งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_C02 กรณี : การปรับปรุงเงินทดรองราชการผู้ประสบภัย เนื่องจากกรมบัญชีกลางทำการตั้งลูกหนี้เงินทดรองซ้ำ ดังนั้นจึงทำการล้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_C02 กรณี : การปรับปรุงเงินทดรองราชการผู้ประสบภัย เนื่องจากกรมบัญชีกลางทำการตั้งลูกหนี้เงินทดรองซ้ำ ดังนั้นจึงทำการล้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_C02 กรณี : การปรับปรุงเงินทดรองราชการผู้ประสบภัย เนื่องจากกรมบัญชีกลางทำการตั้งลูกหนี้เงินทดรองซ้ำ ดังนั้นจึงทำการล้าง ลูกหนี้เงินทดรองโดยปรับปรุงบัญชีที่ได้ ทำการบันทึกซ้ำ มีคู่บัญชีที่ต้องปรับปรุง คือ รหัสบัญชีหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขบาท 2105010102 Dr. เงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 9,999,995.20 3102010102 Cr. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 9,999,995.20 รหัสบัญชีหน่วยงาน 9999 กรมบัญชีกลางบาท 3102010102 Dr. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 9,999,995.20 1102010104 Cr. เงินทดรองราชการ - เพื่อผู้ประสบภัย 9,999,995.20

2 ตัวอย่างการบันทึกในระบบ

3

4

5

6

7

8

9

10 การเรียกรายงาน ZGL09_RPT101 รายงานแสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชีที่ ผิดพลาดในปีก่อน

11 ตัวอย่างรายงาน ZGL09_RPT101

12 การเรียกรายงาน ZGL09_RPT102 แสดงรายงานสรุปการปรับปรุงบัญชีที่ผิดพลาดในปีก่อน (J9)

13 ตัวอย่างรายงาน ZGL09_RPT102

14 การผ่านรายการเอกสารพัก (Zj9_502) ใช้คำสั่งงาน Zfbv0

15

16 การกลับรายการเอกสารที่ได้จากการทำรายการ ตามคำสั่งงาน ZJ9_501 ( เป็นเอกสารผ่านรายการ ) ใช้คำสั่งงาน ZFB08 การกลับรายการเอกสารที่ได้จากการทำรายการ ตามคำสั่งงาน ZJ9_C01 ( เป็นเอกสารผ่านรายการ ) ใช้คำสั่งงาน Fbra การกลับรายการเอกสารที่ได้จากการทำรายการตามคำสั่ง งาน ZJ9_502 และ ZJ9_C02 - -( เป็นเอกสารพัก ) ให้ส่วนราชการแจ้งให้กรมบัญชีกลางกลับรายการ ให้โดยใช้คำสั่งงาน FBV0 -( เป็นเอกสารผ่านรายการ ) ให้กรมบัญชีกลางกลับรายการโดยใช้ คำสั่งงาน ZFB08

17


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_C02 กรณี : การปรับปรุงเงินทดรองราชการผู้ประสบภัย เนื่องจากกรมบัญชีกลางทำการตั้งลูกหนี้เงินทดรองซ้ำ ดังนั้นจึงทำการล้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google