งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปิงปอง 7 สี สร้างภาคีสุขภาพจิต “สู้เบาหวาน ความดัน” นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปิงปอง 7 สี สร้างภาคีสุขภาพจิต “สู้เบาหวาน ความดัน” นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปิงปอง 7 สี สร้างภาคีสุขภาพจิต “สู้เบาหวาน ความดัน” นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

2 วิสัยทัศน์ กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระดับประเทศ

3 พันธกิจ 1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี 2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง 3. พัฒนาบริการ และวิชาการสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย 4. สร้างกลไกในการพัฒนางานสุขภาพจิต

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความร่วมมือของเครือข่าย และสื่อสารสู่สังคมแบบเชิงรุก เป้าประสงค์ เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาและ รูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

5 กลยุทธ์ 1. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตของเครือข่ายในระบบบริการ สาธารณสุข 2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายนอกระบบบริการสาธารณสุขในการ ดำเนินงานสุขภาพจิต 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการเครือข่ายและสังคม 4. พัฒนาคลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิต

6 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากร เครือข่ายและประชาชน กิจกรรมหลัก การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความด้านสุขภาพจิต

7 ปิงปอง 7 สีและภาคีสุขภาพจิต กรม สุขภาพจิต กระทรวง/ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ สุขภาพจิต/ รพ.จิตเวช เครือข่าย/ ชมรม สสจ./ สสอ. รพช./ รพท./รพศ. อบจ./อบต. เทศบาล รพ.สต./ อสม./ ประชาชน

8 มาตรการ 3 อ. 2 ส. ที่เกี่ยวข้อง กับงานสุขภาพจิต

9 อารมณ์ วัคซีนชีวิต ปัจจัยสู่ความสำเร็จ เกิด แรงจูงใจ เกิด ความ มุ่งมั่น นำไปสู่ เป้าหมาย

10 Mental Health for Behavior Change Intervention 4 Levels ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี MHBC Level 1 MHBC Level 2 MHBC Level 3 MHBC Level 4

11 Mental Health for Behavior Change Intervention 4 Levels MHBC Level 1 MHBC Level 2 MHBC Level 3 MHBC Level 4 Mental Health Literacy Mental Health Promotion Mental Health Screening & Prevention Mental Health Screening & Diagnosis & Rx Mental Health Psychotherapy & Recovery

12 อิทธิบาท 4 ยาอายุวัฒนะทางอารมณ์ ความเพียรที่จะมี ชีวิตที่ยืนยาว ความสนใจในเหตุ ที่จะทำให้อายุยืน ความตั้งใจที่จะ มีชีวิตที่ยืนยาว ความพอใจและรัก ในชีวิตของตน ฉันทะจิตตะ วิริยะวิมังสา


ดาวน์โหลด ppt ปิงปอง 7 สี สร้างภาคีสุขภาพจิต “สู้เบาหวาน ความดัน” นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google