งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำ ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ พัฒนาสุขภาพโดย ใช้ Evidence Based ดร. นพ. พิทักษ์พล บุณยมา ลิก 10 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำ ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ พัฒนาสุขภาพโดย ใช้ Evidence Based ดร. นพ. พิทักษ์พล บุณยมา ลิก 10 เมษายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำ ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ พัฒนาสุขภาพโดย ใช้ Evidence Based ดร. นพ. พิทักษ์พล บุณยมา ลิก 10 เมษายน 2557

2 แนวคิดในการสร้างแผนงาน / โครงการด้านสุขภาพ การใช้ทฤษฎีในการสร้าง แผนงาน (Theory-driven Program Planning) การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดำเนินงานด้าน สาธารณสุข (Evidence-based Public Health Practice) 2

3 3 กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ / งานวิจัย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / งานวิจัยที่มีคุณภาพลดและคำนึงถึง ความคลาดเคลื่อน (error) และอคติ (bias) ต่างๆ ในการแปลผล ทำให้ได้ ข้อสรุปที่เที่ยงตรง เป็นประโยชน์ต่อ การวางแผนงานและการปฏิบัติงาน Efficiency & Effectiveness

4 การแก้ไขปัญหาทางการ แพทย์และสาธารณสุข 4 การแก้ไขปัญหาโดย ประสบการณ์ส่วนตัว (Experience) หรือ สามัญสำนึก (Common Sense) อดี ต ปัจจุบั น การแก้ไขปัญหา โดยใช้ทฤษฎีและ หลักฐานทาง วิทยาศาสตร์ (Theories and Scientific Evidence) การ วิจัย (Resea rch)

5 ? ความสำคัญของการใช้ทฤษฎี ในการสร้างโปรแกรมสร้าง เสริมสุขภาพจิต โปรแกรมล้มเหลวเพราะอะไร ? => แก้ไข ตรงไหน ? โปรแกรมสำเร็จเพราะอะไร ? => ทำซ้ำ หรือขยายโปรแกรมอย่างไร ? 5 ปัจจัย นำเข้า ผลลัพ ธ์

6 6 Evidence-based Medicine การรณรงค์ให้แพทย์มีการใช้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Evidence) โดยเฉพาะจาก ผลงานวิจัยในการรักษาคนไข้ เริ่มใช้คำนี้ครั้งแรกในวารสารทาง การแพทย์ชื่อ JAMA มาตั้งแต่ปี ค. ศ. 1992 ซึ่งริเริ่มโดยนักวิจัยชาวอังกฤษ ชื่อ ศาสตราจารย์ อาชี่ คอกค์แคลน (Archie Cochrane) ในปี ค. ศ. 1972

7 7 Evidence-based Medicine ( ต่อ ) แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีการก่อตั้งสถาบัน Cochrane Centres และ Cochrane Collaboration ภายหลังแนวคิดนี้ได้นำมาใช้อย่าง ครอบคลุมถึงการบริการสุขภาพและ สาธารณสุขทั้งหมด จึงมีการใช้คำอื่นใน ความหมายใกล้เคียงกันว่า Evidence-based Practice และ Evidence-based Public Health

8 ตัวอย่างการแก้ปัญหาทาง สุขภาพจิตของวัยรุ่น แบบใช้ทฤษฎี / หลักฐานทาง วิทยาศาสตร์ 8 สมาธิ สั้นใน ชั้น ประถ ม การ เรียน ด้อย ขาด การ ยอมรับ จาก กลุ่ม เพื่อน ก้าวร้าว ขี้อาย ใช้สาร เสพติด ในวัยรุ่น ซึมเศ ร้า ฆ่าตัว ตาย ค้นหา proximal targets ในเด็ก ประถมและให้ การแก้ไข เพื่อป้องกัน distal outcomes ในเด็กวัยรุ่น Sources: e.g., Kellam et al. (1991) Am J Community Psychol. Aug;19(4):563-84; Kellam et al. (1989) NIDA Res Monogr.;95:368-9. พฤติกร รม ต่อต้าน กฎระเบี ยบ ในวัยรุ่น

9 ระดับของความสำเร็จของโปรแกรม สุขภาพจิตศึกษา 9 Efficacy Effectiveness Sustainability

10 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ โปรแกรมสุขภาพจิต การประเมินความต้องการ (Need assessment) การออกแบบโปรแกรมโดยทฤษฎีหรือ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Theory-driven program and evidence-based program planning) การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community participation) 10

11 กรอบแนวคิด PRECEDE PROCEED Model (Green & Kreuter 1999)

12 การวิเคราะห์นโยบายทางเลือกทางการ จัดการปัญหาการใช้ความรุนแรงในนักเรียน อาชีวศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิด PRECEDE Sub-model

13 การวิเคราะห์นโยบายทางเลือกทางการ จัดการปัญหาการใช้ความรุนแรงในนักเรียน อาชีวศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิด PROCEED Sub-model

14 กรอบแนวคิด Socio- ecological model

15 ประเภทของทฤษฎีพฤติกรรม ในการสร้างโปรแกรม สุขภาพจิตศึกษา ระดับบุคคล (Individual health behavior) ระดับระหว่างบุคคล (Interpersonal health behavior) ระดับองค์กรและชุมชน (Organization and community health behavior) 15

16 ทฤษฎีระดับบุคคล Health Belief Model Theory of Reasoned Action Transtheoretical Model and Stages of Change Precaution Adoption Process Model etc. 16

17 ทฤษฎีระดับระหว่างบุคคล Social Cognitive Theory Social Network Theory Transactional Model of Stress Interdependence Theory etc. 17

18 ทฤษฎีระดับองค์กรและชุมชน Community Building Community Organizing Diffusion of Innovations Communication Theories etc. 18

19 โมเดลสุขภาพ - ความเชื่อ (Health Belief Model) 19 ตระหนักถึงความ เสี่ยงต่อโรค (Perceived Susceptibility) - อายุ เพศ เชื้อ ชาติ - บุคลิกภาพ - ฐานะทาง เศรษฐกิจสังคม - ความรู้ ตระหนักถึงภัย คุกคาม (Perceived Threat) สิ่งกระตุ้นให้เกิด การกระทำ (Cues to Action) การตระหนักถึงผลดี และผลเสียของการ เปลี่ยนพฤติกรรม (Perceived Benefits versus Barrier to Behavioral Change) แนวโน้มของการเปลี่ยน พฤติกรรม (Likelihood of Behavioral Change) การรับรู้ส่วน บุคคล (Individual Perception) ปัจจัยเสริม (Modifying Factors) แนวโน้มของ การกระทำ (Likelihood of Action) Rosenstock in Egger et al 1990 :24

20 20 The Transtheoretical Model of Behavioral Change Precontemplation Contemplation Preparation Action Maintenance

21 กรอบแนวคิดสำหรับการแปลงความรู้สู่การ ดำเนินการเชิงนโยบาย (Framework for Transformation Knowledge to Policy Deployment) (modified from Ashford et.al. 2006, Starling, G. 2011 & Drath et.al. 2008)

22


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำ ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ พัฒนาสุขภาพโดย ใช้ Evidence Based ดร. นพ. พิทักษ์พล บุณยมา ลิก 10 เมษายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google