งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดและการใช้ข้อมูลเชิงจุลภาคและมหภาค ในการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ Health Outcome ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมระดมสมอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดและการใช้ข้อมูลเชิงจุลภาคและมหภาค ในการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ Health Outcome ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมระดมสมอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดและการใช้ข้อมูลเชิงจุลภาคและมหภาค ในการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ Health Outcome ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมระดมสมอง การจัดทำกรอบแนวคิดการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ จากการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

2 Scope Health data at micro and macro level Users of health data Health outcome Conclusion

3 Health insurance system B Provider s Profession al bodies A People/patients C Purchaser s DIRECT PAYMENTS HEALTH SERVICES INSURANCE COVERAGE MONEY (TAXES OR PREMIUMS) REGULATION CLAIMS MONEY PAYMENT (FEES, GLOBAL BUDGET) D CASEMIX

4 The England NHS 2005

5 Health data at micro level Service flow: ambulatory visit, admission, laboratory investigation Finance flow: ABC for resource use, payment to provider, budget management Accountability flow: compliance to standard operating procedure, client satisfaction

6 Health data at macro level Service flow: annual utilization of services Finance flow: national health account, budget allocation Accountability flow: quality, efficiency, equity, social accountabilty of health systems

7 policy review policy implementation data + training + analysis + networking + policy making data + training + analysis + networking core data + training + analysis core data + training Users of health data WHO (2003) Human resources and national health systems: shaping the agenda for action Steps to capacity development in using data

8 Defining a research question PICO for EBM Patient Intervention Comparison Outcome www.sph.uth.tmc.edu/charting/handouts/ebph_handouts/pico.pdf PICO for EBPH Population Intervention Comparison Outcome

9 Defining a research question A group of children come down with measles. The parents of these kids are concerned about the potential health risks of vaccinations and have decided not to vaccinate any of their kids. You need to develop an intervention that increases the likelihood that this group will vaccinate their kids www.sph.uth.tmc.edu/charting/handouts/ebph_handouts/pico.pdf P: children with measles I: program to increase vaccinations C: group not exposed O1: an increased rate of vaccinations? O2: a decreased rate of measles among the children of parents exposed to the intervention?

10 Defining a research question There is a section of town which has a high prevalence rate of obesity and diabetes. There are many churches in that area so you decide to work with the churches to develop a series of interventions to reduce both obesity and diabetes. One of the programs will target foods served at church- sponsored events which are mostly pot-luck www.sph.uth.tmc.edu/charting/handouts/ebph_handouts/pico.pdf P: members of a group of churches in a town I: program designed to improve types of foods served at church- sponsored events C: foods served before the intervention O: more nutritious foods served after the intervention?

11 Health outcomes Physical health Mental health Social health Spiritual health Dissatisfaction Discomfort Disease Disability Death

12 Health outcomes Direct vs. indirect –Surrogate: fasting blood sugar –Final: diabetic retinopathy Preclinical –Physiological –Laboratory Clinical –Subclinical –Clinical – Complication

13 Health outcomes Positive vs. negative outcome –Positive: survival –Negative: adverse outcome, death Subjective vs. objective –Quality of life Life cycle –Birth and neonatal outcome –Children and adolescent –Adult and elderly

14 Health outcomes Short vs. long term –Short term: –Long term:

15 Psychoeducational programmes for coronary artery disease Outcomes Studies r (95% CI) MI recurrence at 1 to 10 y 16 0.03 (0.01 to 0.06) Systolic BP decrease at {0.1 to 2 y} 8 0.12 (0.06 to 0.18) Serum cholesterol level decrease at {0.1 to 2 y} 7 0.25 {0.20 to 0.30} Weight decrease at {0.1 to 2 y} 8 0.09 (0.03 to 0.15) Decrease in smoking at {0.1 to 2 y} 21 0.07 (0.03 to 0.10) *BP = blood pressure; MI = myocardial infarction. Gluckman R (2000) Evid. Based Med. 2000;5;83

16 Quality and Outcome Framework CHD 1 The practice can produce a register of patients with coronary heart disease. CHD 2 The percentage of patients with newly diagnosed angina who are referred for exercise testing and/or specialist assessment. CHD 3 The percentage of patients with coronary heart disease whose notes record smoking status in the past 15 months, except those who have never smoked where smoking status need be recorded only once.

17 Conclusion Define precise research question. Select relevant and practical outcome for answering the question.


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดและการใช้ข้อมูลเชิงจุลภาคและมหภาค ในการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ Health Outcome ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมระดมสมอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google