งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ 20,493.96 ตารางกิโลเมตร 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน ทิศเหนือ ติดต่อชัยภูมิและขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับปราจีนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ 20,493.96 ตารางกิโลเมตร 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน ทิศเหนือ ติดต่อชัยภูมิและขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับปราจีนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แผนที่จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ 20,493.96 ตารางกิโลเมตร 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน ทิศเหนือ ติดต่อชัยภูมิและขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ทิศตะวันออก ติดต่อกับบุรีรัมย์ และ ขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับสระบุรี และลพบุรี

4 หลักแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ. นม ปี 2553 1. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ (Strategie Plan) 2. การแปลงยุทธศาสตร์ส่การปฏิบัติ หรือการวางแผนปฏิบัติการ (Annual performance) 4. การประเมินผลสำเร็จ (Program Evaluation) 3. การรายงาน ติดตาม กำกับ ( Accountability Report)

5 ปัญหา เป้าประสงค์ SWOT,PMQA STRATEGIC ทิศทาง / นโยบาย Data/Infor mation ข้อมูล สถานะ สุขภาพ ข้อมูลปัญหา พื้นที่ KPI แผนงาน / โครงการ รายงาน ควบคุม กำกับ / ประเมินผล จัดลำดับความ สำคัญของปัญหา RBM BSC,KPI กรมๆ RBM/ AAR กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จ. นครราชสีมา ประจำปี 2553 และ 4 ปี (2553-2556) ค่านิยมวัฒนธรรม องค์กร ข้อเสนอ กลุ่มต่างๆ

6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผล จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2553

7 การประเมินผล 1.การนิเทศงานฯ 2.การรับการตรวจราชการฯ 3.การประเมินผลงาน 4.การวิจัยพัฒนา

8 1. การนิเทศ งานฯ 4. การวิจัย พัฒนา 2. การตรวจ ราชการฯ 3. การประเมินผลงาน

9 การนิเทศงานฯ การตรวจราชการฯ การหาคำตอบเชิงลึก วิจัยเพื่อพัฒนางาน การประเมินผล เพื่อวัดผลงาน และพัฒนางาน

10 1. การนิเทศงานฯ

11 1.1 ทีมนิเทศงาน จำนวน 4 ทีม ผู้นิเทศประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยนพ.สสจ. (เป็นประธาน) 2. หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานที่ได้รับการ คัดเลือกจากหัวหน้ากลุ่ม(ตัวจริงเสียงจริง) 3. เลขาทีมฯ

12 1.2 จำนวนครั้งการนิเทศงานฯ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน ธันวาคม 2552 ครั้งที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2553

13 1.3 การเตรียมการนิเทศ กลุ่มงานต่างๆจัดทำคู่มืองานตามแผน ยุทธศาสตร์ กลุ่มงานต่างๆประชุมชี้แจงผู้นิเทศในกลุ่ม เพื่อให้การประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มงาน พย.ประชุมชี้แจงผู้นิเทศ และ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการนิเทศ

14 1.4 วิธีการนิเทศงาน CUP นำเสนอผลการดำเนินงานที่ตกเกณฑ์ ผู้นิเทศสุ่มนิเทศ สอ./รพ.สต. ผู้นิเทศงานลงนิเทศในรพช.และสสอ. เสนอแนะ วิธีดำเนินงานเพื่อแก้ไขตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ สรุปผลการนิเทศให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบ พร้อมตอบถามข้อสงสัย

15 1.5 สรุปผลการนิเทศงาน จัดเวที ประชุมสรุปผลการนิเทศเพื่อให้ ผู้บริหารจังหวัดได้รับทราบปัญหาและหาแก้ไข แจ้งสรุปผลการนิเทศงานให้พื้นที่ทราบ กำหนดแนวทางในการนิเทศครั้งต่อไป

16 2. การรับการตรวจ ราชการกระทรวง สาธารณสุข

17 2.1 การรายงานผลการดำเนินงาน ทาง E-File ( E-INSPECTION) 2.2 การรับการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

