งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สูงอายุ ควรมาใช้บริการ ที่โรงพยาบาลลดลง … Population Pyramids, 1960-2020 ( THAILAND ) Male Female Population (thousands) 1960 1980 20002020 Male Female.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สูงอายุ ควรมาใช้บริการ ที่โรงพยาบาลลดลง … Population Pyramids, 1960-2020 ( THAILAND ) Male Female Population (thousands) 1960 1980 20002020 Male Female."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้สูงอายุ ควรมาใช้บริการ ที่โรงพยาบาลลดลง …

3 Population Pyramids, 1960-2020 ( THAILAND ) Male Female Population (thousands) 1960 1980 20002020 Male Female

4 Number of Population Aging in Thailand : 1960 - 2040 Demographic Characteristics and Trends

5 Percentage of Population Aging in Thailand : 2000 - 2009 Demographic Characteristics and Trends

6 Speed of Population Aging

7 Asia has the largest and fastest growing older population Source: World Population Prospects UN

8 10.1 19.5 China Mongolia 5.6 10.7 Percentage of population over 60 Kazakhstan 6.8 10.3 India 7.6 12.5 23.2 35.1 Japan 10.0 15.5 11.0 24.1 RO Korea DPR Korea 5.5 10.4 Philippines Singapore 10.6 30.0 8.1 17.1 Thailand 7.6 12.8 Indonesia 4.7 8.8 East Timor 6.6 13.4 Malaysia 9.3 18.0 Sri Lanka Maldives 5.3 6.2 14.3 28.2 HK 5.0 8.4 Bangladesh 5.8 7.3 Pakistan 5.2 10.5 Iran 9.0 12.9 Kyrzystan Afghanistan 4.7 5.2 Armenia 13.2 23.1 Asia-Pacific 2005 2025 9.3 12.9 Fiji 5.7 13.0 5.1 17.5 Brunai Darusalam 5.9 7.1 Nepal Myanmar 6.8 12.1 millions (323 702) Source: World Population Ageing: 1950-2050, United Nations, 2002 6.5 10.7 Turkmenistan

9 2000 323 M 8.1% 702 M 2025 1,226 M 2050 Percentage Distribution of Population over 60+ by area

10 Development Fertility Causes of Ageing in Asia Rising Affluence Status of women Educational attainment Opportunity cost of time+ Income vs. subst effort family planning Political independence Improvements in medicine Disease control Better food supplies Low Mortality Low Fertility Increased life expectancy Rapid ageing

11 Support & Reciprocity essential Family reality Is changing Policy implications Family&community Not substitutes for Social security Migration & Unemployment HIV/AIDS social security arrangements Intergenerational relations are changing Old persons provide support also Health care

12 Low fertility (TFR ≤ 2.1)

13 Early warning signals for a low fertility country: Social policy interventions in Singapore 0 30 1965 2000 1975198019851995 15 Family Planning Programmes starts Introduction of disincentives Sterilization & Abortion legalized “Year of the Tiger” “Year of Dragon” Sterilization & Abortion liberated Two-child norm Introduced & disincentives intensified Pro-natalist incentives For educated women/ Anti-natalist incentives for poorly educated women New population policy Introduced to accord children high policy priority Source: Yap (in Hateley and Tan, 2003, p. 42) The Greying of Asia. Crude Birth Rate per 1000

14 Labor Shortage Erosion of skills Policy implications In Fiscal policy Pressure on Resources for care social security arrangements Consequences of Rapid Ageing Require changes

15 Measuring Implementation Impact of Policy - HOW Using the bottom-up participatory research approach to measuring the progress at community level

16 Evolution Yes, we living longer, but most of those additional years are in poor health

17 Components of “ ageing ” Population ageing –The change in age structure of the population due to changes in mortality and fertility –An increase in the share of the population in older age groups –An increase in the ratio of older persons to younger adults Individual ageing –The increase in the numbers of adults at older ages –The increase in the time spent at older ages

18 Sectoral impacts of ageing Individual ageing Ageing of the elderly Population ageing Change in age structure and dependency ratios Education Labour markets Healthcare Longterm care Pensions

19 Education and labour markets Education –Opportunity and need to shift focus of investment from primary education to secondary and post- secondary education –Provision for life-long learning and reskilling Labour markets –Need to support and increase labour force participation (e.g., women) –Encouraging and facilitating people to work longer –Encouraging greater labour market flexibility, e.g. part time work for older adults/women, moving between sectors

