งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ๑) ระบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ๑.๑สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ เภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) โดยให้มี เภสัชกรรมและการบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ๑) ระบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ๑.๑สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ เภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) โดยให้มี เภสัชกรรมและการบำบัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 ๑) ระบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ๑.๑สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ เภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) โดยให้มี เภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) โดยให้มี การประชุมประจำทุก ๒ - ๓ เดือน และ การประชุมประจำทุก ๒ - ๓ เดือน และ เน้นให้มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนด เน้นให้มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนด นโยบายด้านยาและเวชภัณฑ์ และการ นโยบายด้านยาและเวชภัณฑ์ และการ กำกับติดตามการใช้ยาและเวชภัณฑ์ใน กำกับติดตามการใช้ยาและเวชภัณฑ์ใน โรงพยาบาล โรงพยาบาล ๑.๒ ให้มีการจัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปีของแต่ละโรงพยาบาล ประจำปีของแต่ละโรงพยาบาล

3 ๒)การคัดเลือก ๒.๑ให้มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก รายการยาและเวชภัณฑ์ เข้า-ออก จาก รายการยาและเวชภัณฑ์ เข้า-ออก จาก บัญชีโรงพยาบาลที่ชัดเจน บัญชีโรงพยาบาลที่ชัดเจน ๒.๒มีการจัดทำ/ทบทวนบัญชีรายการ ยาและ เวชภัณฑ์ ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เวชภัณฑ์ ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ทุกปี ทุกปี

4 ๓) การจัดซื้อ/จัดหา ๓.๑ จัดซื้อตามแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี และหากไม่สามารถดำเนินการตามแผนจัดซื้อที่ และหากไม่สามารถดำเนินการตามแผนจัดซื้อที่ กำหนดได้ ให้เสนอขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยาและ กำหนดได้ ให้เสนอขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ต่อหัวหน้าหน่วยงาน เวชภัณฑ์ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ๓.๒ ยาและเวชภัณฑ์ที่มีการใช้มากให้ดำเนินการจัดซื้อร่วม ระดับจังหวัดหรือระดับเขต ระดับจังหวัดหรือระดับเขต ๓.๓ ให้เสนอขออนุมัติจัดซื้อก่อนดำเนินการสั่งซื้อ (ตาม ระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๒๗) ระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๒๗) ๓.๔ วิธีการจัดซื้อให้ดำเนินการตามที่กำหนดในระเบียบ พัสดุฯ และไม่แบ่งซื้อแบ่งจ้าง พัสดุฯ และไม่แบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.๕ ไม่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อต่อบริษัทใดบริษัท หนึ่ง หรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง หนึ่ง หรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

5 ๔)การตรวจรับ ๔.๑กรรมการตรวจรับยาและเวชภัณฑ์ต้อง ตรวจรับให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ ตรวจรับให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ และให้มีหลักฐานการส่งมอบยาให้คลัง และให้มีหลักฐานการส่งมอบยาให้คลัง เวชภัณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เวชภัณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ๔.๒รายการที่ไม่มีใบสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อ ให้ แจ้งบริษัทและส่งคืนทันที โดยมีการ แจ้งบริษัทและส่งคืนทันที โดยมีการ ลงบัญชีไว้ และมีการลงนามชื่อผู้แทน ลงบัญชีไว้ และมีการลงนามชื่อผู้แทน บริษัทที่มารับสินค้าคืนทุกครั้ง บริษัทที่มารับสินค้าคืนทุกครั้ง

6 ๕) การควบคุม/เก็บรักษา ๕.๑ ประตูคลังเวชภัณฑ์หรือประตูห้องจ่ายยา ควร ใส่กุญแจอย่างน้อย ๒ ชุด และให้มีผู้จัดเก็บ ใส่กุญแจอย่างน้อย ๒ ชุด และให้มีผู้จัดเก็บ กุญแจแยกจากกันคนละดอก ไม่เปิดประตูคลัง กุญแจแยกจากกันคนละดอก ไม่เปิดประตูคลัง เวชภัณฑ์ไว้ตลอดเวลา เวชภัณฑ์ไว้ตลอดเวลา ๕.๒ มีการจัดทำทะเบียนควบคุมเวชภัณฑ์ (Stock card) อาจทำไว้ ๒ ชุด เก็บที่คลังเวชภัณฑ์ card) อาจทำไว้ ๒ ชุด เก็บที่คลังเวชภัณฑ์ และหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโดยสามารถ และหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโดยสามารถ ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ๕.๓ ให้มีการสำรองยาในคลังไม่เกิน ๓ เดือน ๕.๔ ให้มีระบบเฝ้าระวังวันหมดอายุ และการ เสื่อมสภาพของยา เสื่อมสภาพของยา

