งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

14 สิงหาคม 2553 1 www.nesdb.go.th ความก้าวหน้าการจัดทำ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จิระพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาทางสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "14 สิงหาคม 2553 1 www.nesdb.go.th ความก้าวหน้าการจัดทำ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จิระพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาทางสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 14 สิงหาคม 2553 1 www.nesdb.go.th ความก้าวหน้าการจัดทำ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จิระพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 14 สิงหาคม 2553 2 www.nesdb.go.th กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  ร่างกรอบวิสัยทัศน์ และ ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  การจัดทำร่างทิศทาง การพัฒนาของแผนฯ 11  ยกร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  อนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ส. ค. 51 – ส. ค. 52 ก. ย. 52 – ก. ย. 53 ต. ค. 53 – มิ. ย. 54 ก. ค. – ก. ย. 2554 ประชุมประจำปี 2551 “ วิสัยทัศน์ ประเทศไทย.. สู่ปี 2570” ประเมินผล 2 ปี แผนฯ 10 ประชุมประจำปี 2552 “ จาก วิสัยทัศน์ … สู่ แผนฯ 11 รายงาน ความก้าวหน้า กก. สศช. ร่างกรอบวิสัยทัศน์ 2570 และแนวคิด ทิศทางแผนฯ 11 ( ก. ค.52) แต่งตั้งคณะกก. จัดทำแผนฯ 11 คณะทำงานจัดทำ เอกสารฯ และจัด ประชุมระดมความ คิดเห็น แผนฯ 11 ประชุมหารือศิษย์ เก่า สศช. ศึกษาวิจัยเฉพาะ ด้าน ประชุมระดมความ คิดเห็นระดับ ชุมชน / หมู่บ้าน ระดับภาค รายงาน ความก้าวหน้าคณะ กก. สศช. (7 มิ. ย. 53) เสนอร่างทิศทาง แผนฯ 11 ต่อ กก. ส ศช. พิจารณา (12 ก. ค. 53) ทิศทางและประเด็น ยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จัดประชุมประจำปี 2553 ” ทิศทางของแผน 11” (6 สิงหาคม 2553) เสนอทิศทางและ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนฯ 11 ต่อ ค. ร. ม. ( ก. ย. 53) ยกร่าง รายละเอียดของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รายงาน ความก้าวหน้า คณะ กก. สศช. ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ( พ. ศ. 2555 – 2559) จัดประชุมประจำปี 2554 “ ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” ( มิ. ย. 54) ปรังปรุงร่างแผนฯ 11 นำเสนอคณะ กก. สศช. ( ก. ค. 54) เสนอร่างแผนฯ 11 ให้ ค. ร. ม. พิจารณา โดยส่งให้สภาที่ ปรึกษาฯ พิจารณา ก่อน ( ส. ค. 54) คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ ( ก. ย. 54) ลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (1 ตุลาคม 2554)

3 14 สิงหาคม 2553 3 www.nesdb.go.th เป็น " แผนยุทธศาสตร์ “ ยึดวิสัยทัศน์ปี 2570 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ และมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมเผชิญ การเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมทั้งความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ นำไปสู่การ สร้างภูมิคุ้มกันในอีก 5 ปี ข้างหน้า ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน ทั้งในการสร้าง ความเข้าใจร่วมกัน การร่วมคิด และร่วม ขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ..กรอบทิศทางของแผนฯ 11..

4 14 สิงหาคม 2553 4 www.nesdb.go.th ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกา โลก แนวโน้มการพัฒนาไปสู่ ความเป็นโลกหลาย ศูนย์กลาง “ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาวะโลกร้อน ความมั่นคงด้านอาหารและ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงภายใน การเงินเข้มแข็ง การคลังขาด สมดุล เกษตรต้นทุนสูง พื้นที่ / แรงงานจำกัด อุตสาหกรรมพึ่ง ต่างประเทศ บริการ / ท่องเที่ยวมี โอกาส สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมปัจเจก วัฒนธรรมไทยเชื่อมโยงกับ ต่างชาติ การศึกษา / สุขภาพดี ขึ้น แต่ IQ EQ ของเด็ก ผลิต ภาพแรงงาน การดูแลผู้สูงอายุ เป็นปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โลกร้อน กระทบภาคเกษตร ปัญหา ยากจน / ย้ายถิ่น บุกรุกป่า เพิ่มขึ้น พึ่งพลังงานจาก ต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงภายนอก 1. การบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ 2. โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับ การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 3. โครงสร้างประชากรไม่สมดุล 4. ค่านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอย 5. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม มีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง 1. ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 2. ภาคเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคง ด้านอาหารของประเทศ 3. การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม 5. ชุมชนเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหาร จัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ 6.ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีความเป็นเอกราช เป็นมิตร กับนานาประเทศ 6 ภูมิคุ้มกัน 5 ความเสี่ยง