20 proximal DEVELOPMENT TRENDS URBANIZATION POPULATION POLICY MIGRATION ECONOMIC OPPORTUNITY SOCIAL STABILITY ECONOMIC STATUS OF COMMUNITY PATTERNS OF SUBSISTENCE STATUS OF WOMEN CULTURAL PATTERNS AND BELIEFS RELIGION DEVELOPMENT TRENDS URBANIZATION POPULATION POLICY MIGRATION ECONOMIC OPPORTUNITY SOCIAL STABILITY ECONOMIC STATUS OF COMMUNITY PATTERNS OF SUBSISTENCE STATUS OF WOMEN CULTURAL PATTERNS AND BELIEFS RELIGION By A.M. Davies TECHNOLOGICAL ADVANCES DEBT DEVELOPMENT WAR DEMOGRAPHY SOCIETY COMMUNICATION FOOD PRODUCTION WORLD ECONOMY CULTURAL DIFFUSION CLIMATE remote FERTILITY HEALTH AND SOCIAL SERVICES ENVIRONMENT EDUCATIONAL OPPORTUNITIES EDUCATIONAL LEVEL EMPLOYMENT HOUSING DIET POVERTY SOCIAL STATUS OF COMMUNITY direct AGE, GENDER, EDUCATION, HEALTH BEHAVIOUR, FAMILY SIZE, MENTAL MAKE-UP, DISEASE STATE, NUTRITION individual

21 Burden of Disease among Developing and Newly- industrialized Countries. Source: The Global Burden of Diseases

22 Number of DISEASES & DISABILITY

23 ปรากฏการณ์ความไม่เป็น ธรรม

24 prevalence of HT, DM and HT-DM

25 Long-term care Older elderly (>80 years) more likely to be physically weak/frail, disabled and dependent on others for care Economic development and ageing implies: –Increasing need for LTC –Decrease in ability of informal/household care systems to cope, with growing need for formal provision Reduced number of women carers, smaller family sizes, increased labour force participation, changing social norms Emergence of LTC as a distinct area of social provision, separated from healthcare systems –Shift from informal care to formal care systems seen even in more advanced Asian countries, e.g., Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Thailand –In developed countries, costs reaching 1-4% of GDP

26 ปี 2548 ปี 2568 ก้าว...สู่สังคมผู้สูงวัย เกิดปีละ 8 แสน จำนวนร้อยละ 23.0 อัตราพึ่งพาร้อยละ 34.4 ภาวะการเจริญพันธุ์ = 1.7 อายุขัยเฉลี่ยแรกเกิด ช. 67.9 ปี / ญ. 75 ปี เกิดปีละ 6 แสน ลดลงเป็นร้อยละ 18.0 อัตราพึ่งพาร้อยละ 28.9 เพิ่มขึ้นปีละ 4 แสน จำนวนร้อยละ 10.3 อัตราพึ่งพาร้อยละ 15.5 อายุขัยเฉลี่ยที่ 60 ปี ช. 79 ปี / ญ. 81.5 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 6 แสน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.0 อัตราพึ่งพาร้อยละ 32.2 “ประชากรไทยคงที่ ที่ 65ล้านคน”

27 ปัจจัย เสี่ยง โรค เรื้อรัง  พ พ พ พันธุกรรม  ว ว ว วิถีชีวิต  บ บ บ บุหรี่ อออออกกำลังกาย  อ อ อ อาหาร  แ แ แ แอลกอฮอลล์  ส ส ส สิ่งแวดล้อม คความดัน โลหิตสูง เเบาหวาน ไไขมันใน เลือดสูง ออ้วน ออุบัติเหตุ หกล้ม  อัมพฤกษ์  อัมพาต  ช่วย ตัวเองไม่ได้  สมอง เสื่อม  ซึมเศร้า แบบแผนการ เจ็บป่วย การดูแลระยะยาว LTC

28 การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ลักษณะผู้ดูแล บุตรหลาน / ญาติ 87% ผู้อาศัยในบ้านเดียวกัน 7.6% เพื่อน / เพื่อนบ้าน 4.9% ผู้รับจ้างดูแล 0.3% ร้อยละ 10 เป็นคู่สมรส อายุกว่า 60 ร้อยละ 81 มีปัญหารายได้ ร้อยละ 80.7 มีภาระใน การดูแล

