งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.สมชาย เชื้อเพชรโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.สมชาย เชื้อเพชรโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 13"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.สมชาย เชื้อเพชรโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 13

2 วิทยา เพชรรัตน์ : ผู้นำเสนอ
วิทยา เพชรรัตน์ : ผู้นำเสนอ

3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
การพัฒนาระบบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาพสถานที่ : สถานีอนามัยนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

4 โรงพยาบาลตำบลดงแคนใหญ่
1. เป้าหมาย อำเภอละ 1 แห่ง และเพิ่มเติม ตามจำนวนตำบล (10 ตำบล ต่อ 1 แห่ง ) โรงพยาบาลตำบลดงแคนใหญ่

5 จำนวนบุคลากร สายวิชาชีพ 1: ปชก. 1,250
พยาบาล นักวิชาการ ทันตาภิบาล จพ.สาธารณสุข บุคลากร สาย Back Office ตามความเหมาะสม

6 2.ขอบเขตการให้บริการ เน้นประสิทธิภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน
เพิ่มศักยภาพด้านการรักษา

7 2.1ด้านการรักษา แพทย์ออกสนับสนุน เดือนละ1 ครั้ง ระบบให้คำปรึกษา เช่น - TV_Internet Online โทรศัพท์ วิทยุ ตามความเหมาะสม พยาบาลเวชปฏิบัติอย่างน้อย 1 คน

8 2.2 ด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค ภารกิจปัจจุบันพวกเราทำได้ดีแล้ว
การบริการแบบองค์รวมในอนาคต (คนไข้ทุกคนที่ admit ได้รับการเยี่ยม)

9 2.2 ด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค ภารกิจปัจจุบันพวกเราทำได้ดีแล้ว
การบริการแบบองค์รวมในอนาคต (คนไข้ทุกคนที่ admit ได้รับการเยี่ยม)

10 3 แผนการบริหารจัดการกำลังคน พยาบาลเวชปฏิบัติ
ส่งคนที่อาสาไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ไปอบรม ปรับเกลี่ย อัตรากำลังภายใน CUP หรือ จังหวัด การวางแผนในอนาคต ส่งคนในพื้นที่ไปเรียน เพื่อจะรักถิ่นฐานตนเอง พัฒนาศักยภาพ จนท. สอ.เดิมไปเรียนต่อ ประสาน อปท. ร่วมสนับสนุน การส่งคนไปเรียนต่อ

11 4 แผนการบริหารจัดการการเงิน กองทุน รพ.สต. (2 บาท) ต้องมี
เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ รพ.สต. เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหาร กองทุน อื่นๆ จากระบบ งปม.ปัจจุบัน เงิน OP PP ส่งตรงถึง รพ.สต. ทุกบาท เงิน กองทุน ของ CUP ไม่ใช่เงินของ รพ. (ต้องบริหารในภาพรวมของคณะกรรมการ)

12 5 แผนความร่วมมือของประชาชน ต้องมีการประชาคม ทุก รพ.สต.
บางแห่ง ร่วม ลงขัน ยิ่งดี (มีแต้มเพิ่ม เช่น รัฐอุดหนุน) แม้จะไม่ลงขัน ก็ร่วมในกระบวนการบริหาร ใน รพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องประสานขอความร่วมมือทุกแห่ง ให้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.

13 ระดับเขต (นพ.สมชาย เชื้อเพชรโสภณ)
6 บทบาทของ องค์กรต่างๆ ระดับเขต (นพ.สมชาย เชื้อเพชรโสภณ) กำหนด นโยบาย จะสนับสนุน รพ.สต.เต็มที่ สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช. พร้อม สนับสนุน รพ.สต.อย่างเต็มที่ สอ. พร้อม ปฏิบัติตาม แนวทางการพัฒนา รพ.สต. อย่างเต็มที่

14 ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดี
D Day เขต 13 1 กรกฎาคม 2552 ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดี


ดาวน์โหลด ppt นพ.สมชาย เชื้อเพชรโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google