สิ้น สุด 1. ส่งเสริม การออกกำลัง กายอย่าง สม่ำเสมอ 1. จัดหาสถานที่ออก กำลังกาย อปท./ผู้นำ ชุมชน ชุมชน15ก.พ. 54 มี.ค. 54 2. สนับสนุนอุปกรณ์ ในการออกกำลังกาย อปท.ชุมชน15ก.พ. 54 มี.ค. 54 3. จัดตั้งกลุ่มออก กำลังกายผู้ป่วย เบาหวาน/ความดัน สมัชชาชุมชนชุมชน15ก.พ. 54 มี.ค. 54 แผนงานตามวาระชุมชน

22 วาระชุมชนกิจกรรมหลักผู้รับผิดชอบ ผลผลิตระยะเวลา (ว ด ป) หน่วยจำ นวน เริ่ม ต้น สิ้น สุด 1. ส่งเสริม การออกกำลัง กายอย่าง สม่ำเสมอ 4. ส่งเสริมให้คนใน ชุมชนออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ 45 นาที (3 วัน/สัปดาห์) สมัชชาชุมชนชุมชน15ก.พ. 54 ก.ย. 54 5. กระตุ้นให้ผู้ป่วย ร่วมกิจกรรมการออก กำลังกาย ผู้ดูแลคน218ก.พ. 54 ก.ย. 54 6. จัดทำสวนสุขภาพ ประจำหมู่บ้าน อปท.ชุมชน15ก.พ. 54 มี.ค. 54 แผนงานตามวาระชุมชน (ต่อ)

23 ผลการดำเนินงานตามวาระชุมชน โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ผู้รับผิดชอบ อาสาสมัครสาธารณสุข วัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง อย่างถ้วนหน้า 2.เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ 3.เพื่อให้ประชาชนได้คลายเครียด มี สุขภาพจิตที่ดี ประชาชนในพื้นที่ ตำบลสามัคคี ประชาชนมี การออก กำลังกาย ร้อยละ80 1.เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะทำงาน ระดับพื้นที่ 3. การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนออกกำลังกาย ผลการดำเนินงานปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1.มีการพิจารณาโครงการที่รวดเร็วและให้ความร่วมมือในการทำ กิจกรรม 1.ผู้นำมีวิสัยทัศดี 2.ชาวบ้านให้ความร่วมมือ 2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 703.มีเครือข่ายทุกภาคส่วนทำงาน ร่วมกัน 3. ชาวบ้านมีอุปกรณ์ออกกำลังกายไว้ใช้ในขณะที่รอรับบริการ4. รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง

24 วาระชุมชนกิจกรรมหลักผู้รับผิดชอบ ผลผลิตระยะเวลา (ว ด ป) หน่วยจำ นวน เริ่ม ต้น สิ้น สุด 2. ติดตาม เยี่ยมผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน 1 คน/ครั้ง/ เดือนโดย สมัชชาชุมชน 1. จัดให้ความรู้ อปท. /ผู้นำชุมชน/อสม./ ผู้ดูแล/ประชาชน ใน การติดตามเยี่ยม ผู้ป่วยเบาหวานความ ดัน จนท.สธ.ครั้ง1ก.พ. 54 ก.พ. 54 2. จัดทำแผนติดตาม เยี่ยมผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน สมัชชาชุมชนแผน1ก.พ. 54 ก.พ. 54 3. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย เบาหวานความดัน สมัชชาชุมชนชุมชน151คน/เดือน/ครั้ง 4. สรุปปัญหาอุปสรรคสมัชชาชุมชนครั้ง6เดือนละ1ครั้ง แผนงานตามวาระชุมชน (ต่อ)

25 ผลการดำเนินงานตามวาระชุมชน โครงการทีมเครือข่ายสุขภาพ ดูแลกาย ดูแลใจ ชาวตำบลสามัคคีที่บ้าน ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามัคคี วัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม 1. เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงานสุขภาพ ยุคใหม่ให้เกิดขึ้นในตำบลสามัคคี 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายใน การติดตามดูแลผู้ป่วยในตำบลสามัคคี 3. เพื่อพัฒนากระบวนการและสร้างองค์ ความรู้ในดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรังและ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลสามัคคี จำนวน 15 หมู่บ้าน ประชาชนใน พื้นที่ได้รับการ ติดตามดูแลร้อย ละ100 1. การอบรมการดูแลกาย ใจ ผู้ป่วยในชุมชนโดยเน้น ชุมชนเป็นสำคัญ - จัดให้ความรู้อปท./ผู้นำ ชุมชน/อสม./ผู้ดูแล/ ประชาชน ครูในการติดตาม เยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานความ ดัน ผลการดำเนินงานปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. ผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทุกคน มี ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย ร้อยละ 100 1. ผู้นำมีวิสัยทัศน์ ประชาชนเข้าใจให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็ง มีเครือข่ายแพทย์แผนไทยและหมอ พื้นบ้าน 2. ประชาชนมีส่วนร่วมมีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าใจบทบาทหน้าที่

