งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Office of The Civil Service Commission www.oc sc.go.th กองทุนสวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Office of The Civil Service Commission www.oc sc.go.th กองทุนสวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Office of The Civil Service Commission www.oc sc.go.th กองทุนสวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 Office of The Civil Service Commission www.oc sc.go.th กองทุนสวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1) กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ก. ข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง หรือประเภท อำนวยการระดับต้นและระดับสูง หรือ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับ ทรงคุณวุฒิ จะได้รับพวงหรีดของอธิบดี และ รองอธิบดีจำนวน 3 ท่าน ในนาม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมเงิน สมทบประกอบพิธีศพ โดยกรม ฯ เป็น เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 1 คืน ศพละ จำนวน 5,000 บาท

3 Office of The Civil Service Commission www.oc sc.go.th กองทุนสวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข. ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับ ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับ ชำนาญงาน และระดับอาวุโส หรือ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับพวงหรีดของ อธิบดีและรองอธิบดีที่รับผิดชอบเฉพาะ กอง / ศูนย์นั้นในนาม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมเงิน สมทบประกอบพิธีศพ โดยกรมฯ เป็น เจ้าภาพสวดพระ - อภิธรรมศพ 1 คืน ศพละ จำนวน 5,000 บาท

4 Office of The Civil Service Commission www.oc sc.go.th กองทุนสวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2) กรณีที่บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ ถึงแก่กรรมจะ ได้รับเงินสวัสดิการ ตามรายละเอียด ดังนี้ ก. ข้าราชการประเภทบริหารระดับ ต้นและระดับสูง หรือประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ จะ ได้รับพวงหรีดของอธิบดี และรองอธิบดี จำนวน 3 ท่าน ในนาม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมเงินสมทบประกอบพิธีศพ โดยกรมฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระ - อภิธรรมศพ 1 คืน ศพละจำนวน 3,000 บาท

5 Office of The Civil Service Commission www.oc sc.go.th กองทุนสวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข. ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และ ระดับอาวุโส หรือลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับพวงหรีดของ อธิบดีและรองอธิบดีที่รับผิดชอบเฉพาะ กอง / ศูนย์นั้นในนามกรมวิทยาศาสตร์ - การแพทย์ พร้อมเงินสมทบประกอบพิธีศพ โดยกรมฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระ - อภิธรรม ศพ 1 คืน ศพละจำนวน 2,000 บาท

6 Office of The Civil Service Commission www.oc sc.go.th กองทุนสวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3) ในกรณีที่สมาชิกผู้ใด ประสบอัคคีภัย วาตภัยอุทุกภัย หรือภัยอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่ ทรัพย์สินหรือเป็น อันตรายต่อร่างกายของผู้นั้น จะ จ่ายเงินสวัสดิการให้ ผู้นั้นตามจำนวนที่คณะกรรมการ สวัสดิการจะพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินรายละ 3,000 บาท

7 Office of The Civil Service Commission www.oc sc.go.th กองทุนสวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4) ในกรณีสมาชิกผู้ใดทำการสมรส ตามกฎหมายเป็นครั้งแรก จะจ่ายเงินสวัสดิการ จำนวน 2,000 บาท ในกรณีที่สมาชิกสมรสกันเองให้มีสิทธิได้รับ สวัสดิการทั้ง 2 ราย (5) ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดออกจาก ราชการเพราะเกษียณอายุ จะจ่ายเงินซื้อ ของที่ระลึกให้ผู้นั้นทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติ ของคณะกรรมการสวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8 Office of The Civil Service Commission www.oc sc.go.th กองทุนสวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (6) ในกรณีที่คณะกรรมการ สวัสดิการได้รับแจ้งว่าสมาชิกผู้ใดเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาอยู่ใน สถานพยาบาลนานติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน ต่อครั้ง จะจ่ายเงินซื้อสิ่งของไปเยี่ยมผู้นั้น ในราคาไม่เกิน 1,000 บาท (7) ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดได้รับคำสั่ง ให้ไปร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ร่วมกับ ส่วนราชการอื่นให้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง คนละไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้การสั่ง จ่ายให้เป็นดุลพินิจและคำนึงถึงระยะเวลาใน การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเกณฑ์ หากเกินกว่า 3 ชั่วโมง จ่ายได้ไม่เกิน 200 บาท หรือ ระยะเวลาน้อยกว่า 3 ชั่วโมงจ่ายได้ไม่เกิน 100 บาท


ดาวน์โหลด ppt Office of The Civil Service Commission www.oc sc.go.th กองทุนสวัสดิการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google