18 2.1 การรายงานผลการดำเนินงานทาง E-File ( E-INSPECTION) 1. ประชุมกลุ่มงานฯ เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดของ กระทรวงฯ และกำหนดผู้รับผิดชอบ 2.กำกับติดตามการกรอกรายงาน และ วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์นำเสนอในที่ประชุม ผู้บริหารสสจ. ทุกเดือน 3.สรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

19 2.2 การรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 1. กลุ่มงานฯ ประสานการจัดทำเอกสารการ ตรวจราชการฯกับกลุ่มงาน และจัดทำ PP นำเสนอ 2.จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานฯของ กลุ่มงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไข/บูรณาการ (อาจมากกว่า 1 ครั้ง) 3.กลุ่มงานฯ จัดทำเอกสารรูปเล่มการตรวจ ราชการ,PP นำเสนอผลงาน

20 4.กลุ่มงานฯ ประสานทีมตรวจราชการฯ และพื้นที่รับการตรวจราชการฯ 5.สรุปผลการตรวจราชการฯ แจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.2 การรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

21 3. การประเมินผล

22 รูปแบบการประเมินผล 3.1 การประเมินผลเพื่อวัดผลงาน 3.2 การประเมินผลเพื่อพัฒนางาน

23 รูปแบบการประเมินผล 3.1 การประเมินผลเพื่อวัดผลงาน

24 1.นำมาใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ ผู้บริหาร (รพช สสอ. ) 2.นำมาใช้ในการคัดเลือกผู้บริหาร และ เลื่อนระดับผู้บริหาร 3.นำมาใช้ในการสนับสนุนเงินเดือนส่วนเพิ่ม 4.นำมาใช้ในการจัดสรรโบนัส,เงิน PP การประเมินผลเพื่อวัดผลงาน

25 3.1 การแบ่งขนาดอำเภอ แบ่งอำเภอเป็น 3 ขนาด อำเภอขนาดใหญ่ จำนวน 10 แห่ง อำเภอขนาดกลาง จำนวน 10 แห่ง อำเภอขนาดเล็ก จำนวน 12 แห่ง โดยพิจารณาจาก 1. ประชากร 2. จำนวน สอ. 3. การมี รพ.

26 3.2 ทีมประเมินผล แบ่งเป็น 3 ทีม ผู้ประเมินฯ ประกอบด้วย 1. หัวหน้างานและนักวิชาการที่ ได้รับการ คัดเลือกจากหัวหน้ากลุ่ม งาน ( อย่างน้อย 2 คนต่อกลุ่มงาน ) 2. เลขาทีมฯ จากกลุ่มงาน พย.

27 3.3 ขั้นตอนการประเมินผล 1.กำหนดเกณฑ์ประเมินผล โดยมี คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ *คกก.พิจารณาเกณฑ์ ระดับรพช. *คกก.พิจารณาเกณฑ์ ระดับ สสอ. * คกก.พิจารณาเกณฑ์ ระดับ สอ. 2.ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล ให้กับผู้ ประเมินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

28 3.3 ขั้นตอนการประเมินผล (ต่อ) 3.แจ้งเกณฑ์ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 4.ดำเนินการประเมินผล โดยออกประเมิน 2 ครั้งต่อปี (กพ/กค) 5.นำผลการประเมินมาจัดระดับ A B C (อิงกลุ่ม) และรายงานผลในที่ประชุมผู้บริหาร

29 รูปแบบการประเมินผล 3.2 การประเมินผล เพื่อพัฒนางาน

30 การประเมินผลเพื่อพัฒนางาน ดูจาก 1.ระบบรายงานประจำ รายงาน SR2,รง.504, รง.505, รายงาน SR2,รง.504, รง.505, รง506, 0110รง5ฯลฯ) รง506, 0110รง5ฯลฯ)