26 วาระชุมชนกิจกรรมหลักผู้รับผิดชอบ ผลผลิตระยะเวลา (ว ด ป) หน่วยจำ นวน เริ่ม ต้น สิ้น สุด 3. ส่งเสริม การปลูกผัก สวนครัวและ สมุนไพรใน ทุกครัวเรือน 1. รณรงค์ปลูกพืช สมุนไพรในชุมชน สมัชชาชุมชนครั้ง2มี.ค. มิ.ย. มี.ค. มิ.ย. 2. ส่งเสริมการปลูก/ บริโภคพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ในชุมชน สมัชชาชุมชนชุม ชน 15ก.พ. 54 ก.ย. 54 3. แนะนำในการ รับประทาน ส่งเสริม การปลูกผักปลอด สารพิษ สมัชชาชุมชนชุม ชน 15ก.พ. 54 ก.ย. 54 4. จัดหาแหล่งน้ำใน การปลูกผักปลอด สารพิษ อปท.ชุม ชน 15ก.พ. 54 มี.ค. 54 5. มอบรางวัลสำหรับ ครอบครัวตัวอย่างใน การปลูกผักปลอด สารพิษ สมัชชาชุมชนชุม ชน 15ก.ย. 54 ก.ย. 54 แผนงานตามวาระชุมชน (ต่อ)

27 ผลการดำเนินงานตามวาระชุมชน โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิต เศรษฐกิจ พอเพียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้รับผิดชอบ พัฒนาชุมชน เกษตรตำบลสามัคคี วัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม 1. เพื่อให้นักจัดการสุขภาพชุมชน และ อสม.มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแล โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ใน ชุมชน 3. เพื่อเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพของ ประชาชน ตำบลสามัคคี จำนวน 15 หมู่บ้าน ประชาชนมีการ ปลูกผักสมุนไพร และมีการทำบัญชี ครัวเรือนร้อยละ 100 1. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ทุกหลังคาเรือนโดยการจัดอบรม 2. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรใน ครัวเรือน โรงเรียน วัด สถานที่ ราชการ 3. รณรงค์การใช้สมุนไพรใน ครัวเรือน 4.ติดตามผลการใช้สมุนไพรใน ครัวเรือน วัด โรงเรียนสถานที่ ราชการ เดือนละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงานปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. มีการสนับสนุนกล้าพันธุ์สมุนไพรให้ทุกครัวเรือนมี สมุนไพรร้อยละ 80 1. ผู้นำมีวิสัยทัศน์ ประชาชนเข้าใจให้ความร่วมมือ 2. ชุมชนเข้มแข็ง มีเครือข่ายแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน 3. ประชาชนมีส่วนร่วม มีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าใจบทบาทหน้าที่

28 วาระชุมชนกิจกรรมหลักผู้รับผิดชอบ ผลผลิตระยะเวลา (ว ด ป) หน่วยจำ นวน เริ่ม ต้น สิ้น สุด 4. รณรงค์ให้ ลดการ รับประทาน อาหารหวาน มัน เค็ม 1. รณรงค์ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม จัด สมัชชาชุมชนชุม ชน 15มี.ค. 54 มี.ค. 54 2. แนะนำการกินอาหาร ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เน้น ปลา ผัก ลดการ บริโภคอาการ หวาน มัน เค็ม จัด อสม./ผู้ดูแลชุม ชน 15ก.พ. 54 ก.ย. 54 3. จัดกิจกรรมการ ควบคุมการรับประทาน อาหาร สมัชชาชุมชนชุม ชน 15เดือนละ 1 ครั้ง แผนงานตามวาระชุมชน (ต่อ)

