งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินการ ระยะที่ 2 มิ.ย. 48ก.ค. 48ส.ค. 48ก.ย. 4831 มี.ค. 49 7 คกก.GG 27 คทง. Blueprint 28-31 คทง.จัดทำ ข้อมูล 14 Work shop II ส่ง ข้อเสนอ การ เปลี่ยนแป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินการ ระยะที่ 2 มิ.ย. 48ก.ค. 48ส.ค. 48ก.ย. 4831 มี.ค. 49 7 คกก.GG 27 คทง. Blueprint 28-31 คทง.จัดทำ ข้อมูล 14 Work shop II ส่ง ข้อเสนอ การ เปลี่ยนแป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนการดำเนินการ ระยะที่ 2 มิ.ย. 48ก.ค. 48ส.ค. 48ก.ย. 4831 มี.ค. 49 7 คกก.GG 27 คทง. Blueprint 28-31 คทง.จัดทำ ข้อมูล 14 Work shop II ส่ง ข้อเสนอ การ เปลี่ยนแป ลง ประเด็นยุทธศาสตร์ เดิม ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เหลือ 1-5 คทง.จัดทำ ข้อมูล(ต่อ) 8-10 สรุป/จัด ทำ ข้อมูล ส่งร่างข้อเสนอฯ ครั้งที่ 1 22 คทง. Blueprint 23-31 คทง.ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล 1-9 ส่งร่าง ข้อเสนอ ฯ ครั้งที่ 2 14 คกก.GG 19 - 29 จัดทำรูปเล่ม 30 ส่งข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลง

3 Blueprint for Change - แผนปฏิบัติ Blueprint for Change.... การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ดำเนินการขอ งบประมาณ โครงการ.... Gap หรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง  ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน  เทคโนโลยี  การจัดแบ่งงานและหน้าที่  บุคลากร Gap หรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง  การจัดแบ่งงานและหน้าที่  บุคลากร ภาพรวมลำดับขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง กระบวนงาน กระบวนงาน ปัจจุบันที่คัดเลือก มาปรับปรุง กระบวนงานที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการใน ปัจจุบัน กระบวนงาน อนาคต VS องค์กร / บุคลา กร Competency ที่มีอยู่ในปัจจุบัน Competency ที่จำเป็นจะต้องมี ประเด็น ยุทธศา สตร์ / กลยุทธ์ VS

4 1.7 ระย ะเวล าที่ ใช้ 1.6 หน่ว ยงา นที่ รับผิ ดช อบ 1.5 เลขที่ อ้างอิง แนว ทางกา ร พัฒนา องค์กร และ บุคลาก ร 1.4 แนวทางการ พัฒนาองค์กรและ บุคลากร 1.3 สาเหตุที่ต้องการการ พัฒนา Competency 1.2 Com pete ncy ที่ ต้องก าร พัฒน า 1.1 กล ยุทธ์ แบบฟอร์ มที่ 2 แบบฟอร์ มที่ 3 - แบบฟอร์ม ที่ 1 แบบฟอร์มที่ 1.1 ชุด 2 แบบฟอร์มที่ 4.2 และ 1.3 แบบฟอร์มที่ 6 ด้าน กระบวนงาน แบบฟอร์ มที่ 4 สิ่งที่ต้องดำเนินการ / สิ่งที่ต้อง เปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร การจัดแบ่งงานและหน้าที่ ด้านขีดสมรรถนะองค์กรและ บุคลากร การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ภาพรวม ลำดับแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง รูปเล่ม ข้อเสนอ การ เปลี่ยนแปล ง แบบฟอร์มที่ 5

5 คุ้มคร อง ผู้บริโ ภค ผลิตภั ณฑ์ สุขภา พ ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กระบวนงาน 1. พัฒนาขีด ความ สามารถการ คุ้มครอง ผู้บริโภคทาง LAB 2. พัฒนาขีด ความสามารถ การคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน วัตถุเสพติด 1.1 ตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ / ชันสูตร 1.2 พัฒนา LAB 2.1 ตรวจวิเคราะห์ วัตถุเสพติด 2.2 พัฒนา LAB Redesign แบบ 4,5,6 ส่ง สนง. ก. พ. ร. 30 ก. ย.48 ยุทธ 1

6 QA ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กระบวนงาน พัฒนา / รับรอง LAB + เครือข่ายส่วนภูมิภาค 1. พัฒนา LAB รัฐ + เอกชน 2. PT 3. รับรอง LAB ยอมรับ ระดับสากล Design ( ระยะ 1+2) ส่ง สนง. ก. พ. ร. 31 มีค.49 ยุทธ 2 วิจัยพัฒนา เฝ้าระวังโรค / ภัยสุขภาพ 1. วิจัยพัฒนา + เสริมขีด ความสามารถการแข่งขัน ของประเทศ 2. พัฒนาระบบเตือนภัย / เฝ้าระวังภัยสุขภาพ 1.1 วิจัยด้าน Sci. 1.2 วิจัยแก้ปัญหาเอดส์ ( บูรณาการ ) 1.3 วิจัยโรคเอดส์ ( บูรณาการ ) 2.1 วิเคราะห์ / ประเมินความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ ยุทธ 3