29 ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจำนวนมากยังทำงานเชิงเศรษฐกิจ รายได้จากการทำงานของผู้สูงอายุค่อนข้างต่ำ ผู้สูงอายุหญิงส่วนมากมีรายได้หลักจากบุตรของ ตนเอง แม้รวมรายได้จากทุกแหล่ง ผู้สูงอายุยังคงเป็น กลุ่มเสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะยากจน ผู้สูงอายุในปัจจุบันยังมีบทบาทในฐานะผู้ผลิต ทั้งเพื่อตลาดและเพื่อการบริโภคภายใน ครัวเรือนค่อนข้างสูง ผู้สูงอายุในปัจจุบันยังมีบทบาทในฐานะผู้ผลิต ทั้งเพื่อตลาดและเพื่อการบริโภคภายใน ครัวเรือนค่อนข้างสูง ผู้สูงอายุมีจุดเด่นเฉพาะตัวที่มีศักยภาพที่จะช่วย เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆในชุมชน ได้ ผู้สูงอายุมีจุดเด่นเฉพาะตัวที่มีศักยภาพที่จะช่วย เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆในชุมชน ได้

30 ดัดแปลงจาก Kongstvedt, Peter R. editor. The Managed Health Care Handbook. 4 th edition สถานะสุขภาพ ของบุคคลตลอด ช่วงชีวิต ปกติ (No disease) เรื้อรัง (Chronic) ระยะสุดท้าย (Terminal) เจ็บป่วยเฉียบพลัน (Acute) (Sub-acute) การดูแลระยะยาว (Long Term Care)

31 ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประมาณ การความต้องการ การดูแลต่อเนื่องระยะยาว อัตราความบกพร่องทางร่างกาย จิต และสังคม เช่น  การวัดภาระ โรค  การวัดระดับการพึ่งพา ใน กิจวัตรประจำวัน  ความชุกของกลุ่มสมอง เสื่อม

32 อัตราความชุกตามกลุ่มอายุของ สมองเสื่อม ในผู้สูงอายุไทย ร้อย ละ กลุ่ม อายุ

33 การคาดประมาณจำนวนผู้สูงอายุที่ พิการ - ช่วยตนเองลำบาก (x 1000)

34 Care Management Insurance Model –Utilization review, quality assurance function –Compliance and access orientation –No integration Care Delivery Model –Develop standard tools: CPG, care map –Linear integration Continuum Care Model –Community health care, optimum care site –Continuous quality improvement –Promote wellness and community health status –Multidimensional integration

35 โรคหรือภาวะตามกลุ่มโรค ภาวะบกพร่อง (Impairment) ภาวะพิการหรือความลำบากในการประกอบกิจกรรม (Disability or difficulty) ถาวร (Permanent)ชั่วคราว (Temporary) ภาวะด้อยหรือเสียโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม (Handicap or participation) กลับสู่สังคม บำบัดรักษา Post acute rehabilitation Rehabilitation setting

36 อัตราความชุกตามกลุ่มอายุของ สมองเสื่อม ในผู้สูงอายุไทย ร้อย ละ กลุ่ม อายุ

37 163,000 241,000 292,000 358,000 พ. ศ.2543 197,000 พ. ศ.2548 พ. ศ.2553 พ. ศ.2558 พ. ศ.2563

38 Prevalence (%) of dependence on feeding, dressing and/or bathing among Thai older women in 2002 and 2007 สุทธิชัย และ คณะ National OP Survey

39 Nursing Home Volunteer Home Care Community based care Institutional care Continuum of Care Day Care Paid Home Care Short Stay Home for the Aged Difficulties of ADL & IADL of OP Cost of Care Source: HelpAge Korea

40 ความสัมพันธ์ระหว่าง บริการสุขภาพกับบริการดูแลต่อเนื่อง Long-term care ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ acute care –เนื่องจากบริการที่ต้องการจะเป็นบริการประเภท low-tech supportive services เป็นหลัก ผู้ป่วยที่ได้รับบริการ long-term care เอง ยังคงต้องการบริการ รักษาพยาบาลแบบ primary care และ acute care services เมื่อเกิดการเจ็บป่วย ปัจจุบันในการรักษาผู้ป่วย acute care มักครอบคลุมการดูแล โรคเรื้อรัง –จึงเป็นการยากที่จะแยกว่าบริการรักษาพยาบาล กับบริการ ดูแลต่อเนื่อง ในบางกรณี