29 ผลการดำเนินงานตามวาระชุมชน โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิต เศรษฐกิจ พอเพียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้รับผิดชอบ ชุมชน วัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม 1. เพื่อให้นักจัดการสุขภาพชุมชน และ อสม.มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแล โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในชุมชน 3. เพื่อเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพของ ประชาชน ตำบลสามัคคี จำนวน 15 หมู่บ้าน การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวาน 1. รณรงค์ลดอาหารหวาน มัน เค็ม จัด 2. แนะนำการกินอาหารที่ ปลอดภัยต่อสุขภาพ เน้น ปลา ผัก ลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม จัด 3. จัดกิจกรรมการควบคุมการ รับประทานอาหาร ผลการดำเนินงานปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. ผู้ป่วยเบาหวานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ใน เรื่องอาหาร อารมณ์ การออกกำลังกาย และพฤติกรรมเสี่ยง ดีขึ้น 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 2. ผู้ป่วยตระหนัก เห็นความสำคัญ

30 วาระชุมชนกิจกรรมหลักผู้รับผิดชอบ ผลผลิตระยะเวลา (ว ด ป) หน่วยจำ นวน เริ่ม ต้น สิ้น สุด 5. ส่งเสริมให้ ชุมชนปลอด เหล้าในงาน บุญ งานศพ/ กฐิน/งานบวช 1. จัดทำประชาคมงด เหล้าในงานประเพณี ต่างๆ เช่น งานบวช งานกฐิน งานศพ สมัชชาชุมชนชุม ชน 15มี.ค. 54 มี.ค. 54 2. งดเหล้าในงาน ประเพณีต่างๆ เช่น งาน บวช งานกฐิน งานศพ สมัชชาชุมชนชุม ชน 15ก.พ. 54 ก.ย. 54 3. สรุปปัญหาอุปสรรคสมัชชาชุมชนชุม ชน 15ทุก 3 เดือน แผนงานตามวาระชุมชน (ต่อ)

31 ผลการดำเนินงานตามวาระชุมชน ระเบียบข้อบังคับตำบลสามัคคีว่าด้วยการงดเหล้าในงานศพ ผู้รับผิดชอบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนนครัวเรือน ตำบลสามัคคี วัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม 1.เป็นการสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง 2.เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในงานศพ 3. เพื่อเป็นประเพณีอันดีงามใช้ชุมชนมี การช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ตำบลสามัคคี 15 หมู่บ้าน ตำบลสามัคคีเป็น ตำบลปลอดเหล้า ในงานศพ ร้อยละ 100 1. ประชุมทำประชาคมหมู่บ้าน 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางหอ กระจายข่าว 3.ขยายผลต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่ โครงการตำบลต้นแบบคนดี สุขภาพดี ผลการดำเนินงานปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. มีระเบียบข้อบังคับครบทุกหมู่บ้าน 2. งานศพปลอดเหล้าในตำบลสามัคคีร้อยละ 100 1.ชาวตำบลสามัคคีมีความตระหนักอยากลด ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 2.มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 3.เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง 4. มีเครือข่ายในหมู่บ้าน 5.ทุกครัวเรือนมีพันธะสัญญาร่วมกัน

32 วาระชุมชนกิจกรรมหลักผู้รับผิดชอบ ผลผลิตระยะเวลา (ว ด ป) หน่วยจำ นวน เริ่ม ต้น สิ้น สุด 6. สนับสนุน การให้และ สร้างองค์ ความรู้แก่ ผู้ดูแล ผู้ป่วย เบาหวาน และ ความดันโลหิต สูง 1. กิจกรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย เบาหวานความดัน จนท.สธ.คู่218ก.พ. 54 ก.พ. 54 2. อบรมความรู้เรื่อง อาหาร การออกกำลัง กาย การผ่อนคลาย ความเครียด จนท.สธ.คู่218ก.พ. 54 ก.พ. 54 3. ผู้นำชุมชน/อบต. เข้ามามีส่วนร่วมในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนท.สธ.คน30ก.พ. 54 ก.พ. 54 4. กิจกรรมให้ความรู้ เสียงตามสายเกี่ยวกับ โรคอย่างต่อเนื่อง ผู้นำ/ อปท./อสม. ชุมชน15เดือนละ 1 ครั้ง 6. การดูแลสุขภาพโดย การพักผ่อนให้เพียงพอ การสอดแทรกธรรมะ ผู้นำ/ อปท./อสม. ชุมชน15ก.พ. 54 ก.ย. 54 แผนงานตามวาระชุมชน (ต่อ)

