งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดพุงมุ่งสู่สุขภาพ ดี วิถีชีวิตไทย โดย อาจารย์สง่า ดา มาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน โภชนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดพุงมุ่งสู่สุขภาพ ดี วิถีชีวิตไทย โดย อาจารย์สง่า ดา มาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน โภชนาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดพุงมุ่งสู่สุขภาพ ดี วิถีชีวิตไทย โดย อาจารย์สง่า ดา มาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน โภชนาการ

2 ประเด็น วิเคราะห์แนวคิดพิชิต โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สะท้อนการดำเนินงาน ที่ผ่านมา ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ คนไทยไร้พุง

3 ปรับแนวคิดมาถูก ทิศทาง จุดขายคือไขมันที่ช่อง ท้อง ใช้ลดพุงกุศโลบายลด โรค แก้ด้วย 3 อ. เจาะ ต้นเหตุ มุ่งเชิงรุก ปลุก Setting

4 “ ความตายเป็น อันดับหนึ่ง ” ไขมันช่องท้อง แพทย์เห็นพ้อง ต้องกัน ว่าเป็นไขมันอันตราย ก่อโรคร้ายเป็นต้นเหตุ “ ความตายเป็น อันดับหนึ่ง ”

5 ลดพุงมุ่งลดโรค ลดพุง ลดโรคได้ดีจริง พุงใหญ่ ตายเร็ว เดินมาพุงล้ำหน้า คือ สัญญาณอันตราย วัดง่าย ทำได้ด้วยตนเอง สร้างแรงจูงใจได้ดีกว่า

6 3 อ. เจาะต้นเหตุ พิสูจน์แล้วว่าใช่ ทำ ได้จะลดพุง 3 อ. ก่อสร้าง พฤติกรรมนำสู่ความ ยั่งยืน 3 อ. คือต้นตอของ โรค

7 มุ่งเชิงรุก เน้นส่งเสริมป้องกัน มุ่งกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงเกิดโรค รุกเข้าไปในหน่วยงาน / องค์กร จุดประกาย ยุทำให้ได้ด้วย ตนเอง จุดหมายปลายทางคือสร้าง พฤติกรรม 3 อ.

8 ผลงานที่ผ่านมา ทรงคุณค่า ของจุดเริ่มต้น สร้างกระแสสังคมไทยได้ เกิดนวัตกรรม 3 อ. เกิดรูปแบบการขับเคลื่อน เกิดองค์กรและชุมชนไร้พุง ที่หลากหลาย เกิดบทเรียนสู่การต่อยอด

9 สิ่งดีๆที่ยังทำ ไม่ได้ 1 ขาดการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ ให้ความสำคัญการนำองค์ความรู้ มาใช้น้อย เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ต่ำมากโดยเฉพาะ 3 ด้าน 1. องค์ความรู้ 2. การจัดการ 3. การสื่อสารและวิทยากร

10 สิ่งดีๆที่ยังทำ ไม่ได้ 2 ไม่ได้นำนวัตกรรม 3 อ. มาต่อยอด องค์ความรู้ อ. อารมณ์ ไม่ชัด การสร้างแรงจูงใจเบา บาง ขาดเจ้าภาพตัวจริง

11 สิ่งดีๆที่ยังทำ ไม่ได้ 3 จุดหมายปลายทางคือ พฤติกรรม 3 อ. ที่ยังไม่พึงประสงค์ ไม่ใช่แค่ น้ำหนัก รอบเอวลดลง ยังดึงภาคธุรกิจมามีส่วนร่วม ได้น้อย การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อ ต่อพฤติกรรม ทำได้เบาบาง การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ทำได้ไม่สุด

12 กระบวนทัศน์ใหม่ 1 “ สุขภาพ ดี วิถีไทย ” ยุทธศาสตร์ “ สุขภาพ ดี วิถีไทย ” คือร่ม ใหญ่ของทุกโครงการ ผลักดันให้เข้าไปอยู่ใน แผนชุมชนของ อปท. ผ่าน SRM. ต้องผลักให้เป็นวาระ แห่งชาติ

13 กระบวนทัศน์ใหม่ 2 ดึงภาคอุตสาหกรรม อาหารและสุขภาพเข้า มาร่วมขับเคลื่อน กำหนดมาตรการทาง สังคม กฎระเบียบ และ กฎหมาย พัฒนาศักยภาพ บุคลากรทุกระดับ

14 กระบวนทัศน์ใหม่ 3 พัฒนาสอดรับกับวิถีไทย ให้ไร้พุง สร้างองค์ความรู้และ เทคโนโลยีต่อเนื่อง ปรับกระบวนการสื่อสาร สาธารณะให้เข้าถึงและ ต่อเนื่อง

15 ขอตอกย้ำต้องทำ ให้ได้ จุดหมายปลายทางที่ แท้จริงคือ... - พฤติกรรมสุขภาพ ที่พึงประสงค์ - ลดปัจจัยเสี่ยงของ การก่อโรค

16 ความท้าทาย 9 ปี ต่อแต่นี้ไป “ สุขภาพดี วิถีไทย ” จะสร้างระบบและกลไก อย่างไรให้ยุทธศาสตร์ “ สุขภาพดี วิถีไทย ” เป็นร่มใหญ่ขับเคลื่อน ประเทศไทย ไร้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

17 ขอขอบคุณ และ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ลดพุงมุ่งสู่สุขภาพ ดี วิถีชีวิตไทย โดย อาจารย์สง่า ดา มาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน โภชนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google