งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพุธที่ 9 มกราคม พ. ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี การสัมมนา พัฒนาประสิทธิภาพและ คุณภาพ ระบบเครือข่ายบริการ สุขภาพแบบบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพุธที่ 9 มกราคม พ. ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี การสัมมนา พัฒนาประสิทธิภาพและ คุณภาพ ระบบเครือข่ายบริการ สุขภาพแบบบูรณาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพุธที่ 9 มกราคม พ. ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี การสัมมนา พัฒนาประสิทธิภาพและ คุณภาพ ระบบเครือข่ายบริการ สุขภาพแบบบูรณาการ เขตสุขภาพเครือข่าย บริการที่ 8 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปี2556 โครงการสำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เชื่อมโยงกับ นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี2556 1.โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ ตัวชี้วัดข้อ11(กระทรวง)/ระบบบริการ ข้อที่ 2 เพิ่มคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 2.โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขใน เขตสาธารณสุขหน่วยบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิ ตัวชี้วัดข้อ11(กระทรวง)/ระบบบริการ

3 เป้าหมายระยะเวลา 1 ปี 2.ระบบสนับสนุน/การบริหาร กระบวนการธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) ต้นทุนค่ายาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉลี่ยลดลง(ร้อย ละ10) (ในเขตสุขภาพเฉลี่ยลดลง) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปี2556 กับเขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่8 ประเด็นหลัก 1.2 ระบบบริการสุขภาพ หัวข้อ 1.2.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1.ระบบบริการ ร้อยละของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา ศักยภาพ/คุณภาพ/หรือรับรองคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ 70 ของแผนการเนินงาน) เขตสุขภาพ/จังหวัด

4 AERA HEALTH BOARD (เขตสุขภาพ) (PROVIDER BOARD) 1.Service Achievement Plan 10 สาขา รายเขต --- รายจังหวัด --- ราย รพ. 1.1 10 สาขา +Area Problem ( เช่นมะเร็งท่อน้ำดีอีสาน ) +Special ( โครงการพระราชดำริ + สาธารณสุขชายแดน + ยาเสพติด ) 1.2 Refer System 1.3 การแพทย์ฉุกเฉิน / อุบัติภัย 1.4 ร่วมกับเอกชน, รพ. กระทรวงอื่นๆ 1.5 แผนพัฒนาคุณภาพบริการ 2.Administrative Plan 2.1 เงินบำรุง 2.2 จัดซื้อวัสดุ Labร่วม,ยาร่วม,วัสดุการแพทย์ร่วม 2.3 แผนบุคลากร 2.4 แผนอภิบาลระบบ เช่นตรวจสอบ/ วัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ฯลฯ Purchaser ( สปสช. ปกส. กรมบัญชีกลาง, อปท, รัฐวิสาหกิจ ) 3.Invertment Plan เขต 4. แผนส่งเสริมป้องกันโรค และร่วมภาคีเครือข่าย 4.1 กลุ่มวัยต่างๆ ( ทารก,0-2 ปี,3-5 ปี, นักเรียน, วัยรุ่น +BS) ดูแลเฝ้าระวังสตรีไทย, ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 4.2 ป้องกันโรคไม่ติดต่อตามปัญหาของพื้นที่ ( เช่น อาชีวอนามัย COPD มะเร็งในพื้นที่ ) 4.3 ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 4.4 อาหารปลอดภัย, สร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพ, ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคส่วนต่างๆ 4.5 สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ ( เหล้า บุหรี่ Road Safety) 4.6 DHS 4.7 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 4.8 ลดตาย อุบัติเหตุ เด็กจมน้ำตาย ฯลฯ

5 โครงการสำคัญ:กิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่2 ดำเนินการสนับสนุนพื้นที่ 1.โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2.โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ การตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมาย ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค 320 แห่ง เป้าหมาย ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล 96 แห่ง - ในสังกัด สป.จำนวน 79 แห่ง - นอกสป.จำนวน 17 แห่ง (รัฐ 8 เอกชน 9)

