งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี การประชุม สร้างเครือข่ายพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี การประชุม สร้างเครือข่ายพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี การประชุม สร้างเครือข่ายพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข หน่วยบริการปฐมภูมิ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่8 ครั้งที่ 1/2556 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี โดย ทนพญ.จินตนา ว่องวิไลรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

2 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข รพ.สต. ศสม. พ.ศ.2555 การพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ รับผิดชอบประชากรตั้งแต่ 8,000 คน เพื่อเป็นรพ.สต.แม่ข่าย พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองและประชากรในเขต ชุมชนหนาแน่นสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ ลดความแออัด ในรพศ./รพท. โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยปฐมภูมิ ที่จัดตั้งในเขต เทศบาลเมือง/นคร/เขตชุมชนหนาแน่น ในความรับผิดชอบ รพศ./รพท. จัดทำโดยทนพญ. จินตนา ว่องวิไลรัตน์

3 ตัวชี้วัดการพัฒนารพ.สต./ศสม. มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สำหรับโรคเบื้องต้น/โรคเรื้อรัง และมีระบบส่ง ต่อสำหรับสิ่งส่งตรวจ ไปยังรพ.แม่ข่าย ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง * ร้อยละของผู้ป่วยมีการลงทะเบียนที่รพ.สต./ศสม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ10 เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในรพ.แม่ข่ายโดยการย้ายกลับ รพ.สต./ศสม. * ร้อยละของจำนวนผู้ป่วย..ในรพ.แม่ข่ายที่ส่งกลับไปรับการ ดูแลที่ รพ.สต./ศสม. เพิ่มขึ้น * ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ จัดทำโดยทนพญ. จินตนา ว่องวิไลรัตน์ 30 มกราคม 2555

4 มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สำหรับโรคเบื้องต้น/โรคเรื้อรัง และมีระบบส่งต่อ สำหรับสิ่งส่งตรวจไปยังรพ.แม่ข่าย คำอธิบายวิธีการวัด รพ.สต./ศสม. สามารถดำเนินการตรวจ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เช่น Hct, CBC, U/A, FBS, Blood chemistry ฯลฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องมี ระบบส่งสิ่งส่งตรวจไปยังรพ.แม่ข่ายและ สามารถส่งผลการตรวจกลับมายัง รพ.สต./ศสม. ที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น แจ้งผลกลับทางระบบ online หรือ มีรถรับส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ จากรพ.สต./ศสม. ไปยังรพ.แม่ข่าย รายงานการตรวจ วินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการ สำหรับโรคเบื้องต้น/ โรคเรื้อรังและมีระบบ ส่งต่อสำหรับสิ่งส่ง ตรวจไปยัง โรงพยาบาลแม่ข่าย จัดทำโดยทนพญ. จินตนา ว่องวิไลรัตน์ 30 มกราคม 2555

5 วัตถุประสงค์ 1.พัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้มีขีด ความสามารถในตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม กับปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 2.ควบคุมคุณภาพและประเมินผลการตรวจด้วยชุดทดสอบ อย่างง่ายทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในหน่วย บริการปฐมภูมิ กลุ่มเป้าหมาย 1. เป้าหมายระยะ 4 ปี หน่วยบริการปฐมภูมิทั่วประเทศ จำนวน 9,767 แห่ง เขต10 จำนวน 559 แห่ง 2. เป้าหมายปี 2555 หน่วยบริการปฐมภูมิขนาดใหญ่ จำนวน 1,215แห่ง และหน่วยบริการปฐมภูมิที่สมัครร่วม โครงการ โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของหน่วยบริการ ปฐมภูมิปี 2555-2558

