งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( Healthy Public Policy ).  มีนโยบายสาธารณะในการควบคุม การบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ยา และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อ สุขภาพ  มีนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( Healthy Public Policy ).  มีนโยบายสาธารณะในการควบคุม การบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ยา และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อ สุขภาพ  มีนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( Healthy Public Policy )

2  มีนโยบายสาธารณะในการควบคุม การบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ยา และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อ สุขภาพ  มีนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมการ ผลิตและบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งผลดีต่อ สุขภาพ  มีนโยบายส่งเสริมการออกกำลัง กายและกิจกรรมทางกายและใจ  มีนโยบายการจัดการน้ำหนัก สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

3 การเงิน การคลัง ทาง สังคม ปัจจัยเอื้อต่อการ ดำเนินการ มาตร การ Healthy Food ปลอดเหล้า / บุหรี่ ส่งเสริมการออกกำลัง กาย ( สวัสดิการ ลดภาษี เครื่องมืออุปกรณ์ ) กฎหมาย

4  การทำให้สู่การปฏิบัติอย่างไร ( Implement )  ทำอย่างไรให้เป็น Single plan ไม่ใช่ Layer plan  กำหนดเลขาฯ ที่ชัดเจนและเข้มแข็ง (Body ตามแผน )  ใครจะเป็นผู้หลักดันให้เป็นนโยบายหลัก ของรัฐบาล ( การเมือง )  การดำเนินการควรมีหลักการปฏิบัติที่ สอดคล้องกันทั้งระบบ  ผู้ปฎิบัติในพื้นที่ - ปัญหาการสั่งการของภาคีร่วม มี โครงการย่อยมาก - ขอให้มีการบูรณนาการ - สิ่งสำคัญ คือ ความสัมพันธ์อันดี

5  เป็นนโยบายหลัก ( นายกรัฐมนตรีรับ หาช่องทางส่ง ยุทธศาสตร์ให้รับรู้ ) ( หา Lobbyist )  เสนาธิการที่เข้มแข็ง  สื่อสารนโยบาย ( จัดเวที MOU)  การทำแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ( กระทรวง ) - อาจจะหา Best Practice จากจังหวัดที่มีการดำเนินการ จ. สร้างสุข จ. สุภาวะ  ส่งเสริมการบูรนาการภาคประชาสังคมระดับจังหวัด (Net work นโยบาย )  ใช้ยุทธศาสตร์สุขภาพฯ เป็นกรอบหลักให้ กรมใน กระทรวง สธ. ร่วมปฏิบัติการ  ให้เป็นการตัวชี้วัดของการตรวจราชการของผู้ตรวจเขต  ความยาก สู้กับธุรกิจ ต้องมีการสร้างกระแส  องค์ความรู้  Presenter การออกกำลังกาย เช่น ครอบครัว พ่อแม่ ลูก ออกกำลังกาย  การขายกับการเมือง ทำแล้วประชาชนได้อะไร ควรหา ประเด็นสำคัญมานำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ( Healthy Public Policy ).  มีนโยบายสาธารณะในการควบคุม การบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ยา และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อ สุขภาพ  มีนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google