31 การประเมินผลเพื่อพัฒนางาน (ต่อ) 2. รายงานการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ (ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) - ประเมินผลจากผลการรายงานข้อมูลเป็นรายไตรมาส จาก อำเภอมายังศูนย์ข้อมูล สสจ.นม - ประเมินผลจากผลการรายงานข้อมูลเป็นรายไตรมาส จาก อำเภอมายังศูนย์ข้อมูล สสจ.นม - ระยะเวลาการรายงาน - ระยะเวลาการรายงาน ไตรมาสที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 10 เม.ย 53 (6 เดือน) ไตรมาสที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 10 เม.ย 53 (6 เดือน) ไตรมาสที่ 3 รายงานผลภายในวันที่ 10 ก.ค 53 (9 เดือน) ไตรมาสที่ 3 รายงานผลภายในวันที่ 10 ก.ค 53 (9 เดือน) ไตรมาสที่ 4 รายงานผลภายในวันที่ 10 ต.ค 53 (12 เดือน) ไตรมาสที่ 4 รายงานผลภายในวันที่ 10 ต.ค 53 (12 เดือน)

32 การประเมินผลเพื่อพัฒนางาน (ต่อ) 3.การประเมินผล แผนงาน/ โครงการ โดยใช้หลัก AAR 4. ติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุม ผู้บริหารประจำทุกเดือน เช่น ให้อำเภอ/กลุ่มงาน นำเสนอผลการ ดำเนินงานหรืองานเด่นหรือมีปัญหา

33 การประเมินผลเพื่อพัฒนางาน (ต่อ) 5. ติดตามผลการดำเนินงานจาก โปรแกรมการติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด (โปรแกรม การติดตามการใช้จ่าย งบประมาณและผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด จังหวัดนครราชสีมา ) (โปรแกรม การติดตามการใช้จ่าย งบประมาณและผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด จังหวัดนครราชสีมา )

34 แบบฟอร์มการทำ After Action Review สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ลำดับชื่อกิจกรรมผลการประเมินของกลุ่ม 1.วัน เวลา สถานที่ทำกิจกรรม 2.ลักษณะของกิจกรรมโดยสรุป 3.อะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากกิจกรรม ? (วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ความคาดหวัง) 4.ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่คาดหวังอย่างไร? (อะไรที่ทำได้ดี อะไรที่ยังทำได้ไม่ดี) สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ยังทำได้ไม่ดี 5.บทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้ (เพราะเหตุใดผลจึงเป็นเช่นนั้น) จุดแข็ง จุดอ่อน 6.งบรับ-จ่ายจากการทำกิจกรรมนี้ ประมาณการ รับจ่ายอะไรอย่างไร รับ : จ่าย: 7.ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง (SARs) 8.รายชื่อผู้เข้าร่วมทำ AAR ครั้งนี้

35 4. การวิจัยพัฒนา

36 การประเมินผล เพื่อวัดผลงาน การหาคำตอบเชิงลึก วิจัยเพื่อพัฒนางาน การประเมินผล เพื่อพัฒนางาน

37 งานวิจัยเพื่อพัฒนา 1.วิจัยสุ่มสำรวจสถานะสุขภาพ (Rapid Survey) ดำเนินการทุก5 ปี “การสำรวจสภาวะสุขภาพของประชาชนจังหวัด นครราชสีมาปี2550” ดำเนินสำรวจในประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายดำเนินสำรวจในประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลในการสำรวจ :ข้อมูลในการสำรวจ :ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมเสี่ยงได้แก่ อาหาร กิจกรรมทางกาย การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การใช้ยา สุขภาพจิต อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การใช้ยา สุขภาพจิต

38 งานวิจัยเพื่อพัฒนา 2.“วิจัยประเมินผลการปฏิบัติงานของ สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล ชุมชน ” 3.“วิจัยประเมินผลโครงการควบคุมโรค ไข้หวัดใหญ่”

39 ประโยชน์ 1.นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ปีต่อไป แผนยุทธศาสตร์ปีต่อไป 2.จัดทำรายงานประจำปี 3.หาคำตอบเชิงลึกในการพัฒนางาน และนำมาสู่การจัดการความรู้และ การทำวิจัย

40 1. การนิเทศ งานฯ 4. การวิจัย พัฒนา 2. การตรวจ ราชการฯ 3. การประเมินผลงาน

41 Thank you


ดาวน์โหลด ppt แผนที่จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ 20,493.96 ตารางกิโลเมตร 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน ทิศเหนือ ติดต่อชัยภูมิและขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับปราจีนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google