6 สรุปผลกิจกรรมโครงการปี 2555 1.สำรวจ/จัดฐานข้อมูลการตรวจชันสูตร รพ.สต.-ศสม. 2.จัดทำหนังสือวิธีการตรวจและคู่มือเก็บตัวอย่าง 3.อบรมวิธีการตรวจ ชันสูตรจำนวน 4 รายการ 4.ส่งตัวอย่าง QC sample จำนวน 4 รายการ - Glucose ระดับปกติ และ ผิดปกติ - Hematocrit ระดับปกติและ ผิดปกติ - Sugar /Protein urine ระดับผิดปกติ - Pregnancy test ตัวอย่างบวก 5.ประเมินและจัดทำสรุปผลรายงานการดำเนินงาน

7 ผลการดำเนินงานระดับประเทศ/เขต10 กิจกรรม ประเทศ เขต10 ประชุมเครือข่ายLAB/สสจ-51/5มา48/1 สำรวจศักยภาพรพสต/ศสม รพสต-ญ./ศสม. -ส่ง559 ส่ง 89 ตอบ 398 ตอบ70 (78%) รพสต/ศสม. สมัครร่วมโครงการ 1,266229 เข้าร่วมอบรมการตรวจ1,680376 ประเมินความรู้ก่อนอบรม คะแนนเต็ม๑๐ -ส่งผลประเมิน 320 คะแนน 2-10เฉลี่ย 7.16 แจกคู่มือการตรวจ(เล่ม)2,100 376, LABรพ.51 รวม 427เล่ม

8 สรุปประเมินผลการจัดอบรม เนื้อหาหลักสูตร เหมาะสม 90.30 % วิทยากรบรรยายเหมาะสม 89.12 % เวลาบรรยาย เหมาะสม 77.50 % วิทยากรกลุ่มเหมาะสม 87.42 % เวลาฝึกกลุ่มเหมาะสม 83.56 % รูปแบบการฝึกเหมาะสม 86.29 % คู่มือ เอกสารเหมาะสม 85.15 % -ประโยชน์ที่ได้รับ 91.74%

9 ผลการดำเนินงานระดับประเทศ/เขต10 กิจกรรมประเทศเขต10 สมัครเป็นสมาชิกการ ประเมินคุณภาพแห่ง -297 ส่งตัวอย่างควบคุม คุณภาพ 1,623แห่ง297ตอบ 297 สอบเทียบHematocrit Centrifuge - 145 เครื่อง

10

11

12 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพการตรวจชันสูตรเขต10

13 กิจกรรมทั่วประเทศ ปี 2556 1. กลุ่มเป้าหมายเดิม 1,266 แห่ง (ร้อยละ 13 ) เป้าหมายใหม่ 2,931 แห่ง (ร้อยละ 30) 2.จัดทำหนังสือวิธีการตรวจฉบับที่ 2 3.อบรมวิธีการตรวจด้านเทคนิคการแพทย์ 4.ส่งตัวอย่าง QC sample 4 รายการจำนวน 2 รอบ - Glucose/Hemoglobin - Hematocrit - Sugar /Protein urine - Pregnancy test 5.ประเมินและจัดทำสรุปผลรายงานการดำเนินงาน

14 โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐม ภูมิเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่8 ปีงบประมาณ2556 ผลลัพธ์ ร้อยละ43ของหน่วยบริการปฐมภูมิ 909 แห่ง เป้าหมาย หน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 391 แห่ง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการ อบรมความรู้การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย ( 313 แห่ง ) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ 70 ของหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ขนาดใหญ่ 111/ศสม. 22 แห่งรวม 133 แห่ง)) เข้าร่วมการประเมินคุณภาพงานที่ให้บริการตรวจ ได้เอง ในจำนวน 4 รายการทดสอบ

15 ข้อมูล ศสม.และรพ.สต. เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่8 จังหวัด จำนวน ศสม. (แห่ง) ขนาด รพสต.(แห่ง)รวม (แห่ง) ใหญ่กลางเล็ก อุดรธานี64413827215 หนองคาย21155876 บึงกาฬ17431162 หนองบัวลำภู2971 (ศสช.5 แห่ง) 789 เลย277742128 สกลนคร63212723188 นครพนม317081155 รวม22111577199913

