งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมเจรจาข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมเจรจาข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมเจรจาข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเจรจาข้อตกลงและประเมินผลตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ของมิติภายนอก ด้านประสิทธิผล สำหรับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

3 วิธีการจัดทำคำรับรอง ฯ วิธีการจัดทำคำรับรอง ฯ หน่วยงานจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ จัดส่งร่างตัวชี้วัด ให้กลุ่ม ก.พ.ร. พิจารณาในเบื้องต้น ทีมงาน CMT พิจารณาความ เหมาะสม KPI และ เจรจาคำรับรอง ฯ คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ หน่วยงาน ดำเนินงานตามคำ รับรอง ฯ และ ประเมินผลตนเอง ทีมงาน CMT ประเมินผล รับสิ่งจูงใจตาม ระดับของผลงาน ประกาศให้ ประชาชนทราบ - พัฒนาอะไร - ผลงานวัดด้วยตัวชี้วัดอะไร - เป้าหมายเท่าใด

4 ร่างกรอบการประเมินผลของหน่วยงาน ร่างกรอบการประเมินผลของหน่วยงาน ประเด็นการประเมินผลตัวชี้วัดน้ำหนัก ( ร้อยละ ) มิติภายนอก มิติด้านประสิทธิผล 70 ประสิทธิผล 1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจ / เอกสารงบประมาณของกรม ตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจ / เอกสารงบประมาณของกรม20 2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจของหน่วยงาน40 คุณภาพ 3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7 4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 3 มิติภายใน30 ประสิทธิภาพ 5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 6. ระดับความสำเร็จของการบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 5 7. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับ เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย5 พัฒนาองค์การ 8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 5 9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 5 10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 5 น้ำหนักรวม100

5 ตัวชี้วัดบังคับด้านประสิทธิผล ตามมติทีมงาน CMT เมื่อวันที่ 22 ธค.2554 ตัวชี้วัดบังคับด้านประสิทธิผล ตามมติทีมงาน CMT เมื่อวันที่ 22 ธค.2554 1. ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ตามมาตรฐานสากล 2. ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนนำข้อมูลและองค์ความรู้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ 3. ร้อยละของการให้บริการตรวจวิเคราะห์ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (ตัวชี้วัดบูรณาการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์) (ตัวชี้วัดบูรณาการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์)

6 ข้อเสนอตัวชี้วัดของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

7 กลุ่มที่ 1 เสนอ 4 ตัวชี้วัดบังคับ จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศวก.ที่ 1 ตรัง ศวก.ที่ 2 อุดรธานี ศวก.ที่ 3 ชลบุรี ศวก.ที่ 4 สมุทรสงคราม ศวก.ที่ 5 นครราชสีมา

8 ศวก. ที่ 1 ตรัง วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ตลอดจน การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภาคใต้ตาม มาตรฐานสากล ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข สาธารณสุข 2. วิจัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้าน คุ้มครองผู้บริโภคและด้านชันสุตรสาธารณสุข

9 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 80859095100 ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ตามมาตรฐานสากล น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : หมายถึง ร้อยละจำนวนของห้องปฏิบัติการ/รายการทดสอบสะสมของหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ เงื่อนไข : 1. ให้หน่วยงานเผยแพร่แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก หัวหน้าหน่วยงานในเว็บไซด์ ภายในวันที่ 31 มีค.2555 2. หน่วยงานต้องได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้นครบทุกรายการที่ยื่นขอการรับรอง และสามารถ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หน่วยงานรับรองกำหนด แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ตค.2555 จึงจะนำมานับเป็นปริมาณสะสมได้ ศวก. ที่ 1 ตรัง

10 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ วิจัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การแพทย์ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 1 ตรัง

11 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิจัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 1 ตรัง

12 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 1 ตรัง

13 ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและ ด้านชันสูตรสาธารณสุช ด้านชันสูตรสาธารณสุช ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 1 ตรัง

14 ศวก. ที่ 2 อุดรธานี วิสัยทัศน์ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ภายในปี 2560 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เป็นที่ยอมรับ ตามมาตรฐานสากล ตามมาตรฐานสากล 2. พัฒนาความสามารถเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง 3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนาระบบ การตรวจวิเคราะห์และแจ้งเตือนภัย 4. สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์นำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่

