งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเด็นการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 70.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเด็นการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 70."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเด็นการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 70 การประเมิน ประสิทธิผล (60) 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจหลักของกระทรวง 60 2. ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) การประเมิน คุณภาพ (10) 3. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) 10 มิติภายใน 30 การประเมิน ประสิทธิภาพ (10) 4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5 5. การประหยัดพลังงาน 5 การพัฒนาองค์การ (20) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (การพัฒนาบุคลากร สารสนเทศ และวัฒนธรรม องค์การ) 15 7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 5 รวม100

2 1.ลดตัวชี้วัดเหลือ 7 ตัวชี้วัด 2.กำหนด ตัวชี้วัดตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ กระทรวง/กรม ไม่เกิน 5 ตัว โดยให้กระทรวงวิเคราะห์จากแผนยุทธศาสตร์ของ กระทรวงที่ปรับให้สอดคล้องกับ Country Strategy (ยึด KPIs 56 เป็นฐาน) 3.ให้ความสำคัญกับ Cross Agency Indicators / Joint KPIs 4.ปรับตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินคุณภาพ เป็นการวัดคุณภาพการ ให้บริการประชาชน อาจไม่ใช่ตัวชี้วัดของทุกกรม จะวัดเฉพาะหน่วยงานที่มีการ ให้บริการที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง 5.ยกเลิกตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ ความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประเด็นการเปลี่ยนแปลง

3 1.สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในระดับกระทรวงเท่านั้น ทั้งนี้ กระทรวงรับไปดำเนินการจัดทำคำรับรองฯ และ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการกับส่วนราชการในสังกัด 2. การประเมินผลส่วนราชการ * มิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล วิเคราะห์จากยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แล้วนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กระทรวง โดยยึดตัวชี้วัดในปี 2556 เป็นฐาน และมีจำนวนไม่เกิน 5 ตัว * มิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ จะวัดผลในระดับ กระทรวง โดยคำนวณผลคะแนนเฉลี่ยจากผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในสังกัด 3. ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) จะดำเนินการวัดผลเฉพาะ กระทรวงที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งเจ้าภาพจะต้องดำเนินการติดตาม outcome KPI และ output KPI ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการผลักดันให้การดำเนินการ Joint KPIs บรรลุผล สำเร็จ หลักการในการกำหนดกรอบปี 2557

4 ตัวชี้วัดที่ 4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตัวชี้วัดกรณี 1 น้ำหนัก กรณี 2 น้ำหนัก กรณี 3 น้ำหนัก กรณี 4 น้ำหนัก 1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 1.25 -- 2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1 1.25 2 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 2 2.50 3 4 การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 6 เดือนแรก 1- 1.25 - น้ำหนักรวม 5555 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 7476788082 ตัวชี้วัดการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 1 ตัวชี้วัดการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 x 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 2 ตัวชี้วัดการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผน 3 ตัวชี้วัดการเบิก จ่ายเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปีและขยาย เวลาการเบิกจ่ายเงิน 6 เดือนแรก วงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ ที่ส่วนราชการเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 x 100 วงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ ที่ส่วนราชการได้รับอนุมัติ 4 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 9192939495 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 9192939495 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 4345474951 X 1, X 2, X 3, X 4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมแต่ละไตรมาส Y 1, Y 2, Y 3, Y 4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส

5 ตัวชี้วัดที่ 5 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ตัวชี้วัดนี้ใช้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ โดยที่ ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้พลังงานลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 1. ด้านไฟฟ้า 2. ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด ด้านไฟฟ้า 1 1 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (Energy Utilization Index, EUI) = (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 2 2 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ำมัน (Energy Utilization Index, EUI) = (90% ของปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ำมันจริง ปริมาณการใช้น้ำมันจริง สำนักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น

6 ตัวชี้วัดที่ 5 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ (ต่อ) ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนคะแนน 1มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่ สนพ. กำหนด 0.5000 22.1มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณ การใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ สนพ. กำหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 0.2500 2.2มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557 0.2500 3มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 0.0001 - 0.5000 4มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 0.0001 - 0.5000 5มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กำหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 0.0001 - 0.5000 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนคะแนน 1มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่ สนพ. กำหนด 0.5000 22.1มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ สนพ. กำหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 0.2500 2.2มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจำปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 0.2500 3มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี งบประมาณ 2557 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กำหนด อยู่ ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 0.0001 - 0.5000 4มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี งบประมาณ 2557 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กำหนด อยู่ ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 0.0001 - 0.5000 5มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี งบประมาณ 2557 ตามสูตรการคำนวณที่ สนพ. กำหนด อยู่ ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลการคำนวณค่าดัชนีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 0.0001 - 0.5000 ด้านไฟฟ้า 1 1 ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 2 2

