งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด ปี 2548 คำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติ 1 ประสิทธิผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด ปี 2548 คำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติ 1 ประสิทธิผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด ปี 2548 คำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติ 1 ประสิทธิผล
ตัวชี้วัด ปี 2548 คำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติ 1 ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ (5’s) มิติ 2 คุณภาพ การให้บริการ (2’s) มิติ 3 ประสิทธิภาพ การปฎิบัติราชการ(2’s) มิติที่ 4 ด้านการพัฒนา องค์กร (3’s) - ระดับกระทรวง (10%) - ระดับกลุ่มภารกิจ (15%) - ระดับกรม (20%) - บรรลุเป้าหมายตามผลผลิต (5%) - ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อ สนับสนุนจังหวัด (10%) - ความพึงพอใจของผู้รับ บริการ (5%) - การป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ (5%) - ร้อยละของงบประมาณ ที่ประหยัดได้ (5%) - การลดรอบระยะเวลา ขั้นตอนการปฎิบัติราชการ (5%) - ความสำเร็จของการพัฒนาระบบ บริหารความรู้ในองค์กร (5%) - การจัดการสารสนเทศของส่วน ราชการ (5%) - การจัดทำและคุณภาพของข้อ เสนอการเปลี่ยนแปลงของส่วน ราชการ (10%) 60% 10% 10% 20%

2 แผนยุทธศาสตร์ ตัวผลักดันEnablers/ Drivers ผลสัมฤทธิ์ Results (60%)
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2548 แผนยุทธศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ Results (60%) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ + ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย มิติ 1 ประสิทธิผลตาม แผนยุทธศาสตร์ แผนการบริหารเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวผลักดันEnablers/ Drivers (40%) การเปลี่ยนแปลงเป็นการทั่วไป (ภาคบังคับ) มิติ 2 คุณภาพ แผนพัฒนาคุณภาพ มิติ 3 ประสิทธิภาพ แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ มิติ 4 การเรียนรู้ และพัฒนา แผนเพิ่มขีดสมรรถนะ (30%) (10%)

3 เสนอให้เห็นชอบภายในปีงบประมาณ2548
แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง - ตามแผนยุทธศาสตร์ ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลง ของแต่ละหน่วยงาน – ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี วัดความก้าวหน้าตาม milestone และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง ตัวชี้วัดภาคบังคับ ต้องดำเนินการและสามารถวัดผลได้ในปี 48 Customers Management Processes มิติที่ การเสริมสร้าง ขีดสมรรถนะ มิติที่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ มิติที่ การพัฒนาคุณภาพ 10 Blueprint for change 20 ความพึงพอใจ ทุจริตคอรัปชั่น Operations Management Processes ลดเวลาและขั้นตอน ประหยัดค่าใช้จ่าย Intangible Assets Management Processes การบริหารความรู้ IT เสนอให้เห็นชอบภายในปีงบประมาณ2548 30 10

4 ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (ระยะที่ 1)
ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (ระยะที่ 1) ขั้นตอนที่ 1 การระบุกระบวนงานและกิจกรรมที่สนับสนุนกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 2 จัดทำภาพแสดงกระบวนงานปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 3 ระบุอุปสรรค/ปัญหาของกระบวนงานปัจจุบัน และโอกาสในการปรับปรุง ขั้นตอนที่ 4 คัดเลือกกระบวนงานเพื่อทำการปรับปรุง ขั้นตอนที่ 5 รวบรวมผลที่ได้ จากขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 4 เพื่อจัดส่ง สำนักงาน ก.พ.ร. (31 มี.ค. 48)

5 การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change)
(แบบฟอร์ม 1.2) ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระบวนงานที่ 1 การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการตรวจชันสูตร การคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการตรวจชันสูตร ทางห้องปฏิบัติการ กลยุทธ์ กระบวนงาน (แบบฟอร์ม 1.1) (แบบฟอร์ม 1.3) การตรวจวิเคราะห์ 1. เพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 1. ช่วงยื่นคำขอ กิจกรรม 1. การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการตรวจชันสูตร 2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 3. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง 2. การตรวจวิเคราะห์ กระบวนงานที่ 2 3. การรายงานผล กระบวนงานที่ 3 (แบบฟอร์ม 4.1) 2. เพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด คัดเลือกกระบวนงานที่ควรพิจารณาปรับปรุง (แบบฟอร์ม 4.2) สรุปกระบวนงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาปรับปรุง 1. บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติด 2. สนับสนุนชุดทดสอบ

6 ปฏิทินสำนักงาน ก.พ.ร. กิจกรรม
ปี 2547 ปี 2548 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 1. CCO/จนท. ด้านยุทธศาสตร์กรมเข้าประชุมรับฟังการชี้แจง 2. Workshop ครั้งที่ 1 3. กรมพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ 4. กรมส่งประเด็นยุทธศาสตร์ 5. กรมส่ง Template ทั้งหมดในส่วนงานปัจจุบัน 6. Workshop ครั้งที่ 2 7. กรมส่งรายละเอียดกระบวนงานใหม่ 21-24 15 31 30

7 ปฏิทินกรม กิจกรรม ปี 2547 ปี 2548 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
หน่วยงานรับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 1. CCO/จนท.ผู้รับผิดชอบเข้าประชุม 2. Workshop ครั้งที่ 1 3. กรมส่งประเด็นยุทธศาสตร์ 4. แต่งตั้ง คทง. 5. ประชุม คทง. เพื่อระดมสมอง และจัดทำรายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้ 5.1 ระบุกระบวนงาน/กิจกรรม (แบบ 1.1) 5.2 จัดทำแผนภาพกระบวนงาน 5.3 ระบุปัญหา/อุปสรรค/โอกาส การปรับปรุง (แบบ 1.2 / 1.3) 21-24 15 2-4 9,23 -กองที่เกี่ยวข้อง -ผู้แทนศวก ก.พ.ร ผน. ครั้งที่3 ครั้งที่4 ครั้งที่5 ครั้งที่1,2 9 -คทง. -กองที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม กองที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 9-18 9-18

8 ปฏิทินกรม (ต่อ) กิจกรรม
ปฏิทินกรม (ต่อ) กิจกรรม ปี 2547 ปี 2548 หน่วยงานรับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 23 -คทง. -ผน./ก.พ.ร. -คทง กองที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ผน./ก.พ.ร. 5.4 คัดเลือกกระบวนงานที่จะ ปรับปรุง (แบบ 4.1 / 4.2) 5.5 รวบรวมเอกสารข้อ ส่งสำนักงาน ก.พ.ร. 6. Workshop ครั้งที่ 2 7. จัดทำกระบวนงานใหม่ 8. ส่งกระบวนงานใหม่ให้สำนักงาน ก.พ.ร. 31 30


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด ปี 2548 คำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติ 1 ประสิทธิผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google