งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ ประเด็นข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ : คนสุขเจริญสุขภาพดี วิถี ธรรมชาติ ไม่สอดคล้องกับพันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ ประเด็นข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ : คนสุขเจริญสุขภาพดี วิถี ธรรมชาติ ไม่สอดคล้องกับพันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 3

2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ ประเด็นข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ : คนสุขเจริญสุขภาพดี วิถี ธรรมชาติ ไม่สอดคล้องกับพันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ พันธกิจ : ไม่ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ ( ต่อ ) ประเด็นข้อเสนอแนะ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ไม่สอดคล้อง เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด ควรปรับ โดย 1. ข้อ 1 + ข้อ 4 2. ข้อ 2 + ข้อ 5 3. ข้อ 3

4 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ ( ต่อ ) ประเด็นข้อเสนอแนะ เป้าประสงค์ + ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ควรเป็นวัตถุประสงค์ และ ไม่สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ โดย - ยุทธ์ 1 : เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด ไม่สอดคล้อง กัน - ยุทธ์ 2 : เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด ไม่สอดคล้อง กัน - ยุทธ์ 3 : เป้าประสงค์ 2,3 / ตัวชี้วัด ไม่ สอดคล้องกัน - ยุทธ์ 4 : เป้าประสงค์ 2 / ตัวชี้วัด ไม่ สอดคล้องกัน - ยุทธ์ 5 : เป้าประสงค์ OK / ตัวชี้วัด ไม่ ถูกต้อง

5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ ( ต่อ ) ประเด็นข้อเสนอแนะ กลยุทธ์บางประเด็นไม่สอดคล้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ - กลยุทธ์ 2 - กลยุทธ์ 6 - กลยุทธ์ 10

6 การจัดทำแผนงาน / โครงการ และ การบริหารโครงการ ประเด็นข้อเสนอแนะ องค์ประกอบ โครงการ ไม่ครบทุกประเด็น ขาดประเด็น : เป้าหมาย : การติดตาม กำกับ และ ประเมินผลโครงการ

7 การจัดทำแผนงาน / โครงการ และ การบริหารโครงการ ( ต่อ ) ประเด็นข้อเสนอแนะ ชื่อโครงการ “ โครงการจัดหามุ้งชุบสารเคมีสำหรับป้องกัน แมลงที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2554” หลักการและเหตุผล - หลักการ ควรเป็นทฤษฎีการเกิดโรค - เหตุผล ควรมีสถานการณ์โรคในพื้นที่ มี การอธิบายข้อมูลของโรค พื้นที่เสี่ยง ความสำคัญของการใช้มุ้งชุบสารเคมี

8 การจัดทำแผนงาน / โครงการ และ การบริหารโครงการ ( ต่อ ) ประเด็นข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ข้อ 5.2 ไม่รองรับโครงการ ผลผลิตไม่เป็นผลผลิต ตัวชี้วัดไม่ตอบสนอง ผลผลิต วิธีการดำเนินงานควรนำเสนอวิธีการจัดหามุ้ง งบประมาณให้มีการแจกแจงรายละเอียด ระยะเวลาให้ชัดเจน ตั้งแต่เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ

9 การจัดทำแผนงาน / โครงการ และ การบริหารโครงการ ( ต่อ ) ประเด็นข้อเสนอแนะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ ปรับเป็น “ ทหารไม่ป่วยด้วยโรค มาลาเรีย ” บุคลากรที่เกี่ยวข้องปรับเป็น “ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ” คือ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ผู้รับผิดชอบโครงการปรับเป็น ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการปรับเป็น ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ OK

10


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ ประเด็นข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ : คนสุขเจริญสุขภาพดี วิถี ธรรมชาติ ไม่สอดคล้องกับพันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google