งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานบริหารทั่วไป ( เฉพาะระบบงาน สารบรรณในส่วนกลาง ) 1.1 ระบบงานบริหารทั่วไป ( เฉพาะระบบงาน สารบรรณในส่วนกลาง ) โดยความร่วมมือของ สล. ระบบงานสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานบริหารทั่วไป ( เฉพาะระบบงาน สารบรรณในส่วนกลาง ) 1.1 ระบบงานบริหารทั่วไป ( เฉพาะระบบงาน สารบรรณในส่วนกลาง ) โดยความร่วมมือของ สล. ระบบงานสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานบริหารทั่วไป ( เฉพาะระบบงาน สารบรรณในส่วนกลาง ) 1.1 ระบบงานบริหารทั่วไป ( เฉพาะระบบงาน สารบรรณในส่วนกลาง ) โดยความร่วมมือของ สล. ระบบงานสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ (LABS/Q) 1.2 ระบบงานสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ (LABS/Q) ด้านอาหาร  ด้านอาหาร โดยความร่วมมือของ สคอ. และ ทุก ศวก. ด้านวัตถุเสพติด  ด้านวัตถุเสพติด โดยความร่วมมือของ ทุก ศวก. และ สยวส.  ด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย  ด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย โดยความ ร่วมมือของ สว. และทุก ศวก. 1. ผลักดันให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนา 1. ผลักดันให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนา ภารกิจสำคัญ ปี 2547

2 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับ กรม (DOC : Department Operation Center) 2. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับ กรม (DOC : Department Operation Center)  การรวบรวมข้อมูลบทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร  การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหาร ราชการ  การวิคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ ฐานความรู้การบริหารราชการ ( ทั้ง 3 ขั้นตอนจะต้องดำเนินการให้เสร็จ ภายในกันยายน ปี 2547 โดยความร่วมมือของ กองแผนฯ ) ภารกิจสำคัญ ปี 2547

3 ระบบจัดซื้อจัดจ้างทาง อิเล็กทรอนิคส์ (e- Procurement) 3. ระบบจัดซื้อจัดจ้างทาง อิเล็กทรอนิคส์ (e- Procurement)  พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างทาง อิเล็กทรอนิคส์ (e-Procurement)  ร่วมดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิคส์ (e-Auction) ( ( โดยความร่วมมือของ สล.) ภารกิจสำคัญ ปี 2547

4 ระบบประชุมทางไกลสำหรับการ ประชุมครม. และประชุม ชี้แจง งบประมาณ 4. ระบบประชุมทางไกลสำหรับการ ประชุมครม. และประชุม ชี้แจง งบประมาณ เป้าหมาย : 1 มกราคม 48 ให้อธิบดี เข้า ประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาล และชี้แจงงบประมาณ ณ กรมต้น สังกัด การดำเนินการปี 47 :  ดำเนินการประสานการวางระบบการ ประชุมทางไกล กับ กระทรวง  ขออนุมัติงบประมาณ ดำเนินการ จัดซื้อ ดำเนินการติดตั้งและทดสอบ การใช้งาน ( โดย ศทส. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ) ภารกิจสำคัญ ปี 2547


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานบริหารทั่วไป ( เฉพาะระบบงาน สารบรรณในส่วนกลาง ) 1.1 ระบบงานบริหารทั่วไป ( เฉพาะระบบงาน สารบรรณในส่วนกลาง ) โดยความร่วมมือของ สล. ระบบงานสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google