41 การดำเนินของโรคเรื้อรัง ไม่เป็นโรคเป็นโรคแต่ยังไม่มีอาการเป็นโรคและมีอาการแล้ว การป้องกัน ปฐมภูมิ การป้องกัน ทุติยภูมิ การป้องกัน ตติยภูมิ ตาย โรคแทรก พิการ เริ่มเป็นโรคเริ่มมีอาการ เวลาของการ ตรวจกรอง เวลาที่วินิจฉัยโรค ได้ตามปกติ Lead-Time ดัดแปลงจาก สุรจิต สุนทรธรรม. แนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน: การตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย

42 ลักษณะสำคัญในผู้ป่วย สูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่วัย สูงอายุ มีพยาธิสภาพทับซ้อน - รับประทานยาหลายตัว อาการผิดปกติต่าง ๆ ความพิการและการเคลื่อนไหว ลำบาก การฟื้นสภาพช้า ภาวะถดถอยทางสังคม

43 * กลุ่มแรก ที่มีสุขภาพดีและอยู่ตามลำพัง ได้ ควรมีบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ จรรโลงสภาวะสุขภาพดีให้ คงอยู่ได้ตามอายุ โดยอิสระ * กลุ่มที่สอง ต้องการผู้ช่วยเหลือหรือ ผู้ดูแลในชีวิตประจำวัน และการเฝ้าระวังทางสุขภาพ * กลุ่มที่สาม ต้องการการดูแลระยะยาว ด้านการแพทย์ เวชปฏิบัติฟื้นฟู รักษา สภาพ และสวัสดิการทางสังคม

44 Barthel Index of Activity of daily living Transfer a Transfer a Mobility a Toilet use a Grooming a Bladder a Bowel a Bathing a Feeding a Dressing a Stair

45 การส่งเสริมผู้สูงอายุให้คงคุณค่าตนเอง มุ่งพัฒนาผู้สูงอายุ “ ช่วยเหลือตนเองได้ ” ให้ยังคงช่วยเหลือ ตัวเอง ได้นานที่สุด สร้างหลักประกันในวัยสูงอายุ กระบวนการสร้างความมั่นคงแก่สังคม เป้าหมาย มุ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุ “ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ” ให้มีคุณภาพชีวิตที่คี ช่วยเหลือตัวเองได้ตาม อัตภาพ

46 ปัญหาการบริการสุขภาพ ผู้สูงอายุ ใช้งบประมาณสูงขึ้น ( ๒ – ๕ เท่าของวัยทำงาน ) – เจ็บป่วยมากขึ้น : มีความจำเป็นต้องได้รับ บริการสุขภาพมากขึ้น – เป็นโรคที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง โดยเฉพาะในปีใกล้ถึงแก่กรรม การเข้าถึงบริการสุขภาพลำบากขึ้น – มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น – ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ – การบริบาลระยะยาว (long term care) ยังไม่ พัฒนาเป็นระบบ ความสามารถในการจ่ายต่ำลง

47 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดำเนินการด้วยองค์ประกอบหลาย ส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของ – สุขศึกษา (Education) – โภชนาการ (Nutrition) – การสุขาภิบาล (Sanitation) – สภาพแวดล้อมอื่นๆ (Other Environmental Conditions) – การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม (Overall Socioeconomic Development) ซึ่งมีอิทธิพลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย

48 District Level Tambon Level National Level Provincial Level Content Management Committee OTOP บริการ ส่งเสริม ป้องกัน นโยบาย

49 HealthWelfare ส่งเส ริม ป้องกั น รักษ า ฟื้น ฟู Benefit Package Provider Support จากสงเคราะห์สู่... สิทธิ สวัสดิการ * 1 เสียง 1 พลัง * ยิ่งมากเสียง ยิ่งมากพลัง

50 รูปแบบบริการในชุมชน Adult day care Meal service Exercise program Legal Money management Outpatient patient health Public guardian Recreation Respite care Senior center Support group Transportation รูปแบบบริการที่บ้าน Emergency response system Home delivery meals Home health care Home health aide Home maker/companion Telephone visit/ friendly visitor Hospice Home repair รูปแบบบริการในสถานดูแล Assisted living Retirement community Nursing home Residential care Senior citizen apartment Shared house

51 ภาวะผู้นำของ ประธานชมรม ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของพื้นที่ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และอาชีพ ของผู้สูงอายุ ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก เช่น นโยบาย การเมือง การเงิน แหล่งสนับสนุน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็ง ของการดำเนินการของชมรมผู้สูงอายุ