7 วิจัย & พัฒนา สมุนไพร ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กระบวนงาน ส่งเสริม / พัฒนาวิจัย สมุนไพร 1. ศึกษาวิจัย / พัฒนา / ประยุกต์ใช้ แพทย์แผนไทย พื้นบ้าน ทางเลือก 2. เพิ่มศักยภาพวิจัยประยุกต์ แพทย์แผนไทย พื้นบ้าน ทางเลือก Design ( ระยะ 1+2) ส่ง สนง. ก. พ. ร. 31 มีค.49 ยุทธ 4 พัฒนาระบบ บริหารจัดการ พัฒนาระบบกลไก บริหารจัดการ / การมีส่วนร่วม 1.Competency. 2. บริหารจัดการทรัพยากร 3. พัฒนา IT ยุทธ 5

8 แบบฟอร์มที่ 5 : แบบฟอร์มเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญต่อความ สำเร็จและสิ่งที่จะต้องมุ่งเน้น / ให้ความสำคัญ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กระบวน งาน วัตถุประ สงค์ ปัจจัยสำคัญต่อ ความสำเร็จ (Key Success Factors) สิ่งที่จะต้อง มุ่งเน้น / ให้ความสำคัญ ชื่อกระบวนงานที่คัดเลือกมาปรับปรุง #1 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโบชน์ : 1……………………….. 2……………………….. ชื่อกระบวนงานที่คัดเลือกมาปรับปรุง #2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโบชน์ : 1……………………….. 2……………………….. ชื่อกระบวนงานทึ่ต้องจัดทำเพิ่มเติม #1 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโบชน์ : 1……………………….. 2……………………….. ชื่อกระบวนงานทึ่ต้องจัดทำเพิ่มเติม #2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโบชน์ : 1……………………….. 2……………………….. 1 2 1 2 1 2 1 2 กระบวนงานที่คัดเลือกมาปรับปรุง ( จากแบบฟอร์ม 4.2) กระบวนงานทีต้องจัดทำเพิ่มเติม ( จากแบบฟอร์ม 1.1 ชุดที่ 2)

9 แบบฟอร์มที่ 6 : แบบฟอร์มเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ต้องดำเนินการ / สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กระบวนงา น กิจกรรม ปัจจุบัน กระบวนงานที่คัดเลือกมาปรับปรุง ( จากแบบฟอร์ม 4.2) กระบวนงานทีต้องจัดทำเพิ่มเติม ( จากแบบฟอร์ม 1.1 ชุดที่ 2) กิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุผล ชื่อ หน่วยงาน หลัก ที่ รับผิดชอบ : ชื่อ หน่วยงา น ที่ เกี่ยวข้อ ง : สิ่งที่ต้อง ดำเนินการ / สิ่งที่ต้อง เปลี่ยนแปลง เป็นการ เปลี่ยนแปลง ด้าน * ชื่อกระบวนงาน ….. กิจกรรม ….. หมายเหตุ * ระบุด้าน ด้านขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน (P) ด้านการจัดแบ่งงานและหน้าที่ (S) ด้านเทคโนโลยี (T) ด้านบุคลากร (H)

10 ระยะที่ 1 (2.5 %) ระยะเวลา 31 มี. ค.48 (1.25 %) ความครบถ้วน : ทุก FORM/ กระบวนงาน /COMPETENCY (1.25%) ระยะที่ 2 (7.5 %) ระยะเวลา 30 ก. ย. 48 (1.25 %) ความครบถ้วน (1.25%) คุณภาพ : สอดคล้องนโยบายรัฐบาล (1)/ เนื้อหา (4) : เป้าหมายชัดเจน ท้าทาย วัดได้ (5.0%) : รายละเอียดครบถ้วน ลำดับ ความสำคัญ Milestone : ผู้รับผิดชอบ ทีม งบประมาณ : เหตุผล : ความ เป็นไปได้ ข้อเสนอการ ป. ป. (10%)


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินการ ระยะที่ 2 มิ.ย. 48ก.ค. 48ส.ค. 48ก.ย. 4831 มี.ค. 49 7 คกก.GG 27 คทง. Blueprint 28-31 คทง.จัดทำ ข้อมูล 14 Work shop II ส่ง ข้อเสนอ การ เปลี่ยนแป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google