งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การดำเนินงานที่เน้นหนักของ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 นายแพทย์เสรี หงษ์หยก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 กันยายน 2553 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การดำเนินงานที่เน้นหนักของ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 นายแพทย์เสรี หงษ์หยก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 กันยายน 2553 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การดำเนินงานที่เน้นหนักของ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 นายแพทย์เสรี หงษ์หยก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 กันยายน 2553 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

2 2 เน้นหนักต่อเนื่อง นโยบาย 53 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ( รพ. สต.) โรงพยาบาลสาธารณสุขยุค ใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี มี รอยยิ้ม โครงการไทยเข้มแข็งกระทรวง สาธารณสุข โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระ เกียรติฯ การคุ้มครองผู้บริโภค

3 3 เน้นหนักต่อเนื่อง นโยบาย 53 ( ต่อ ) การดำเนินงานควบคุมโรคใน ช่วงเวลา - ไข้เลือดออก / ไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ ชนิดเอ ( เอช 1 เอ็น 1) การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ปี 2553 แผนสุขภาพตำบล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การเยียวยาจิตใจและแก้ไข ปัญหาสุขภาพของกระทรวง สาธารณสุข

4 4 นโยบายและทิศทาง 54 การใช้บัตรประชาชนแทนบัตร ทองในหน่วยบริการ สาธารณสุข (1 ต. ค. 53 พร้อม ทุกแห่ง ) งบประมาณปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ การบูรณาการยุทธศาสตร์แผน ทุกระดับ การพัฒนาระบบข้อมูล data center/data hub/data bank

5 5 นโยบายและทิศทาง 54 ( ต่อ ) การวางแผนระยะยาว การเงินการคลังสุขภาพ Financial/ Business/Structural(GIS) Reform การควบคุมต้นทุน / รักษา คุณภาพมาตรฐานบริการ การพัฒนาบุคลากร และ เทคโนโลยีในสถานบริการ การศึกษาวิจัยในงานประจำ

6 6 งานที่อาศัยความร่วมมือ กับภาคีอื่นๆ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ผลกระทบสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม HIA การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สร้าง เสริมสุขภาพ / ป้องกันและควบคุม โรค (P&P) ร่าง พ. ร. บ. คุ้มครองผู้เสียหายจาก การบริการสาธารณสุข

7 7 บูรณาการ ประสานงาน ประสานใจ มุ่งสู่สุขภาวะไทยอย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt 1 การดำเนินงานที่เน้นหนักของ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 นายแพทย์เสรี หงษ์หยก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 กันยายน 2553 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google