งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการองค์ความรู้ ของ สำนักงานเลขานุการ กรม  กิจกรรมที่ดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการองค์ความรู้ ของ สำนักงานเลขานุการ กรม  กิจกรรมที่ดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการองค์ความรู้ ของ สำนักงานเลขานุการ กรม  กิจกรรมที่ดำเนินการ

2 กิจกรรมที่ดำเนินการ  กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของ สล. และ สำนัก / โครงการ 2 ครั้ง - เรื่องที่ 1 การดำเนินการเพื่อการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลของ วศ. วันที่ 7 กรกฎาคม 2549 โดย นางสาวนรา ภัทรนาวิก หัวหน้าฝ่าย แผนงาน

3

4

5

6  เรื่องที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน ราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป จัดฝึกอบรม วันที่ 4 กันยายน 2549 โดย นางสาวอัญชลี ลาวร รณ นางเตือนใจ จูมณี  กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรของ สล. และ สำนักโครงการ 2 ครั้ง

7

8

9  ด้านการคลัง  ด้านบริหารงาน บุคคล  ด้านงานช่าง  ด้านประชาสมพันธ์  ด้านแผนงาน  ด้านบริหารงาน ทั่วไป  กิจกรรมบันทึกเอกสารที่ได้จากการ อบรมสัมมนา จำนวน 68 เรื่อง

10

11

12 กิจกรรมจัดฝึกอบรม และการ บรรยาย ( สนทนาประสา วศ.) ให้แก่ บุคลากรของ สล. และ สำนัก โครงการ จำนวน 18 ครั้ง

13 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลระบบ คุณภาพของห้องปฏิบัติการตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 1. หลักการและเหตุผล 2. การออกแบบระบบฐานข้อมูล 3. การดำเนินการ 4. ระบบที่พัฒนาเสร็จแล้ว

14 หลักการและเหตุผล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของกรม วิทยาศาสตร์บริการในปัจจุบัน ได้จัดทำ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้รับ การรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ยังไม่มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการ และ เจ้าหน้าที่ของกรมฯ สืบค้นการให้บริการ วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบที่ได้รับการ รับรองตามมาตรฐานดังกล่าว CKO (Chief Knowledge Officer) ได้ มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการจัดทำ ฐานข้อมูลระบบคุณภาพของ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

15 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบคุณภาพของ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมใช้ในกระบวนการบริหารจัดการองค์ ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

16 การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล Maintenance ( บำรุงรักษาระบบ ) Requirement Analysis Software Architecture ออกแบบระบบ Coding And Testing ( เขียนโปรแกรมและ ทดสอบการใช้งาน ) Documentation ( จัดทำเอกสาร ) Software Development Cycle

17 การดำเนินการ Phase 1 Phase 2 Phase 3 การศึกษา ความ ต้องการ และการ คัดเลือก Platform & Architect ure การ พัฒนา และ ทดสอบ ระบบฯ การจัดทำ เอกสาร และ นำไปใช้ งาน 1/2 เดือน 1 1/2 เดือน 1/2 เดือน

18 การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis)

19 การออกแบบฐานข้อมูล

20 ระบบฐานข้อมูล J2EE WEB Based Application Accessible from Internet Link from www.dss.go.th

21 ตัวอย่างหน้าจอ

22


ดาวน์โหลด ppt การจัดการองค์ความรู้ ของ สำนักงานเลขานุการ กรม  กิจกรรมที่ดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google