งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด ปี 2548 คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ มิติ 1 ประสิทธิผล ตาม ยุทธศาสตร์ (5’s) มิติ 2 คุณภาพ การให้บริการ (2’s) - ร้อยละของ งบประมาณ ที่ประหยัดได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด ปี 2548 คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ มิติ 1 ประสิทธิผล ตาม ยุทธศาสตร์ (5’s) มิติ 2 คุณภาพ การให้บริการ (2’s) - ร้อยละของ งบประมาณ ที่ประหยัดได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด ปี 2548 คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ มิติ 1 ประสิทธิผล ตาม ยุทธศาสตร์ (5’s) มิติ 2 คุณภาพ การให้บริการ (2’s) - ร้อยละของ งบประมาณ ที่ประหยัดได้ (5%) - การลดรอบ ระยะเวลา ขั้นตอนการปฎิบัติ ราชการ (5%) - ระดับกระทรวง (10%) - ระดับกลุ่มภารกิจ (15%) - ระดับกรม (20%) - บรรลุเป้าหมายตาม ผลผลิต (5%) - ปรับปรุงการบริหาร จัดการเพื่อ สนับสนุนจังหวัด (10%) - ความพึงพอใจของ ผู้รับ บริการ (5%) - การป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ (5%) มิติ 3 ประสิทธิภาพ การปฎิบัติ ราชการ (2’s) - ความสำเร็จของการ พัฒนาระบบ บริหารความรู้ใน องค์กร (5%) - การจัดการ สารสนเทศของส่วน ราชการ (5%) - การจัดทำและ คุณภาพของข้อ เสนอการ เปลี่ยนแปลงของส่วน ราชการ (10%) 60% 10% 20% มิติที่ 4 ด้านการ พัฒนา องค์กร (3’s)

2 แผนปรับปรุง ประสิทธิภาพ แผนพัฒนา คุณภาพ แผนเพิ่มขีด สมรรถนะ แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ + ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนการบริหารเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ผลสัมฤท ธิ์ Results (60%) การ เปลี่ยนแป ลงเป็น การทั่วไป ( ภาค บังคับ ) (10%) ตัว ผลักดัน Enablers/ Drivers (40%) มิติ 1 ประสิทธิผลตาม แผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ มิติ 3 ประสิทธิภาพ มิติ 2 คุณภาพ มิติ 4 การเรียนรู้ และพัฒนา และพัฒนา (30%) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2548

3 แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง - ตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภาคบังคับ ต้องดำเนินการ และสามารถ วัดผลได้ในปี 48 3010 ข้อเสนอในการ เปลี่ยนแปลง ของแต่ละหน่วยงาน – ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี วัดความก้าวหน้า ตาม milestone และ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น จริง เสนอให้ เห็นชอบภายใน ปีงบประมาณ 2548 Operation s Managem ent Processe s Customer s Managem ent Processe s Intangibl e Assets Manage ment Processe s มิติที่ 4 การเสริมสร้าง ขีดสมรรถนะ มิติที่ 3 การปรับปรุง ประสิทธิภาพ มิติที่ 2 การพัฒนา คุณภาพ 10 Blueprint for change 10 20 ความพึง พอใจ ทุจริต คอรัปชั่น ลดเวลาและ ขั้นตอน ประหยัด ค่าใช้จ่าย การบริหาร ความรู้ IT

4 ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ( ระยะที่ 1) รวบรวมผลที่ได้ จากขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 4 เพื่อจัดส่ง สำนักงาน ก. พ. ร. (31 มี. ค. 48) ขั้นตอนที่ 5 คัดเลือกกระบวนงานเพื่อทำการ ปรับปรุง ขั้นตอนที่ 4 ระบุอุปสรรค / ปัญหาของกระบวนงาน ปัจจุบัน และโอกาสในการปรับปรุง ขั้นตอนที่ 3 จัดทำภาพแสดงกระบวนงานปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 2 การระบุกระบวนงานและกิจกรรมที่สนับสนุนกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 1

