งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 3

2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ประเด็น ข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ : คนสุขเจริญสุขภาพดี วิถีธรรมชาติ ไม่สอดคล้องกับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ พันธกิจ : ไม่ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ(ต่อ)
ประเด็น ข้อเสนอแนะ ประเด็นยุทธศาสตร์ ไม่สอดคล้องเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ควรปรับ โดย 1. ข้อ 1 + ข้อ 4 2. ข้อ 2 + ข้อ 5 3. ข้อ 3

4 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ(ต่อ)
ประเด็น ข้อเสนอแนะ เป้าประสงค์ + ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ควรเป็นวัตถุประสงค์ และไม่สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ โดย ยุทธ์ 1 : เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ไม่สอดคล้องกัน ยุทธ์ 2 : เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ไม่สอดคล้องกัน ยุทธ์ 3 : เป้าประสงค์ 2,3 /ตัวชี้วัด ไม่สอดคล้องกัน ยุทธ์ 4 : เป้าประสงค์ 2 /ตัวชี้วัด ไม่สอดคล้องกัน ยุทธ์ 5 : เป้าประสงค์ OK /ตัวชี้วัด ไม่ถูกต้อง

5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ(ต่อ)
ประเด็น ข้อเสนอแนะ กลยุทธ์ บางประเด็นไม่สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 10

6 การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการบริหารโครงการ
ประเด็น ข้อเสนอแนะ องค์ประกอบโครงการ ไม่ครบทุกประเด็น ขาดประเด็น : เป้าหมาย : การติดตาม กำกับ และ ประเมินผลโครงการ

7 การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการบริหารโครงการ(ต่อ)
ประเด็น ข้อเสนอแนะ ชื่อโครงการ “โครงการจัดหามุ้งชุบสารเคมีสำหรับป้องกันแมลงที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2554” หลักการและเหตุผล หลักการ ควรเป็นทฤษฎีการเกิดโรค เหตุผล ควรมีสถานการณ์โรคในพื้นที่ มีการอธิบายข้อมูลของโรค พื้นที่เสี่ยง ความสำคัญของการใช้มุ้งชุบสารเคมี

8 การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการบริหารโครงการ(ต่อ)
ประเด็น ข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ข้อ 5.2 ไม่รองรับโครงการ ผลผลิต ไม่เป็นผลผลิต ตัวชี้วัดไม่ตอบสนองผลผลิต วิธีการดำเนินงาน ควรนำเสนอวิธีการจัดหามุ้ง งบประมาณ ให้มีการแจกแจงรายละเอียด ระยะเวลา ให้ชัดเจน ตั้งแต่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ

9 การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการบริหารโครงการ(ต่อ)
ประเด็น ข้อเสนอแนะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ปรับเป็น “ทหารไม่ป่วยด้วยโรคมาลาเรีย” บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปรับเป็น “หน่วยงานที่รับผิดชอบ” คือ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ผู้รับผิดชอบโครงการ ปรับเป็น ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ ปรับเป็น ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ OK

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google