5 14 สิงหาคม 2553 5 www.nesdb.go.th ประเด็นการพัฒนา เร่งสร้างสังคมให้สงบสุข มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมสู่สังคมฐานความรู้ พัฒนาภาคเกษตรให้คงอยู่กับสังคมไทย สร้างความ มั่นคงด้านอาหาร ปรับปรุงการบริหารจัดการของภาครัฐให้เอื้อต่อการ พัฒนาประเทศ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้าง การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา

6 14 สิงหาคม 2553 6 www.nesdb.go.th ทิศทางของแผนฯ 11.. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและ พลังงาน ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัย แวดล้อม ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

7 14 สิงหาคม 2553 7 www.nesdb.go.th เสริมสร้างพลังทางสังคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง ความคิดอย่างอิสระ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้จัดการปัญหาต่างๆ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นพลังร่วมในการพัฒนา สังคมไทย เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วน การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก ปรับระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคน อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในการ พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต สนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ในการสร้าง ค่านิยมใหม่ พัฒนาความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ ในสังคมให้เข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม เสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับคนใน สังคม สร้างโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ ทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เสริมสร้างความมั่นคงให้คนยากจนมีความ พร้อมรับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา ประเทศ เพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการ มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี คุณภาพสังคม (Social Quality)

8 14 สิงหาคม 2553 8 www.nesdb.go.th ส่งเสริมคนไทยให้มี การเกิดที่มีคุณภาพ และกระจายตัว เหมาะสมกับพื้นที่ พัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ เปลี่ยนแปลง 1) ส่งเสริมการเกิดที่มี คุณภาพและรักษา ระดับอัตราเจริญพันธุ์ ให้เหมาะสม 2) มุ่งพัฒนานโยบาย สาธารณะที่เอื้อต่อ สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับส่งเสริมให้ ชุมชนท้องถิ่นมีความ เข้มแข็งในการ ดำเนินการด้านสุขภาพ 3) ส่งเสริมสนับสนุนการ กระจายตัวของ ประชากรให้สอดคล้อง กับทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลของการ ย้ายถิ่น 1)พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี IQ EQ MQ 2) พัฒนาด้านวิชาการแก่เด็ก วัยเรียน ทั้งมาตรฐาน การศึกษา คุณภาพครู และพฤติกรรมสุขภาพ ที่เหมาะสม 3) จัดให้มีกลไกการ ขับเคลื่อนและสนับสนุน การปฏิรูปการศึกษา 4) พัฒนาสมรรถนะกำลัง แรงงาน: ภาคเกษตร กำลังคนระดับกลาง กำลังคนด้าน S&T 5) พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความ มั่นคงด้านรายได้ นำความรู้ มาใช้พัฒนาประเทศ 6) พัฒนาคนให้มีการเรียนรู้ ในศาสตร์วิทยาการ ที่ประกอบอาชีพได้ หลากหลาย ควบคู่กับ เสริมสร้างทักษะให้มี จิตสาธารณะ 5 ด้าน 1) สร้างวัฒนธรรมการ เรียนรู้ด้วยการสร้าง กระแสสังคมให้การ เรียนรู้เป็นหน้าที่ของ คนไทยทุกคน 2) เสริมสร้างและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ ที่หลากหลายและ สอดคล้องกับภูมิสังคม ควบคู่กับการใช้ ประโยชน์จากแหล่ง เรียนรู้ทั่วไป 3) สร้างปัจจัยสนับสนุนให้ เกิดการเรียนรู้ตลอด ชีวิต โดยพัฒนาองค์ ความรู้ของท้องถิ่น และ ปรับปรุงกฎระเบียบ 4) จัดระบบความสัมพันธ์ ของสวัสดิการทางสังคม ให้เชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน ควบคู่กับกระจายอำนาจ ให้ชุมชนมีบทบาทใน การส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และ วัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้สถาบันหลักของสังคม มีบทบาทหลักในการ หล่อหลอม บ่มเพาะเด็ก/ เยาวชน และปลูกจิตสำนึก กลุ่มคนต่างๆ ให้มี วัฒนธรรมและค่านิยม ที่ดีงาม 3) ส่งเสริมองค์กรธุรกิจใน การดำเนินงาน ที่รับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมไทยทีดี

9 14 สิงหาคม 2553 9 www.nesdb.go.th การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหาร และพลังงาน แนวทางการพัฒนา พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐาน การผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ สร้างมูลค่า สร้างความมั่นคงในอาชีพและ รายได้แก่เกษตรกร สร้างความมั่นคงด้านอาหารและหลังงาน ในระดับครัวเรือน และชุมชน สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อ สนับสนุนการพัฒนาประเทศและ ความเข้มแข็งภาคเกษตร ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ เสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและ พลังงาน 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 2

10 14 สิงหาคม 2553 10 www.nesdb.go.th ขอบคุณ www.nesdb.go.th www.nesdb.go.th


ดาวน์โหลด ppt 14 สิงหาคม 2553 1 www.nesdb.go.th ความก้าวหน้าการจัดทำ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จิระพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาทางสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google