งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategies in Addressing Vitamin D Inadequacy รศ. นพ. ศุภศิลป์ สุนทราภา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 Mar 09.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategies in Addressing Vitamin D Inadequacy รศ. นพ. ศุภศิลป์ สุนทราภา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 Mar 09."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategies in Addressing Vitamin D Inadequacy รศ. นพ. ศุภศิลป์ สุนทราภา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 Mar 09

2 ชนิดของวิตามินดี วิตามินดีมี 2 ชนิดคือ 1.Ergocalciferol (vitamin D2) – เป็นวิตามินดีที่ได้จากพืช 2.Cholecalciferol (vitamin D3) – เป็นวิตามินดีที่ได้จาก สัตว์ หรือสังเคราะห์ขึ้นเอง โดยอาศัยแสงอาทิตย์

3 แหล่งสำคัญของวิตามินดี ได้มาจาก 1. อาหาร ( น้ำมันตับปลา ปลาไหล ปลา salmon น้ำนมเสริมวิตามินดี ) 2. ได้จากการสังเคราะห์วิตามินดีที่ ผิวหนังโดยแสงแดด ส่วนใหญ่ของวิตามินดีที่มนุษย์ ได้รับมาจากการสังเคราะห์ทาง ผิวหนังโดยแสงแดด

4 แหล่งอาหารที่มีวิตามิน ดีสูง 1. ปลาไหล มีปริมาณ vit. D 1,814 IU/1 oz. 2. น้ำมันตับปลา มี vit. D 400 IU/1 tsp. 3. ปลา Salmon มี vit. D 142 IU/1 oz. 4. ปลา Sardines มี vit. D 85 IU/1 oz.

5 Provitamin D3 cholesterol UV-B skin

6 Vitamin D binding protein (DBP) Vit. D จะอยู่ในกระแสเลือด ประมาณ 24 ชั่วโมง Inactive form Active form

7 ความเข้มของรังสีแต่ละชนิดและช่วง คลื่นที่ตกกระทบผิวโลก UV-B(290-320 nm.) 0.1% UV-A (320-400 nm.) 4.9% Visible-light(400-800 nm.) 39% Infrared (>800 nm.) 56%

8 ผลของการขาดวิตามินดี หากขาดวิตามินดีจะทำให้แคลเซียมใน กระแสเลือดลดลง เกิดภาวะ secondary hyperparathyroidism เพิ่มการสลาย กระดูก โดยเฉพาะ cortical bone ทำให้ มวลกระดูกลดลงนำไปสู่ภาวะของกระดูก พรุนในที่สุด กระดูกที่มักจะได้รับผลกระทบมากที่สุดใน กรณีนี้คือ Femoral neck

9 Clinical study of vitamin D ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่แต่ในบ้าน มักพบ ภาวะของวิตามินดีในกระแสเลือดต่ำ (Gloth FMIII. JAMA. 1995) หลายๆการศึกษาในแถบซีกโลก ตะวันตกพบว่าความชุกของ ภาวะ วิตามินดีในกระแสเลือดต่ำมีสัดส่วน สูงถึงร้อยละ 25-54 (Omdahl JL. Am J Clin Nutri 1982; McKenna MJ. Am J Med 1992; Goldray D. J Am Geriatr Soc 1989.)

10 ภาวะวิตามินดีในกระแสเลือด ต่ำเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของ โรคกระดูกพรุนและนำไปสู่ การเกิดกระดูกหัก (Gloth FM III. J Am Geriatr Soc 1995; Meunier PJ. Am J Med 1993; Boonen S. J Endocrinol 1996; Lefoff MS. JAMA, 1999; Lips P. Am J Clin Nutr 1987) ผลของการขาดวิตามินดีใน หลายๆการศึกษา

11 ผู้สูงอายุไทยขาด วิตามินดี เป็นไปได้หรือ ? สภาวะของวิตามินดีใน ประเทศไทย

12 ประเทศไทยตั้งอยู่ในช่วงเส้นรุ้งที่ 4-20 องศาเหนือ ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับ แสงแดดจ้าทั้งปี แพทย์ส่วนใหญ่จึง เชื่อว่าคนไทยควรจะได้รับแสงแดด เพียงพอ ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าคนไทยไม่ ควรจะขาดวิตามินดี ประเทศไทยตั้งอยู่ในช่วงเส้นรุ้งที่ 4-20 องศาเหนือ ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับ แสงแดดจ้าทั้งปี แพทย์ส่วนใหญ่จึง เชื่อว่าคนไทยควรจะได้รับแสงแดด เพียงพอ ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าคนไทยไม่ ควรจะขาดวิตามินดี การเสริมวิตามินดีไม่มีความจำเป็นใน ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน การเสริมวิตามินดีไม่มีความจำเป็นใน ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน ความเชื่อนี้มีความเป็นจริงมากน้อย เพียงใด ? ความเชื่อนี้มีความเป็นจริงมากน้อย เพียงใด ? สภาวะของวิตามินดีใน ประเทศไทย