16 เป้าหมายดำเนินการพัฒนา ศสม.และรพ.สต. ปี 2556 จังหวัด จำนวน ศสม. (แห่ง) ขนาด รพสต.(แห่ง)ศวกที่ 8 สนับสนุน (แห่ง) สสจ. สนับสนุน เพิ่ม(แห่ง) รวม (แห่ง) ใหญ่ กลางและ เล็ก อุดรธานี6444393- หนองคาย21120334376 บึงกาฬ171927532 หนองบัวลำภู 2925365389 เลย274756- สกลนคร6324381- นครพนม316367- รวม22111260393101494

17 จังหวัดอุดรธานี ศสม./รพ.สต.อำเภอศสม./รพ.สต.อำเภอ 1.ศสม. รพ.อุดรธานี2เมือง3. โนนสูงเมือง 2.ศสม. รพ.อุดรธานี1เมือง4. เชียงยืนเมือง 3.ศสม. วัดป่าโนนนิเวศน์เมือง5. เชียงพิณเมือง 4. ศสม.6. หนองไฮเมือง 5. ศสม.7. ปากดง (นิคมสงเคราะห์)เมือง 6. ศสม.8. บ้านขาวเมือง 1.หนองบัวเมือง9. หนองใสเมือง 2. หนองหมื่นท้าวเมือง10. หนองขอนกว้างเมือง

18 จังหวัดอุดรธานี ศสม./รพ.สต.อำเภอศสม./รพ.สต.อำเภอ 11. กุดสระเมือง19. หนองเม็กหนองหาน 12. หนองนาคำเมือง20. สะแบงหนองหาน 13. สามพร้าวเมือง21. พังงูหนองหาน 14.บ้านเลื่อมเมือง22. กลางใหญ่บ้านผือ 15. หมูม่นเมือง23. สร้างแป้นกุดจับ 16. บ้านบ่อทอง กุดจับ 24. แซแล (เมืองพรึก)กุมภวาปี 17. ผักตบหนองหาน25. พันดอนกุมภวาปี 18. บ้านเชียงหนองหาน26. เชียงแหวกุมภวาปี

19 จังหวัดอุดรธานี ศสม./รพ.สต.อำเภอศสม./รพ.สต.อำเภอ 27. บุ่งหมากลานกุมภวาปี34. ทรายมูลบ้านดุง 28.เฉลิมพระเกียรติฯ นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม35. ศรีเจริญบ้านดุง 29. บ้านเหล่าเพ็ญ36. สระแก้วบ้านดุง 30. โนนสว่างหนองวัวซอ37. บ้านโนนอุดมบ้านดุง 31. โนนหวายใต้หนองวัวซอ38. จอมศรีเพ็ญ 32. กุดดอกคำโนนสะอาด39. สุมเส้าเพ็ญ 33. หนองแคนไชยวาน40. บ้านธาตุเพ็ญ

20 จังหวัดอุดรธานี ศสม./รพ.สต.อำเภอศสม./รพ.สต.อำเภอ 41. โพนสูงเหนือ บ้านดุง 43. หนองแวงน้ำโสม 42. นาไหมบ้านดุง44. หนองกรุงทับม้าวังสามหมอ

21 จังหวัดหนองคาย ศสม./รพ.สต.อำเภอศสม./รพ.สต.อำเภอ 1.ศสม. รพ.หนองคาย 2เมือง6. นาหนังโพนพิสัย 2.ศสม. 1 (เทศบาล)เมือง7. เฝ้าไร่เฝ้าไร่ 1. วัดธาตุเมือง8. วังหลวงเฝ้าไร่ 2. หาดคำเมือง9. กุดแคนเฝ้าไร่ 3. พระธาตุบังพวนเมือง10 นาทับไฮรัตนวาปี 4. กองนางท่าบ่อ11. บ้านฝางสระใคร 5. เซิมโพนพิสัย

22 จังหวัดบึงกาฬ ศสม. / รพ.สต.อำเภอ 1.ศสม. รพ.บึงกาฬ เมือง 1. หนองเลิงเมือง 2. โนนสมบูรณ์เมือง 3. วิศิษป์เมือง 4. โพธิ์หมากแข้งบึงโขงหลง 5. หนองพันทาโซ่พิสัย 6. ซางเซกา 7. ท่าสะอาดเซกา