15 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 80859095100 ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน สากล สากล ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ตามมาตรฐานสากล น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : หมายถึง ร้อยละจำนวนของห้องปฏิบัติการ/รายการทดสอบสะสมของหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ ศวก. ที่ 2 อุดรธานี เงื่อนไข : 1. ให้หน่วยงานเผยแพร่แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก หัวหน้าหน่วยงานในเว็บไซด์ ภายในวันที่ 31 มีค.2555 2. หน่วยงานต้องได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้นครบทุกรายการที่ยื่นขอการรับรอง และสามารถ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หน่วยงานรับรองกำหนด แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ตค.2555 จึงจะนำมานับเป็นปริมาณสะสมได้

16 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้นำไปสู่การพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และแจ้งเตือนภัย และแจ้งเตือนภัย ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 2 อุดรธานี

17 ประเด็นยุทธศาสตร์ สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นำไปสู่ การพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ การพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 2 อุดรธานี

18 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 2 อุดรธานี

19 ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและ ด้านชันสูตรสาธารณสุช ด้านชันสูตรสาธารณสุช ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 2 อุดรธานี

20 ศวก. ที่ 3 ชลบุรี วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในภาคตะวันออกที่มีความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข และสาธารณสุข 2. ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

21 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 80859095100 ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข และสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ตามมาตรฐานสากล น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : หมายถึง ร้อยละจำนวนของห้องปฏิบัติการ/รายการทดสอบสะสมของหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ ศวก. ที่ 3 ชลบุรี เงื่อนไข : 1. ให้หน่วยงานเผยแพร่แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก หัวหน้าหน่วยงานในเว็บไซด์ ภายในวันที่ 31 มีค.2555 2. หน่วยงานต้องได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้นครบทุกรายการที่ยื่นขอการรับรอง และสามารถ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หน่วยงานรับรองกำหนด แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ตค.2555 จึงจะนำมานับเป็นปริมาณสะสมได้

22 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 3 ชลบุรี

23 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 3 ชลบุรี

24 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 3 ชลบุรี

25 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 3 ชลบุรี

26 ศวก. ที่ 4 สมุทรสงคราม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตภาคกลาง ตอนล่าง ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการ 2. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การแพทย์ 3. ประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ 4. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

27 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 80859095100 ประเด็นยุทธศาสตร์ เสริสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ตามมาตรฐานสากล น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : หมายถึง ร้อยละจำนวนของห้องปฏิบัติการ/รายการทดสอบสะสมของหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ ศวก. ที่ 4 สมุทรสงคราม เงื่อนไข : 1. ให้หน่วยงานเผยแพร่แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก หัวหน้าหน่วยงานในเว็บไซด์ ภายในวันที่ 31 มีค.2555 2. หน่วยงานต้องได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้นครบทุกรายการที่ยื่นขอการรับรอง และสามารถ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หน่วยงานรับรองกำหนด แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ตค.2555 จึงจะนำมานับเป็นปริมาณสะสมได้

28 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การแพทย์ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 4 สมุทรสงคราม

29 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 4 สมุทรสงคราม

30 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 4 สมุทรสงคราม

31 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 4 สมุทรสงคราม

32 ศวก. ที่ 5 นครราชสีมา วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาและรักษาระบบห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ให้ได้รับรองตามมาตรฐานสากล การแพทย์ให้ได้รับรองตามมาตรฐานสากล 2. วิจัย วิเคราะห์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้าน การแพทย์ เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

33 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 80859095100 ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ตามมาตรฐานสากล น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : หมายถึง ร้อยละจำนวนของห้องปฏิบัติการ/รายการทดสอบสะสมของหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ ศวก. ที่ 5 นครราชสีมา เงื่อนไข : 1. ให้หน่วยงานเผยแพร่แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก หัวหน้าหน่วยงานในเว็บไซด์ ภายในวันที่ 31 มีค.2555 2. หน่วยงานต้องได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้นครบทุกรายการที่ยื่นขอการรับรอง และสามารถ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หน่วยงานรับรองกำหนด แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ตค.2555 จึงจะนำมานับเป็นปริมาณสะสมได้

34 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ วิจัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การแพทย์ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 5 นครราชสีมา

35 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 5 นครราชสีมา

36 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 5 นครราชสีมา

37 ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและ ด้านชันสูตรสาธารณสุช ด้านชันสูตรสาธารณสุช ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 5 นครราชสีมา

38 กลุ่มที่ 2 เสนอ 4 ตัวชี้วัดบังคับ + 1 ตัวชี้วัด จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศวก.ที่ 10 เชียงใหม่ ศวก.ที่ 13 เชียงราย

39 ศวก. ที่ 10 เชียงใหม่ วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขต ภาคเหนือตอนบน ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ 2. วิเคราะห์ วิจัย ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย 3. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