13 ความชุกและระดับของวิตามินดีใน สตรีสูงอายุที่ขาดวิตามินดี ซึ่งอาศัย อยู่ในเขตเทศบาลเมือง จ. ขอนแก่น Soontrapa Sp. Srinagarind Med J 2002; 17(4) 13

14 Scatter plot แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับ วิตามินดีและระดับ PTH ในกระแสเลือด (r = - 0.421, p < 0.001, N = 105)

15 Vitamin D deficiency Prevale nce 65.35% Vitamin D deficiency คือระดับของ 25(OH)D ที่ทำให้ระดับของ PTH เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ (McKenna MJ Osteoporos Int 1998)

16 การขาดวิตามินดีและความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนในสตรี สูงอายุ Soontrapa Sp. Srinagarind Med J 2002; 17(3):p153-158

17 Vitamin D deficiency Prevalen ce 65.35% ระดับ vitamin D deficiency < 35 ng/ml 66 ราย 35 ราย

18 Results SiteOdds ratio (95%CI) Chi-square (p- value) Lumbar spine (l2-4) Femoral neck Wards triangle Trochanter Total femur Radius UD Distal 1/3 of radius 1.38(0.6-3.19) 2.87(1.15- 7.15) 1.15(0.46- 2.86) 2.03 (0.64- 6.4) 0.75(0.28- 2.01) 0.42(0.12- 1.51) 1.32(0.54- 3.24) 0.58 (p=0.44) 5.10 (p<0.03) 0.09 (p=0.76) 1.37 (p=0.24) 0.31 (p=0.58) 1.69 (p=0.19) 0.36 (p=0.55)

19 สรุป ระดับของ vitamin D deficiency <= 35 ng/ml ระดับของ vitamin D deficiency <= 35 ng/ml Vitamin D deficiency เพิ่มความเสี่ยง ต่อโรคกระดูกพรุนของ femoral neck (RR 2.87; p<0.03) Vitamin D deficiency เพิ่มความเสี่ยง ต่อโรคกระดูกพรุนของ femoral neck (RR 2.87; p<0.03) Prevalence of vitamin D deficiency of urban elderly = 65.35% Prevalence of vitamin D deficiency of urban elderly = 65.35%

20 ระดับของวิตามินดีในสตรีก่อนหมดประจำเดือน สตรี วัยทอง ผู้สูงอายุในเมืองและชนบท

21 Total cases =322 p<=0.029 Early post-menopausal women Urbanized elderly women Rural elderly women

22 44.89 (1.9) 33.22(1.4) 32.65 (1.74) 29.17(0.82) the calcidiol level among pre-menopausal women, early post- menopausal women, urbanized elderly and rural elderly women 35 ng/ml

23 77.98% 60% 65.4% 15.4% Pre-men. women Early post-menUrbanized elderly Rural elderly

24 สรุปผลการศึกษาวิตามินดีของคนไทย ระดับของวิตามินดี ระดับของวิตามินดี ต่ำสุดคือสตรีก่อนหมดประจำเดือน ต่ำสุดคือสตรีก่อนหมดประจำเดือน อันดับสองและสามพอๆกันคือสตรีวัยทองและสตรีสูงอายุในเมือง อันดับสองและสามพอๆกันคือสตรีวัยทองและสตรีสูงอายุในเมือง สูงที่สุดคือสตรีสูงอายุในชนบท สูงที่สุดคือสตรีสูงอายุในชนบท ระดับวิตามินดีที่ถือว่าเป็นระดับของการขาดคือค่า calcidiol level < 35 ng/ml (จำนวน case ทั้งหมด 322 ราย) ระดับวิตามินดีที่ถือว่าเป็นระดับของการขาดคือค่า calcidiol level < 35 ng/ml (จำนวน case ทั้งหมด 322 ราย)