52 ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก โครงการพัฒนารูปแบบผ่านเครือข่ายชมรม ผู้สูงอายุ ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก โครงการพัฒนารูปแบบผ่านเครือข่ายชมรม ผู้สูงอายุ เกิด Empowerment และ Benchmarking เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างชมรม ผู้สูงอายุ เกิดกระบวนการเรียนรู้-กิจกรรม, แหล่งประโยชน์ เกิดการเชื่อมร้อยของชมรมผู้สูงอายุ/ผู้สูงอายุ/ ชุมชน/ประชาชนในวัยอื่น

53

54 The three pillars of a policy framework for Active Ageing

55 Smart Housing For the Elderly

56 Prospects into the next century POPULATION INCOME SECURITY COSTS HEALTH CARE COSTS PRODUCTIVITY LOSS INTER- GENERATIONAL CONFLICT GENDER DISPARITIES INCREASING DEPENDENCYRISKS Population Ageing

57 POPULATION INCOME SECURITY COSTS  HEALTH CARE COSTS  PRODUCTIVITY LOSS INTER-GENERATIONAL CONFLICT CONFLICT DISPARITIESGENDER INCREASING DEPENDENCY INCOME SECURITY COSTS HEALTH CARE COSTS PRODUCTIVITY LOSS INTER- GENERATIONAL CONFLICT GENDER DISPARITIES INCREASING DEPENDENCY POPULATION Negative effects magnified SOCIETAL COLLAPSE POPULATION POPULATION INCOME SECURITY COSTS  HEALTH CARE COSTS  PRODUCTIVITY LOSS INTER-GENERATIONAL CONFLICT CONFLICT DISPARITIESGENDER INCREASING DEPENDENCY INCOME SECURITY COSTS HEALTH CARE COSTS PRODUCTIVITY LOSS INTER- GENERATIONAL CONFLICT GENDER DISPARITIES INCREASING DEPENDENCY DOOM, GLOOM AND ECONOMIC CHAOS

58 Prospects into the next centuryPOPULATION POPULATION SUSTAINABLE INCOME SECURITY HEALTH CARE EFFICIENCY PRODUCTIVITY GAIN MULTI-GENERATIONAL SUPPORT SUPPORT GENDEREQUITY IMPROVING QUALITY OF LIFE INCOME SECURITY COSTS HEALTH CARE COSTS PRODUCTIVITY LOSS INTER- GENERATIONAL CONFLICT GENDER DISPARITIES DECLINING QUALITY QUALITY OF LIFE EFFECTIVE AND EFFICIENT INTERVENTIONS Positive outcomes achieved

59 Prospects into the next century POPULATION POPULATION INCOME SECURITY GUARANTEED HEALTH GAINS OPTIMISED PRODUCTIVITY MAXIMISED MULTI-GENERATIONALRECIPROCITY GENDEREQUITY IMPROVING QUALITY OF LIFE INCOME SECURITY COSTS HEALTH CARE COSTS PRODUCTIVITY LOSS INTER- GENERATIONAL CONFLICT GENDER DISPARITIES DECLINING QUALITY QUALITY OF LIFE EFFECTIVE AND EFFICIENT INTERVENTIONS PLUS Positive outcomes maximized

60 Global CHALLENGES governments academia CIVIL SOCIETY POLICIES ACTION CHALLENGES-RESPONSE-POLICY- LOOP OUTCOMES ? Global response

61 A plan of action on ageing that pursues defined goals in key areas at local, national, regional and international levels. This plan and its associated regional strategic directions is designed to prepare the world and its nations for the prospect of increasing numbers and proportion of older persons across the globe – in many developing countries on a scale and at a pace that is wholly unprecedented. It emphasises the importance of seeing older persons as real resource for development NOT A BURDEN! Private Sector NGOs Development Banks International Intergovernmental Organisations: WHO,UNFPA, SECs Academic Centres and Institutes Individual Practioners, Educators and Researchers Governments Policies Education/ Training Action/Programs POSITIVEOUTCOMES FOR ALL EVERYONEPOSITIVEOUTCOMES EVERYONE

62


ดาวน์โหลด ppt ผู้สูงอายุ ควรมาใช้บริการ ที่โรงพยาบาลลดลง … Population Pyramids, 1960-2020 ( THAILAND ) Male Female Population (thousands) 1960 1980 20002020 Male Female.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google