งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขต 13 นพ. สมชาย เชื้อเพชร โสภณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขต 13 นพ. สมชาย เชื้อเพชร โสภณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขต 13 นพ. สมชาย เชื้อเพชร โสภณ

2 วิทยา เพชรรัตน์ : ผู้นำเสนอ

3 การพัฒนาระบบริการ ภาพสถานที่ : สถานีอนามัยนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล

4 1. เป้าหมาย อำเภอละ 1 แห่ง และเพิ่มเติม โรงพยาบาลตำบลดง แคนใหญ่ ตามจำนวนตำบล (10 ตำบล ต่อ 1 แห่ง )

5 จำนวนบุคลากร สาย วิชาชีพ 1: ปชก. 1,250 พยาบาล นักวิชาการ ทันตาภิบาล จพ. สาธารณสุข บุคลากร สาย Back Office ตามความเหมาะสม

6 2. ขอบเขต การให้บริการ เพิ่มศักยภาพด้านการรักษา เน้นประสิทธิภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน

7 2.1 ด้านการรักษา แพทย์ออกสนับสนุน เดือนละ 1 ครั้ง ระบบให้คำปรึกษา เช่น - TV_Internet Online โทรศัพท์ วิทยุ ตาม ความเหมาะสม พยาบาลเวชปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คน

8 2.2 ด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค ภารกิจปัจจุบันพวก เราทำได้ดีแล้ว การบริการแบบองค์ รวมในอนาคต ( คนไข้ทุกคนที่ admit ได้รับการเยี่ยม )

9 2.2 ด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค ภารกิจปัจจุบันพวก เราทำได้ดีแล้ว การบริการแบบองค์ รวมในอนาคต ( คนไข้ทุกคนที่ admit ได้รับการเยี่ยม )

10 3 แผนการบริหารจัดการกำลังคน พยาบาลเวชปฏิบัติ ส่งคนที่อาสาไปปฏิบัติงานที่ รพ. สต. ไปอบรม ปรับเกลี่ย อัตรากำลังภายใน CUP หรือ จังหวัด การวางแผนใน อนาคต ส่งคนในพื้นที่ไปเรียน เพื่อ จะรักถิ่นฐานตนเอง พัฒนาศักยภาพ จนท. สอ. เดิมไปเรียนต่อ ประสาน อปท. ร่วมสนับสนุน การส่งคนไปเรียนต่อ

11 4 แผนการบริหารจัดการการเงิน กองทุน รพ. สต. (2 บาท ) ต้องมี เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ รพ. สต. กองทุน อื่นๆ จากระบบ งปม. ปัจจุบัน เงิน OP PP ส่งตรงถึง รพ. สต. ทุกบาท เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วม ในการบริหาร เงิน กองทุน ของ CUP ไม่ใช่ เงินของ รพ. ( ต้องบริหารในภาพรวมของ คณะกรรมการ ) เงิน กองทุน ของ CUP ไม่ใช่ เงินของ รพ. ( ต้องบริหารในภาพรวมของ คณะกรรมการ )

12 5 แผนความร่วมมือของประชาชน ต้องมีการประชาคม ทุก รพ. สต. บางแห่ง ร่วม ลงขัน ยิ่งดี ( มี แต้มเพิ่ม เช่น รัฐอุดหนุน ) แม้จะไม่ลงขัน ก็ร่วมในกระบวนการ บริหาร ใน รพ. สต. องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ต้องประสานขอความร่วมมือ ทุกแห่ง ให้มีส่วนร่วมใน คณะกรรมการพัฒนา รพ. สต.

13 6 บทบาทของ องค์กรต่างๆ ระดับเขต ( นพ. สมชาย เชื้อเพชรโสภณ ) กำหนด นโยบาย จะ สนับสนุน รพ. สต. เต็มที่ สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช. พร้อม สนับสนุน รพ. สต. อย่างเต็มที่ สอ. พร้อม ปฏิบัติตาม แนว ทางการพัฒนา

14 ขอบพระคุณทุกท่านที่ ให้คำแนะนำที่ดี 1 กรกฎาคม 2552 D Day เขต 13


ดาวน์โหลด ppt ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขต 13 นพ. สมชาย เชื้อเพชร โสภณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google