งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 กรกฏาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 กรกฏาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 กรกฏาคม 2555

2 การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ 1.งบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ. 2550-2554 จำนวน 134 รายการ 1.1 รายการงบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ.2550จำนวน 1รายการ 1.1.1 ดำเนินการล่าช้าจำนวน 1รายการ 1.2 รายการงบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ.2551จำนวน 3รายการ 1.2.1 ดำเนินการตามงวดในสัญญาจำนวน 1รายการ 1.2.2 ดำเนินการล่าช้าจำนวน 2รายการ 1.3 รายการงบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ.2552จำนวน 8รายการ 1.3.1 ดำเนินการตามงวดในสัญญาจำนวน 2รายการ 1.3.2 ดำเนินการล่าช้าจำนวน 6รายการ

3 การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ 1.งบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ. 2550-2554 จำนวน 134 รายการ (ต่อ) 1.4 รายการงบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ.2553จำนวน 2รายการ 1.4.1 ดำเนินการล่าช้าจำนวน 2รายการ 1.5 รายการงบลงทุนผูกพัน ปี พ.ศ.2554จำนวน 120รายการ 1.5.1 ดำเนินการตามงวดในสัญญาจำนวน 15รายการ 1.5.2 ดำเนินการล่าช้าจำนวน 100รายการ 1.5.3 ยังไม่ลงนามสัญญา(ณ 23ก.ค.55)จำนวน 5รายการ

4 การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ 2.งบลงทุนปีเดียว ปี พ.ศ. 2554จำนวน 103 รายการ 2.1 ดำเนินการตามงวดในสัญญาจำนวน 10 รายการ 2.2 ดำเนินการล่าช้าจำนวน 89 รายการ 2.3 ยังไม่ลงนามสัญญาจำนวน 4 รายการ 3.งบลงทุน ปี พ.ศ. 2555จำนวน 582 รายการ 3.1 งบก่อสร้างผูกพัน ( ณ 20ก.ค.55)จำนวน26 รายการ 3.1.1 ได้ผู้รับจ้างแล้วจำนวน 23 รายการ 3.1.2 อยู่ระหว่างจัดจ้างจำนวน 3 รายการ

5 การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ 3.งบลงทุน ปี พ.ศ. 2555จำนวน 582 รายการ (ต่อ) 3.2 งบก่อสร้างปีเดียวจำนวน 318 รายการ/405แห่ง 3.2.1 ได้ผู้รับจ้างแล้วจำนวน 251 แห่ง 3.2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างจำนวน154แห่ง 3.3 งบครุภัณฑ์จำนวน 238รายการ/1389แห่ง 3.3.1 ได้ผู้รับจ้างแล้วจำนวน1,170 แห่ง 3.3.2 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจำนวน219แห่ง

6 การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ 4.งบลงทุน ปี พ.ศ. 2556จำนวน 170 รายการ 4.1 งบปีเดียวจำนวน 46รายการ 4.1.1 สิ่งก่อสร้างจำนวน 32รายการ 4.1.2 งบครุภัณฑ์จำนวน 14รายการ 4.2 งบผูกพันจำนวน 124รายการ 4.2.1 งบผูกพันเดิมจำนวน 86รายการ 4.2.2 งบผูกพันใหม่จำนวน 38รายการ

7 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ( 13 ขั้นตอน ) ลำ ดับ ขั้นตอนระยะเวลา (โดยประมาณ) หมายเหตุ /ปัญหา 1 การจัดทำร่างขอบเขต งาน (Term of Reference : TOR) 20 วัน *** ผิดบ่อย 1.1แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง 1 วัน 1.2จัดทำราคากลาง/หัวหน้าส่วนราชการเห็นขอบ ราคากลาง 6 วัน 1.3แต่งตั้งคณะกรรมการขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 1 วัน 1.4ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสาร ประกวดราคา/เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความ เห็นชอบ 6 วัน 1.5เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่าง เอกสารประกวดราคา 6 วัน

