งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมพัฒนาการแพทย์แผน ไทย และการแพทย์ทางเลือก. ผลการดำเนินงานธุรกิจ บริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมพัฒนาการแพทย์แผน ไทย และการแพทย์ทางเลือก. ผลการดำเนินงานธุรกิจ บริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมพัฒนาการแพทย์แผน ไทย และการแพทย์ทางเลือก

2 ผลการดำเนินงานธุรกิจ บริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553

3 โดย ทพ. วิกิต ประกายหาญ สำนักการแพทย์ ทางเลือก

4 สำนักการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2553 โครงการพัฒนาหลักสูตรอาหารเพื่อ สุขภาพ โครงการพัฒนาหลักสูตรสุคนธบำบัด โครงการวิจัย Climatotherapy โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรกลาง Spa Therapy อาหารตามหมู่เลือด, โยคะ, สมาธิ, การดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยธรรมชาติ บำบัด, ดุลยภาพบำบัด, การดูแล ผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ

5 สำนักการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2554 โครงการร่วมวิจัยคุณภาพของน้ำพุ ร้อนในประเทศไทย

6 สถาบันการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2553 1. อบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพให้กับมูลนิธิ พระดาบส 2. พัฒนาหลักสูตรด้านการแพทย์แผน ไทย - จัดทำหลักสูตรการผดุงครรภ์ไทย - พัฒนาหลักสูตรเภสัชกรรมไทย 3. พัฒนาตำราด้านการแพทย์แผนไทย - การนวดไทยเพื่อสุขภาพแบบราช สำนัก / แบบทั่วไป - การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - ตำราผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง

7 สถาบันการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2553 4. พัฒนาตำราด้านการแพทย์แผนไทย อบรมฟื้นฟูวิทยากรแพทย์แผนไทย 5. ประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2554 6. พัฒนาตำราด้านการแพทย์แผนไทย - ตำราการนวดไทยวิชาชีพ 7. อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ( ต่อยอด ) มูลนิธิพระ ดาบส 8. ประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน การแพทย์แผนไทย

8 สถาบันการแพทย์ไทย - จีน ปีงบประมาณ 2553 โครงการพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผน จีนในประเทศไทย - มาตรฐานด้านวิชาการ ( ยาสมุนไพรจีน, ฝังเข็ม, นวดจีน ) - มาตรฐานด้านบริการ ( ยาสมุนไพรจีน, ฝังเข็ม, นวดจีน ) - มาตรฐานการเรียนการสอน - มาตรฐานการฝึกอบรม

9


ดาวน์โหลด ppt กรมพัฒนาการแพทย์แผน ไทย และการแพทย์ทางเลือก. ผลการดำเนินงานธุรกิจ บริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google