33 ผลการดำเนินงานตามวาระชุมชน โครงการทีมเครือข่ายสุขภาพ ดูแลกาย ดูแลใจ ชาวตำบลสามัคคีที่บ้าน ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามัคคี วัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม 1. เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงาน สุขภาพยุคใหม่ให้เกิดขึ้นในตำบล สามัคคี 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย ในการติดตามดูแลผู้ป่วยในตำบลสามัคคี 3. เพื่อพัฒนากระบวนการและสร้างองค์ ความรู้ในดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลสามัคคี จำนวน 15 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการติดตาม ดูแลร้อยละ100 1. จัดให้ความรู้อปท./ผู้นำชุมชน/ อสม./ผู้ดูแล/ประชาชน ครูในการ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานความ ดัน 2. การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยใน ชุมชนโดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักกายภาพ ส.อบต. ฯลฯ 3. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. ผู้ดูแล ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทุกคน มีความรู้ ในการดูแลผู้ป่วย ร้อยละ 100 1. ผู้นำมีวิสัยทัศน์ ประชาชนเข้าใจให้ความร่วมมือชุมชนเข้มแข็ง 2. มีเครือข่ายแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน 3. ประชาชนมีส่วนร่วม มีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าใจบทบาทหน้าที่

34 วาระชุมชนกิจกรรมหลัก ผู้รับผิด ชอบ ผลผลิตระยะเวลา (ว ด ป) หน่วยจำ นวน เริ่ม ต้น สิ้น สุด 7. สนับสนุนให้ มีเวทีแลก เปลี่ยนเรียนรู้ ในชุมชน และ ระหว่างชุมชน 1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องสุขภาพ และการดูแล ตนเองในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างผู้ป่วยเบาหวานด้วยกัน และระหว่างผู้ป่วยเบาหวานกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง สมัชชา ชุมชน 15เดือน ละ 1 ครั้ง 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องสุขภาพ และการดูแล ตนเองระหว่างชุมชน 3 เดือน/ ครั้ง ระหว่างผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยกัน และระหว่างผู้ป่วย เบาหวานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สมัชชา ชุมชน 153 เดือน/ครั้ง 4. กิจกรรมการผ่อนคลาย ความเครียด เข้าวัดฟังธรรม ดู หนัง ฟังเพลง สมัชชา ชุมชน 15ก.พ. 54 ก.ย. 54 แผนงานตามวาระชุมชน (ต่อ)

35 ผลการดำเนินงานตามวาระชุมชน โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามัคคี ชุมชน ตำบลสามัคคี วัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม 1. เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงาน สุขภาพยุคใหม่ให้เกิดขึ้นในตำบล สามัคคี 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด เครือข่ายในการติดตามดูแลผู้ป่วย ในตำบลสามัคคี 3. เพื่อพัฒนากระบวนการและสร้าง องค์ความรู้ในดูแลสุขภาพของ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบล สามัคคี จำนวน 15 หมู่บ้าน ประชาชนใน พื้นที่ได้รับการ ติดตามดูแล ร้อยละ100 1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพ และการดูแลตนเองในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพ และการดูแล ตนเองระหว่างชุมชน ระหว่างผู้ป่วยเบาหวานด้วยกัน และ ระหว่างผู้ป่วยเบาหวานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. กิจกรรมการผ่อนคลายความเครียด เข้าวัดฟังธรรม ดูหนัง ฟังเพลง ผลการดำเนินงานปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทุกคน มีความรู้ในการ ดูแลผู้ป่วย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. ผู้นำมีวิสัยทัศน์ ประชาชนเข้าใจให้ความร่วมมือชุมชนเข้มแข็ง 2. มีเครือข่ายแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน 3. ประชาชนมีส่วนร่วม มีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าใจบทบาทหน้าที่

36 วาระชุมชนกิจกรรมหลัก ผู้รับผิด ชอบ ผลผลิตระยะเวลา (ว ด ป) หน่วยจำ นวน เริ่ม ต้น สิ้น สุด 8. ส่งเสริมการ ผลิตข้าวกล้อง และผลิตภัณฑ์ จากข้าวกล้อง ส่งเสริมการตำข้าวกินเองใน ครัวเรือน สมัชชา ชุมชน ชุม ชน 15ก.พ. 54 ก.ย. 54 สร้างโรงสีข้าวก้องในชุมชนอปท.โรง1ก.พ. 54 เม.ย 54 ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จาก ข้าวก้อง สมัชชา ชุมชน ชุม ชน 15ก.พ. 54 ก.ย. 54 แผนงานตามวาระชุมชน (ต่อ)

