งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 63% of the world’s annual deaths are due to NCDs, approximately 25% of which are premature (below 60 years) and could be prevented Source : The Global status report on noncoommunicable diseases 2010, WHO 2011

3 In low- and lower middle-income countries, 29% of NCD deaths occur among people under the age of 60, compared to 13% in high-income countries. Nearly half (48%) of all NCD deaths in low- and middle-income countries are under the age of 70 years, compared with 26% in the high-income countries. Nearly 80% of the 36 million global NCD deaths were in low-and lower middle-income countries, 2008 Source : The Global status report on noncoommunicable diseases 2010, WHO 2011 Regional Office for South-East Asia, WHO

4 Proportion of global NCD deaths under the age of 70, by cause of death, 2008 Source : The Global status report on noncoommunicable diseases 2010, WHO 2011 Most NCDs are strongly associated and causally linked with four behaviours: tobacco use, physical inactivity, unhealthy diet and the harmful use of alcohol.

5 Four types NCDs are largely preventable through effective interventions tackling shared modifiable risk factors Source : The Global status report on noncoommunicable diseases 2010, WHO 2011 The majority of NCDs can be averted through interventions and policies that reduce major risk factors.

6 Prevention and control of NCDs : priorities for investment – a set of “Best Buys” - A best buy is an intervention that is not only highly cost-effective but also cheap, feasible and culturally acceptable to implement. - Good buys are other interventions that may cost more or generate less health gain but still provide good value for money.

7 DALY Male Female RankDisease DALY ('000) % % Disease 1 Traffic accidents 4768.76 8.57 363 Diabetes 2 Alcohol dependence/harmful use 4518.29 8.05 341 Stroke 3 3596.60 7.31 309 Depression 4 HIV/AIDS 2674.91 4.02 170 Ischaemic heart disease 5 Liver cancer 2514.62 3.52 149 Osteoarthritis 6 Ischaemic heart disease 2364.3 3.5 147 HIV/AIDS 7 Diabetes 2073.8 2.8 120 Traffic accidents 8 Depression 1653.0 2.8 118 Anaemia 9 Cirrhosis 1643.0 2.6 108 Liver cancer 10 COPD 1592.9 2.5 106 Dementia All causes 5436100 4231 All causes ภาระทางสุขภาพ 10 อันดับแรกของประชากรไทย จำแนกตามเพศ พ.ศ.2552 Source : Burden of disease in Thailand 2009, BOD working group

8 รวบรวม/วิเคราะห์: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มา: ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ หมายเหตุ: พ.ศ.2552 และ 2553 ข้อมูลผู้ป่วยในไม่รวมข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม อัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากรด้วยโรควิถีชีวิตที่สำคัญ 5 โรค พ.ศ.2548-2553

9 อัตราตายต่อแสนประชากรจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญ 5 โรค พ.ศ.2548-2553 ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 การบริโภคไม่เหมาะสม (Unhealthy Diet) บริโภค หวาน มัน เค็ม มากไป ช่วง 2 ทศวรรษการบริโภคน้ำตาลเพิ่ม 3 เท่า เป็น 36.4 กก./คน/ปี ในปี 2550 เกินเกณฑ์ มาตรฐาน 1.8–2.4 เท่า การบริโภคโซเดียมคลอไรด์ไม่ควรเกิน 6,000 มก./คน/วัน หรือโซเดียมไม่ควรเกิน 2,400 มก./คน/วัน แต่บริโภคเกิน 1.4-2.3 เท่า ในปี 2550 การบริโภคไขมัน 12 ช้อนชา/คน/วัน เกินกว่า คำแนะนำ 2 เท่า มูลค่าการโฆษณาน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยว 4,506 ล้านบาท เป็น 1 ใน 3 ของการโฆษณา อาหารทั้งหมดในปี 2551 ประมาณการว่าเด็กและเยาวชนใช้จ่ายซื้อขนม ขบเคี้ยว 9,800 บาท/คน/ปี รวมทั้งสิ้น 170,000 ล้านบาท/ปี ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ในเด็ก1.6 ล้านคนผู้ใหญ่ 17.6 ล้านคน และ อ้วนลงพุง 16.2 ล้านคนมีการใช้ยาลดความอ้วนเพิ่มขึ้น5.5 เท่า สำหรับในวัยรุ่นหญิงเพิ่มสูงขึ้นถึง 16.3เท่า ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา

11 ที่มา: - รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547, สวรส. - รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552, สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สวรส. ความชุก NHES III (2546-47) NNES IV (2551-52) ร้อยละ การ เปลี่ยนแปลง กินผักและผลไม้เพียงพอ ตามข้อแนะนะ (5 ส่วน/วัน) (%) 21.717.7 -18.43 มีกิจกรรมทางกาย เพียงพอ (%) 77.581.5 +5.16 สูบบุหรี่เป็นประจำ (%)25.319.9 -21.34 ดื่มสุราอย่างหนัก (%)44.617.6 -60.53 ดื่มสุราระดับเสี่ยงปาน กลางขึ้นไป (%)* 9.27.37.3 -20.65 สถานะสุขภาพประชากรไทย อายุ > 15 ปี *การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไป หมายถึง ได้รับแอลกอฮอล์ ≥ 41 gm/d ในผู้ชาย และ ≥ 21 gm/d ในผู้หญิง ช่วง 2 ทศวรรษครัวเรือนไทย บริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 2 เท่า เป็น 63,915 ล้านบาท มากกว่า การจ่ายเงินเพื่อสุขภาพ มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร รอบมหาวิทยาลัยในกทม. เฉลี่ย 57 ร้าน / ตร. กม. ในปี 2552 ปี 2552 มีการใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืชนำเข้า 1.3 แสนตัน มูลค่า 16,168 ล้านบาท พบสารพิษตกค้าง ในผักและผลไม้สดนำเข้าถึง ร้อยละ 16.7 ในปี 2553

