งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นที่ 1 : สรุปกระบวนการและข้อเสนอแนะ การนิเทศ รพ. สต. รอบที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นที่ 1 : สรุปกระบวนการและข้อเสนอแนะ การนิเทศ รพ. สต. รอบที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเด็นที่ 1 : สรุปกระบวนการและข้อเสนอแนะ การนิเทศ รพ. สต. รอบที่ 1

3  ตั้งคณะทำงานอำนวยการระดับเขต ซึ่ง ประกอบ จนท. ผู้รับผิดชอบงาน PCU ระดับจังหวัด  ขั้นตอนการดำเนินงานจะมีภาระกิจหลัก ๆ คือ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ พัฒนาระบบ PCU ในระดับจังหวัด และ การยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ  “ สมุทรปราการ.... การนิเทศรอบที่ 1 ส่วน ใหญ่จะเป็นเรื่องการวางแผนการ ดำเนินงาน ส่วนรอบ 2 ดูเชิงกระบวนการ และผลลัพท์ เป็นผลให้เปลี่ยนระดับการ นิเทศเชิงผลลัพท์เป็นเชิงกระบวนการ มากขึ้น ”

4 2. พื้นที่มีการพัฒนา / ปรับเกณฑ์ การประเมิน การดำเนินงาน รพ. สต. เพื่อให้ เหมาะสมกับ การดำเนินงานในพื้นที่ ( อิงตามเกณฑ์ 4 ประเด็นหลัก 22 ข้อย่อย ) “ สมุทรปราการ..... ระดับจังหวัดลงนิเทศ CUP และ ระดับจังหวัด นิเทศ รพ. สต 19 แห่ง เน้น 3 เรื่อง ภาพลักษณ์ ( เน้นปรับภูมิทัศน์ ให้ เหมาะกับ 5 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร ) สาระ ( เน้น fam med) รูปแบบการดำเนินงานอย่างมี ส่วนร่วม ”

5 “ มีการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดเขต 4 คณะให้แต่ละจังหวัด เป็นเจ้าภาพการดำเนินงานในแต่ ละเรื่อง ( จ. ละ 1 เรื่อง ) สรุปก็คือ กำหนดแบ่ง Focal Point ในแต่ละเรื่อง ( ข้อดี คือ อิสระจะอยู่ที่การทำงาน ลงไปที่ CUP) ” “ ราชบุรี... เชิงรุก เชื่อมโยง ชุมชน (3 ช.) เน้นตาม 4 ประเด็นหลัก ของ รพ. สต.” “ สระแก้ว... ดำเนินงานใช้หลัก 3 ก ( กิจกรรม กองทุน กรรมการ ) ”

6 3. เครื่องมือการดำเนินงาน มีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการ พัฒนากระบวนการดำเนินงาน รพ. สต. เช่น PCA, PMQA หรือเกณฑ์ 4 คณะ 22 ตัวชี้วัด ฯลฯ

7 3 กรณีของการมีผู้นิเทศลงมาสามารถกระตุ้น ให้ผู้บริหารระดับพื้นที่ Active มากขึ้น หรือผู้บริหาร CUP ให้การสนับสนุนงบประมาณ / ตั้งทีมสหวิชาชีพ ฯลฯ (CUP active มากขึ้น ) ตั้งทีมสหวิชาชีพ ฯลฯ (CUP active มากขึ้น )

8 5. การนิเทศทำให้เกิดการกระจายทรัพยากร เพิ่มมากขึ้น 6. การนิเทศทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในแนวดิ่งมากขึ้น ( ภายในและนอกองค์กร ) 7. เกิดความชัดเจนในการทำงานมากขึ้น 8. เกิดการบูรณาการระดับจังหวัดมากขึ้น

9 ข้อเสนอในประเด็นที่ 1 : 1. วิธีการกระตุ้นให้ CUP สนับสนุนการ ดำเนินงาน แก่ รพ. สต. เช่น งบประมาณ / บุคลกร / เวชภัณฑ์ ฯลฯ / ปัญหาด้าน 2. อัตรากำลังด้านสุขภาพ ส่วนกลางไม่ สนับสนุนบุคลากรหรือการรักษาบุคลากร ในพื้นที่ ความมั่นคงในอาชีพ ฯลฯ ( ส่วนกลางควรพิจารณาประเด็นนี้ )

10 3. ประเด็นหลัก รพ. สต. ( ที่ยังไม่ชัดเจน ) ได้แก่ - สมรรถนะและบรรยากาศเอื้ออำนวย - มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี ประสิทธิภาพ - ภาคีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ สนับสนุน - ชุมชนเข้มแข็ง 4. การชี้แจงการนิเทศ / การประกาศ นโยบายระดับเขต 5. การจัดตั้งคณะทำงาน หรือ มีกลุ่มงาน โดยเฉพาะ

11 ประเด็นที่ 2 : การจัดการ งบประมาณให้ รพ. สต. ที่เป็นธรรม โปร่งใส และมี ประสิทธิภาพ

12 › จัดสรรงบประมาณ › จัดสรรทรัพยากรระดับ จังหวัด 2. ตั้งคกก. CUP เพื่อดำเนินงาน รพ. สต. 3. การจัดพยาบาลเวชปฏิบัติลง ทำงาน รพ. สต. หรือ ตั้งทีมสห สาขาดำเนินงานในพื้นที่ 4.CUP มีการสนับสนุน งบประมาณเพื่อให้ รพ. สต ดำเนินงานเองในพื้นที่

13 ข้อเสนอในประเด็นที่ 2 : 1. การสนับสนุนงบประมาณของ CUP ให้ รพ. สต. มีเกณฑ์ไม่เหมือนกัน 2.CUP ควรเป็น Key man หลักในการ ดำเนินงาน แต่ควรมีกลไกกำกับการดำเนินงานด้าน การสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจน 3. ควรมีการวางระบบ / กลไกการ ดำเนินงานที่เป็นเนื้อเดียวกัน 4. ควรกำหนดงบประมาณให้มีความ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

14 ประเด็นที่ 3 : การส่งเสริมการ ทำงาน ร่วมกับ อปท.

15 1. มีการตั้งคณะกรรมการ / ที่ปรึกษาเพิ่มเติม เช่น ผู้อำนวยการ โรงเรียน, สสอ., ผอ. โรงเรียน ฯลฯ 2. สปสช. ควรมีกลไกการติดตามการใช้งบประมาณกองทุนฯ ที่ชัดเจน 3. มีรูปแบบการทำงานอย่างเป็นภาคีเครือข่าย มีการดึงองค์กร / ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม

16 4. มีความสุข หากทำงานเป็นภาคี เครือข่าย แต่ไม่ใช่ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะจะได้ถ่วงดุล อำนาจซึ่งกันและกัน 5. เงื่อนไขด้านการเมือง ( นายกหมด วาระ 4 ปี ) สร้างความ ไม่มั่นคงให้กับการสนับสนุนบุคลากร ด้านสุขภาพ 6. มีกลไกระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ ในการกำกับ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่ เพื่อ สร้างการมีส่วนร่วม ในชุมชน เช่น คปสอ. 7. ท้องถิ่นต้องมีวิสัยทัศน์ “ ชุมชน เข้มแข็ง ”

17


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นที่ 1 : สรุปกระบวนการและข้อเสนอแนะ การนิเทศ รพ. สต. รอบที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google