23 จังหวัดหนองบัวลำภู ศสม./รพ.สต.อำเภอศสม./รพ.สต.อำเภอ 1.ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.หนองบัวลำภู เมือง5. บ้านโป่งแคนากลาง 2.ศสม.บ้านห้วยลึกเมือง6. ร่องน้ำใสนากลาง 1. นามะเฟืองเมือง7. บ้านนากอกศรีบุญเรือง 2. หัวนาเมือง8. บ้านโนนปอแดง สุวรรณ คูหา 3. หนองแก ศรีบุญ เรือง 9. ศรีวิชัยศรีบุญเรือง 4. บ้านโนนม่วงนากลาง

24 จังหวัดเลย ศสม. / รพ.สต.อำเภอ 1.ศสม. รพ.เลย สาขาสุขศาลา (ตลาดแลง)เมือง 2.ศสม. รพ.เลย สาขากุดป่องเมือง 1. นาอานเมือง 2. เพชรเจริญเมือง 3. นาอ้อเมือง 4. โคกสว่างวังสะพุง 5. โนนสว่างวังสะพุง 6. ทรายขาววังสะพุง 7. เหมืองแบ่งวังสะพุง

25 จังหวัดสกลนคร ศสม./รพ.สต.อำเภอศสม./รพ.สต.อำเภอ 1.ศสม.วัดแจ้ง (รพ.สกล2)เมือง3.ฮางโฮงเมือง 2.ศสม.ธาตุเชิงชุมเมือง4.เชียงเครือวัดใหญ่เมือง 3. ศสม.สว่างแดนดิน5.หนองปลาน้อยเมือง 4. ศสม.6.พังขว้างใต้เมือง 5. ศสม.7.วังยางพรรณานิคม 6. ศสม.8.บ้านโนนเรือพรรณานิคม 1.ดงมะไฟสามัคคีเมือง9.บ้านพอกน้อยพัฒนาพรรณานิคม 2.สร้างแก้วสมานมิตรเมือง10.บ้านดงพังโคน

26 จังหวัดสกลนคร ศสม./รพ.สต.อำเภอศสม./รพ.สต.อำเภอ 11.คำบิดวาริชภูมิ18.บ้านหนองกวั่งบ้านม่วง 12.บ้านโนนอุดมวานรนิวาส19.บ้านโพนงามอากาศอำนวย 13.บ้านโพนแพงวานรนิวาส20.หนองสามขาอากาศอำนวย 14.บ้านหนองฮางวานรนิวาส21.บ้านกลางอากาศอำนวย 15.ปานเจริญวานรนิวาส22.สร้างแป้นสว่างแดนดิน 16.บ้านดงสง่าเจริญศิลป์23.คำสะอาดพัฒนาสว่างแดนดิน 17.บ้านนางเติ่งภูพาน24.

27 จังหวัดสกลนคร ศสม./รพ.สต.อำเภอศสม./รพ.สต.อำเภอ 25.32. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

28 จังหวัดนครพนม ศสม. / รพ.สต.อำเภอ 1.ศสม.สวนชมโขงเมือง 2.ศสม.ท้ายเมืองเมือง 3. ศสม.ธาตุพนม ธาตุพนม 1.โชคอำนวยเมือง

29 กรอบการดำเนินงาน ปี2556กิจกรรมระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เครือข่ายเพื่อการพัฒนา รพ.สต. ประเมินผลและ การควบคุมคุณภาพครั้ง ที่1 มค-กพ. 782,200 ศวก.ที่8 อุดรธานี 2 สำรวจศักยภาพและ ปริมาณชุดทดสอบที่ใช้ งานใน รพ.สต./ศสม. กพ.-มีค. 3 จัดอบรมการทดสอบ ด้านชันสูตร และการ ควบคุมคุณภาพการ ตรวจ จำนวน 4 tests 14 มีค.56 จ.บึงกาฬ 15 มีค.56 จ.สกลนคร 18 มีค.56จ.อุดรธานี 19 มีค.56 จ.นครพนม 25 มีค.56 จ.หนองบัวลำภู 26 มีค.56 จ.เลย 1 เม.ย. 56 จ.หนองคาย 4 จัดเตรียมและส่ง ตัวอย่างประเมินคุณ ภาพ (QC sample) 4 Test และจัดทำรายงาน ก.พ.-มี.ค. พค.-มิย.