25 สรุปผลการศึกษาวิตามินดีของคนไทย ความชุกของการขาดวิตามินดี ความชุกของการขาดวิตามินดี สูงสุดคือสตรีก่อนหมดประจำเดือน (77.98%) สูงสุดคือสตรีก่อนหมดประจำเดือน (77.98%) อันดับสองคือสตรีสูงอายุในเมือง (65.4%) อันดับสองคือสตรีสูงอายุในเมือง (65.4%) อันดับสามคือสตรีวัยทอง (60%) อันดับสามคือสตรีวัยทอง (60%) ต่ำที่สุดคือสตรีสูงอายุในชนบท (15.4%) ต่ำที่สุดคือสตรีสูงอายุในชนบท (15.4%)

26 สรุปผลการศึกษาวิตามินดีของคนไทย แนวโน้มการขาดวิตามินดีจะมีเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องในอนาคต แนวโน้มการขาดวิตามินดีจะมีเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องในอนาคต ผู้สูงอายุในอนาคตจะเป็นโรคกระดูกพรุน เนื่องจากการขาดวิตามินดีสูงขึ้น ผู้สูงอายุในอนาคตจะเป็นโรคกระดูกพรุน เนื่องจากการขาดวิตามินดีสูงขึ้น หากไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ปัจจุบันนี้ อุบัติการณ์ของโรคกระดูกพรุนจะเพิ่มขึ้นอย่าง มากในอนาคต หากไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ปัจจุบันนี้ อุบัติการณ์ของโรคกระดูกพรุนจะเพิ่มขึ้นอย่าง มากในอนาคต

27 พฤติกรรมที่แตกต่างกันระหว่าง คนเมืองและคนชนบท

28 การออกกำลังกายของคนในเมืองมักออกกำลังกายภายในตึก

29 ชีวิตของคนชนบทคือการทำงานกลางแจ้ง ได้รับแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่

30 เปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายจากภายในตึกเป็นออกกำลังกายกลางแจ้ง

31

32 เหนือ ใต้ ที่ Boston ( ละติจูด 42 องศาเหนือ ) เพียง แค่หน้าและแขนรับแสงอาทิตย์ช่วงเที่ยง วัน ประมาณ 15-20 นาที ผิวหนังจะสร้าง วิตามินดีประมาณ 200 IU ซึ่งเพียงพอต่อ ความต้องการในแต่ละวัน ประเทศไทยตั้งอยู่ในช่วงเส้น รุ้งที่ 4-20 องศาเหนือ

33 45 12 06 07 08 09 10 11 7-9 น. 15-17 น. 13 14 15 16 17 18 45 รับแสงอาทิตย์ประมาณ 30 นาที

34 ออกกำลังกายช่วง 7-9 นาฬิกาตอนเช้า ช่วง 15-17 นาฬิกาตอนเย็น ประมาณ 30-60 นาที

35 The Optimal Amount of Vitamin D Supplementation

36 The minimum serum calcidiol levels optimal for fx. Prevention and the doses of vit. D needed to achieve them Investigator Optmal calcidiol level (ng/ml) Oral vitamin D dose needed to reach optimal calcidiol level (IU/day) Lips20400-600 Holick301000 Heaney321600 Meunier30800 Dawson-Hughes 321000 Dawson-Hughes B, et al; 2004

37 Summary The dosage of oral vitamin D needed to reach optimal calcidiol level should beyond 800 IU/d The dosage of oral vitamin D needed to reach optimal calcidiol level should beyond 800 IU/d Life-style modification or broad-based supplementation of vitamin D in the elderly should be considered Life-style modification or broad-based supplementation of vitamin D in the elderly should be considered

38 Difference in the efficacy between vitamin D2 and vitamin D3

39

40 Objective To evaluate the relative potencies of vitaminsD2 and D3 by administering single doses of 50,000 IU of the respective calciferols to 20 healthy male volunteers To evaluate the relative potencies of vitaminsD2 and D3 by administering single doses of 50,000 IU of the respective calciferols to 20 healthy male volunteers

41 Subjects and Methods ผู้เข้าร่ามการศึกษาทั้งหมดเป็น ชายที่มีสุขภาพแข็งแรง จำนวน 30 ราย ผู้เข้าร่ามการศึกษาทั้งหมดเป็น ชายที่มีสุขภาพแข็งแรง จำนวน 30 ราย ช่วงอายุ 20-61 ปี ช่วงอายุ 20-61 ปี ดื่มนมน้อยกว่า 16 oz (480 cc) ต่อวัน ดื่มนมน้อยกว่า 16 oz (480 cc) ต่อวัน ได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ The two treated groups had the same baseline 25OHD levels The two treated groups had the same baseline 25OHD levels

42 Both vitamin D2 & D3 produced similar initial rises in serum 25OHD over the first 3 days, indicating equivalent absorption

43 25OHD continued to rise in the D3-treated subjects, peaking at 14 d, 25OHD fell rapidly in the D2-treated subjects and approached baseline at 14 d.

