งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Measurement From outcome to system Somsak Chunharas Secretary General National Health Foundation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Measurement From outcome to system Somsak Chunharas Secretary General National Health Foundation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Measurement From outcome to system Somsak Chunharas Secretary General National Health Foundation

2 24-09-08 2health measurement Measuring health development Health outcome = classic set Health outcome = classic set Diseases burden (DALY) = diseases “ outcome ” Diseases burden (DALY) = diseases “ outcome ” Quality of life (comprehensive “ outcome ” definition, multi-sectoral dimension) Quality of life (comprehensive “ outcome ” definition, multi-sectoral dimension) Health (care) system performance/development Health (care) system performance/development Social determinants of health (+equity concern) Social determinants of health (+equity concern)

3 24-09-08 3health measurement YearMaleFemale 1995 - 2000 67.36 71.74 2000 - 2005 68.15 72.39 2005 - 2010 68.86 73.00 Life expectancy at Birth Source: National Population Estimates, 1990 - 2020: National Economic and Social Development Board, 2003.

4 24-09-08 4health measurement Life expectancy, 2004 Life expectancy MaleFemale At birth 66.174.1 At 60 years 18.020.9 At 80 years 10.010.2 Source: Population Gazette, 2005, IPSR Mahidol

5 24-09-08 5health measurement Source: UN, World Population Prospects, The 2000 Revision Crude death rate, 1980-2015

6 24-09-08 6health measurement Crude death rates, with and without HIV/AIDS, 1985-2010 Source: Rhucharoenpornpanich and Chamratrithirong, http://203.155.220.217/office/aids/aidsbase/demographic.htm http://203.155.220.217/office/aids/aidsbase/demographic.htm

7 24-09-08 7health measurement Total fertility rate, 1964-2030 Reference: Thailand Health Profile, (Wibulpholprasert et al, 2004).

8 24-09-08 8health measurement Infant Mortality Rate, 1964-2020 Reference: Thailand Health Profile, (Wibulpholprasert et al, 2004).

9 24-09-08 9health measurement Population growth rate, 1970-2020 Reference: Thailand Health Profile, (Wibulpholprasert et al, 2004).

10 24-09-08 10health measurement

11 24-09-08health measurement11 The morbidity burden in Disability Adjusted Life Year (DALYs) by sex and disease group, in Thailand 1999

12 24-09-08health measurement12

13 24-09-08health measurement13 BOD Thailand 1999

14 24-09-08health measurement14 BOD Thailand 1999 Rank Disease category MALE Daly's loss % Disease category FEMALE Daly's loss %

15 24-09-08health measurement15 Major Health Risk and BOD

16 24-09-08health measurement16 Summary of Classic Approach LE (HALE?) LE (HALE?) DALY DALY Unfinished agenda (selected diseases – diarrhea/dengue/Tbc, MCH) Unfinished agenda (selected diseases – diarrhea/dengue/Tbc, MCH) Emerging agenda (emerging diseases, workers, elderly, disable) Emerging agenda (emerging diseases, workers, elderly, disable) Major risk factors based on DALY Major risk factors based on DALY

17 24-09-08health measurement17 QOL individual level Mobility Mobility Self care Self care Pain and comfort Pain and comfort Cognition Cognition Interpersonal activities Interpersonal activities Vision Vision Sleep and energy Sleep and energy Affect Affect Domains in world health survey 2002-2003 WHO Household survey

18 24-09-08health measurement18 QOL (multi-sectoral) จปฐ 6 หมวด 36 ตัวชี้วัด 1. สุขภาพดี 11 ตัวชี้วัด 2. มีบ้านอาศัย 8 ตัวชี้วัด 3. ฝักใฝ่การศึกษา 6 ตัวชี้วัด 4. รายได้ก้าวหน้า 3 ตัวชี้วัด 5. ปลูกฝังค่านิยมไทย 5 ตัวชี้วัด 6. ร่วมใจพัฒนา 4 ตัวชี้วัด

19 24-09-08health measurement19 7 strategies for Healthy Thailand participation, participation, communication, communication, strengthening and creating public mind, strengthening and creating public mind, services, services, social measures, social measures, knowledge and learning, and knowledge and learning, and result-based management. result-based management.