30 ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ 4 รายการ สำหรับประเมินผลการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ด้านโรคเรื้อรัง จำนวน 2 รอบประกอบด้วย - น้ำตาลในเลือด (Glucose) - การตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit) - น้ำตาลกูลโคสและโปรตีนในปัสสาวะ(Sugar/Protein urine) - ตรวจการตั้งครรภ์ (Pregnancy test) ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ 1 ชุด ประกอบด้วยตัวอย่าง 6 หลอด - หลอดที่ 1,2, 3, 4 ตัวอย่างทดสอบ GlucoseและHematocrit - หลอดที่ 5, 6 ตัวอย่างทดสอบ urine glucose/urine protein และ Pregnancy test

31 กรอบการดำเนินงาน ปี2556กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 5.นิเทศประเมินผล คัดเลือก รพ.สต./ศสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด มี.ค.-มิย. สสจ.,รพ เครือข่าย 6.ประชุมผู้เกี่ยวข้องในเครือข่าย เพื่อการประเมินผลการถ่ายทอดองค์ ความรู้และการควบคุมคุณภาพ ครั้งที่2 เม.ย.-มิ.ย. สสจ.,รพ, ศวก.ที่8 7.รวบรวมข้อมูลสรุปผลการ ดำเนินงานด้านห้องปฏิบัติการ ชันสูตรสาธารณสุขของหน่วย บริการปฐมภูมิ กค.-กย ศวก.ที่8 อุดรธานี

32 การติดต่อสื่อสาร ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E- mail) E-mail : jintanaw005@hotmail.com : jintana.w@dmsc.mail.go.th การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ / โทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4220 7364-66 ต่อ 108-109 : 0 4220 7369( สายตรง ) : 08 8549 0596, 09 0197 6483 หมายเลขโทรสาร : 0 42207 367,0 4220 7369 รายชื่อผู้ประสานงาน ทนพญ. จินตนา ว่องวิไลรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ พิเศษ โทร 08 6219 2891 นายสุพัฒชัย ปราบศตรู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร 08 1053 1261 น. ส. วรัญชนก ครุฑราช เจ้าพนักงานธุรการ โทร 08 1799 3675 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

33 EQA-HIV NEONATAL SCREENING โครงการ พัฒนาระบบ คุณภาพ รพ. สต. เข้าเว็บไซต์ www.google.com พิมพ์คำว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เลือกงานพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการใน เครือข่าย

34 งานพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ในเครือข่าย หัวหน้างาน นักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงาน ธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากร จำนวน 3 คน

35 ขอบข่ายการให้บริการ งานพัฒนา ศักยภาพ ห้องปฏิบัติกา รในเครือข่าย -สนับสนุนพัฒนา ระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน งานเทคนิค การแพทย์ สากล/WHO - ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ประเมินคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ การตรวจเอชไอวี ซีโรโลยี่แห่งชาติ ภาคะวันออก เฉียงเหนือ การพัฒนา ระบบควบคุม คุณภาพการ ตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ชันสูตร สาธารณสุข ของหน่วย บริการปฐมภูมิ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชุมชน นวัตกรรมการ แก้ปัญหาโรค เอ๋อ โรคขาดสาร ไอโอดีนด้วย ห่วงโซ่อาหาร พืชผักและไข่ เสริมไอโอดีน

36 จัดทำโดยทนพญ. จินตนา ว่องวิไล รัตน์ 30 มกราคม 2555


ดาวน์โหลด ppt วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี การประชุม สร้างเครือข่ายพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google