งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

2 ผลการดำเนินงานธุรกิจบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

3 โดย ทพ.วิกิต ประกายหาญ สำนักการแพทย์ทางเลือก
โดย ทพ.วิกิต ประกายหาญ สำนักการแพทย์ทางเลือก

4 สำนักการแพทย์ทางเลือก
ปีงบประมาณ 2553 โครงการพัฒนาหลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการพัฒนาหลักสูตรสุคนธบำบัด โครงการวิจัย Climatotherapy โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรกลาง Spa Therapy อาหารตามหมู่เลือด, โยคะ, สมาธิ, การดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยธรรมชาติบำบัด, ดุลยภาพบำบัด, การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ

5 สำนักการแพทย์ทางเลือก
ปีงบประมาณ 2554 โครงการร่วมวิจัยคุณภาพของน้ำพุร้อนในประเทศไทย

6 สถาบันการแพทย์แผนไทย
ปีงบประมาณ 2553 1. อบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพให้กับมูลนิธิพระดาบส 2. พัฒนาหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทย - จัดทำหลักสูตรการผดุงครรภ์ไทย - พัฒนาหลักสูตรเภสัชกรรมไทย 3. พัฒนาตำราด้านการแพทย์แผนไทย - การนวดไทยเพื่อสุขภาพแบบราชสำนัก/แบบทั่วไป - การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - ตำราผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง

7 สถาบันการแพทย์แผนไทย
ปีงบประมาณ 2553 4. พัฒนาตำราด้านการแพทย์แผนไทยอบรมฟื้นฟูวิทยากรแพทย์แผนไทย 5. ประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2554 6. พัฒนาตำราด้านการแพทย์แผนไทย - ตำราการนวดไทยวิชาชีพ 7. อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ต่อยอด) มูลนิธิพระดาบส 8. ประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย

8 สถาบันการแพทย์ไทย-จีน
ปีงบประมาณ 2553 โครงการพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย - มาตรฐานด้านวิชาการ (ยาสมุนไพรจีน, ฝังเข็ม, นวดจีน) - มาตรฐานด้านบริการ (ยาสมุนไพรจีน, ฝังเข็ม, นวดจีน) - มาตรฐานการเรียนการสอน - มาตรฐานการฝึกอบรม

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google