20 24-09-08health measurement 20 คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา สามารถดำรงชีพบนพื้นฐาน ความพอดีพอประมาณอย่างมี เหตุผล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสัมมาชีพทั่วถึง มีรายได้ ทำงาน ด้วยความสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อ สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ เกื้อกูล มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืน ยาว National Agenda 18 December 2004

21 24-09-08health measurement21 เป้าหมาย 17 ด้านของ Healthy Thailand 1. คนไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา (I.Q) และความฉลาดทาง อารมณ์ (E.Q) เพิ่มมากขึ้นในระดับที่ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐานสากล 2. คนไทยที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน และสถานประกอบการ 3. คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา ในระบบโรงเรียนไม่น้อยกว่า 12 ปี และมีโอกาสเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะทางสุขภาพ (Health Skill) และ ทักษะการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม (Life Skill) 4. คนไทยมีครอบครัวที่อบอุ่น เด็กและผู้สูงอายุได้รับการดูแล เอาใจใส่จากครอบครัว 5. คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้นพร้อมสุขภาพที่แข็งแรง อัตราการป่วย และตายด้วยโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนไทยลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก โรคในช่องปาก และโรคเบาหวาน 1. คนไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา (I.Q) และความฉลาดทาง อารมณ์ (E.Q) เพิ่มมากขึ้นในระดับที่ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐานสากล 2. คนไทยที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน และสถานประกอบการ 3. คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา ในระบบโรงเรียนไม่น้อยกว่า 12 ปี และมีโอกาสเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะทางสุขภาพ (Health Skill) และ ทักษะการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม (Life Skill) 4. คนไทยมีครอบครัวที่อบอุ่น เด็กและผู้สูงอายุได้รับการดูแล เอาใจใส่จากครอบครัว 5. คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้นพร้อมสุขภาพที่แข็งแรง อัตราการป่วย และตายด้วยโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนไทยลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก โรคในช่องปาก และโรคเบาหวาน

22 24-09-08health measurement22 6. คนไทยทุกคนมีหลักประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน 6. คนไทยทุกคนมีหลักประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน 7. คนไทยได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจากแหล่งผลิตอาหาร ที่ปลอดสารพิษปนเปื้อน ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอย จำหน่ายอาหารทุกแห่งได้มาตรฐานสุขอนามัย สถานที่ผลิต อาหารทุกแห่งผ่านหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) 8. คนไทยลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และยาสูบ 9. คนไทยมีอัตราการบาดเจ็บ และตายด้วยอุบัติเหตุลดน้อยลง 10. คนไทยมีอัตราการฆ่าตัวตาย ตลอดจนการป่วยด้วยโรค ทางจิตประสาท ลดน้อยลง 11. คนไทยมีความปลอดภัย จากอาชญากรรม และความ รุนแรง ที่ก่อให้เกิดการ ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ การประทุษร้ายทางเพศ และกระประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 7. คนไทยได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจากแหล่งผลิตอาหาร ที่ปลอดสารพิษปนเปื้อน ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอย จำหน่ายอาหารทุกแห่งได้มาตรฐานสุขอนามัย สถานที่ผลิต อาหารทุกแห่งผ่านหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) 8. คนไทยลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และยาสูบ 9. คนไทยมีอัตราการบาดเจ็บ และตายด้วยอุบัติเหตุลดน้อยลง 10. คนไทยมีอัตราการฆ่าตัวตาย ตลอดจนการป่วยด้วยโรค ทางจิตประสาท ลดน้อยลง 11. คนไทยมีความปลอดภัย จากอาชญากรรม และความ รุนแรง ที่ก่อให้เกิดการ ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ การประทุษร้ายทางเพศ และกระประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน เป้าหมาย 17 ด้านของ Healthy Thailand