44 Results Area under the curve (AUC) to day 28 Area under the curve (AUC) to day 28 vitamin D2 = 60.2 ngd/ml (150.5 nmold/liter) vitamin D2 = 60.2 ngd/ml (150.5 nmold/liter) vitamin D3 = 204.7 (511.8) (P < 0.002). vitamin D3 = 204.7 (511.8) (P < 0.002). Calculated AUC indicated an even greater differential, with the relative potencies for D3:D2 being 9.5:1. Calculated AUC indicated an even greater differential, with the relative potencies for D3:D2 being 9.5:1.

45 Discussion Studies 1,2 have suggested Studies 1,2 have suggested Vitamin D3 had higher affinity to DBP than D2 Vitamin D3 had higher affinity to DBP than D2 Vitamin D3 had higher affinity to the hepatic 25- hydroxylase than D2. Vitamin D3 had higher affinity to the hepatic 25- hydroxylase than D2. 1.Nilsson SF, Biochem Biophys Res Commun 46:1972 2.Hollis BW, Methods Enzymol 123:1986

46 Conclusion vitaminD3 more potent than VitaminD2 vitaminD3 more potent than VitaminD2 Physicians resorting to use of vitamin D2 should be aware of its markedly lower potency and shorter duration of action relative to vitaminD3 Physicians resorting to use of vitamin D2 should be aware of its markedly lower potency and shorter duration of action relative to vitaminD3

47 FOSAMAX PLUS ® (alendronate 70 mg + colecalciferol 2800 IU) Vitamin D3 400 IU/d

48 Slide 48 Bioavailability of Colecalciferol in FOSAMAX PLUS ® Was Similar to That of Vitamin D 3 2800 IU FOSAMAX PLUS ® (alendronate/colecalciferol) is a trademark of Merck & Co., Inc, Whitehouse Station, NJ, USA. Hour Plasma concentration (ng/mL) Vitamin D 3 alone FOSAMAX PLUS –24024487296120 0 1 2 3 4 5 6 7 8

49 Slide 49 FOSAMAX PLUS ® Improved Vitamin D Status at 15 Weeks Adapted from Recker R et al. Curr Med Res Opin. 2006;22:1745–1755. FOSAMAX PLUS ® (alendronate/colecalciferol) is a trademark of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA. n Patients treated with FOSAMAX PLUS had significantly higher vitamin D levels (P<0.001) than patients with FOSAMAX ® alone 26 % Higher vitamin D levels with FOSAMAX PLUS Mean change from baseline 25(OH)D levels (ng/mL) 1.5 –4.5 –3.5 –2.5 –1.5 –0.5 0.5 Week 051015 FOSAMAX 70 mg (n=351) FOSAMAX PLUS (n=357)

50 Slide 50 Within group change (%) 5 10 15 25 20 FOSAMAX PLUS 23% Placebo –5% FOSAMAX PLUS ® Increased Fractional Calcium Absorption Adapted from Kendler D et al. Poster presented at: IOF World Congress on Osteoporosis; June 2–6, 2006; Toronto, Canada. FOSAMAX PLUS ® (alendronate/colecalciferol) is a trademark of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA. 0 –5 –10

51 Slide 51 Adapted from Black DM et al. J Clin Endocrinol Metab. 2000;85:4118–4124; Black DM et al. Lancet. 1996;348:1535–1541; European Commission. Report on Osteoporosis in the European Community: Action on Prevention. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1998; Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academy Press, 1997; Recker R et al. Curr Med Res Opin. 2006;22:1745–1755; Kendler D et al. Poster presented at: IOF World Congress on Osteoporosis; June 2–6, 2006; Toronto, Canada. FOSAMAX PLUS ® (alendronate/colecalciferol) and FOSAMAX ® (alendronate) are trademarks of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA. FOSAMAX PLUS ® n A single once-weekly tablet: FOSAMAX ® 70 mg and colecalciferol 2800 IU n Assurance that patients receive a weekly dose of vitamin D consistent with current guidelines n Increased vitamin D levels and calcium absorption

52 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Strategies in Addressing Vitamin D Inadequacy รศ. นพ. ศุภศิลป์ สุนทราภา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 Mar 09.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google