7 ๕) การควบคุม/เก็บรักษา (ต่อ) ๕.๕ จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของห้อง จ่ายยา และคลังเวชภัณฑ์ โดยอาจติดตั้ง จ่ายยา และคลังเวชภัณฑ์ โดยอาจติดตั้ง ระบบ CCTV ในจุดที่สำคัญสามารถดูย้อนหลัง ระบบ CCTV ในจุดที่สำคัญสามารถดูย้อนหลัง ได้เมื่อเกิดปัญหา ได้เมื่อเกิดปัญหา ๕.๖ จัดระบบการควบคุมที่เข้มงวดในยาที่อาจ นำไปใช้ในทางที่ผิดตามแนวทางที่กำหนด นำไปใช้ในทางที่ผิดตามแนวทางที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต เช่น ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท หรือยาอื่นที่อาจถูกนำไปใช้ และประสาท หรือยาอื่นที่อาจถูกนำไปใช้ ในทางที่ผิด ลงบัญชีรับ-จ่าย หรือระบบที่ ในทางที่ผิด ลงบัญชีรับ-จ่าย หรือระบบที่ สามารถตรวจสอบการเบิกการจ่ายยาและ สามารถตรวจสอบการเบิกการจ่ายยาและ เวชภัณฑ์ได้ หรือระบบอื่น กรณีมีบุคลากรน้อย เวชภัณฑ์ได้ หรือระบบอื่น กรณีมีบุคลากรน้อย

8 ๖) การเบิกจ่าย ๖.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบการเบิก-จ่าย หน่วยเบิก แบบฟอร์มการขอเบิก และเวลาการเบิกที่ แบบฟอร์มการขอเบิก และเวลาการเบิกที่ ชัดเจน ชัดเจน ๖.๒ จัดระบบการตรวจสอบซึ่งกันและกันในการ เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์โดยให้ เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์โดยให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นคนละคนกัน ใน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นคนละคนกัน ใน เรื่อง การรับใบเบิก/จัดยาตามใบเบิกและการ เรื่อง การรับใบเบิก/จัดยาตามใบเบิกและการ จ่ายของ/ลงบัญชีรับจ่าย หรือระบบอื่นที่ จ่ายของ/ลงบัญชีรับจ่าย หรือระบบอื่นที่ สามารถตรวจสอบการเบิกการจ่ายยาและ สามารถตรวจสอบการเบิกการจ่ายยาและ เวชภัณฑ์ได้กรณีมีบุคลากรน้อย เวชภัณฑ์ได้กรณีมีบุคลากรน้อย

9 ๗) การใช้ ๗.๑ ให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งใช้ยา อย่างสมเหตุสมผล ในรายการยาที่มี อย่างสมเหตุสมผล ในรายการยาที่มี ความสำคัญหรือมีมูลค่าสูง ความสำคัญหรือมีมูลค่าสูง ๗.๒ ให้มีระบบการติดตาม ประเมินการใช้ยา (Drug Utilization Evaluation) ในกลุ่ม (Drug Utilization Evaluation) ในกลุ่ม ยาที่ต้องเฝ้าระวังหรือมีมูลค่าสูง ยาที่ต้องเฝ้าระวังหรือมีมูลค่าสูง

10 ๘) ระบบรายงาน ๘.๑ จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน คลังเวชภัณฑ์ และ ห้องจ่ายยา โดยให้มีการตรวจสอบการรับ-จ่าย ห้องจ่ายยา โดยให้มีการตรวจสอบการรับ-จ่าย ทะเบียนควบคุม และนับจำนวนที่เหลือจริงเป็นระยะ ๆ ทะเบียนควบคุม และนับจำนวนที่เหลือจริงเป็นระยะ ๆ โดยสุ่มเลือกตรวจเป็นบางรายการ เฉพาะที่มีราคาแพง โดยสุ่มเลือกตรวจเป็นบางรายการ เฉพาะที่มีราคาแพง หรือรายการที่มีการ เบิกจ่าย มากหรือรายการที่อาจถูก หรือรายการที่มีการ เบิกจ่าย มากหรือรายการที่อาจถูก นำไปใช้ในทางที่ผิด และเสนอผลกการตรวจสอบ ต่อ นำไปใช้ในทางที่ผิด และเสนอผลกการตรวจสอบ ต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ๘.๒ จัดให้มีรายงานสรุปการรับจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ราย เดือน/ปี เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น เดือน/ปี เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ๘.๓ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (ตามระเบียบพัสดุ) และขออนุมัติจำหน่ายรายการที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ และขออนุมัติจำหน่ายรายการที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ

11 ๙) การตรวจสอบและรายงาน ๙.๑ ให้รายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำเดือนให้ ส่วนกลาง (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวง ส่วนกลาง (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวง สาธารณสุข) สาธารณสุข) ๙.๒ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำกับติดตามการ ดำเนินการของโรงพยาบาลชุมชนให้เป็นไปตาม ดำเนินการของโรงพยาบาลชุมชนให้เป็นไปตาม ระเบียบและแนวทาง มาตรการที่กำหนด ระเบียบและแนวทาง มาตรการที่กำหนด ๙.๓ ให้สำนักตรวจราชการและประเมินผล กำกับติดตามการ ดำเนินการของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการออกตรวจ ดำเนินการของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการออกตรวจ ราชการประจำปี ราชการประจำปี

12 การจัดซื้อ / จัดหา การ คัดเลือก การตรวจรับ การควบคุม / เก็บ รักษา การ เบิกจ่าย การตรวจสอบและ รายงาน การใช้ จัดซื้อตามแผนการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ฯที่มีการใช้ มาก ให้จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด / เขต เสนอขออนุมัติจัดซื้อก่อน ดำเนินการสั่งซื้อ ( ตาม ระเบียบพัสดุ ข้อ 27) วิธีการจัดซื้อ ( ตามที กำหนดในระเบียบพัสดุ ) / ไม่แบ่งซื้อแบ่งจ้าง ไม่ lock spec. การบริหารด้านยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ บำบัด (PTC) - กำหนดนโยบายด้านยาและเวชภัณฑ์ฯ - กำกับติดตามการใช้ยาและเวชภัณฑ์ฯใน โรงพยาบาล จัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี ระบบบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ์ฯ ตรวจรับโดย คณะกรรมการตามระเบียบ พัสดุ ยาที่ไม่มีใบสั่งซื้อ ให้แจ้ง บริษัทและส่งคืนทันที จัดทำบัญชีควบคุมเวชภัณฑ์ สำรองคลังไม่เกิน 3 เดือน เฝ้าระวังการหมดอายุ / เสื่อมสภาพ จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น ประตูคลัง เวชภัณฑ์ควรใส่กุญแจอย่างน้อย 2 ชุด มีระบบการควบคุมที่เข้มงวดในยาที่อาจนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ฯ ระบบสุ่มตรวจสอบภายใน สรุปการรับจ่ายยา / เวชภัณฑ์ฯรายเดือน / ปี เสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้น รายงานการจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์ฯประจำเดือน รายงานบริหารเวชภัณฑ์ รายไตรมาสให้ส่วนกลาง ( ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้าน เวชภัณฑ์ กระทรวง สาธารณสุข ) รายงานการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ( ตามระเบียบ พัสดุ ) และขออนุมัติ จำหน่ายรายการที่หมดอายุ / เสื่อมสภาพ กำหนดหน่วยเบิกและแบบฟอร์ม การขอเบิก จัดระบบการเบิกจ่ายโดย เจ้าหน้าที่คนละคน - เจ้าหน้าที่รับใบเบิก / จัดยา ตามใบเบิก - เจ้าหน้าที่จ่ายของ / ลงบัญชี รับจ่าย กำหนดหลักเกณฑ์ การสั่งใช้ยาอย่าง สมเหตุสมผล ติดตาม ประเมินการใช้ ยา (Drug Utilization Evaluation) ในกลุ่มยาที่ต้องเฝ้าระวัง / มูลค่าสูง กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกรายการเข้า - ออก จากบัญชีโรงพยาบาล จัดทำ / ทบทวนบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน การตรวจและ นิเทศงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทีมนิเทศเฉพาะกิจ

13 สรุปข้อมูลเบื้องต้นการรายงานมาตรการในการดำเนินการและกำกับดูแลในการบริหารจัดการด้านยาของโรงพยาบาล