6 ตัวชี้วัด 1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนา คุณภาพ 96 แห่ง 1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.2.1 ตัวชี้วัด(กรม) ร้อยละ 70 ของห้องปฏิบัติกาโรงพยาบาล ระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ดำเนินการระบบคุณภาพตาม มาตรฐานห้องปฏิบัติการ (งานเทคนิคการแพทย์หรือ ISO 15189) และเป็นสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 1.2.2 ตัวชี้วัด (ศวก.) ร้อยละ 70 ของห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์(สป.)ที่รักษาสถานะภาพและกำลัง พัฒนาได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ( งานเทคนิคการแพทย์หรือISO 15189 ) (29/41 แห่ง)

7 โครงการ:กิจกรรมสำคัญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่2 ดำเนินการสนับสนุนพื้นที่ 3.โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของหน่วย บริการปฐมภูมิเครือข่ายบริการที่ 8 เป้าหมาย หน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 392 แห่ง ( ร้อยละ43ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่ 910แห่ง) 3.1ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับ การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจชันสูตรทาง ห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ 70 ของหน่วยบริการปฐม ภูมิ (รพ.สต.ขนาดใหญ่ 111 แห่ง ศสม. 22 แห่งรวม 133 แห่ง) เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการตรวจ ในจำนวน 4 รายการทดสอบ ที่ให้บริการ ได้เอง

8 1.โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการ สุขภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 1.1. จัดสัมนาการพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพระบบเครือข่ายบริการ สุขภาพแบบบูรณาการ 9 ม.ค. 687,000 ศวก.ที่ 2 1.2. จัดอบรมความรู้ตามข้อกำหนด มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 23-24มค. 1.3. จัดอบรม การบำรุงสอบเทียบ เครื่องมือ ม.ค.-มี.ค. 1.4. สอบเทียบเครื่องมือพื้นฐาน 1,850 เครื่อง ต.ค.55- ก.ค.56 1.5. Internal Audit Labกพ.-กย

9 2.โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ การตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบงบประมาณ 2.1 ส่งตัวอย่างประเมิน คุณภาพห้องปฏิบัติการ ปีละ 3 ครั้งๆละ 8ตัวอย่าง 11 ธ.ค.55 4 มี.ค.56 7 พ.ค.56 สมาชิก และสปสช. แห่งชาติ 2.2.จัดสัมมนาสมาชิกเครือข่าย

10 จำนวนห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 8 กับการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จังหวัดจำนวนผ่านการ รับรอง รักษาสถานะ/ ตรวจ-แก้ไข รอการรับรอง ควร พัฒนา อุดรธานี18153/20 หนองคาย631/02 หนองบัวลำภู6501 เลย13409 บึงกาฬ8404 สกลนคร1761/010 นครพนม1131/07 รวม(แห่ง)79406/233

11 กลุ่มห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ควรพัฒนา จำนวน 33 แห่ง จังหวัด ห้องปฏิบัติการ ของ รพ. เป้าหมาย ดำเนินการ 70% ปี 2556 ที่ควรผ่านการรับรอง ตามมาตรฐาน หนองคายสังคม สระใคร1.4 แห่ง 1.สังคม 2.สระใคร หนองบัวลำภูนาวังฯ0.7 แห่ง นาวังฯ บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา บุ่งคล้า ศรีวิไล 2.8 แห่ง 1.เซกา 2.บุ่งคล้า 3. ศรีวิไล เลย 9 แห่ง นาแห้ว ปากชม ภูเรือ ภูกระดึง นาด้วง ท่าลี่ ภูหลวง ผาขาว วังสะพุง 6.3 แห่ง 1.ปากชม 2.ภูเรือ 3.นาด้วง 4.ท่าลี่ 5.วังสะพุง 6.ผาขาว 7.ภูกระดึง