7 ตัวชี้วัดที่ 6 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดน้ำหนัก 1ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 2 2ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ผลการดำเนินงานจริง x 100 ค่าเป้าหมายที่กำหนด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หมายถึง ตัวชี้วัดที่ส่วนราชการเลือก มาวัดผลการดำเนินการ ซึ่งต้องสะท้อนถึงความสำเร็จ ในการสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตใน กระบวนงานที่ดำเนินการ ระดับ 1ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 7075808590 1 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 7075808590 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามกระบวนงานที่ ดำเนินการสร้างความโปร่งใส สำรวจโดยผุ้ประเมินอิสระจากภายนอก เป็นการวัดกระบวนงานตามภารกิจของส่วนราชการที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น และเกี่ยวข้องกับการให้บริการต่อประชาชนโดยตรง สำนักงาน ก. พ. ร. ประเมินจากผลการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ร่วมกับผลการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปผ่านช่องทาง เว็บไซต์ (www.stopcorruption.go.th) ตู้รับเรื่องร้องเรียน และสายด่วน 1206

8 ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 8

9 กรอบการประเมินผลของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มิติภายนอก (ร้อยละ70 ) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ10) มิติภายใน (ร้อยละ30 ) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ20) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ10) มิติภายนอก มิติภายใน 9 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ร้อยละ 15) การสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 5)

10 ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 10 GES ด้านการพัฒนา องค์การ การพัฒนาบุคลากร ประเด็นการประเมินผล ทุนมนุษย์ - การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ (HRD) - การบริหารทรัพยากร มนุษย์ (HRM) การพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ ประเด็นการประเมินผล ทุนสารสนเทศ - ความพึงพอใจของผู้ใช้ สารสนเทศ - ประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศ การพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ ประเด็นการประเมินผล ทุนองค์การ - ความสอดคล้องเชื่อมโยง กันในองค์การ - ความสำเร็จขององค์การ - การสร้างสิ่งใหม่ Human CapitalInformation CapitalOrganization Capital Survey Online ตรวจเชิง ประจักษ์ Survey Online + KPI การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

11 11 ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) 1.ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญของ องค์การ 2 2.จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ10 รวม15

12 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การน้ำหนัก ร้อยละ 2 ลักษณะสำคัญขององค์การ พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม วัฒนธรรม ลักษณะโดยรวมของบุคลากร เทคโนโลยี อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การกำกับดูแลตนเองที่ดี องค์การที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาพการแข่งขัน ปัจจัยสำคัญ ปัจจัยแวดล้อม ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลเชิงแข่งขัน ข้อจำกัดในการได้ข้อมูล ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนรู้ขององค์การ ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 2- 3 จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 4- 5 จัดส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน และรายงานมีความ ครบถ้วนและทันสมัย

13 13 การประเมินน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 9.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 1.5 ≤678910 เกณฑ์การให้คะแนน จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ น้ำหนัก ร้อยละ 3

14 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การน้ำหนัก ร้อยละ 10 Survey ครั้งที่ 2 1 – 15 ก.ย. 57 นำผลไป พัฒนาองค์การ Survey ครั้งที่ 1 16 - 30 ก.ย. 56

15 15  ความเห็น หมายถึง การแสดงความคิดเห็น ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคลากรภายในองค์การ กับข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  ความสำคัญ หมายถึง การให้น้ำหนักในการพิจารณากับเรื่องที่เห็นว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อองค์การ หรือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากกว่าเรื่องอื่น  หลักการประเมินจากการสำรวจ Organization Development Survey คือการทำให้ GAP น้อยที่สุด ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสำคัญและความเห็นของบุคลากร ภายในองค์การ (Gap)  หากส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายใน องค์กร (Gap) มีค่าสูง แสดงว่า สิ่งที่บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสำคัญที่ องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้นหน่วยงานควรดำเนินการพัฒนาองค์การโดย การหาสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไข  หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กำหนดไว้ (สามารถตรวจสอบ จำนวนผู้ตอบขั้นต่ำของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสำรวจออนไลน์) จะได้คะแนนเท่ากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนำผลการสำรวจมาใช้เป็น ตัวแทนในการประเมินผลได้ Survey Online

16 16 Survey Online

17 17 Survey Online

18 18 Survey Online

19 19 Survey Online

20 20 Survey Online

21 21 Survey Online

22 22 แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ

23 23 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การน้ำหนัก ร้อยละ 10 สูตรคำนวณ: คะแนนตัวชี้วัด = X + (0.2 x Y) X = ค่าคะแนนตามระดับการดำเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ และค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่าง ความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 Y = จำนวนข้อคำถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึง พอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 Xระดับการดำเนินการ 1จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e- SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน และค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อ ความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 มากกว่า ครั้งที่ 1 2จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e- SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน และค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อ ความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 น้อยกว่า หรือเท่ากับครั้งที่ 1 3จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e- SAR ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน และค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อ ความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 มากกว่า ครั้งที่ 1 4จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ e- SAR ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน และค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อ ความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 น้อยกว่า หรือเท่ากับครั้งที่ 1

24 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเด็นการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก 70.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google