23 24-09-08health measurement23 12. คนไทยมีสัมมาชีพ และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิตอย่างปกติสุข 13. คนไทยมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ มีน้ำสะอาด เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอ และดำรงชีวิตใน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 14. คนไทยลด ละ เลิกอบายมุข และสิ่งเสพติด 15. คนไทยมีความรู้ รักสามัคคี มีความอาทรเกื้อกูล กัน 16. คนไทยมีสติและปัญญาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง รุนแรงต่างๆ ด้วยเหตุผล และด้วยสันติวิธี 17. คนไทยยึดมั่นในหลักศาสนธรรมและวัฒนธรรมที่ ดีงาม 12. คนไทยมีสัมมาชีพ และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิตอย่างปกติสุข 13. คนไทยมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ มีน้ำสะอาด เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอ และดำรงชีวิตใน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 14. คนไทยลด ละ เลิกอบายมุข และสิ่งเสพติด 15. คนไทยมีความรู้ รักสามัคคี มีความอาทรเกื้อกูล กัน 16. คนไทยมีสติและปัญญาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง รุนแรงต่างๆ ด้วยเหตุผล และด้วยสันติวิธี 17. คนไทยยึดมั่นในหลักศาสนธรรมและวัฒนธรรมที่ ดีงาม เป้าหมาย 17 ด้านของ Healthy Thailand

24 24-09-08 24health measurement Relations between functions and objectives of a health system

25 24-09-08 25health measurement From Functions to Health System Outcomes

26 24-09-08 26health measurement hsc.csu.edu.au/.../improving/3-2/3-2-3/view.gif Road and traffic related injuries Social determinants

27 24-09-08 27health measurement http://www.ruralhealthgoodpractice.org.uk/admin/uploaded_files/social_and_community_networks.gif Dahlgren G, and Whitehead M in the Acheson Report (1998)

28 24-09-08 28health measurement Figure 1 demonstrates one way of representing the interaction between lifestyle, cultural and socio-economic conditions, crime, education, housing, transport, employment issues and health. The present (Australian) government have accepted that some of the wider determinants of health are: Poverty Employment Education Housing Accidents Social Capital

29 24-09-08 29health measurement

30 24-09-08health measurement 30 สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสะอาด - ปลอดภัย เศรษฐกิจหลากหลาย มีชีวิตชีวา การพัฒนา กลมกลืนอดีต ชุมชนเข็มแข็ง ความจำเป็น พื้นฐานพอเพียง การเข้าถึงการรับรู้ ข้อมูล / ข่าวสาร / การ ติดต่อ เสมอภาค / สะดวก ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ คนสุขภาพดี เจ็บป่วยน้อย ระบบนิเวศน์สมดุล ความเชื่อมโยง ทางวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ควบคุม - กำหนด - ตัดสินใจ WHO เมืองน่าอยู่ ลักษณะ เอกลัก ษณ์

31 24-09-08 31health measurement Table 2: Dimensions of health to consider when comparing more and less advantaged social groups Dimensions of health Health status, including disease, mortality, quality of life Access to and utilisation of health care services Health care financing and resource allocation Quality of health care delivery in various categories, (e.g., MCH, communicable diseases, trauma, mental health) Access/exposure to underlying health determinants - Water/sanitation - Nutrition/food security - Formal education - Environmental or occupational hazards - Behavioural risk factors The consequences of poor health on social and economic status Social groups to compare Socio-economic (rich / poor; level of education; occupation) Race and / or ethnicity Religion Language Gender Geography (rural / urban; regions; slums/ other urban areas) National origin Sexual orientation Age Disability Other social groups that are excluded or marginalized Equity determinants/differential Socio-economic status (reflected by income, expenditures, accumulated economic assets, occupation, or education level) Socio-economic status (reflected by income, expenditures, accumulated economic assets, occupation, or education level) Race/ethnicity, religion, and/or language Race/ethnicity, religion, and/or language Gender Gender Geography (e.g. urban – rural, or different provinces, districts, villages, or urban neighbourhoods) Geography (e.g. urban – rural, or different provinces, districts, villages, or urban neighbourhoods)