37 ผลการดำเนินงานตามวาระชุมชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตรประจำปี 2554 ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ วัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม 1. เพื่อให้ประชาชนสามารถเก็บ ผลผลิตให้นานขึ้น 2. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุม ระดับน้ำตาลได้ 3. เพื่อให้มีความรู้ในการแปรรูป ผลผลิตเกษตร สมาชิกกลุ่ม แปรรูป การเกษตร บ้านนาเรียง จำนวน 4 หมู่บ้าน ประชาชนมีการ แปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร ร้อยละ 80 1.ประชุมเจ้าหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย 2. ทำแผนฝึกอบรม 3. ฝึกอบรมหลักสูตรลักษณะที่ดีในการ แปรรูปผลผลิต 4. ขยายผลต่อเนื่องสู่การแปรรูปผลิตข้าว กล้อง ผลการดำเนินงานปัจจัยสู่ความสำเร็จ ประชาชนบ้านนาเรียงมีการแปรรูปผลผลิตเกษตร ( ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ) ร้อยละ 50 ประชาชนเข้าใจให้ความร่วมมือชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีเครือข่ายทุกภาคส่วน

38 วาระชุมชนกิจกรรมหลัก ผู้รับผิด ชอบ ผลผลิตระยะเวลา (ว ด ป) หน่วยจำ นวน เริ่ม ต้น สิ้น สุด 9. สนับสนุน รางวัลแก่ บุคคล/ชุมชน ดีเด่นที่ สามารถ ควบคุมระดับ น้ำตาลและ ความดันโลหิต ในผู้ป่วย รวมถึง พฤติกรรม สุขภาพที่ดี 1. ประกวดคู่หู อสม. ผู้ป่วย เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ สามารถควบคุมน้ำตาลได้ดี สมัชชา ชุมชน ครั้ง2พ.ค. ส.ค. พ.ค. ส.ค. 2. ประกวดชุมชนดีเด่นที่ สามารถควบคุมผู้ป่วย เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง สมัชชา ชุมชน ครั้ง2พ.ค. ส.ค. พ.ค. ส.ค. 3. มอบรางวัลแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ สมัชชา ชุมชน ครั้ง2พ.ค. ส.ค. พ.ค. ส.ค. 4. การให้รางวัลกับผู้ป่วยที่เข้า ร่วมกิจกรรมกับ อสม. อย่าง สม่ำเสมอ สมัชชา ชุมชน ครั้ง2พ.ค. ส.ค. พ.ค. ส.ค. แผนงานตามวาระชุมชน (ต่อ)

39 ผลการดำเนินงานตามวาระชุมชน โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิต เศรษฐกิจ พอเพียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้รับผิดชอบ พัฒนาชุมชน เกษตรตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลตำบลสามัคคี ชุมชน ตำบลสามัคคี ชื่อโครงการ /วัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม 1. เพื่อนำกระบวนการในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ เหมาะสม 4. เพื่อให้ประชาชนตำบลสามัคคีสามารถ จัดการรายรับรายจ่ายภายในครัวเรือน 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง หมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน ในตำบาล สามัคคี ประชาชน ตำบล สามัคคีมี การ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สุขภาพร้อย ละ 80 1.ประกวดคู่หู อสม. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความ ดันโลหิตสูงที่สามารถ ควบคุมน้ำตาลได้ดี 2.ประกวดหมู่บ้านดีเด่น ที่สามารถควบคุมผู้ป่วย เบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง 3.มอบรางวัลแก่ผู้ป่วย เบาหวานและอสม.ที่ร่วม กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

40 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลสูงใน กลุ่ม ( มากกว่า 180) 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลที่อยู่ใน ระดับดีในกลุ่ม ( ต่ำกว่า 150) 3. กิจกรรมรวมกลุ่ม สรุปผล 4. กิจกรรมรวมกลุ่มสาธิต ทำกิจกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

41 สร้างความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตัว สาธิตและฝึกปฏิบัติตัวในการลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สร้างแนวคิด ความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนักในการดูแล สุขภาพทั้งจากตนเองและผู้ดูแล กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

42 พฤติกรรมสุขภาพด้านอาหาร พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

43 พฤติกรรมสุขภาพด้านอารมณ์ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (ต่อ)

44 พฤติกรรมสุขภาพทางกายและการออกกำลังกาย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (ต่อ)

45 พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (ต่อ)

46 ค่าดัชนีมวลกาย สภาวะสุขภาพ

47 รอบเอว สภาวะสุขภาพ

48 ค่าความดันโลหิต (บน) สภาวะสุขภาพ

49 ค่าความดันโลหิต (ล่าง) สภาวะสุขภาพ

50 ค่าน้ำตาลในเลือด สภาวะสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google