14 ๑.ผลการดำเนินการตรวจสอบการบริหาร จัดการด้านยาของโรงพยาบาล ๑.๑ จำนวนจังหวัดที่รายงานข้อมูล ๗๖ จังหวัด รวม ๘๓๑ โรงพยาบาล รวม ๘๓๑ โรงพยาบาล ๑.๒ จำแนกเป็นประเภทโรงพยาบาล ๑.๒.๑ รพศ./รพท ๙๕ แห่ง (๑๐๐%) ๑.๒.๒ รพช ๗๓๖ แห่ง (๙๙.๔๖.%) ๑.๒.๑ รพศ./รพท ๙๕ แห่ง (๑๐๐%) ๑.๒.๒ รพช ๗๓๖ แห่ง (๙๙.๔๖.%)

15 ข้อ ๑ ระบบบริหารจัดการยาฯ ๗๘๖ รพ. (๙๔.๕๘%) ข้อ ๒ การคัดเลือก ๗๙๕ รพ. (๙๕.๖๗%) ข้อ ๓ การจัดซื้อ/จัดหา ๖๖๓ รพ. (๗๙.๖๑%) ข้อ ๔ การตรวจรับ ๗๔๔ รพ. (๘๙.๕๓%) ข้อ ๕ การควบคุม/เก็บรักษา ๕๕๗ รพ. (๖๗.๐๓%) ข้อ ๖ การเบิกจ่าย ๗๔๔ รพ. (๘๙.๕๓%) ข้อ ๗ การใช้ ๖๕๙ รพ. (๗๙.๓๐%) ข้อ ๘ ระบบรายงาน ๗๔๕ รพ. (๘๙.๖๕%) ข้อ ๙ การตรวจสอบ รายงาน ๖๐๗ รพ. (๗๓.๐๔%) จำนวนโรงพยาบาลที่ดำเนินการ ได้ครบตามมาตรการ

16 ๒.รายงานข้อมูลด้านมูลค่าและปริมาณการใช้ ยาของโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๒.๑ จำนวนโรงพยาบาลที่รายงานข้อมูล รวม ๗๑๕ แห่ง ๗๑๕ แห่ง ๒.๒ จำแนกเป็นประเภทโรงพยาบาล ๑.๒.๑ รพศ./รพท. ๙๕ แห่ง (๑๐๐.%) ๑.๒.๒ รพช. ๖๒๐ แห่ง (๘๓.๗๘%)

17 ๒.๓ รายการที่มีมูลค่าการใช้ สูงสุด ๒๐ อันดับแรก ลำดับรายการ มูลค่ารพ. 1 IMIPENAM+CILASTATIN 1 G INJ334,850, MEROPENEM 1 G INJ 252,743, ROSUVASTATIN 10 MG TAB 179,774, CLOPIDOGREL 75 MG TAB 159,421, CEFOPERAZONE+SULBACTAM 1.5 G INJ 155,236, PIPERACILLIN 4 G + TAZOBACTAM 500 MG INJ 140,328, ATORVASTATIN 20 MG TAB 128,730, EPOETIN ALPHA 4000 IU INJ 111,497, CELECOXIB 200 MG CAP 109,021, RABIES HUMAN IMMUNOGLOBULIN 300 U INJ 102,478,

18 ๒.๓ รายการที่มีมูลค่าการใช้ สูงสุด ๒๐ อันดับแรก (ต่อ) ลำดับรายการ มูลค่ารพ. 11 EPOETIN BETA 5000 IU INJ 99,214, CAPECITABINE 500 MG TAB 89,036, EPOETIN ALPHA 5000 IU INJ 76,963, MANIDIPINE 20 MG TAB 69,389, SODIUM CHLORIDE 0.9% INJ 1000 ML 67,214, ROSUVASTATIN 20 MG TAB 66,003, INSULIN MIXED 300 IU INJ PENFILLED 65,203, IMATINIB 100 MG TAB 59,382, OCTREOTIDE 0.1 MG/ML INJ 57,948, TIGECYCLINE 50 MG INJ 57,174,

19 ลำดับ รายการยารพ.ปริมาณ 1OMEPRAZOLE 20 MG CAP88114,717,635 2PARACETAMOL 500 MG TAB ,612,938 3ENALAPRIL 5 MG TAB ,674,257 4METFORMIN 500 MG TAB ,490,900 5ASPIRIN 81 MG TAB ,360,925 6VITAMIN B COMPLEX TAB ,683,251 7 FOLIC ACID 5 MG TAB70 79,048,499 8 GLIBENCLAMIDE 5 MG TAB64 79,155,318 9 MULTIVITAMINS TAB63 66,600, ATENOLOL 50 MG TAB62 77,373,598 ๒.๔ รายการที่มีปริมาณการใช้ สูงสุด ๒๐ อันดับแรก