40 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 80859095100 ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ตามมาตรฐานสากล น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : หมายถึง ร้อยละจำนวนของห้องปฏิบัติการ/รายการทดสอบสะสมของหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ ศวก. ที่ 10 เชียงใหม่ เงื่อนไข : 1. ให้หน่วยงานเผยแพร่แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก หัวหน้าหน่วยงานในเว็บไซด์ ภายในวันที่ 31 มีค.2555 2. หน่วยงานต้องได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้นครบทุกรายการที่ยื่นขอการรับรอง และสามารถ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หน่วยงานรับรองกำหนด แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ตค.2555 จึงจะนำมานับเป็นปริมาณสะสมได้

41 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ วิจัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การแพทย์ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 10 เชียงใหม่

42 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 10 เชียงใหม่

43 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 10 เชียงใหม่

44 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 10 เชียงใหม่

45 ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญการสอบเทียบ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพ มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : การพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการกิจกรรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing provider) การสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล การสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ศวก. ที่ 10 เชียงใหม่ ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน ระดับ2 - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของหน่วยงาน - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - สามารถยื่นขอการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ระดับ3 - ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง - ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่หน่วยรับรองกำหนด ระดับ4 ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่หน่วยรับรองกำหนด ร้อยละ 25 ระดับ5 ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่หน่วยรับรองกำหนด ร้อยละ 50 เงื่อนไข : ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง 90 วัน นับจากวันที่ตรวจประเมินและต้องดำเนินการให้ เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตค.2555

46 ศวก. ที่ 13 เชียงราย วิสัยทัศน์ มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่สี่เหลี่ยม เศรษฐกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ 2. วิจัย วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง เพื่อแจ้งเตือนภัยด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

47 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 80859095100 ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ตามมาตรฐานสากล น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : หมายถึง ร้อยละจำนวนของห้องปฏิบัติการ/รายการทดสอบสะสมของหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ตามมาตรฐานสากล เทียบกับจำนวนเป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ปี 2552-2555 ที่กำหนดเป้าหมาย หน่วยงานจะต้อง ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ ได้รับการรับรองร้อยละ 100 ของรายการทดสอบที่สำคัญ ศวก. ที่ 13 เชียงราย เงื่อนไข : 1. ให้หน่วยงานเผยแพร่แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก หัวหน้าหน่วยงานในเว็บไซด์ ภายในวันที่ 31 มีค.2555 2. หน่วยงานต้องได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้นครบทุกรายการที่ยื่นขอการรับรอง และสามารถ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หน่วยงานรับรองกำหนด แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ตค.2555 จึงจะนำมานับเป็นปริมาณสะสมได้

48 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ วิจัย วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง เพื่อแจ้งเตือนภัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 13 เชียงราย

49 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 13 เชียงราย

50 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 13 เชียงราย

51 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 13 เชียงราย

52 ระดับ1 ห้องปฏิบัติการ 1 แห่งได้รับการตรวจติดตามภายใน ระดับ2 ห้องปฏิบัติการ 2 แห่งได้รับการตรวจติดตามภายใน ระดับ3 ห้องปฏิบัติการ 3 แห่งได้รับการตรวจติดตามภายใน ระดับ4 ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อย่างน้อย 1 แห่ง ยื่นเอกสารขอการรับรองตาม ระบบคุณภาพหรือธำรงรักษาระบบคุณภาพ ระดับ5 ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อย่างน้อย 2 แห่ง ยื่นเอกสารขอการรับรองตาม ระบบคุณภาพหรือธำรงรักษาระบบคุณภาพ ศวก. ที่ 13 เชียงราย ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 2.5 จำนวนห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในเขตสาธารณสุขที่ 16 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : การพัฒนาห้องปฏิบัติการหมายถึงการส่งเสริมสนับสนุนห้องปฏิบัติการให้มีการดำเนินงาน ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน เช่น ISO 15189 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) เพื่อให้ ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน เช่น ISO 15189 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) เพื่อให้ ห้องปฏิบัติการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ห้องปฏิบัติการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเชื่อถือได้ และเชื่อถือได้

53 กลุ่มที่ 3 มีตัวชี้วัดบังคับ 3 ตัวชี้วัด (ไม่มีตัวชี้วัดขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการ) จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่ ศวก.ที่ 6 ขอนแก่น ศวก.ที่ 7 อุบลราชธานี ศวก.ที่ 8 นครสวรรค์ ศวก.ที่ 9 พิษณุโลก ศวก.ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ศวก.ที่ 12 สงขลา ศวก.ที่ 14 ภูเก็ต

