งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานบริหารทั่วไป 1.1 ระบบงานบริหารทั่วไป โดยความร่วมมือของ สล. และทุกหน่วยงาน  ระบบงานยานพาหนะ  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิคส์ (e- Procurement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานบริหารทั่วไป 1.1 ระบบงานบริหารทั่วไป โดยความร่วมมือของ สล. และทุกหน่วยงาน  ระบบงานยานพาหนะ  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิคส์ (e- Procurement)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานบริหารทั่วไป 1.1 ระบบงานบริหารทั่วไป โดยความร่วมมือของ สล. และทุกหน่วยงาน  ระบบงานยานพาหนะ  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิคส์ (e- Procurement)  ระบบรับข้อร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิคส์ (e- Petitions) 1. ผลักดันให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนา 1. ผลักดันให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนา ภารกิจสำคัญ ปี 2548

2 ระบบงานสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ 1.2 ระบบงานสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ (LABS/Q) (LABS/Q) ด้านพยาธิ  ด้านพยาธิ โดยความร่วมมือของ สวส. และ ทุก ศวก. ด้านรังสี  ด้านรังสี โดยความร่วมมือของ รังสี และทุก ศวก.  ด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ( ขยาย )  ด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ( ขยาย ) โดย ความร่วมมือของ สว. และทุก ศวก.  ด้านอาหาร ( ขยาย )  ด้านอาหาร ( ขยาย ) โดยความร่วมมือของ สคอ. และทุก ศวก. 1. ผลักดันให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนา 1. ผลักดันให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนา ภารกิจสำคัญ ปี 2548

3 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC : Department Operation Center) 2. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC : Department Operation Center) ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลบทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 2 การบูรณาการข้อมูลเพื่อการ บริหารราชการ ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ ฐานความรู้การบริหารราชการ ขั้นตอนที่ 4 การสร้างระบบจำลองข้อมูลเพื่อ การบริหารราชการ โดยความร่วมมือของ กองแผนฯ ภารกิจสำคัญ ปี 2548

4 ระบบจัดซื้อจัดจ้างทาง อิเล็กทรอนิคส์ (e- Procurement) 3. ระบบจัดซื้อจัดจ้างทาง อิเล็กทรอนิคส์ (e- Procurement)  พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างทาง อิเล็กทรอนิคส์ (e-Procurement)  ร่วมดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิคส์ (e-Auction) ( ( โดยความร่วมมือของ สล.) ภารกิจสำคัญ ปี 2548

5 ระบบประชุมทางไกลสำหรับการ ประชุมครม. และประชุม ชี้แจง งบประมาณ 4. ระบบประชุมทางไกลสำหรับการ ประชุมครม. และประชุม ชี้แจง งบประมาณ เป้าหมาย : 1 มกราคม 48 ให้อธิบดี เข้า ประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาล และชี้แจงงบประมาณ ณ กรมต้น สังกัด การดำเนินการปี 48 :  ดำเนินการประสานการวางระบบการ ประชุมทางไกล กับ กระทรวง  ขออนุมัติงบประมาณ ดำเนินการ จัดซื้อ ดำเนินการติดตั้งและทดสอบ การใช้งาน ( โดย ศทส. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ) ภารกิจสำคัญ ปี 2548


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานบริหารทั่วไป 1.1 ระบบงานบริหารทั่วไป โดยความร่วมมือของ สล. และทุกหน่วยงาน  ระบบงานยานพาหนะ  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิคส์ (e- Procurement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google