8 ลำ ดับ ขั้นตอนระยะเวลา (โดยประมา ณ) หมายเหตุ 2 การจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 3 2.1แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 1 วัน 2.2คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และ กำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 1 วัน 2.3ลงนามในประกาศประกวดราคา 1 วัน 3 การเผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวนของ คณะกรรมการประกวดราคา 7 3.1เผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน 3 วัน 3.2ให้หรือขายเอกสารประกวดราคา 3 วัน ไม่น้อย กว่า 3.3นัดชี้สถานที่/ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 1 วัน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ( 13 ขั้นตอน )

9 ลำ ดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (โดยประมาณ) หมายเหตุ 4 การรับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค4 4.1ให้ผู้ซื้อจัดทำเอกสาร3 วันไม่น้อยกว่า 4.2รับซองเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิค1 วัน 5 พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเข้าไป เสนอราคา (เคาะราคา) 5 *** ผิดบ่อย 5.1คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสาร/คัดเลือก เบื้องต้น 3-5 วัน 6 การแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น2 6.1แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ยื่นเอกสารทราบ เฉพาะรายทุกราย 1 วัน 6.2แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้บริการตลาด กลางฯ 1 วัน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ( 13 ขั้นตอน )

10 ลำ ดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (โดยประมาณ) หมายเหตุ /ปัญหา 7 การอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (ถ้ามี) 10 วัน 8 การแจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคาเพื่อ ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 8.1แจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา1 วัน 9 การปฏิบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 9.1เปิดการประกวดราคา1 วัน*** ไม่มีผู้เสนอ 10 ภายหลังเสนอราคาเสร็จ 10.1คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ ความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ 1-6 วัน 10.2ขออนุมัติรูปแบบ วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ ผูกพันจากสำนักงบประมาณ/ครม. 7 วัน แล้วแต่ กรณี/ถ้ามี ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ( 13 ขั้นตอน )

11 ลำ ดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (โดยประมาณ) หมายเหตุ /ปัญหา 11 อนุมัติซื้อหรือจ้าง 10.1ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ( ปลัดฯ/รัฐมนตรี )7 วัน 10.2แจ้งผลการเสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา เฉพาะรายทราบทุกราย 1 วัน 12 การจัดทำสัญญา 12.1หัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคลงนามใน สัญญา 1 วัน *** ผู้รับจ้าง ไม่มาทำ สัญญา 13 คณะกรรมการตรวจรับ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ( 13 ขั้นตอน )

12 1.ก่อนการลงนามสัญญา 1.1 ขั้นตอนการจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 1.2 พื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่เสี่ยงภัย ไม่มีผู้รับจ้างเสนอราคา 1.3 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามนโยบาย 1.4 การปรับรายละเอียดของแบบแปลน และวงเงิน (กรณีวงเงินต่ำ) 1.5 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และรายการก่อสร้าง ปัญหา และอุปสรรค ของการดำเนินงานการก่อสร้างล่าช้า

13 1.ก่อนการลงนามสัญญา 1.1 การเตรียมความพร้อมของแบบแปลน และพื้นที่ก่อสร้าง 1.2 ประชุมชี้แจง และให้นโยบาย ในการควบคุม กำกับการ ดำเนินงานอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง 1.3 การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ปฏิบัติ ของ จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จัดประชุม/อบรมให้ความรู้) 1.4 ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และรายการสิ่งก่อสร้าง 1.5 การเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง แนวทางการแก้ไขปัญหา

14 1.ก่อนการลงนามสัญญา (ต่อ) 1.6 การประสานงาน และปรึกษากับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในส่วนกลาง (กลุ่มคลังและพัสดุ กลุ่มกฎหมาย) ใน ทุกกระบวนการหรือขั้นตอนของการจัดซื้อ/จัดจ้าง 1.7 การรายงานผลการดำเนินการจัดจ้าง ไปยังสำนัก บริหารการสาธารณสุข ทุกสัปดาห์ 1.8 การติดตาม กำกับ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ใน ระดับกระทรวง ทุกสัปดาห์ 1.9 การเสนอให้ กวพอ.กำหนดระยะเวลาในการ พิจารณา แนวทางการแก้ไขปัญหา