54 ประเด็นยุทธศาสตร์ วิจัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การแพทย์ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสารเคมีป้องกันกำจัด ศัตรูพืช ศัตรูพืช น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ในผักและผลไม้สด ในผักและผลไม้สด ศวก. ที่ 6 ขอนแก่น ระดับ1 เตรียมความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาวิธีการทดสอบหาปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัด ศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในผัก/ผลไม้ ระดับ2 ทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ได้แล้วเสร็จ ระดับ3 มีผลการทดสอบเปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารอยู่ ในเกณฑ์ยอมรับ ระดับ4 ดำเนินการ Internal audit และแก้ไขข้อบกพร่องได้แล้วเสร็จ ระดับ5 ยื่นขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 และได้รับการ ตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก

55 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ วิจัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การแพทย์ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 6 ขอนแก่น

56 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 6 ขอนแก่น

57 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 6 ขอนแก่น

58 ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและ ด้านชันสูตรสาธารณสุช ด้านชันสูตรสาธารณสุช ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 6 ขอนแก่น

59 ระดับ1 มีแผนปฏิบัติการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ2 - ดำเนินการตามแผนได้แล้วเสร็จครบถ้วน - มีการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน เสนอผู้อำนวยการศูนย์ เสนอผู้อำนวยการศูนย์ ระดับ3 ห้องปฏิบัติการรักษาระดับการพัฒนาให้อยู่ที่ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยกว่า 100 ระดับ4 ห้องปฏิบัติการรักษามาตรฐานและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสะสมอย่างน้อย 20 แห่ง ระดับ5 ห้องปฏิบัติการรักษามาตรฐานและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสะสมอย่างน้อย 24 แห่ง ศวก. ที่ 7 อุบลราชธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขเขต 13 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย :

60 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 7 อุบลราชธานี

61 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 7 อุบลราชธานี

62 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 7 อุบลราชธานี

63 ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและ ด้านชันสูตรสาธารณสุช ด้านชันสูตรสาธารณสุช ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 7 อุบลราชธานี

64 ระดับ1 ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาลเป้าหมายสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ระดับ2 ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลเป้าหมายสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ระดับ3 ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลเป้าหมายสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ระดับ4 ร้อยละ 3 ของโรงพยาบาลเป้าหมายสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและขอรับรองระบบ คุณภาพ ระดับ5 ร้อยละ 5 ของโรงพยาบาลเป้าหมายสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและขอรับรองระบบ คุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ภาครัฐและเอกชน ภาครัฐและเอกชน น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : ตัวชี้วัดนี้จะช่วยสนับสนุนตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขในการฟื้นฟูสถานบริการให้สามารถ ให้บริการที่ดี มีคุณภาพ ต่อประชาชนหลักงสถานการณ์อุทกภัย ให้บริการที่ดี มีคุณภาพ ต่อประชาชนหลักงสถานการณ์อุทกภัย ศวก. ที่ 8 นครสวรรค์

65 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 8 นครสวรรค์

66 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 8 นครสวรรค์

67 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 8 นครสวรรค์

68 ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและ ด้านชันสูตรสาธารณสุช ด้านชันสูตรสาธารณสุช ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 8 นครสวรรค์

69 ศวก. ที่ 9 พิษณุโลก วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับภาค ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ สาธารณสุข สาธารณสุข 2. วิจัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด

70 ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 สามารถยื่นขอรับการรับรองการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17043:2010 อย่างน้อย 2 แผนงาน ระดับ4 ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานISO/IEC17043:2010 จากหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 2 แผนงาน ระดับ5 สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่หน่วยรับรองกำหนดอย่างน้อย 1 แผนงาน ศวก. ที่ 9 พิษณุโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข และสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการขอรับรองการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17043:2010 ตามมาตรฐาน ISO/IEC17043:2010 น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย :

71 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ วิจัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การแพทย์ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 9 พิษณุโลก

72 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 9 พิษณุโลก

73 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 9 พิษณุโลก

74 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 9 พิษณุโลก

75 ศวก. ที่ 11 สุราษฎร์ธานี วิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานบริการ และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาสาธารณสุข ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2. วิจัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. แก้ไขปัญหายาเสพติด