5 การคุ้มครอง ผู้บริโภค ด้าน ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ บริการตรวจ ชันสูตร ทาง ห้องปฏิบัติก าร ประเด็น ยุทธศา สตร์ การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change) กล ยุทธ์ 1. บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุ เสพติด 2. สนับสนุนชุดทดสอบ 1. การตรวจ วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพและ การตรวจ ชันสูตร 2. ถ่ายทอด เทคโนโลยีและ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 3. พัฒนา ศักยภาพ ห้องปฏิบัติการ อ้างอิง กระบวนงานที่ 1 การตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการตรวจชันสูตร กระบวนง าน ( แบบฟอร์ม 1.1) การตรวจ วิเคราะห์ กระบวนงา นที่ 2 กระบวนงา นที่ 3 กิจกรรม คัดเลือก กระบวนงานที่ ควรพิจารณา ปรับปรุง ( แบบฟอร์ ม 4.1) ( แบบฟอร์ ม 4.2) สรุปกระบวนงานที่ ได้รับการคัดเลือก เพื่อพิจารณา ปรับปรุง 1. ช่วงยื่น คำขอ 2. การตรวจ วิเคราะห์ 3. การ รายงานผล ( แบบฟอร์ ม 1.3) 1. เพิ่มขีด ความสามารถ ในการ สนับสนุนการ คุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ บริการตรวจ ชันสูตรทาง ห้องปฏิบัติการ 2. เพิ่มขีด ความสามารถ ในการ สนับสนุนการ ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพ ติด ( แบบฟอร์ ม 1.2)

6 ปฏิทินสำนักงาน ก. พ. ร. กิจกรรม ปี 2547 ปี 2548 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. CCO/ จนท. ด้าน ยุทธศาสตร์กรมเข้า ประชุมรับฟังการชี้แจง 2. Workshop ครั้งที่ 1 3. กรมพิจารณา ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. กรมส่งประเด็น ยุทธศาสตร์ 5. กรมส่ง Template ทั้งหมดในส่วนงาน ปัจจุบัน 6. Workshop ครั้งที่ 2 7. กรมส่งรายละเอียด กระบวนงานใหม่ 5 21- 24 15 31 30

7 ปฏิทินกรม กิจกรรม ปี 2547 ปี 2548 หน่วย งาน รับผิด ชอบ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. CCO/ จนท. ผู้รับผิดชอบเข้า ประชุม 2. Workshop ครั้งที่ 1 3. กรมส่งประเด็น ยุทธศาสตร์ 4. แต่งตั้ง คทง. 5. ประชุม คทง. เพื่อ ระดมสมอง และจัดทำ รายละเอียดตาม ขั้นตอนดังนี้ 5.1 ระบุ กระบวนงาน / กิจกรรม ( แบบ 1.1) 5.2 จัดทำแผนภาพ กระบวนงาน 5.3 ระบุปัญหา / อุปสรรค / โอกาส การ ปรับปรุง ( แบบ 1.2 / 1.3) 5 21- 24 15 2- 4 9,2 3 ครั้ง ที่ 4 ครั้ง ที่ 3 ครั้ง ที่ 5 ครั้ง ที่ 1,2 9 9- 18 - กองที่ เกี่ยวข้อง - ผู้แทน ศวก. - ก. พ. ร. - ผน. - คทง. - กองที่ รับผิดชอบ แต่ละ กิจกรรม

8 ปฏิทินกรม ( ต่อ ) กิจกรรม ปี 2547 ปี 2548 หน่วยง าน รับผิดช อบ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5.4 คัดเลือก กระบวนงานที่จะ ปรับปรุง ( แบบ 4.1 / 4.2) 5.5 รวบรวมเอกสาร ข้อ 5.1-5.4 ส่ง สำนักงาน ก. พ. ร. 6. Workshop ครั้งที่ 2 7. จัดทำกระบวนงาน ใหม่ 8. ส่งกระบวนงานใหม่ ให้สำนักงาน ก. พ. ร. 23 31 30 - คทง. - ผน./ ก. พ. ร. - คทง. - กองที่ รับผิดชอบ แต่ละ กิจกรรม - ผน./ ก. พ. ร.


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด ปี 2548 คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ มิติ 1 ประสิทธิผล ตาม ยุทธศาสตร์ (5’s) มิติ 2 คุณภาพ การให้บริการ (2’s) - ร้อยละของ งบประมาณ ที่ประหยัดได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google