งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic Health Planning & Project Management นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 22 July 2011 กรุงทิมพู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic Health Planning & Project Management นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 22 July 2011 กรุงทิมพู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic Health Planning & Project Management นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์konc62@yahoo.com 22 July 2011 กรุงทิมพู ภูฏาน

2 การเก็บเงิน 30 บาท (Co-payment) สถานการณ์ - ข้อมูลผู้มารับบริการ OP เพิ่มขึ้นทุกปี ในทุกระดับบริการ ปี 2553 ( ล้านครั้ง / ปี ) ( ทั้งหมด 145 ล้านครั้ง ) - รพศ./ รพท. 18 - รพช. 48 - รพ. สต. 79 - ประมาณการ UCE 44% (20 ล้านคน )/ UCP 56% (26 ล้านคน ) - เก็บ 30 บาท ทุกระดับ ใน UCP เงิน 2,436 ลบ. X 0.8 = 1,950 ลบ. - เก็บ 30 บาท เฉพาะ รพ. เงิน 1,108 ลบ. X 0.8 = 890 ลบ. นโยบายการบริหารการเงินการคลังและระบบ บริการสุขภาพ 2

3 ข้อเสนอทางเลือก ไม่เก็บ ไม่มี Co-payment ใดๆ เก็บ 30 บาท ทุกระดับเหมือนเดิมที่เคยเก็บ เก็บแบบใหม่ ไม่เก็บ ใน รพ. สต. เก็บ 30 บาท เมื่อมารับบริการ OP ที่ รพช./ รพท./ รพศ. เป้าหมาย - ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน - ปฏิบัติภายใน 6 เดือน นโยบายการบริหารการเงินการคลังและระบบ บริการสุขภาพ ( ต่อ ) 3

4 Who is the best doctor? DoctorCure Rate A100% B80% C50%

5 Do you want to change your mind? DoctorCure RateCaseCure A100%11 B80%5040 C50%2010

6 Don’t be fooled OccupationNumber% Labor20044 Student15033 Civil Servant5011 Others5011 Total450100

7 OccupationNumber% of total Pop.% per Pop. Labor2005021 Student1502039 Civil Servant502013 Others501026 Total450100 Don’t be fooled

8 Occupation% per Pop. 2006 % per Pop. 2007 % per Pop. 2008 Labor182321 Student463839 Civil Servant6813 Others303126 Total100 Don’t be fooled

9 Healthy Public Policy Process Healthy Public Policy = Health Policy = Public Policy that make people healthy = Good governance for Policy making State-centered Approach vs Society-centered Approach Principle People Right Legitimacy Mechanism & Tools (EIA, HIA, SIA) Sound Process

10 Area สส ส. ผู้ว่าฯ CEO กระทรวง สาธารณ สุข สปสช./ สปส. ท้องถิ่ น กอง ทุนฯ Output/ Outcome/ Impact Multidisciplinary สช. สพ ฉ. PPP

11 วัตถุประสงค์OBJECTIVESผลลัพธ์OUTCOMESปัจจัยนำเข้าINPUTกิจกรรมPROCESSผลผลิตOUTPUT ผลสัมฤทธิ์ RESULTS EFFECTIVENESS : ประสิทธิผล EFFICIENCY: ประสิทธิภาพ ECONOMY: ประหยัด Result Base Management

12 Planning Implementation Monitoring Evaluation Management process Control

13 Planning Process Process For Future Action For Future Action Effectiveness and Efficiency Effectiveness and Efficiency

14 National Strategy Policy Organization Strategy

15 Level of Plan Policy Policy Strategic Plan Strategic Plan Action (Operational) Plan Action (Operational) Plan Program Program Project Project Corporate vs Unit Plan

16 Strategy : Strategos ; Military commander (Greek) Strategy is the overall plan Tactic is the actual mean used to achieve a goal มาตรการ / วิธีการที่ทำให้โอกาสไม่บรรลุเป้าประสงค์น้อยที่สุด มาตรการ / วิธีการที่ทำให้โอกาสไม่บรรลุเป้าประสงค์น้อยที่สุด ทิศทางของการดำเนินการขององค์กร ทิศทางของการดำเนินการขององค์กร

17 How do we get there: Mission Strategy Strategy Tactic Tactic Activity Activity Where will we want to be: Vision Goal Goal Objective Objective Target Target Where are we now: SWOT KPIImpactOutcomeOutput Process How do we know where we are 1 2 3 4

18 No Measurement is No Development No Development

19 Indicator ( ตัวชี้วัด ) Leading Indicator Lagging Indicator Target ( เป้าหมาย ) Criteria ( เกณฑ์ )

20 Indicator ( ตัวชี้วัด ) Input-Process-Output-Impact indicator Performance indicator Productivity indicator Effectiveness indicator Efficiency indicator Equity indicator Equality indicator

21 M : Mission V : Vision O : Objective (Goal) S : Strategy A : Action Plan Core Value Traditional Approach Indicators

22 Mission Vision Why do we exist What are our main Products and Services Where or What do we want to be How excellent of our Products and Services

23 Goal Objective What is the final effect (How does it look like) What is the effect at the operation level (Output) Target What is the amount of effect at the operational level that can be measured Vision How excellent of our Products and Services Hierarchy of Purpose

24 Strategy Tactic The overall plan of well integrated measures/actions The measure used to achieve the target Activity The daily operations, frontline actions Mission The main final products and services Hierarchy of Action