76 ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของ รพ.สต.ต้นแบบ ของ รพ.สต.ต้นแบบ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : ศวก. ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ระดับ1 รพ.สต.มีการแต่งตั้ง/มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระดับ2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ได้ โดยการทดสอบตัวอย่างควบคุม ระดับ3 - รพ.สต.มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการตรวจค้นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและระดับไขมัน ในเลือดสูง ในเลือดสูง - มีรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ฯ ระดับ4 ร้อยละ 70 (จำนวน 5 แห่ง) ของรพ.สต.เป้าหมายสามารถให้บริการตรวจค้นกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและระดับไขมันในเลือดสูง ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดกึ่งอัตโนมัติ ระดับ5 ร้อยละ 100 (จำนวน 7 แห่ง) ของรพ.สต.เป้าหมายสามารถให้บริการตรวจค้นกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและระดับไขมันในเลือดสูง ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดกึ่งอัตโนมัติ

77 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ วิจัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การแพทย์ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

78 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

79 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

80 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

81 ศวก. ที่ 12 สงขลา วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภาคใต้ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ 2. วิจัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง เพื่อแจ้งเตือนภัย 3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

82 ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการขยายแผนการให้บริการทดสอบความชำนาญ การตรวจวินิจฉัยเชื้อเอชไอวี การตรวจวินิจฉัยเชื้อเอชไอวี น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : การขยายแผนการให้บริการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรสาธารณสุข ที่มีการตรวจวินิจฉัยเชื้อเอชไอวี ที่มีการตรวจวินิจฉัยเชื้อเอชไอวี ศวก. ที่ 12 สงขลา ระดับ1 มีแผนปฏิบัติการแผนงานการให้บริการทดสอบความชำนาญการตรวจวินิจฉัยเชื้อเอชไอวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ2 มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบอย่าง สม่ำเสมอ (รอบ 6,9,12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนได้แล้วเสร็จครบถ้วน - สามารถเปิดให้บริการทดสอบความชำนาญการตรวจวินิจฉัยเชื้อเอชไอวีได้ ระดับ4ส่งรายงานผลการทดสอบความชำนาญให้ห้องปฏิบัติสมาชิกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 ระดับ5 มีผลการความพึงพอใจต่อการดำเนินแผนงานที่ขยายการให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

83 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 12 สงขลา

84 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 12 สงขลา

85 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 12 สงขลา

86 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 12 สงขลา

87 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในปัสสาวะเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ในปัสสาวะเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : ศวก. ที่ 14 ภูเก็ต ระดับ1 จัดทำ/โครงการ/แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 ระดับ2 ดำเนินการตามแผนได้แล้วเสร็จครบถ้วน ระดับ3 ยื่นขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ระดับ4ได้รับการตรวจประเมินและแก้ขไข้อบกพร่องแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ระดับ5 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

88 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 4050607080 ตัวชี้วัดบังคับถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดกรม ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคประชาชนที่นำข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ วิจัย การประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานวิจัย หรือข้อเสนอแนะ ในรายงานโครงการ/การวิจัย ในรายงานโครงการ/การวิจัย ศวก. ที่ 14 ภูเก็ต

89 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดบูรณาการการทำงานของ ศวก. ทุกแห่ง โดย ศวก. ทุกแห่ง จะได้รับคะแนน ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ผลการประเมินผลเท่ากัน แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนชุมชนที่มีการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ประโยชน์ น้ำหนัก ร้อยละ 5 ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 110 ชุมชน 120 ชุมชน 130 ชุมชน 140 ชุมชน 150 ชุมชน คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศวก. ที่ 14 ภูเก็ต

90 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ น้ำหนัก ร้อยละ 5 คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยา จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการผลิตและใช้ในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพ พร้อมขอรับการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ระดับ1 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ที่ระบุกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ อย่างชัดเจน อย่างชัดเจน - แผน ฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ระดับ2 - มีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) ระดับ3 - ดำเนินการตามแผน ฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน ฯ - แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างน้อย 2 แห่ง ระดับ4 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 3 แห่ง ระดับ5 แหล่งผลิตวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยื่นขอรับการ รับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 4 แห่ง ศวก. ที่ 14 ภูเก็ต

91 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยในการให้บริการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำหนัก ร้อยละ 10 คำอธิบาย : พิจารณาจากร้อยละของตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วแสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรม ฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของาน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดตามประกาศของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โดยเปรียบเทียบกับจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 5060708090 เงื่อนไข : ให้หน่วยงานเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจริง 9 เดือน คือ ตั้งแต่ มค.- กย.2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ โดยเก็บข้อมูลทุกตัวอย่าง สูตรการคำนวณ : จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด X 100 จำนวนตัวอย่าง/งานบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ศวก. ที่ 14 ภูเก็ต


ดาวน์โหลด ppt ประชุมเจรจาข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555.