งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทาง / เครื่องมือในการ คาดการณ์ความต้องการ และอุปทานกำลังคน นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการศึกษาทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทาง / เครื่องมือในการ คาดการณ์ความต้องการ และอุปทานกำลังคน นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการศึกษาทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทาง / เครื่องมือในการ คาดการณ์ความต้องการ และอุปทานกำลังคน นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการศึกษาทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 18 ธันวาคม 2551

2 การคาดประมาณความต้องการ กำลังคน (Manpower Demand projection) Population Ratio Method ขนาดประชากรในปัจจุบันขนาดประชากรในอนาคต อัตราส่วนกำลังคน:ประชากร ในปัจจุบัน อัตราส่วนกำลังคน:ประชากร ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงทางประชากร การคาดการณ์ - เปรียบเทียบกับอดีต / ประเทศอื่น - ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ

3 Health Need Method ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ (ข้อมูลทางระบาดวิทยา) ประเภท คุณภาพ ความถี่ และ ปริมาณของบริการที่จำเป็นเพื่อ บรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพของประชาชน เป้าหมายบริการสุขภาพ -การเข้าถึงบริการ -นโยบายที่เกี่ยวข้อง กำลังคนในแต่ละสายงานและเวลา ที่ใช้ในการให้บริการของบุคลากร แต่ละประเภท จำนวนกำลังคน แต่ละประเภท ที่ต้องการ อัตราส่วน กำลังคน:ประชากร ผลิตภาพของกำลังคน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แต่ละวิชาชีพ

4 Health Demand Method อัตราการใช้บริการสุขภาพ ในปัจจุบันและอดีต ตัวแปรด้านประชากรใน ปัจจุบันและอดีต -ขนาด โครงสร้างอายุ และเพศ - รายได้ -การย้ายถิ่น - อาชีพ - ที่อยู่อาศัย -การประกันสุขภาพ - การศึกษา การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร สังคมเศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย Healthcare system design อัตราการใช้บริการ สุขภาพในอนาคต Forecasting technique จำนวน และทักษะของ กำลังคนแต่ละประเภทที่ ต้องการ อัตราส่วน กำลังคน:ประชากร ผลิตภาพของกำลังคน

5 Services Target Method  แนวโน้มในอดีต  ความจำเป็นด้าน สุขภาพ  ความต้องการด้าน สุขภาพ  นโยบายการ พัฒนาระบบบริการ เป้าหมายในอนาคต - การบริการสุขภาพ - การพัฒนาสถานบริการ - การพัฒนาระบบบริการ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ประเภท และทักษะ ของกำลังคนที่ต้องการ กรอบอัตรากำลัง ผลิตภาพของกำลังคน อัตราส่วน กำลังคน:ประชากร

6 แนวทางการคาดการณ์ความต้องการกำลังคน ประชากรและ ปัญหาสุขภาพ Community based 1 0 care2 0 care3 0 careExcellent center สร้างสุขภาพ-ซ่อมสุขภาพ เด็ก1.จำเป็นต้องมีบริการอะไร บ้างในแต่ละระดับของบริการ หรือบริการทีต้องมีในอนาคต วัยรุ่น2. Base line data และคาดว่าจะมีปริมาณการใช้บริการเท่าใด ใน แต่ละปี ผู้ใหญ่/วัยแรงงาน3. มาตรฐานการให้บริการของบุคลากร (เวลาที่ต้องใช้ต่อ 1 unit of service) ผู้สูงอายุ4. มาตรฐานผลิตภาพของกำลังคน(Productive hour per year) โรคเรื้อรัง....5. Skill mix ภายใน และระหว่างสาขาวิชาชีพควรเป็นอย่างไร ผู้พิการ สุขภาพจิต/จิตเวช เด็กพิเศษ HIV/AIDS โรคระบาด/โรคติด เชื้อ อุบัติเหตุ/อุบัติภัย แรงงานต่างด้าว Medical Tourism

7 No.& Productivity Of nurses Inflow Outflow Policies on -Education -Pay -Work condition -Migration -Retirement Leavers Emigrants Retirees New graduates Immigrants Re-entrants No.& Productivity Of other health care resources Quantity & Quality of health care Patients Supply of Nurse services Derived demand of nurse services Derived demand of other services Manpower Demand & Supply

8 การคาดประมาณอุปทานกำลังคน (Manpower supply projection) เพิ่มขึ้นจาก Stocks สูญเสีย ผู้จบการศึกษาใหม่ กลับเข้าทำงานใหม่ หลังจากออกไป ทำอาชีพอื่น/เกษียณ Active manpower supply in services Inactive supply เกษียณ เสียชีวิต เปลี่ยนอาชีพ ลาศึกษาต่อ กลับจากลาเรียน การเพิ่มขึ้น - ลดลงของกำลังคนด้านสุขภาพ

9 แนวทางการศึกษาอุปทาน กำลังคนแต่ละวิชาชีพ ตรวจสอบกำลังคนที่มีในปัจจุบัน(Total Supply) Active Supply Inactive Supply (ถ้ากระจายกลุ่มอายุได้จะดีมาก) คาดประมาณการสูญเสียรายปี ศึกษาจากข้อมูลการสูญเสียในอดีต และ Project แนวโน้มในอนาคต กรณีไม่มีข้อมูลเพียงพอใช้อัตราการสูญเสีย 2% ต่อปี

10 แนวทางการศึกษาอุปทาน กำลังคนแต่ละวิชาชีพ คาดประมาณขนาดกำลังคนที่จะมีใน อนาคต จากจำนวนการผลิตที่มีอยู่ หรือ จากแผนการผลิต P t = P t-1 + Gain – Loss t = ปีที่คาดประมาณ ( 2551,2552, 2553,…)


ดาวน์โหลด ppt แนวทาง / เครื่องมือในการ คาดการณ์ความต้องการ และอุปทานกำลังคน นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการศึกษาทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google