15 2.ลงนามสัญญาแล้ว 2.1 ขั้นตอนการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า 2.2 ขั้นตอนการทดสอบดินล่าช้า (ประมาณ 1 เดือน) - รอคิวบริษัท - รอผลการยืนยันการทดสอบดินจาก กองแบบแผน 2.3 ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องเสาเข็มล่าช้า - มีการเปลี่ยนแปลงระบบเจาะเสาเข็ม - ขั้นตอนการขอการเพิ่มวงเงินค่าเสาเข็ม - การเจาะเสาเข็มล่าช้า (รอบริษัท) ปัญหา และอุปสรรค ของการดำเนินงานการก่อสร้างล่าช้า

16 2.ลงนามสัญญาแล้ว (ต่อ) 2.4 ปัญหาอุทกภัย 2.5 ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายแห่ง (จากการเสนอราคาต่ำ) 2.6 ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีเงินหมุนเวียน 2.7 มติ ครม. วันที่ 6 มีนาคม 2555 อนุมัติให้ ขยายเวลา ก่อสร้าง 180 วัน เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย ปัญหา และอุปสรรค ของการดำเนินงานการก่อสร้างล่าช้า

17 แนวทางการแก้ไขปัญหา 2.ลงนามสัญญาแล้ว 2.1ระดับจังหวัด 2.1.1 เร่งรัดดำเนินการการส่งมอบพื้นที่ 2.1.2 เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามงวดงาน 2.1.3 การประชุมปรึกษาหารือระหว่างจังหวัด กับผู้รับจ้าง 2.1.4 กรณีต้องเพิ่มวงเงิน ให้เตรียมจัดหาแหล่งเงิน สมทบ หรือปรับลดรายละเอียดของแบบแปลน เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ 2.1.5 การขยายระยะเวลาก่อสร้าง ตาม มติ ครม.

18 แนวทางการแก้ไขปัญหา 2.ลงนามสัญญาแล้ว (ต่อ) 2.2ระดับกระทรวง 2.2.1 เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา อย่างต่อเนื่อง และหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาร่วมกับจังหวัด 2.2.2 รวบรวมปัญหา อุปสรรค เสนอผู้บริหาร 2.2.3 การประสานงาน และปรึกษากับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 2.2.4 การประชุมผู้บริหารระดับสูง ในการพิจารณา ติดตามแก้ไขปัญหา ระหว่างผู้บริหาร และ ผู้ตรวจราชการ 2.2.5 หนังสือเร่งรัดการดำเนินงานการก่อสร้างให้เป็นไป ตามงวดงานงวดเงิน

19 รายละเอียดขั้นตอนการนำเสนอ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 14 พ.ค.55ครม.ให้ความเห็นชอบร่าง พรบ.งบประมาณฯ 21-23 พ.ค.55การพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณฯวาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร 28 พ.ค.-9ส.ค.55การพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณฯ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 15-16 ส.ค.55สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ร่าง พรบ. งบประมาณฯ ในวาระ ที่ 2 และ 3 3 ก.ย. 55วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พรบ. งบประมาณฯ 7 ก.ย.55การนำร่าง พรบ.งบประมาณฯขึ้นทูลเกล้าถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

20 การบริหารจัดการ งบประมาณ ปี พ.ศ.2556 งบลงทุน ปี พ.ศ. 2556จำนวน 170 รายการ 1. งบปีเดียวจำนวน 46รายการ 1.1 สิ่งก่อสร้างจำนวน 32รายการ 1.2 ครุภัณฑ์จำนวน 14รายการ 2. งบผูกพันจำนวน 124รายการ 2.1 งบผูกพันเดิมจำนวน 86รายการ 2.2 งบผูกพันใหม่จำนวน 38รายการ

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 กรกฏาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google