งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิพนธ์เผ่านิ่มมงคล อุปนายกสมาคมผู้ผลิต เครื่องสำอางไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิพนธ์เผ่านิ่มมงคล อุปนายกสมาคมผู้ผลิต เครื่องสำอางไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิพนธ์เผ่านิ่มมงคล อุปนายกสมาคมผู้ผลิต เครื่องสำอางไทย

2  Agreement on ASEAN Harmonization การร่างกฎหมายเครื่องสำอางอาเซียน  Pre Harmonization การเตรียมเข้าสู่ Harmonization (3 ปี )  Implemention การเริ่มใช้กฏหมาย Asean Cosmetic Harmonization

3  ขั้นตอนการร่างกฎหมายเครื่องสำอาง อาเซียน 1. คณะทำงานร่างกฎหมายที่ไปประชุมใน ต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ  เจ้าหน้าที่จากภาคเอกชนและสมาคม 2. คณะทำงานร่างกฎหมายที่ไม่ได้ร่วมประชุมใน ต่างประเทศ  ฝ่ายกฎหมาย  ฝ่ายวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ

4  ปัญหาและอุปสรรค 1. กฎหมายเครื่องสำอางไทยบางข้อมีความ แตกต่างจาก Asean เนื่องจากคณะทำงานบาง ท่านไม่ได้เข้าประชุมในต่างประเทศจึงไม่เข้าใจ ข้อตกลงอย่างถี่ถ้วน 2. การแก้กฎหมายทำด้วยความยากลำบาก เนื่องจากต้องเสนอผ่านรัฐสภา จึงมีความจำเป็น ที่ต้องแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าโดยการใช้ กฎหมายใกล้เคียงนำมาประยุกต์

5  ระยะเวลาการดำเนินการเตรียมเข้าสู่ ASEAN Harmonization 3 ปี (2008-2010) 1. การจดแจ้ง (Notification)  ที่ One stop Service ทำได้น้อยรายการแต่ เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือได้มาก  ทาง Electronic ทำได้รวดเร็วในกรณีที่เอกสาร ถูกต้องสมบูรณ์ แต่ถ้าติดขัดไม่ถูกต้องในบางขั้นตอน ต้องกลับมาเริ่มใหม่ทำให้เกิดความล่าช้า เจ้าหน้าที่ ควรตรวจข้อผิดพลาดทั้งหมดแล้วทำการแจ้งให้ทราบ ในครั้งเดียว 2. หัวข้อใหม่ของกฎหมายเครื่องสำอางอาเซียนที่ ผู้ประกอบการ SME ยังไม่เข้าใจและมีปัญหาในการ ปฏิบัติ (PIF,GMP,PRODUCT SAFETY and EFFICACY)

6 การเริ่มใช้กฎหมาย ASEAN Cosmetic Directive ในวันที่ 1 มกราคม 2554 ควรยืด ระยะเวลาออกไปอีก 1-2 ปี

7 1. การร่างกฎหมายบางข้อบางประเด็นควรปรับให้ สอดคล้องกับกฎหมายเครื่องสำอางอาเซียน เช่น สินค้าในกลุ่ม Whitening มีปัญหาในเรื่องการจดแจ้ง, การ Claim, การเขียนฉลาก ทำให้สินค้าไทยเกิด ความเสียเปรียบเพื่อนบ้านในตลาดอาเซียน 2. การจดแจ้งเป็นไปด้วยความช้าเนื่องจากมีรายการที่ ต้องจดแจ้งมาก ไม่สามารถทำได้ทันเวลา ถึงแม้ เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและทำงานอย่างเต็มที่แล้ว ควรยืดเวลาผ่อนผันไปอีก 1-2 ปี

8 3. ควรปรับปรุง Program การยื่นจดแจ้งทาง Electronic ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น และควรจดแจ้งนอก เวลาราชการได้ ขณะนี้งดจดแจ้งจนถึง 15 กันยายน 4. ข้อกำหนดการใช้สารต่างๆ ควรยึดถือตามภาคผนวก (Annex) ใน Asean Cosmetic Directive เป็นหลัก เช่น การใช้สาร DEA 5. PIF, GMP, Product safety and efficacy ยังคง ต้องเป็นปัญหาสำหรับ SME ควรมีการอบรมสัมนาให้ ความรู้มากขึ้นและควรยืดระยะเวลาผ่อนผันไปอีก 1-2 ปี

9 6. ชื่อสินค้าที่มีคำว่า Gold, Diamond, Silver ไม่ควร บังคับให้มีการเขียนระบุ “ ไม่มีส่วนผสมของทอง, เพชร, เงิน ” ในทุกตัวสินค้า 7. ควรมีการ Update ข้อมูล Ingredients ใหม่ๆ ใน สินค้า Whitening หรือ Antiaging ตามข้อปรับปรุง ในภาคผนวกของ ACD 8. ควรสนับสนุนให้ใช้สมุนไพรไทยโดยอ้างอิงผลวิจัยจาก มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ

10


ดาวน์โหลด ppt นิพนธ์เผ่านิ่มมงคล อุปนายกสมาคมผู้ผลิต เครื่องสำอางไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google