32 24-09-08 32health measurement Equity determinants/differentials National origin (e.g. comparing immigrants/refugees with local nationals) National origin (e.g. comparing immigrants/refugees with local nationals) Age (e.g. the elderly and children experience social disadvantage in many societies) Age (e.g. the elderly and children experience social disadvantage in many societies) Sexual orientation Sexual orientation Disability (including direct effects of physical or mental disabilities as well as societal attitudes that lead to further social and/or economic exclusion) Disability (including direct effects of physical or mental disabilities as well as societal attitudes that lead to further social and/or economic exclusion) Other characteristics that define marginalised or disempowered populations. Other characteristics that define marginalised or disempowered populations.

33 24-09-08 33health measurement Indicators for equity gauge Health outcomes e.g., illness/disease/injury rates, mortality rates, quality of life, and major risks to health Health outcomes e.g., illness/disease/injury rates, mortality rates, quality of life, and major risks to health Health care financing and health care resource allocation Health care financing and health care resource allocation Access to and utilization of health care services (actual use of recommended services is the most valid way to measure access) Access to and utilization of health care services (actual use of recommended services is the most valid way to measure access) Quality of health care services Quality of health care services Access/exposure to underlying determinants of health, e.g., poverty, nutrition and food security, behavioural risk factors such as smoking and unprotected intercourse, and exposure to occupational or environmental hazards Access/exposure to underlying determinants of health, e.g., poverty, nutrition and food security, behavioural risk factors such as smoking and unprotected intercourse, and exposure to occupational or environmental hazards Social and economic consequences of ill health, e.g. impoverishment due to ill health, or economic exclusion or stigmatisation due to HIV infection. Social and economic consequences of ill health, e.g. impoverishment due to ill health, or economic exclusion or stigmatisation due to HIV infection.

34 24-09-08 34health measurement ทิ้งท้าย วัดแค่ผลสำเร็จนโยบายรัฐบาลวัดไม่ยาก โดยเฉพาะนโยบายที่มีลักษณะเป็น แผนงาน โครงการมากกว่า “ นโยบาย ” ในความหมายที่ แท้จริง วัดแค่ผลสำเร็จนโยบายรัฐบาลวัดไม่ยาก โดยเฉพาะนโยบายที่มีลักษณะเป็น แผนงาน โครงการมากกว่า “ นโยบาย ” ในความหมายที่ แท้จริง วัด health outcome ก็ไม่ยาก มีตัวชี้วัดมาตรฐาน อยู่ไม่น้อย วัด health outcome ก็ไม่ยาก มีตัวชี้วัดมาตรฐาน อยู่ไม่น้อย วัด comprehensive health outcome (3/4 dimensions) น่าท้าทาย => เทียบกับ การวัด คุณภาพชีวิต หรือวัดความสุข วัด comprehensive health outcome (3/4 dimensions) น่าท้าทาย => เทียบกับ การวัด คุณภาพชีวิต หรือวัดความสุข วัด คุณเท่าเทียมยิ่งยากขึ้นไปอีก วัด คุณเท่าเทียมยิ่งยากขึ้นไปอีก วัด ความเข้มแข็งของ “ ระบบสุขภาพ ” ยากกว่า มาก วัด ความเข้มแข็งของ “ ระบบสุขภาพ ” ยากกว่า มาก

35 24-09-08 35health measurement ยากที่สุดคือทำให้ผลการวัด ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างจริงจัง ( ไม่ใช่แค่ โฆษณา )

36 24-09-08health measurement 36


ดาวน์โหลด ppt Health Measurement From outcome to system Somsak Chunharas Secretary General National Health Foundation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google