12 กลุ่มห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ควรพัฒนา จำนวน 33 แห่ง จังหวัด ห้องปฏิบัติการ ของรพ. เป้าหมาย ดำเนินการ 70% ปี 2556 ที่ควรผ่านการรับรอง ตามมาตรฐาน สกลนคร 10 แห่ง ส่องดาว คำตากล้า โพนนาแก้ว นิคมน้ำอูน เต่างอย เจริญศิลป์ สกลนคร วานรนิวาส พระอาจารย์แบนฯ กุดบาก 7.0 แห่ง 1.ส่องดาว 2.คำตากล้า 3.โพนนาแก้ว 4.กุดบาก 5.เต่างอย 6. เจริญศิลป์ 7.สกลนคร 8.พระอาจารย์แบนฯ นครพนม 7 แห่ง นาแก ท่าอุเทน บ้านแพง โพนสวรรค์ นาทม นาหว้า ปลาปาก 4.9 แห่ง 1.ท่าอุเทน 2.บ้านแพง 3.นาทม 4.นาหว้า 5.ปลาปาก

13 กลุ่มห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล ที่อยู่ในระหว่างรักษาสถานะภาพ 1.รพ.โคกศรีสุพรรณ ครบกำหนด 20 ก.ค.55 2.รพ.กุมภวาปี ครบกำหนด 21 ก.ย.55 ตรวจ-แก้ไข รอการรับรอง 3.รพ.บ้านผือ ครบกำหนด 27 ก.ย.55 ตรวจ-แก้ไข รอการรับรอง 4.รพ.หนองหาน ครบกำหนด 13 ต.ค.55 5.รพ.หนองคาย ครบกำหนด 15 ต.ค.55 6.รพ.ร.ธาตุพนม ครบกำหนด 27 ต.ค.55

14 3.โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการที่ 8 กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 3.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายเพื่อ การพัฒนา รพ.สต.ประเมินผลและการ ควบคุมคุณภาพ 1.มค-กพ. 2.เม.ย.-มิ.ย. 782,200 ศวก.ที่ 2 3.2 สำรวจชนิดและปริมาณชุดทดสอบ ที่ใช้งานใน รพ.สต. กพ. 3.3 จัดอบรมการทดสอบด้านชันสูตร และการใช้ชุดตรวจ จำนวน 4 รายการ ก.พ.-มี.ค. 3.4 จัดเตรียมและส่งตัวอย่างประเมิน คุณภาพ (QC sample) จำนวน 4 ชนิด และจัดทำรายงาน ก.พ.-มี.ค. พค.-มิย.

15 ข้อมูล ศสม.และรพ.สต. เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 8 จังหวัด จำนวน ศสม. (แห่ง) ขนาด รพสต.(แห่ง)รวม (แห่ง) ใหญ่กลางเล็ก อุดรธานี64413827215 หนองคาย21155876 บึงกาฬ17431162 หนองบัวลำภู2967785 เลย277742129 สกลนคร63212723188 นครพนม31151155 รวม22111910

16 เป้าหมายดำเนินการพัฒนา ศสม.และรพ.สต. ปี 2556 จังหวัด จำนวน ศสม. (แห่ง) ขนาด รพสต.(แห่ง)รวม (แห่ง) ใหญ่กลางและเล็ก อุดรธานี6444393 หนองคาย2112033 บึงกาฬ171927 หนองบัวลำภู292536 เลย274756 สกลนคร6324381 นครพนม316367 รวม22111260393

17 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร EQA-HIV NEONATAL SCREENING โครงการ พัฒนาระบบ คุณภาพ รพ. สต. เข้าเว็บไซต์ www.google.com พิมพ์คำว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 2 เลือกงานพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการใน เครือข่าย

18 การติดต่อสื่อสาร ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E- mail) E-mail : jintanaw005@hotmail.com : jintana.w@dmsc.mail.go.th การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ / โทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4220 7364-66 ต่อ 108-109 : 0 4220 7369( สายตรง ) : 08 8549 0596, 09 0197 6483 หมายเลขโทรสาร : 0 42207 367,0 4220 7369 รายชื่อผู้ประสานงาน ทนพญ. จินตนา ว่องวิไลรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ พิเศษ โทร 08 6219 2891 นายสุพัฒชัย ปราบศตรู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร 08 1053 1261 น. ส. วรัญชนก ครุฑราช เจ้าพนักงานธุรการ โทร 08 1799 3675 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt วันพุธที่ 9 มกราคม พ. ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี การสัมมนา พัฒนาประสิทธิภาพและ คุณภาพ ระบบเครือข่ายบริการ สุขภาพแบบบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google