12 ที่มา: - รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547, สวรส. - รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552, สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สวรส. ความชุกNHES III (2546-47) NNES IV (2551-52) ร้อยละการ เปลี่ยนแปลง ความดันโลหิตสูง (%)22.021.4 -2.72 เบาหวาน (%)6.9 - ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน (%) (BMI ≥ 25 กก./ตร.ม.) 28.634.7 +21.32 ภาวะอ้วนลงพุง (%)26.032.1 +23.46 ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (%) (≥240 มก./ดล.) 15.519.4 +25.16 ปัจจัยเสี่ยงโรคระบบหัวใจและหลอด เลือด 3 ปัจจัยขึ้นไป* (%) 7.68.4 +10.52 เมแทบอลิกซินโดรม** (%)-21.1- สถานะสุขภาพประชากรไทย อายุ > 15 ปี *ปัจจัยเสี่ยงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, อ้วน BMI≥ 25 kg/ตร.ม, การสูบบุหรี่, และคอเลสเตอรอลรวม ≥ 240 mg/DL ** ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม หมายถึง ภาวะที่มี 3 ใน 5 ปัจจัย ได้แก่ โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, อ้วนลงพุง, ภาวะไตรกลีเซอไรด์สูง, ภาวะไขมัน HDL ต่ำ

13 เบาหว าน ความดัน โลหิตสูง ภาวะไขมัน คอเลสเตอรอลใน เลือดสูง สถานะสุขภาพประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป NHES III (2546 - 2547) NHES IV (2551 - 2552) ความชุก 6.9% ความชุก 22.0% ความชุก 21.4% ความชุก 15.5% ความชุก 19.4% ทราบว่าป่วย 43.4% ทราบว่าป่วย 68.8% ทราบว่าป่วย 28.6% ทราบว่าป่วย 49.7% ทราบว่าป่วย 12.9% ทราบว่าป่วย 27.3% ควบคุมได้ 28.5% ควบคุมได้ 12.2% ควบคุม ได้ 8.6% ควบคุมได้ 20.9% ควบคุม ได้ 6.2% ควบคุมได้ 14.8%

14 ครม.มีมติอนุมัติในหลักการแผนยุทธศาสตร์และแต่งตั้งกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับชาติ (การประชุม ครม. ครั้งที่ 10/2554 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554) http://bps.ops.moph.go.th/THLSP2011-2020/cabinet8march2011/index.html

15 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563 เป้าประสงค์สูงสุด ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุ้มกันและศักยภาพใน การสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้ เป้าหมายและตัวชี้วัดหลักในการพัฒนา [3 เป้าหมายหลัก, 18 ตัวชี้วัดหลัก ] 5 โรควิถีชีวิตที่สำคัญ 1] เบาหวาน 2] ความดันโลหิตสูง 3] หัวใจ 4] หลอดเลือดสมอง 5] มะเร็ง 5 ด้าน 1] การเกิด โรค 2] ภาวะแทรก ซ้อน 3] พิการ 4] ตาย 5] ภาระ ค่าใช้จ่าย 3 วิถีชีวิตที่ พอเพียง 1] การบริโภคที่ เหมาะสม 2] การออกกำลัง กายที่เพียงพอ 3] การจัดการ อารมณ์ได้ เหมาะสม ระยะสั้น 1-3 ปี [2554-2556] บูรณาการความคิด สร้างความ เชื่อมั่นและการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายร่วม ระยะกลาง 5 ปี [2554-2558] ปฎิบัติการเชิงรุกสู่การวางรากฐานที่ มั่นคงเชิงโครงสร้างและระบบ ระยะยาว 10 ปี [2554-2563] สร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้าง และระบบการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นโยบาย สาธารณะ สร้างสุข การขับเคลื่อนทางสังคม และ สื่อสารสาธารณะ การพัฒนา ศักยภาพ ชุมชน การพัฒนาระบบ เฝ้าระวังและ การจัดการโรค การสร้างความ เข้มแข็งของระบบ สนับสนุนยุทธศาสตร์ Roadmap Strategy

16 16 กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 1. คณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์ฯ ประธาน : นายกรัฐมนตรี รองประธาน : รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ : ภาครัฐ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันวิชาชีพ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม เลขานุการ : ปลัด สธ., เลขาธิการ สศช., อธิการบดี ม.มหิดล 2. คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ปรึกษา : ประเวศ วะสี, ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, อมร นนทสุต, อัมมาร์ สยามวาลา, วิจารณ์ พานิช, วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธาน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ : ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาชีพ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เลขานุการ : รองปลัด สธ., รองเลขาธิการ สศช., ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

17


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google