งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1 มาตรการควบคุมอาหารแปรรูป ที่บรรจุในภาชนะพร้อม จำหน่าย นพ. สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทวงสาธารณสุข วันที่ 22 มิถุนายน 2555 โรงแรมริชมอนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1 มาตรการควบคุมอาหารแปรรูป ที่บรรจุในภาชนะพร้อม จำหน่าย นพ. สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทวงสาธารณสุข วันที่ 22 มิถุนายน 2555 โรงแรมริชมอนด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1 มาตรการควบคุมอาหารแปรรูป ที่บรรจุในภาชนะพร้อม จำหน่าย นพ. สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทวงสาธารณสุข วันที่ 22 มิถุนายน 2555 โรงแรมริชมอนด์

2 ความ เป็นมา อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ของ ฝาก อาหารพื้นบ้าน OTOP สถานที่ผลิต : ยังไม่มีเกณฑ์ มาตรฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการลดความเสี่ยงจาก อันตราย ผลิตภัณฑ์ : อาหารทั่วไป แปรรูปฯ ไม่มีเลขสารบบ อาหาร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและมีแนวทางในการปฏิบัติสำหรับอาหารแปรรูปฯ Primary GMP สถานที่ผลิต : ประกาศกระทรวงฯ ( ฉ.342) พ. ศ.2555 ผลิตภัณฑ์ : ประกาศกระทรวงฯ ( ฉ.343) พ. ศ.2555

3 3 ลดความเสี่ยงอันตรายของ อาหาร ในกลุ่มดังกล่าว ยกระดับมาตรฐานสถานที่ ผลิตอาหาร สำหรับบริโภคภายในประเทศ เป็นมาตรการเพื่อการ กำกับดูแลอาหารนำเข้า / ส่งออกสำหรับรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การผลิตใน ระดับ อุตสาหกรรม การผลิตในระดับ ครัวเรือนและ ชุมชน OTOP การผลิตในระดับ วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด ย่อม SME INDUSTRIAL ครัวไทยสู่ ครัวโลก เข้าสู่ อาเซียน (AEC) ยกระดับ มาตรฐาน (Primary GMP) มาตรฐาน (GMP) มาตรฐาน (GMP/ GMP เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ ) เป้าหมาย : การยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อาหารไทย 3

4 4 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอาหารแปร รูปที่บรรจุใน ภาชนะพร้อมจำหน่าย 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 342) พ. ศ. 2555 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารแปรรูปใน ภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย กำหนดให้อาหารแปร รูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต้องปฏิบัติตาม Primary GMP ได้แก่ อาหารพร้อมปรุง อาหาร สำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที อาหารทั่วไป ซึ่งเป็น อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น ตัดแต่งใน ลักษณะที่นำไปปรุงหรือบริโภค คั่ว ทำให้แห้ง หมัก ดอง เป็นต้น ประกอบด้วย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ดังนี้

5 5 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 342) พ. ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ รักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม จำหน่าย สถานที่ผลิตต้องเป็น Primary GMP ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารตามนิยามดังกล่าว ต้องปฏิบัติหรือจัดให้มีใบรับรองวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษา อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม จำหน่าย

6 6 ระยะเวลาบังคับใช้กฎหมาย ผู้ผลิตหรือ นำเข้า (1) รายเก่า ที่ได้รับอนุญาตแล้วต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม Primary GMP ภายใน 3 ปีหลังจากวันที่ประกาศมีผล บังคับใช้ ( วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558) (2) รายใหม่ ต้องปฏิบัติตาม Primary GMP หลังจากพ้น กำหนดวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน ( วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555) 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 342) พ. ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ รักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม จำหน่าย

7 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอาหารแปร รูปที่บรรจุใน ภาชนะพร้อมจำหน่าย 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 343) พ. ศ.2555 เรื่องฉลาก ( ฉบับที่ 3) อาหารทั่วไปแปรรูปฯ ที่ผ่านการตรวจประเมิน สถานที่ผลิตตาม Primary GMP สามารถ ขอรับและแสดงเลขสารบบอาหารได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

8 สิ่งที่จังหวัดดำเนินการ ส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการอาหาร แปรรูปฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด สนับสนุนให้มาขอรับเลขสารบบอาหาร ประเมินผล รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล สถานประกอบการอาหารแปรรูปฯ พร้อม ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานโดย ตรงที่ food@fda.moph.go.th พร้อม ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานโดย ตรงที่ food@fda.moph.go.th

9 9 Primary GMP พัฒนาอาหารไทย ปลอดภัยสู่ อาเซียน ด้วยความปรารถนาดีจาก …. กระทรวง สาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt 1 1 มาตรการควบคุมอาหารแปรรูป ที่บรรจุในภาชนะพร้อม จำหน่าย นพ. สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทวงสาธารณสุข วันที่ 22 มิถุนายน 2555 โรงแรมริชมอนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google