25 Goal 1 Mission Vision Goal 2 Goal 3 Goal 4 Strategy 1 Strategy 2

26 Goal 4 Goal 3 Goal 2 Goal 1 Object ive 1 2 Objec tive 1 2 Objec tive 1 2 3 Vision Miss ion Strate gy 1 Strate gy 2 Strate gy 3 Acti on Pla n 1. A 2. B 3. C 4. D Acti on Pla n 5. A 6. B 7. C Acti on Pla n 8. A 9. B 10. C

27 ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ขององค์กร (SWOT analysis) การกำหนดทิศทางในอนาคต ขององค์กร (Mission & Vision) การกำหนดกลยุทธ์ของ องค์กร (Strategic Direction) การกำหนดปัจจัยแห่ง ความสำเร็จและตัวชี้วัดหลัก (Key Success Factor / Key Performance Indicator)

28 MC KINSEY’S 7-S STRUCTUR E SYSTEM S STYLE SHAREDVALUES STAFF STAFF (SPECIALIS T) STRATEGY SKILL วิเคราะห์ S & W

29 วิเคราะห์ O&T โดยใช้ PEST-HEP Analysis P = Politics นโยบาย / กฎเกณฑ์ของรัฐบาล E = Economics เศรษฐกิจ S = Socio-cultural สังคม / วัฒนธรรม T = Technology วิทยาการแขนงต่าง ๆ H = Health สุขภาวะ E = Environment สิ่งแวดล้อม P = People กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ O&T โดยใช้ PEST-HEP Analysis P = Politics นโยบาย / กฎเกณฑ์ของรัฐบาล E = Economics เศรษฐกิจ S = Socio-cultural สังคม / วัฒนธรรม T = Technology วิทยาการแขนงต่าง ๆ H = Health สุขภาวะ E = Environment สิ่งแวดล้อม P = People กลุ่มเป้าหมาย

30 SWOT/TOWS Matrix SWOT/TOWS Matrix จุดแข็ง STRENGTHS - S จุดอ่อน WEAKNESSES - W โอกาส OPPORTUNI TIES - O SO STRATEGY WO STRATEGY ภัยคุกคาม THREATS - T ST STRATEGY WT STRATEGY กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategies) กลยุทธ์พลิก ฟื้น (Turn Around Strategies) (Turn Around Strategies) กลยุทธ์การ อยู่กับที่ (Stability Strategies) กลยุทธ์ตัด ทอน (Retrenchment Strategies)

31 ExistingStrategyNewStrategy Internal Factor External Factor StrengthWeakness OpportunityThreat SWOT for improving strategy

32 ProposedStrategy New accepted Strategy Internal Factor External Factor StrengthWeakness OpportunityThreat SWOT for creating new strategy

33 Strategy 1. Translate the Strategy to Operational Term 2. Align the Organization to the Strategy to the Strategy 3. Make Strategy Everyone’s Everyday Job Everyday Job 4. Make Strategy a Continual Process Continual Process 5. Mobilize Change through Executive Leadership Executive Leadership 5 Principles of Strategy – Focused Organization (Kaplan & Norton)

34 Leadership Leadership Strategic Planning Strategic Planning Team working Team working HRD (Human Resources Development) HRD (Human Resources Development) Knowledge Management & Learning Organization Knowledge Management & Learning Organization Tools & Technologies Tools & Technologies Others Others The Excellent Organization

35 TQM : SIPOC Model TQM : Framework 2 Baldrige Model Total Quality Management

36 TQM & TQA Customer Satisfaction Goals / Strategies ConceptsVehiclesTechniques Motivation Approach Intrinsic Technology General Education/Political Stability 3. Customer Focus 5. Human Focus 4. Information & KM 2. Strategic Plan 1. Leadership 6. Process Management 7. Results Total Quality Management

37 Project vs. Program Specific Specific Task Task Time Time Team Team

38 Project Format Title : ชื่อโครงการ Title : ชื่อโครงการ Background / Rationale : หลักการและเหตุผล Background / Rationale : หลักการและเหตุผล Situational Analysis : วิเคราะห์สถานการณ์ Situational Analysis : วิเคราะห์สถานการณ์ Goal : เป้าประสงค์ Goal : เป้าประสงค์ Objective : วัตถุประสงค์ Objective : วัตถุประสงค์ Target : เป้าหมาย Target : เป้าหมาย

39 Project Format Strategy / Tactic : กลยุทธ์ / กลวิธี Strategy / Tactic : กลยุทธ์ / กลวิธี Method / Activity : กิจกรรม Method / Activity : กิจกรรม Time (Project Period) : ระยะเวลาดำเนินการ Time (Project Period) : ระยะเวลาดำเนินการ Budget : งบประมาณ Budget : งบประมาณ Responsible Unit : ผู้ ( หน่วยงาน ) รับผิดชอบ Responsible Unit : ผู้ ( หน่วยงาน ) รับผิดชอบ Monitoring / Evaluation : Monitoring / Evaluation : การติดตามกำกับและประเมินผล การติดตามกำกับและประเมินผล Expected outcome : ผลที่คาดว่าจะได้รับ Expected outcome : ผลที่คาดว่าจะได้รับ

40 Program Format Task/ Activity ObjectiveTargetIndicatorBaselineTimeBudgetResponsibleUnit1.A 1.1 a 1.1 a 1.2 b 1.2 b 1.3 c 1.3 c2.B 2.1 d 2.1 d 2.2 e 2.2 e …… ……

41 Sawasdee


ดาวน์โหลด ppt Strategic Health Planning & Project Management นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 22 July 2011 กรุงทิมพู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google