20 ลำดับ รายการยารพ.ปริมาณ 11 AMLODIPINE 5 MG TAB58 83,229, SIMVASTATIN 20 MG TAB53 89,789, FERROUS FUMARATE 200 MG TAB51 70,441, GLIPIZIDE 5 MG TAB49 73,756, VITAMIN B TAB41 48,030, HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG TAB40 40,803, SODIUM BICARBONATE 300 MG TAB39 79,048, ENALAPRIL 20 MG TAB37 32,690, DICLOFENAC 25 MG TAB37 26,594, SIMVASTATIN 10 MG TAB32 57,917,490 ๒.๔ รายการที่มีปริมาณการใช้ สูงสุด ๒๐ อันดับแรก (ต่อ)

21 ๒.๕ รายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย สูงสุด ๒๐ อันดับแรก ลำดับรายการ มูลค่าต่อหน่วยรพ. 1OCTREOTIDE 30 MG INJ PREFILLED 86, TRASTUZUMAB 440 MG INJ 81, OCTREOTIDE 20 MG INJ 63, RITUXIMAB 500 MG/50 ML INJ 63, BASILIXIMAB 20 MG INJ 61, BORTEZOMIB 3.5 MG INJ 60, OXALIPLATIN 200 MG INJ 53, RANIBIZUMAB 10MG/ML 2.3 ML INJ 49, PEMETREXED 500 MG INJ 46, TENECTEPLACE 8000 U INJ 44,

22 ๒.๕ รายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย สูงสุด ๒๐ อันดับแรก (ต่อ) ลำดับรายการ มูลค่าต่อหน่วยรพ. 11TENECTEPLACE INJ 44, VERTEPORFIN 15 MG INJ 42, DECITABINE 50 MG INJ 37, IRINOTECAN HCL 300 MG INJ 28, TRASTUZUMAB 150 MG INJ 28, INFIXIMAB 100 MG INJ 28, RECOMBINANT COAGULATION FACTOR VIIA INJ 26, RECOMBINANT COAGULATION FACTOR VIIa 1.2 MG INJ 26, DOCETAXEL 80 MG INJ 24, GOSERELIN 10.8 MG INJ 22,

23 การดำเนินการกำกับต่อเนื่อง 1.โรงพยาบาลที่ดำเนินการมาตรการบริหารจัดการ ด้านยา 9 ข้อ ยังไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการพัฒนา ต่อเนื่องโดยให้จังหวัด ผู้ตรวจราชการเขต ช่วย กำกับติดตาม และรายงานให้ กสธ. ทราบ 2. รายการยาที่มีมูลค่าการใช้สูง รายการยาที่มีราคา ต่อหน่วยสูง และรายการยาที่มีปริมาณการใช้สูง ต่อหน่วยสูง และรายการยาที่มีปริมาณการใช้สูง ให้ รพ. จัดระบบเฝ้าระวังและมีการสุ่มตรวจสอบ เป็นระยะ ให้ รพ. จัดระบบเฝ้าระวังและมีการสุ่มตรวจสอบ เป็นระยะ

24 การดำเนินการกำกับต่อเนื่อง (ต่อ) 3. สำนักบริหารการสาธารณสุข ได้จัดทำโปรแกรม ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ เพื่ออำนวย ความสะดวกในการจัดส่งรายงานข้อมูลด้านยาและ เวชภัณฑ์ของ รพ. ซึ่งรวมถึงรายงานการจัดซื้อฯ โดยใช้รหัสยามาตรฐาน 24 หลัก เป็นมาตรฐานใน การเชื่อมโยงข้อมูล และให้ รพ.ต่าง ๆ จัดส่ง รายงานตามที่กำหนด ทุกเดือน เพื่อที่จะได้มี ข้อมูลในการเฝ้าระวังและกำกับติดตามการใช้ยา ในภาพรวม และสามารถแจ้งเตือน รพ.ได้กรณียา ใดมีการใช้ผิดปกติ

25 การดำเนินการกำกับต่อเนื่อง (ต่อ) 4. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ขอตั้ง งบประมาณดำเนิน “โครงการพัฒนาระบบบริหาร คลังยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข” ในปี ภายในวงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อให้ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์มีมาตรฐานการ ดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์ สารสนเทศร่วมกันในการบริหารจัดการด้าน สุขภาพ และการขยายผลระบบงานไปสู่การ ให้บริการรักษาพยาบาลที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt นพ.สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ๑) ระบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ๑.๑สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ เภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) โดยให้มี เภสัชกรรมและการบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google